Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Скачати 322.81 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Дата10.10.2012
Розмір322.81 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Міжнародне право і журналістика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації міжнародна журналістика____________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Міжнародне право і журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асист. Мельник А. П.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № 1 від. “30” серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Мельник А. П., 2010

 ЛНУ ім.. І Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Міжнародне право і журналістика”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


24 год.

год.

^ Практичні, семінарські

12 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета спецкурсу «Міжнародне право і журналістика» − ознайомити студентів із основоположними нормами загального міжнародного права як системою принципів, які покликані урегульовувати відносини між державами на мирній основі.

Особливий наголос робитиметься на інтерпретації норм міжнародного права у журналістських публікаціях, адже роботу із міжнародною інформацією важко уявити без засвоєння базових принципів міждержавних відносин. Спецкурс також передбачає розгляд міжнародного медіаправа – особливої галузі права, яка пов’язана із міжнародним аспектом діяльності журналістів та засобів масової інформації. Значну увагу приділено практиці Європейського суду з прав людини як унікальної установи, що розглядає позови фізичних осіб проти держав, зокрема й у сфері порушення права на вільне висловлення думок і поглядів.


Завдання:

 • розкрити суть поняття «міжнародне право»;

 • схарактеризувати труднощі дефініювання поняття «міжнародне право»;

 • з’ясувати різницю між поняттями «класичне міжнародне право» та «сучасне міжнародне право»;

 • вивчити основні характерні особливості міжнародного права;

 • з’ясувати специфіку юридичної сили у міжнародному праві;

 • засвоїти функції міжнародного права;

 • з’ясувати основні відмінності між внутрішньодержавним та міжнародним правом;

 • порівняти міжнародне право та концепцію «реальної політики» (Realpolitik);

 • вивчити основні принципи міжнародного права;

 • продемонструвати суперечність окремих принципів міжнародного права та сучасного стану міжнародних відносин;

 • з’ясувати суть поняття «гуманітарне втручання;

 • виявити конфлікт між правом націй на самовизначення та принципом територіальної цілісності держави;

 • вивчити основні суб’єкти міжнародного права;

 • продемонструвати роль міжнародного права у розв’язанні територіальних суперечок та у боротьбі за природні ресурси;

 • з’ясувати міжнародно-правовий контекст права на вільне висловлення поглядів і думок;

 • продемонструвати роль Європейського суду з прав людини у захисті прав фізичних осіб, зокрема права на вільне висловлення поглядів і думок;

 • вивчити міжнародний досвід саморегулювання ЗМІ.


В результаті вивчення спецкурсу студент повинен знати:

 • у чому суть поняття «міжнародне право»;

 • які основні відмінності між внутрішньодержавним та міжнародним правом;

 • основні функції міжнародного права;

 • різницю між поняттями «міжнародне право» та «реальна політика»;

 • суть конфлікту між правом націй на самовизначення та принципом територіальної цілісності держави;

 • принципи міжнародного права;

 • роль міжнародного права у захисті свободи слова;

 • специфіку діяльності Європейського суду з прав людини.


В результаті вивчення спецкурсу студент повинен вміти:

 • розрізняти поняття «міжнародне право» та «Realpolitik»;

 • аналізувати сучасний стан міжнародних відносин з погляду міжнародного права;

 • використовувати міжнародно-правові аргументи у журналістських публікаціях на міжнародну тематику.Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Загальне міжнародне право та його основні проблеми


Тема 1. Поняття міжнародного права та його характерні особливості


1. Термін «міжнародне право» – етимологія, історія виникнення, сучасні інтерпретації. Міжнародне право і міжнародна журналістика – проблема формування правосвідомості у журналістів та авдиторії ЗМІ.


2. Поняття «класичне міжнародне право» та «сучасне міжнародне право». Періодизація міжнародного права. Предмет і об’єкт міжнародного права. Основні характерні особливості міжнародного права. Природа юридичної сили у міжнародному праві. Поняття норми міжнародного права. Функції міжнародного права.


3. Міжнародне право та внутрішньодержавне право – співвідношення, основні відмінності. Порівняння сфер регулювання міжнародного та внутрішньодержавного права.


4. Міжнародне право та концепція «реальної політики» (Realpolitik). Характерні особливості двох концептів, порівняння їхньої природи. Міжнародне право, Realpolitik та сучасні міжнародні відносини.


Тема 2. Основні принципи міжнародного права. Суб’єкти міжнародного права.


1. Основні принципи міжнародного права. Проблема вичерпного переліку принципів міжнародного права та їхньої цілісності. Принципи міжнародного права та реальна політика у сфері міжнародних відносин – історичні паралелі та міжнародна практика. Принципи міжнародного права та спадщина Другої світової війни. Суперечність окремих принципів міжнародного права та сучасного стану міжнародних відносин. Обов’язок втручання у справи держави, яка порушує права людини, і принцип невтручання у внутрішню компетенцію будь-якої держави. Право націй на самовизначення та принцип територіальної цілісності держав. Доля принципу мирного вирішення міжнародних спорів у ХХІ сторіччі.


2. Держави – суб’єкти міжнародного права. Способи обмеження міжнародної правосуб’єктності. Проблема статусу міжнародних організацій, націй, що борються за самовизначення та фізичних осіб у контексті міжнародної правосуб’єктності. Інститут визнання у міжнародному праві. Види і форми визнання. Поняття правонаступництва.


3. Поняття відповідальності у міжнародному праві. Відповідальність суб’єктів міжнародного права у контексті добровільного виконання норм. Підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності. Відповідальність за правомірну і неправомірну поведінку. Міжнародний делікт, види і форми відповідальності за нього. Поняття міжнародно-правових санкцій та умови їхнього застосування.


^ Тема 3. Міжнародні договори та міжнародні спори

1. Міжнародний договір – основне джерело міжнародного права. Інші джерела міжнародного права – міжнародний звичай, загальні принципи права, рішення міжнародних організацій, міжнародних судів. Класифікація та види міжнародних договорів. Особливості процесу укладення міжнародних договорів. Тлумачення міжнародного договору. Припинення, призупинення дії договору та визнання його недійсним.


2. Поняття міжнародного спору. Міжнародний конфлікт та його типи. Основні способи вирішення міжнародних спорів та розв’яння міжнародних конфліктів – переговори, посередництво, міжнародні слідчі комісії, арбітраж, Міжнародний суд ООН та ін.


3. Міжнародні конференції та міжнародні організації як основні осередки вирішення міжнародних спорів. Ліга Націй та Організація Об’єднаних Націй.


Тема 4. Висвітлення у ЗМІ конфлікту між правом народів на самовизначення

та принципом територіальної цілісності держав (семінар)


1. Історичні передумови виникнення конфлікту між правом народів на самовизначення та принципом територіальної цілісності держав.


2. Сучасні конфлікти, пов’язані із правом народів на самовизначення:

а) грузино-абхазький конфлікт;

б) грузино-південноосетинський конфлікт;

в) Нагірний Карабах;

г) Тибет;

ґ) Фландрія (проблема територіальної цілісності Бельгії);

д) Курдистан;

е) Крим;

є) баскський сепаратизм;

ж) Північна Ірландія;

і) Придністровська Молдавська Республіка

ї) Дарфур (Судан);

й) Чеченський конфлікт;

к) Турецька Республіка Північного Кіпру;

л) Косово

м) …


3. Способи розв’язання конфлікту між правом народів на самовизначення та принципом територіальної цілісності держав. Принципи висвітлення у ЗМІ.


Тема 5. Територіальні суперечки і боротьба за ресурси у контексті міжнародного права (семінар)


1. Поняття території в міжнародному праві. Види територій. Державні кордони.


2. Природа територіальних конфліктів. Історичні передумови виникнення сучасних територіальних конфліктів.


3. Проблеми у визначенні українсько-російського кордону.


4. Острів Зміїний та українсько-румунські суперечки у розмежуванні морського кордону.


5. Ресурсна складова у територіальних конфліктах. Боротьба за ресурси у контексті норм міжнародного права.


6. Арктика як арена боротьби за природні ресурси: медійні інтерпретації.


Тема 6. Концепція прав людини та сучасне міжнародне право. Журналістика і правозахист


1. Суть поняття «права людини». Історія виникнення концепції. Становлення філософії прав людини у працях Джона Локка. Декларація незалежності США та Декларація прав людини і громадянина – роль цих документів у становленні концепції прав людини. Права людини у ХХ сторіччі.


2. Суперечності концепції прав людини. Права і обов’язки. Претензії концепції прав людини на універсальність. Права людини та культурний контекст. Права людини vs. права колективу.


3. Зміст прав людини згідно із Декларацією прав людини (1948) та іншими міжнародно-правовими документами. Невід’ємні від людської особистості права і свободи. Громадянські права, притаманні людині як громадянину. Політичні права і свободи. Економічні, соціальні й культурні права і свободи.


4. Журналістика і правозахист. Журналіст як правозахисник: приклади і особливості діяльності.


Тема 7. Геноцид як проблема міжнародного права. Міжнародно-правова кваліфікація Голодомору


1. Трактування терміна «геноцид» у міжнародному праві та в історичній, політологічній та правовій літературі. Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 р. Альтернативні визначення геноциду. Роль Рафаеля Лемкіна у міжнародному засудженні геноциду. Геноцид як «злочин злочинів». Геноцид як привід для міжнародного гуманітарного втручання.

2. Випадки геноциду в історії людства. Методи здійснення геноциду. Міжнародно-правове засудження геноциду. Відповідальність за геноцид, за заперечення геноциду.


3. Голодомор як геноцид. Міжнародно-політичне та міжнародно-правове засудження Голодомору. Доказова база для трактування Голодомору як геноциду згідно із Конвенцією про геноцид. Р. Лемкін про Голодомор. Роль Джеймса Мейса у висвітленні теми Голодомору. Голодомор як моральна і правова проблема.


Тема 8. Європейський суд з прав людини та захист прав фізичної особи на міжнародному рівні (семінар)


1. Унікальність Європейського суду з прав людини у системі міжнародного судочинства.


2. Роль і місце Європейського суду з прав людини у структурі Ради Європи.


3. Специфіка розгляду позовів у Європейському суді з прав людини.


4. Розгляд справ пов’язаних із Україною (на вибір)


5. Висвітлення діяльності Європейського суду з прав людини в українських ЗМІ.


Змістовий модуль 2. Міжнародне медіаправо


Тема 9. Концепція свободи слова та міжнародне право


1. Філософські основи концепції свободи слова. Історія розвитку ідеї свободи слова. Основні міжнародно-правові документи, що ґарантують вільне висловлення думок – Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод та ін.


2. Свобода слова і цензура. Найвідоміші випадки цензурування в історії. Поняття самоцензури. Міжнародні організації, що стежать за дотриманням свободи слова та дотриманням прав журналістів. Щорічні рейтинги свободи слова – місце України та питання про критерії.


3. Основні доктрини суспільної значущості свободи слова та її законодавчого закріплення – теорія чотирьох цінностей, теорія політичного процесу, теорія «вільного ринку ідей», теорія індивідуальної самореалізації.


4. Міжнародні стандарти законодавчого закріплення свободи вираження поглядів – роль організації «Артикль 19». Свобода преси за Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод.


Тема 10. Захист честі, гідності і ділової репутації: практика Європейського суду з прав людини (семінар)


1. Поняття честі, гідності і ділової репутації. Дифамація.


2. Захист честі, гідності і ділової репутації на міжнародному рівні.


3. Розгляд окремих справ Європейського суду з прав людини щодо дифамації.


Тема 11. Поняття публічності та приватності у контексті міжнародного права


1. Філософське підґрунтя розмежування приватної та публічної сфер. Ретроспективний погляд на приватну та публічну сфери. Поняття приватності та публічності. Зародження публічної сфери. Сфера відкритості та її трактування у Ю. Габермаса. Приватна та публічна сфери у еру електронних ЗМІ.


2. Публічність та приватність як юридичні категорії. Свобода слова і право на приватність – пошук балансу. Правила висвітлення приватного життя публічних осіб у ЗМІ: правило «чотирьох вікон».


Тема 12. Втручання в особисте життя: практика Європейського суду з прав людини (семінар)


1. Юридичне трактування понять «приватна сфера» та «публічна сфера».


2. Конфлікт між правом на вільне висловлення поглядів та правом на приватне життя.


3. Розгляд окремих справ Європейського суду з прав людини щодо втручання у приватне життя.


4. Правила висвітлення у ЗМІ тем, пов’язаних із приватним життям.


Тема 13. Доступ до інформації та захист журналістських джерел: міжнародний досвід


1. Поняття журналістських джерел. Право на захист джерел як одне із найфундаментальніших прав журналістів. Історія законодавчого закріплення принципу захисту журналістських джерел. Міжнародно-правові документи, що гарантують захист журналістських джерел.


2. Проблема захисту журналістських джерел у практиці Європейського суду з прав людини. Рекомендації «Артиклю 19» щодо захисту журналістських джерел. Випадки, коли журналіст не має права приховувати джерело. Справа «Іракського досьє».


3. Поняття доступу до інформації. Проблема доступу до інформації у практиці Європейського суду з прав людини. Законодавчі гарантії права на доступ до інформації.


Тема 14. Доступ до інформації та захист журналістських джерел: міжнародний досвід


1. Поняття доступу до інформації. Доступ до офіційної інформації та документів. Рекомендації міжнародних організацій щодо доступу до інформації.


2. Поняття журналістських джерел та право на їх захист. Прецедентні рішення Європейського суду з прав людини у сфері захисту журналістських джерел.


Тема 15. Захист суспільної моралі: практика Європейського суду з прав людини (семінар)


1. Поняття суспільної моралі.


2. Проблема регулювання суспільної моралі. Органи з регулювання суспільної моралі.


3. Розгляд окремих справ Європейського суду з прав людини щодо захисту суспільної моралі.


Тема 16. Висвітлення виборів у ЗМІ: міжнародний досвід


1. Загальні особливості висвітлення виборів у ЗМІ. Обмеження свободи масової інформації з метою захисту виборчих прав.


2. Регулювання діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній: міжнародний досвід.


Тема 17. Саморегулювання ЗМІ


1. Саморегулювання як внутрішня форма нормування діяльності мас-медій.


2. Внутрішньоредакційні кодекси як фундамент діяльності журналістів. Редакційні настанови ВВС. Основні цінності, які стають основою кодексів із журналістської етики.


3. Інститут ньюз-омбудсменів як спосіб саморегулювання ЗМІ. Історія створення посади омбудсмена у ЗМІ. Особливості діяльності ньюз-омбудсменів: на прикладі газети «The Guardian».


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Загальне міжнародне право та його основні проблеми

Тема 1. Поняття міжнародного права та його характерні особливості
2Тема 2. Основні принципи міжнародного права. Суб’єкти міжнародного права.
2Тема 3. Міжнародні договори та міжнародні спори.
2Тема 4. Висвітлення у ЗМІ конфлікту між правом народів на самовизначення та принципом територіальної цілісності держав.


2

Тема 5. Територіальні суперечки і боротьба за ресурси у контексті міжнародного права.


2

Тема 6. Концепція прав людини та сучасне міжнародне право. Журналістика і правозахист
2Тема 7. Геноцид як проблема міжнародного права. Міжнародно-правова кваліфікація Голодомору.
2Тема 8. Європейський суд з прав людини та захист прав фізичної особи на міжнародному рівні.


2

Разом – зм. модуль1
10
6

^ Змістовий модуль 2. Міжнародне медіаправо.

Тема 1. Концепція свободи слова та міжнародне право.
2Тема 2. Захист честі, гідності і ділової репутації: практика Європейського суду з прав людини.


2

Тема 3. Поняття публічності та приватності у контексті міжнародного права.
2Тема 4. Втручання в особисте життя: практика Європейського суду з прав людини.2

Тема 5. Доступ до інформації та захист журналістських джерел: міжнародний досвід.
2Тема 6. Захист суспільної моралі: практика Європейського суду з прав людини.2

Тема 7. Висвітлення виборів у ЗМІ: міжнародний досвід

2Тема 8. Саморегулювання ЗМІ

2Разом – зм. модуль 2
10
6
^

Усього годин

20
12

Модуль 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин
^ Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Висвітлення у ЗМІ конфлікту між правом народів на самовизначення та принципом територіальної цілісності держав.


2

2

Територіальні суперечки і боротьба за ресурси у контексті міжнародного права.

2

3

Європейський суд з прав людини та захист прав фізичної особи на міжнародному рівні.

2

4

Захист честі, гідності і ділової репутації: практика Європейського суду з прав людини.

2

5

Втручання в особисте життя: практика Європейського суду з прав людини.

2

6

Захист суспільної моралі: практика Європейського суду з прав людини.

2^ Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

2

2

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

2

2

11

2

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


^ Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


Контрольні запитання та завдання


1. Що означає поняття «міжнародне право»?

2. У чому труднощі дефініювання поняття «міжнародне право»?

3. Міжнародне право та міжнародна журналістика.

4. У чому різниця між поняттями «класичне міжнародне право» та «сучасне міжнародне право»?

5. Перелічіть основні характерні особливості міжнародного права.

6. У чому специфіка юридичної сили у міжнародному праві?

7. Що таке норма міжнародного права?

8. Функції міжнародного права.

9. Основні відмінності між внутрішньодержавним та міжнародним правом.

10. Міжнародне право та концепція «реальної політики» (Realpolitik).

11. Перелічіть основні принципи міжнародного права.

12. У чому полягає суперечність окремих принципів міжнародного права та сучасного стану міжнародних відносин?

13. Що таке «гуманітарне втручання»? На яких принципах воно має здійснюватись?

14. Конфлікт між правом націй на самовизначення та принципом територіальної цілісності держави.

15. Доля принципу мирного вирішення міжнародних спорів у ХХІ сторіччі.

16. Основні суб’єкти міжнародного права.

17. Визнання та міжнародна правосуб’єктність.

18. Які існують види і форми визнання?

19. У чому полягає відповідальність у міжнародному праві?

20. Що таке міжнародно-правові санкції?


Теми рефератів із загального міжнародного права


1. Основні особливості “класичного” міжнародного права

2. Сила права і право сили у міжнародних відносинах

3. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права

4. Проблема т.зв. міжнародного “м’якого” права

5. Санкції у міжнародному праві

6. “Гуманітарна інтервенція” та міжнародне право

7. Розпад СРСР і проблеми правонаступництва

8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

9. Правові основи та форми співпраці України та Європейського Союзу

10. Міжнародний Комітет Червоного Хреста і його роль у формуванні гуманітарних принципів і норм права збройних конфліктів

11. Превентивні дії ООН щодо запобігання порушень миру

12. Право на притулок і міжнародне право

13. Міжнародний кримінальний трибунал щодо відповідальності осіб, винних у скоєнні злочинів на території Югославії

14. Права і обов’язки дипломатів у країні перебування

15. Операції НАТО проти Югославії 1999 року: висвітлення у ЗМІ

16. Правові аспекти і проблеми нейтралітету

17. Загроза застосування зброї масового знищення та міжнародне право

18. Захист прав людини у надзвичайних ситуаціях

19. Відповідальність держав за агресію

20. Сучасні проблеми визнання у міжнародному праві


Вимоги:

 • формальна – мінімальний обсяг – 7 друкованих сторінок (TNR, 12, 1.5);

 • змістова – не акцентувати увагу на теорії, намагатися проілюструвати проблему конкретними історичними фактами, публікаціями у ЗМІРекомендована література


Базова

1. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник/ За ред. В. Буткевича. – К., 2002.

2. Черкес М. Міжнародне право: Підручник. – 5-те вид. – К., 2008.

3. Репецький В., Лисик В. Міжнародне гуманітарне право: Підручник. - К.: Знання, 2007.

4. Тодоров И., Субботин В., Филонов А. Международное публичное право:
Учеб. пособие. — К.: Знання, 2005.


Допоміжна

5. Мак’явеллі Н. Державець. – Харків, 2007.

6. Кант И. К вечному миру// Сочинения в шести томах. – М., 1966. – Т. 6. – С. 257-347.

7. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – Львів, 2002

8. Лукашук И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М., 2005.

9. Российско-грузинский конфликт: международное право и Realpolitik// http://abkhazeti.info/news/12198894488.php

10. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

11. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Івано-Франківськ, 2001.

12. Лукашук И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М., 2005. – С. 296-370.

13. Спаєманн Р. Повернення до справедливих воєн?// День. – 2009. – 3 лют.

14. Перл Р. «Право» війни та війна прав// День. – 2003. – 12 квіт.

15. Кук Р. Керуючи гуманітарним втручанням// День. – 2000. – 15 серп.

16. Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За ред. О. Кучика. – К., 2005.

17. Право народов на самоопределение: идеология и практика/ Сост. Д. Грушкин. – М., 1997.

18. Сенезе С. Права человека и право народов: два раздельных мира?// Международные отношения. – 1991. – № 2.

19. Барсегов Ю. Самоопределение и территориальная целостность. – М., 1993.

20. Богатуров А. Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности// Международные отношения. – 1992. – №3.

21. Ожеван М. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива (у співав.). – К., 2001.

22. Зваан Т. Геноцид. Вступ до проблеми// Україна Модерна. Війна переможців і переможених. ‒ 2008. ‒ №2 (13).

23. Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяности та як геноциду// Критика. ‒ 2008. ‒ №10-11 (132-133). ‒ Жовт.-лист.

24. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. ‒ К., 1999.


Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи