Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Скачати 307.98 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Дата10.10.2012
Розмір307.98 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Медіаекономіка зарубіжних країн

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


^ Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 13 с.


Розробник: асист. Полянський І.С.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

______________________зарубіжної преси та інформації_______________________________


Протокол № _1_ від “30” _серпня_ 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (проф. Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________ )

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Полянський І.С., 2010

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

 1. Опис навчальної дисципліни
^

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
“Медіаекономіка зарубіжних країн”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

6.030301 журналістика

(шифр, назва)

Нормативна

(обов’язкова)

Модулів –

Напрям

6.030301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування):

журналістика

3-й

6-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

6-й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

8 год.

^ Практичні, семінарські

8 год.Лабораторні

^ Самостійна робота

64 год.

24 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання – 1/3

 1. ^ Мета і завдання навчальної дисципліни


Мета. Курс «Медіаекономіка зарубіжних країн» передбачає ознайомлення студентів із ключовими концепціями функціонування економіки мас-медіа в країнах розвиненої ринкової демократії. Зарубіжний досвід створення, фінансування й управління підприємствами ЗМІ потребує вдумливого вивчення й узагальнення для ефективної його адаптації в умовах українського медіаринку. Відтак в межах курсу розглянуто й проаналізовано і загальні принципи, і національну специфіку медіаекономіки в інформаційно багатих країнах світу, зосереджено увагу на історичних передумовах розвитку та сучасному економічному стані традиційних і новітніх медіагалузей, а також провідних медіакорпорацій світу.


Завдання навчальної дисципліни «Медіаекономіка зарубіжних країн»:

 • описати структуру сучасної світової медіасистеми;

 • окреслити концепцію інформації в основних гуманітарних теоріях сучасного суспільства;

 • проаналізувати критерії інформаційного багатства на сучасному етапі розвитку світової економіки;

 • розглянути основні теоретичні підходи до вивчення ЗМІ;

 • з’ясувати особливості конвергенції «індустрій культури», економіки та ЗМІ;

 • дати уявлення про ЗМІ як здвоєний ринок товарів і послуг;

 • вивчити основні типи ринкових структур в медіаіндустрії;

 • розглянути особливості економічної медіаполітики деяких зарубіжних країн;

 • оглянути основні етапи розвитку газетної індустрії;

 • визначити типи ринкових структур на сучасному газетно-журнальному ринку світу;

 • проаналізувати ключові тенденції розвитку газетного ринку інформаційно багатих країн світу;

 • порівняти національні особливості газетно-журнальної індустрії економічно розвинених країн світу;

 • розглянути економічні особливості аудіовізуального сектора у світовій медіаіндустрії;

 • вивчити основні моделі телеіндустрії;

 • проаналізувати економічні на організаційні особливості телемереж;

 • порівняти фінансові й організаційні моделі комерційного і громадського телемовлення;

 • окреслити ключові етапи еволюції ринкових стратегій радіомовлення;

 • розглянути основні формати сучасних комерційних радіостанцій;

 • виявити особливості організації та функціонування кабельної індустрії;

 • з’ясувати природу конвергенції медіатехнологій, медіаринків і ЗМІ як основного фактора перетворення медіасистем на сучасному етапі;

 • з’ясувати економічні переваги Інтернету перед традиційними ЗМІ;

 • розглянути основні бізнес-моделі он-лайнових ЗМІ.


У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • особливості структури сучасної світової медіасистеми;

 • критерії інформаційного багатства;

 • основні теоретичні підходи до вивчення ЗМІ;

 • основні типи ринкових структур в медіаіндустрії;

 • особливості економічної медіаполітики інформаційно багатих країн світу;

 • основні етапи розвитку газетної індустрії;

 • національні особливості газетно-журнальної індустрії економічно розвинених країн світу;

 • економічні особливості аудіовізуального сектора у світовій медіаіндустрії;

 • основні моделі телеіндустрії;

 • економічні на організаційні особливості телемереж;

 • фінансові й організаційні моделі комерційного і громадського телемовлення;

 • ключові етапи еволюції ринкових стратегій радіомовлення;

 • особливості організації та функціонування кабельної індустрії;

 • економічні переваги Інтернету перед традиційними ЗМІ;

 • основні бізнес-моделі он-лайнових ЗМІ.


У результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

 • орієнтуватися в структурі сучасної світової медіасистеми;

 • оперувати різними поглядами на природу інформації в основних гуманітарних теоріях сучасного суспільства;

 • аналізувати критерії інформаційного багатства на сучасному етапі розвитку світової економіки;

 • розрізняти основні теоретичні підходи до вивчення ЗМІ як індустрії;

 • визначати основні типи ринкових структур в медіаіндустрії;

 • аналізувати ключові тенденції розвитку газетно-журнального ринку інформаційно багатих країн світу;

 • характеризувати основні моделі телеіндустрії;

 • аналізувати економічні на організаційні особливості телемереж;

 • створювати фінансові й організаційні моделі комерційного і громадського телемовлення;

 • характеризувати основні формати сучасних комерційних радіостанцій;

 • орієнтуватися в особливостях організації та функціонування кабельної індустрії;

 • доводити економічні переваги Інтернету перед традиційними ЗМІ;

 • адаптувати для українського медіаринку основні бізнес-моделі он-лайнових ЗМІ.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Медіаекономіка в сучасному суспільстві: основні концепції й теоретичні підходи.

Тема 1. Засоби масової інформації та їхнє місце в сучасній економіці.

Мета заняття: ознайомити студентів з ключовими проблемними напрямками розвитку сучасної світової медіасистеми, порівняти різні концепції теорії інформації в розрізі економіки.

План заняття:

 1. Структура сучасної медіасистеми.

 2. Постіндустріальне суспільство і сучасна медіаекономіка.

 3. Концепція “інформації” в теоріях сучасного суспільства.

 4. Інформаційно багаті ринки ЗМІ.

Література: [2; 4; 10; 20; 24; 33].


Тема 2. Становлення і розвиток концепцій медіаекономіки.

Мета заняття: ознайомити студентів з головними етапами розвитку концепцій медіаекономіки, показати їхній зв’язок з іншими гуманітарними науками.

План заняття:

 1. Теоретичні підходи до вивчення ЗМІ.

 2. Особливості конвергенції “індустрій культури”, економіки та ЗМІ.

 3. Медіаекономікс як розвиток політекономії та соціології ЗМІ.

Література: [2; 20; 23; 27].


Тема 3. Основні концепції медіаекономіки: сучасний стан.

Мета заняття: ознайомити студентів з ключовими концепціями медіаеконо­міки, дати основний понятійний апарат.

План заняття:

 1. Ключові поняття медіаекономіки.

 2. ЗМІ — здвоєний ринок товарі і послуг.

 3. Географічний ринок ЗМІ.

 4. Конкуренція ЗМІ на ринку змісту.

 5. Конкуренція ЗМІ на ринку вільного часу.

 6. Конкуренція ЗМІ на ринку реклами.

 7. Медіапланування.

Література: [8; 10; 16; 17; 28; 30].


Тема 4. Структура ринку і ЗМІ.

Мета заняття: пов’язати основні ринкові елементи сучасної економіки з діяльністю на цьому ринку ЗМІ, виявити суперечності та ймовірні напрямки розвитку медіаіндустрії.

План:

 1. Типи ринкових структур в медіаіндустрії.

 2. Витрати в медіаіндустрії.

 3. Сучасні ринкові стратегії підприємств ЗМІ.

 4. Попит і пропозиція в медіаекономіці.

 5. Парадокс різноманіття в ЗМІ.

 6. Економічна медіаполітика зарубіжних країн.

Література: [2; 3; 4; 24; 27; 30; 33].


Змістовий модуль 2. Економічні особливості друкованих ЗМІ.

Тема 5. Газетна індустрія в інформаційно багатих країнах світу.

Мета заняття: з’ясувати ситуацію в сучасній газетно-журнальній індустрії, визначити головні шляхи її розвитку в майбутньому.

План:

 1. Основні етапи розвитку газетної індустрії.

 2. Економічні особливості газетної індустрії.

 3. Типи ринкових структур на газетному ринку.

 4. Цінова конкуренція в газетній індустрії.

 5. Сучасні тенденції розвитку газетного ринку.

 6. Економічні особливості журнальної індустрії.

Література: [2; 3; 6; 22; 24; 28; 32; 33].


Тема 6. Національні особливості сучасних ринків преси.

Мета заняття: з’ясувати національні особливості газетно-журнальної індустрії в промислово розвинутих країнах світу, зробити порівняльний аналіз пресових ринків.

План:

 1. Спільні риси газетних ринків інформаційно багатих країн.

 2. Національні газетні ринки: загальна характеристика.

 3. Порівняльний аналіз національних ринків.

Література: [3; 6; 7; 9; 12; 13; 29; 31; 33].


Змістовий модуль 3. Економіка електронних та он-лайнових ЗМІ.

Тема 7. Економічні особливості телевізійної індустрії.

Мета заняття: узагальнити досвід функціонування телебачення в економічно­му розрізі, вичленити ключові організаційні форми сучасного ТБ, виявити основні джерела доходів.

План:

 1. Аудіовізуальний сектор в медіаіндустрії.

 2. Основні моделі телевізійної індустрії.

 3. Особливості ТБ як індустрії.

 4. Джерела доходів у телевізійній індустрії.

 5. Економічні та організаційні особливості телемереж.

 6. Виробництво телепрограм як сектор телеіндустрії.

Література: [1; 2; 5; 6; 9; 13; 25; 32; 33].


Тема 8. Комерційне і громадське ТБ на сучасному медіаринку.

Мета заняття: з’ясувати особливості діяльності комерційних і громадських телеканалів в економічно розвинутих країнах світу, виявити спільності та принципові відмінності у програмній та економічній політиці.

План:

 1. Економіка культурної глобалізації.

 2. Комерційні телеканали на медіаринках розвинутих країн.

 3. Фінансування та організація громадського мовлення.

 4. Моделі громадського мовлення в розвинутих ринкових демократіях.

Література: [1; 2; 5; 6; 9; 11; 12; 13; 25; 33].


Тема 9. Економічні особливості радіоіндустрії.

Мета заняття: узагальнити досвід радіомовлення в економічному аспекті, простежити еволюцію ринкової стратегії мовлення, вичленити основні формати сучасних комерційних радіостанцій.

План:

 1. Особливості радіо як найдоступнішого ЗМІ.

 2. Еволюція ринкової стратегії радіомовлення.

 3. Основні формати сучасних комерційних радіостанцій.

Література: [1; 2; 5; 6; 11; 13; 18; 25; 26; 33].


Тема 10. Економіка кабельної індустрії.

Мета заняття: ознайомити студентів з особливостями функціонування кабельних телемереж, з’ясувати принципи формування попиту і пропозиції на цьому ринку, визначити цінову структуру кабельної індустрії.

План:

 1. Організація кабельної індустрії.

 2. Цінова структура кабельної індустрії.

 3. Законодавче регулювання діяльності кабельних операторів в економічно розвинутих країнах.

Література: [1; 2; 5; 6; 11; 20; 28; 33].


Тема 11. Нові ІКТ та економіка традиційних ЗМІ.

Мета заняття: ознайомити студентів з найновішими тенденціями на ринку ЗМІ, виявити ключові закономірності та ймовірні шляхи розвитку медіаіндустрії майбутнього.

План:

 1. Конвергенція медіа технологій, медіаринків та ЗМІ.

 2. Конвергенція як фактор перетворення медіасистем.

 3. Контент-індустрія в структурі економіки ЗМІ.

 4. Економічні переваги Інтернету перед традиційними ЗМІ.

Література: [2; 5; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 33].


Тема 12. Економіка он-лайнових ЗМІ.

Мета заняття: ознайомити студентів з особливостями журналістського проце­су в умовах віртуалізації ЗМІ, вивчення основних бізнес-моделей он-лайнових ЗМІ та джерел їх фінансування.

План:

 1. Журналістика в умовах прогресу ІКТ.

 2. Бізнес-моделі он-лайнових ЗМІ.

 3. Джерела доходів он-лайнових ЗМІ.

Література: [4; 5; 14; 17; 19; 20; 21; 33].


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МОДУЛЬ 1

^ Змістовий модуль 1. Медіаекономіка в сучасному суспільстві:
основні концепції й теоретичні підходи


Тема 1. Засоби масо­вої інформації та їхнє місце в сучасній економіці.

6

2


4

4

0,5


1,5

Тема 2. Становлення і розвиток концепцій медіаекономіки.

6

2


4

4

0,5


1,5

Тема 3. Основні кон­цепції медіаекономі­ки: сучасний стан.

8

2

24

4

0,5


1,5

Тема 4. Структура ринку і ЗМІ.

6

2


4

4

0,5


1,5

Разом – зм. модуль 1

26

8

216

8

2


6

^ Змістовий модуль 2. Економічні особливості друкованих ЗМІ

Тема 5. Газетна індус­трія в інформаційно багатих країнах світу.

9

3


6

4

1


3

Тема 6. Національні особливості сучасних ринків преси.

11

3

26

4

1


3

Разом – зм. модуль 2

20

6

212

8

2


6

^ Змістовий модуль 3. Економіка електронних та он-лайнових ЗМІ

Тема 7. Економічні особливості телеві­зійної індустрії.

6

2


4

4

1


3

Тема 8. Комерційне і громадське ТБ на су­часному медіаринку.

5

1

22

2

0,5


1,5

Тема 9. Економічні особливості радіо­індустрії.

6

2


4

2

0,5


1,5

Тема 10. Економіка кабельної індустрії.

3

1


2

2

0,5


1,5

Тема 11. Нові ІКТ та економіка традицій­них ЗМІ.

6

2


4

4

1


3

Тема 12. Економіка он-лайнових ЗМІ.

8

2

24

2

0,5


1,5

Разом – зм. модуль 3

34

10

420

16

4


12
^

Усього годин


80

24

848

32

8


24

МОДУЛЬ 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин

 1. ^ Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.2....


 1. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Подвійне призначення продукції ЗМІ як ключова особливість медіаекономіки.

2

2.

Три хвилі комерціалізації газетної індустрії та їхній вплив на сучасний стан національних пресових ринків інформаційно багатих країн світу.

2

3.

Витоки філософії громадського телемовлення в країнах Західної Європи і сучасне її трактування в країнах пострадянського простору.

2

4.

Прогрес ІКТ і його наслідки для економіки традиційних ЗМІ.

2
 1. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.2.


 1. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Надлишковість інформації, комерціалізація інформаційного простору та нерівномірність доступу до ІКТ як головні складові диспропорційного розвитку сучасного світу.

3

2.

Індустрії культури в сучасному світі.

2

3.

Основні відмінності й переваги медіаринку над традиційними ринками.

3

4.

Конкуренція в медіасфері: взаємне пригнічення чи взаємне прискорення?

2

5.

Досвід ринкового зростання найбільших медіакорпорацій світу.

3

6.

Особливості економічної політики держави у сфері ЗМІ.

3

7.

Типи ринкових структур характерні для сучасних газетних ринків розвинутих країн.

6

8.

Основні механізми державного впливу на економіку преси: національні особливості.

6

9.

Основні моделі телевізійної індустрії: джерела фінансування, особливості програмної політики, трактування аудиторії.

6

10.

Еволюція ринкової стратегії радіомовлення.

4

11.

Основні форми програмних стратегій, що їх застосовують оператори кабельного ТБ в інформаційно багатих країнах.

2

12.

Трансформація журналістських технологій із розвитком ІКТ.

8
 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
 1. ^ Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 1. ^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко­вий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

20

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

5

5

10

5

5

10

5

10

5

5

5

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90-100

5

Відмінно

Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


12. Методичне забезпечення

1. Полянський І.С. Медіаекономіка зарубіжних країн: Програма, плани занять, завдання, методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2007.


^ 13. Рекомендована література

Базова

 1. Браун Д., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. — М.: Мир, 2001.

 2. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. — М.: Аспект Пресс, 2003.

 3. Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. Артикль 19. — М.: Фонд защиты гласности, 1993.

 4. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. — К.: КНЕУ, 2002.

 5. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.


Допоміжна

 1. Адрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. — М., 1991.

 2. Аникеев В.Е. История французской прессы (1830–1945). — М., 1999.

 3. Багдикян Б. Монополия средств информации. — М.: Прогресс, 1988.

 4. Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.

 5. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика: ключевые понятия // Вестник Моск. ун-та. — Сер. “Журналистика”. — 2002. — №1. — С. 17-33.

 6. Вартанова Е.Л. Северная модель в конце столетия. Печать, телевидение и радио стран Северной Европы между государственным и рыночным регулированием. — М., 1997.

 7. Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.

 8. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества (Национальное своеобразие средств массовой информации Германии). — М., 1999.

 9. Головко Б. Информационный менеджмент. — М., 2005.

 10. Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. — М., 2001.

 11. Евстафьев В.А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. Опыт теоретического исследования. — М.: ИМА-пресс, 2001.

 12. Засурский Я.Н. От книги до Интернета. Журналистика и мир на рубеже нового тысячелетия. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.

 13. Кийт М. Радиостанция. — М.: Мир, 2001.

 14. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005.

 15. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.

 16. Минаев А. Интернет как инструмент продвижения проектов (доступно з: http://pr-club.com/PR_Lib/dipl.shtml)..

 17. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: Правила и парадоксы. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2002.

 18. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. — М.: УРСС, 2000.

 19. Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л.Иноземцева. — М.: Academia, 1999.

 20. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера / Под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. — М.: Юнити, 2003.

 21. Радиожурналистика / Под ред. проф. A.A.Шереля. — М.: Издательство Московского университета, 2000

 22. Стэйнлейк Дж. Экономикс для начинающих. — М.: Республика, 1994.

 23. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама. Принципы и практика. — СПб.: Питер, 2001.

 24. Урина Н.В. Итальянская журналистика в 1945—1990 гг. — М., 1999.

 25. Хейне П. Экономический образ мышления. — М.: Новости, 1991.

 26. Шарончикова Л.В. Печать Франции (1980—1990). — М., 1995.

 27. Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выжывают на рынке и борются за лидерство / Пер. с англ.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 252 с.

 28. Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред.. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 376 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Електронна бібліотека Інституту журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка – http://journlib.univ.kiev.ua/

 2. Електронна бібліотека EVARTIST – http://www.evartist.narod.ru/journ.htm

 3. Електронна бібліотека журналіста на сайті Новосибірського державного технічного університету – http://journalism.narod.ru/

 4. Електронна бібліотека факультету журналістики Тюменського державного університету – http://www.newsman.tsu.ru/library/main/

 5. Електронна бібліотека Інституту журналістики Білоруського державного університету – http://www.journ.bsu.by/index.php?Itemid=63&id=8&option=com_content&task=blogsectionСхожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи