Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Скачати 169.67 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Дата10.10.2012
Розмір169.67 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Міжнародна безпека

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______міжнародна журналістика________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___факультету_журналістики________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Міжнародна безпека. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. – Львів, 2010- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асист. Балда Т.Р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації

Протокол № _^ 1_ від “_30_”_серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


_Балда Т.Р.______, 2010

 _Балда Т.Р.______, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародна безпека»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –1

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)5-й

6-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


13 год.

13 год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

23 год.

28 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Сучасний світ характеризується прискореною динамікою розвитку. Він змінюється буквально на наших очах. Вимальовуються нові домінанти економічного, соціально-політичного, культурного розвитку людства, які визначатимуть риси майбутнього. На світову арену виходять нові держави та їхні угруповання, що прагнуть утвердитися в геополітичному просторі планети, у зв'язку з чим складається нова конфігурація міжнародних взаємин.

А тому пріоритетним завданням України є органічне входження в європейську та світову спільноти, вихід у багатовимірний світ складних міжнародних відносин і нових структур безпеки глобального і регіонального рівня. Проте слід зазначити, що Україні ще належить знайти власне місце в цьому просторі, яке відповідало б її потенціалу великої європейської держави і гарантувало б її стабільність і розвиток.

За тих умов, які маємо нині, дуже важливо подбати про свою безпеку, яка вимірюється кількома категоріями. Поки що зовнішньополітичний курс Української держави визначається як багатовекторний, що в практичній площині часто розуміють спрощено.

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» передбачає:

-- ознайомити студентів факультету журналістики з основними тенденціями розвитку міжнародних відносин після Першої та Другої світових війн;

-- з’ясувати причини створення, місце та роль Організації Об’єднаних Націй у системі міжнародної безпеки;

-- вивчити історію створення та значення НАТО в системі євроатлантичної безпеки;

-- висвітлити тематику міжнародної безпеки в українських ЗМІ.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- основні міжнародні інституції, що забезпечують мир і безпеку в світі;

- перелік основних міжнародних документів, які регламентують міжнародну безпеку;

 • основні стереотипи про міжнародні без пекові організації, які домінують в українських ЗМІ та їхнє спростування.

 • законодавчу базу України та основні міжнародні документи, які регламентують діяльність журналіста в закордонних відрядженнях.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

- оперувати поняттями та термінами з предмету навчальної дисципліни;

 • розрізняти основні міжнародні інституції, які регламентують мир та безпеку у світі;

 • аналізувати публікації в ЗМІ на тему міжнародної безпеки:

 • правильно розставляти акценти при підготовці власних матеріалів з тематики міжнародної безпеки.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основні міжнародні інституції з забезпечення миру та безпеки у світі.

Тема 1. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин після Першої та Другої світових війн.

Руйнівні наслідки Першої світової війни для світу. Ліга націй в світовому укладі сил в міжвоєнний період. Українська проблематика на засіданнях Ліги Націй.Проблеми повоєнного мирного врегулювання. Основні «виклики» європейській та світовій безпеці.

Література: 1. Дюразель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919р. до наших днів. – К.,

1995.

2. Действуещее международное право. В 3-х томах. – М., 1999.


Тема 2. Організація Об’єднаних Націй у системі міжнародної безпеки.

Історія заснування ООН. Структура та підрозділи ООН. Місце та роль ООН у міжнародних відносинах.

Література: 1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2002.

2. Камінський А. Основи міждержавних відносин. – Львів, 2001.


Тема 3. Створення та значення НАТО в системі євроатлантичної безпеки.

Історія заснування Альянсу. Місце та роль НАТО у міжнародних відносинах. Механізм діяльності НАТО. Головні робочі органи НАТО. Структура Альянсу. Співпраця Україна-НАТО.

Література: 1. НАТО. Довідник. – К., 2007.

2. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.


Тема 4. Стереотипи про НАТО та їхні спростування в українських ЗМІ.

ЗМІ і оцінка зовнішньополітичних загроз. Негативні стереотипи про НАТО. Українська міжнародна політика з позицій діаспорної преси.

Література: 1. Сунгуровський М. Україна-НАТО: проблема свідомого вибору // Дзеркало тижня. – 2006. – 2 груд.

2. Чому Україна не швейцарія (доступно з http://nru.org.ua/news/?id=5519).

3. http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/908.htm.


Змістовий модуль 2. Міжнародна безпека журналіста.

Тема 1. Міжнародна безпека журналіста.

Правово-нормативні документи, що регламентують роботу журналіста за кордоном. Специфіка роботи журналіста в екстремальних ситуаціях.


Література: 1. Пантелеев Б. Справочник для журналистов, работающих в районах военных действий. – М., 2002.

2. Тишков В. СМИ и конфликты // Независимая газета. – 1994. – 10 апр.

3. Цыганков П. Теория международных отношений. – М., 2002.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основні міжнародні інституції з забезпечення миру та безпеки у світі.

Тема 1. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин після Першої та Другої світових війн.
2


4
2


7

Тема 2. Організація Об’єднаних Націй у системі міжнародної безпеки.
2


4
2


7

Тема 3. Створення та значення НАТО в системі євроатлантичної безпеки.
2


4
2


7

Тема 4. Стереотипи про НАТО та їхні спростування в українських ЗМІ.
2


4
2


7

Разом – зм. модуль1
8


16
8


28

^ Змістовий модуль 2. Міжнародна безпека журналіста.

Тема 5. Міжнародна безпека журналіста.
5


7Разом – зм. модуль 2
5


7


^

Усього годин

13


23
8


28
^

Усього годин^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1
2

2
2


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Інформаційна безпека України (міжнародний аспект)

4

2

Економічна безпека України (міжнародний аспект)

4

3

Екологічна безпека України (міжнародний аспект)

4

4

Складові співпраці України та НАТО

4

5

Журналістика екстремальних ситуацій

7


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Методи контролю


Контроль виконання навчальної дисципліни передбачає відвідування занять та написання чотирьох самостійних робіт.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення


13. Рекомендована література

Базова

1. Дюразель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919р. до наших днів. – К., 1995.

2. Действуещее международное право. В 3-х томах. – М., 1999.

3. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2002.

4. Камінський А. Основи міждержавних відносин. – Львів, 2001.

5. НАТО. Довідник. – К., 2007.

6. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

7. Сунгуровський М. Україна-НАТО: проблема свідомого вибору // Дзеркало тижня. – 2006. – 2 груд.

8. Чому Україна не Швейцарія (доступно з http://nru.org.ua/news/?id=5519).

9. Пантелеев Б. Справочник для журналистов, работающих в районах военных действий. – М., 2002.

10. Тишков В. СМИ и конфликты // Независимая газета. – 1994. – 10 апр.

11. Цыганков П. Теория международных отношений. – М., 2002.


14. Інформаційні ресурси


 1. http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/908.htm.Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи