Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Скачати 145.84 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Дата10.10.2012
Розмір145.84 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи європеїстики

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______міжнародна журналістика________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___факультету_журналістики________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Основи європеїстики. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. – Львів, 2010- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асист. Балда Т.Р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації

Протокол № _^ 1_ від “_30_”_серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


_Балда Т.Р.______, 2010

 _Балда Т.Р.______, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Основи європеїстики»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –1

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)5-й

6-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


8 год.

8 год.

^ Практичні, семінарські

3 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

23 год.

28 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс «Основи європеїстики» знайомить студентів з історією взаємин України та Європи; характеризує етапи зародження, становлення і розвитку європейського Союзу; акцентує увагу на висвітленні проблематики євроінтеграції в українських ЗМІ. В рамках курсу студентам надається можливість співставити та порівняти українську самобутність з європейською ментальністю, визначити українські перспективи в Євросоюзі

Завдання навчальної дисципліни «Основи європеїстики» передбачає:

-- ознайомити студентів факультету журналістики з основними історичними тенденціями розвитку відносин між Україною та Європою;

-- з’ясувати причини створення, місце та роль Європейського Союзу на сучасному етапі;

-- з’ясувати спільні та відмінні риси ментальності та національної ідентичності європейських народів;

-- висвітлити тематику співпраці України та Євросоюзу в українських ЗМІ.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- основні хронологічні етапи взаємин України та Європи;

- перелік основних нормативних засад, на яких вибудуваний Європейський Союз;

 • спільні та відмінні риси національних ідентичностей європейських народів;

 • специфіку висвітлення євро тематики в українських ЗМІ.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

- оперувати поняттями та термінами з предмету навчальної дисципліни;

 • розрізняти основні європейські стандарти, які регламентують діяльність Євросоюзу;

 • аналізувати публікації в ЗМІ на тему євроінтеграції України;

 • правильно розставляти акценти при підготовці власних матеріалів з європейської тематики. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основи європеїстики.

Тема 1. Історія взаємин України та Європи.

Ретроспектива взаємин України та Європи. Україна та Європа на сучасному етапі.

Література: (3;4;5;12)


Тема 2. Європейський Союз – Україна: минуле, сучасне, майбутнє.

Історія заснування ЄС. Україна-ЄС: етапи співпраці. Місце та роль ООН в європейському укладі сил.

Література: (1;2;8;16)


Тема 3. Генеза, зміст та концепції європейської ідентичності.

Спільне минуле європейських народів. Європейська ідентичність як фактор об’єднання. Концепції європейської ідентичності.

Література: (11;13; 14; 15)


^ Тема 4. Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції.

Проблеми євроінтеграції, вирішення яких залежить від ЗМІ. Відсутність розуміння євротематики та її важливість для України. Українська європейська політика з позицій українських ЗМІ.

Література: (9; 10; 16)


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основні міжнародні інституції з забезпечення миру та безпеки у світі.

Тема 1. Історія взаємин України та Європи.
2


5
2


7

Тема 2. Європейський Союз-Україна: минуле, сучасне, майбутнє.
2


6
2


7

Тема 3. Генеза, зміст та концепції європейської ідентичності.
2

36
2


7

Тема 4. Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції.
2


6
2


7

Разом – зм. модуль1
8

323
8


28
^

Усього годин

8

323
8


28


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Доля малих європейських народів у Євросоюзі

3

2...

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1
2

2
2


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ретроспектива взаємин України та Європи

5

2

Європейська ментальність та національна самобутність: пошуки компромісу

6

3

Перспективи України в євросоюзі

6

4

Євроінтеграція України та національні ЗМІ

6


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Методи контролю


Контроль виконання навчальної дисципліни передбачає відвідування занять, участь у практичному занняті та написання чотирьох самостійних робіт.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення


13. Рекомендована література

Базова

 1. Бжезінський З. Україна має стати європейською державою // Сучасність. – 1992. – Ч. 9.

 2. Вікуліна Н. ЄС не зачиняє дверей перед Україною // День. – 2005. – 8 жовт.

 3. Дзюба І. Україна і світ // Сучасність, -- 1991. – Ч. 1. – С. 134-149.

 4. Загребельний П. європі не потрібні «духовні утриманці», а Україні – вестернізація // Персонал плюс. – 2003. – 22-28 груд.

 5. Здоровега В. Європейський вибір: що брати з минулого, а чого вчитися сьогодні українським ЗМІ // Вісник Львів. Ун-ту. Серія журналістика. – Вип. 21. – Львів, 2001. – С. 15-19.

 6. Іван Павло ІІ. Пам’ять та ідентичність. – Львів: Літопис, 2005.

 7. Колосок Т. Спільна європейська історико-культурна традиція як основа формування європейської ідентичності в контексті міжкультурної взаємодії // (http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s4_5.php).

 8. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К., 2001.

 9. Лильо Т. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація. Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 134 с.

 10. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Листи до Приятелів. – 1966. – Ч. 163-164. – С. 12-19.

 11. Національна ідентичність: Хрестоматія / Упоряд. Т. С Воропай.- Харків: Крок, 2002.

 12. Рябчук М. «Європа» -- не лише географія // Сучасність. – 1992. – Ч. 7.

 13. Смітт Е.-Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994.

 14. Смітт Е.Д. Якобс Д., Мейер Р.. Європейська ідентичність: факти і вимисли // (http://dialogs.org.ua/ru/material/full/1/205 - 6.02.2005).

 15. Фантоми української та європейської ідентичностей // (http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=207).

 16. Чалий В., Пашков М. Україна – ЄС: барометр показує… // Дзеркало тижня. – 2005. – 15-21 жовт.Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи