Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика




Скачати 189.33 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Дата10.10.2012
Розмір189.33 Kb.
ТипРобоча програма



Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




Діаспорна публіцистика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______міжнародна журналістика________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___факультету_журналістики________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Діаспорна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. – Львів, 2010- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асист. Балда Т.Р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації

Протокол № _^ 1_ від “_30_”_серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


_Балда Т.Р.______, 2010

 _Балда Т.Р.______, 2010

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Діаспорна публіцистика»





Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –1

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)



3-й




Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

5-й




Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

год

^ Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота




28 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контр. роб.




  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


В контексті формування світового українства важливим аспектом є залучення досвіду української української діаспори до державного будівництва. При цьому слід пам’ятати, що до створення присутності української нації у світі як рівної серед інших світових народів значних зусиль доклали й працівники вільної української преси та видання, в яких вони працювали чи до яких дописували. Українські журналісти своєю працею допомогли українській еміграційній громадськості та її нащадкам впродовж багатьох десятиліть втримати свою національну самобутність всупереч усім асиміляційним процесам владних режимів країн поселення і тискові їхніх суспільств.


Завдання навчальної дисципліни:

-- розкрити суть виникнення, існування та розвитку діаспори;

-- з’ясувати її роль у збереженні національної ідентичності;

-- розглянути хвилі формування української діаспори та причини, що їх викликали;

-- показати взаємозв’язок українців у вільному світі з материковим середовищем;

-- з’ясувати причини виникнення українських видань за кордоном;

-- розглянути їхню роль у формуванні національної свідомості;

-- порівняти особливості українських видань в різних країнах світу.



  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Українці поза межами Старого Краю. Становлення діаспорної періодики.

Тема 1. Українська діаспора: формування та аналіз поточної ситуації.

Ґенеза утворення діаспори. Хвилі формування української діаспори. Географія розселення та формування поселень українців у вільному світі. Роль діаспори у збереженні національної ідентичності. Україна і діаспора: шляхи до взаєморозуміння.

Література:

1. Заставний Ф. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). – Львів: Світ, 1991.

2. Сербин Р. За яку спадщину? Українська діяспора й Україна: за партнерські засади співпраці // Молодь України. – 1995. – 25 лип.

3. Винницький М. Україна і діаспора – можливості формування “світового українства” // Перехід ІV. – 2001.

4. Баран С. В світ за очі // Альманах українського народного союзу.—Джерсі-Сіті – Нью Йорк: Свобода, 1952. – С. 51-61.

5. Самчук У. Слідами піонерів (епос української Америки). – Видавництво «Свобода».

6. Потічний П. Діяспора як чинник міждержавних відносин // Сучасність. – 1997. – Ч. 11. – С. 78-84.

7. Барладяну В. Політичне становище в Україні і завдання еміграції // Визвольний шлях. – 1991. – Ч.4. – С. 413-424.

^

Тема 2. Українські видання за кордоном: призначення, завдання, перспективи.


Преса і утвердження національної самоідентичності. Характеристика українських видань за кордоном. Українські видання у США. Українські видання у Канаді. Українські видання в країнах Європи. Українські видання в Південній Америці. Українські видання в Австралії. Українські видання в Росії.

Література:

1. Бочковський О., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби. – Мюнхен, 1993

2. Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття. – Джерзі Ситі: видавництво М.П.Коць, 1974. – 176 с

3. Рахманний Р. Три етапи вільної української преси / Україна атомного віку. Есеї і статті, 1945-1986. У 3 томах. – Т.1. – С. 137-148

4. Дейчаківський О., Кузьо Т. Хто і як працює в Америці на Україну (http://www2.pravda.com.ua/news/2005/8/12/32373.htm).

5. Барагура В. Українське “Чудо чудес” в Америці // Альманах українського народного союзу.—Джерсі-Сіті – Нью Йорк: Свобода, 1983. – С. 103-109.

6. Драган А. Газета хрестоносних походів // Альманах українського народного союзу.—Джерсі-Сіті – Нью Йорк: Свобода, 1983. – С. 63-77.

4. Драган А. Початки американської України // Альманах українського народного союзу.—Джерсі-Сіті – Нью Йорк: Свобода, 1976. – С. 147-156.

5. Білецький Л. Українські піонери в Канаді: 1891-1951. – Вінніпег: Комітет Українців Канади, 1951.

6. Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для українських меншин в Канаді. – Мюнхен, 1997.

7. Лучкович М. До 70-ліття українського поселення в Канаді Австралії // Український самостійник. –1961. – Ч.49. – С.9-12.

8. Боровик М. Початок української преси в Канаді // Український самостійник. –1961. – Ч.49. – С.27-29.

9. Присяжний М. Преса української еміграції в Німеччині: становлення, розвиток, тематична політика (1945-1953). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.

10. Зінько В. Бразілійська Україна – її минуле і сучасне // Український самостійник. –1961. – Ч.46. – С. 3-11.

11. Борушенко О. Українські поселенці в Бразилії // Український самостійник. – 1973. – Ч. 189. – С. 28-37.

12. Данилишин М. Українці в Аргентіні та в інших країнах Південної Америки // Український самостійник. –1961. – Ч.46. – С.12-22.

13. Коваль Ф. Українська меншина в Чехо-Словаччині // Український самостійник. – 1967. – Ч. 115. – С. 27-33.

14. Лаба І. Союз русинів-українців Словаччини: минуле, сьогодення, перспективи (http://www.ukrsvit.kiev.ua/gazeta/arhiv/13__2.htm).

15. Зубжицький Єжи. Українські імігранти в Австралії // Український самостійник. –1962. – Ч.53. – С. 17-22.

16. Плянко Б. Матеріяльні здобутки українців в Австралії // Український самостійник. –1961. – Ч.42. – С. 29-35.

17. Нитченко Д. Українські школи в Австралії // Український самостійник. –1961. – Ч.42. – С. 36-39.


Змістовий модуль 2. Тематична палітра діаспорної періодики.


Тема 3. Мотивація творчості українського журналіста у вільному світі.

Обов’язки й завдання українського журналіста у вільному світі. Журналіст в умовах чужоземної культури. Моральна та історична правда журналіста. Кодекс етики українського журналіста.

Література:

1. Кушнір М. Мовчанка – шлях до слова живого // Визвольний шлях. – 1957. – Ч. 8. – С. 1107-1110.

2. Рахманний Р. Без ненависти до нікого, з любов’ю до всіх українців // Наша мета. – 1966. – 5 лист.

3. Рахманний Р. Чотири дилеми вільної української преси / Україна атомного віку. Есеї і статті, 1945-1986. У 3 томах. – Т.1. – С. 113-126.

4. Шлемкевич М. Звернення до журналістів, редакторів // Листи до Приятелів. – 1960. – Ч. 91. – С. 18.

5. Кушнір М. Роздуми про професію українського журналіста // Америка. – 1980. – 3 черв.

6. Рахманний Р. За нас не промовить каміння / Україна атомного віку. Есеї і статті, 1945-1986. У 3 томах. – Т.1. – С. 72-80.

7. Кодекс етики українського журналіста. – Торонто, 1966.


Тема 4. Знакові постаті діаспорної публіцистики.

Микола Шлемкевич. Іван Кедрин-Рудницький. Роман Рахманний. Іван Багряний. Євген Орловський. Мирослав Малецький. Василь Федорович.

Література:

1. Шлемкевич М. Верхи життя і творчості. Промови-доповіді. – Нью-Йорк; Торонто, 1958.

2. Кедрин І. У межах зацікавлення. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1986.

3. Рахманний Р. Україна атомного віку. Есеї і статті, 1945-1986. У 3 томах.

4. Багряний І. Публіцистика. – К.: Смолоскип, 2006. – 856 с.

5. Орловський Є. Без вітрил і керми // Визвольний шлях. – 1963. – Ч.1. – С. 4-15.

6. Орловський Є. Доба національного визволення // Визвольний шлях. – 1960. – Ч.3. – С. 247-253.

7. Малецький М. Без ілюзій. – Торонто-Нью-Йорк-Мюнхен. – 1981.

8. Федорович В. Національна ідентичність і незалежність України // Вісті Комбатанта. – 1999. – Ч.2. – С. 13-21.

9. Федорович В. Який шлях вибере Україна // Вісті Комбатанта. – 2001. – Ч. 3. – С. 30-34.

Тема 5. Філософія держави, нації, національної ідеї в діаспорній публіцистиці.

Ідеологічні засади визвольної політики. Від «політики визволення» до «визволеної політики». Концепції української держави в еміграційному середовищі. Націоналізм, традиціоналізм, консерватизм як стрижні національної ідеї.

Література:

1. Кедрин І. Берестейський мир / У межах зацікавлення. – 1986. – С. 44-63.

2. Боєслав М. За соборний моноліт // Визвольний шлях. – 1954. – Ч.2. – С. 3-8.

3. Обличчям до України // Український самостійник. – 1959. –Ч. 20. – С. 2.

4. Лапичак Т. До сучасних суспільно-політичних проблем // Наші позиції. – 1969. – Ч.1. – С. 39-59.

5. Лебідь М. Сучасна Україна і українська визвольна політика // Сучасність. – 1965. – Ч. 10. – С. 76-93.

6. Кедрин І. Лібералізм, консерватизм, традиціоналізм і дефетизм // Вісті комбатанта. – 1985. – Ч.1. – С. 10-15

7. Ріпецький Н. Сила, яка ніколи не вмирає // Визвольний шлях. – 1955. – Ч.6. – С. 13-14


Тема 6. Візія незалежної України та її місце в сучасному світовому порядку на шпальтах діаспорних видань.

Пошуки втраченої батьківщини у діаспорній публіцистиці. Україна в світовому укладі геополітичних сил: минуле і сучасне. Українська міжнародна політика з позицій діаспорної преси.

Література:

1. Рахманний Р. Українська міжнародня політика з позиції власної сили / Україна атомного віку. Есеї і статті, 1945-1986. У 3 томах. – Т.1. – С. 209-240.

2. Кордюк Б. Україна в світовому укладі сил – нині і завтра // Український самостійник. – 1973. – Ч.195-196. – С. 2-15.

3. Присяжний М. Візія України у публіцистиці української діаспори // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики. – 2001. – Вип. 21. – С. 378-382.

4. Наддніпрянець В. Україна, як проблема на міжнародному форумі // Український самостійник. – 1962. – Ч. 55. – С. 3-11; Ч. 56. – С. 12-19.

5. Стецько Я. Міжнароднє становище і українська справа // Визвольний шлях. – 1955. – Ч.5 – С. 3-12.

6. Коропецький І. Де наша будучність? // Вісті комбатанта. – 1977. – Ч. 5-6. – С. 23-30.

7. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Листи до приятелів. – 1966. – Ч. 163-164. – С. 12-19.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Українці поза межами старого краю. Становлення діаспорної періодики.

Тема 1. Українська діаспора: формування та аналіз поточної ситуації.




3

3




























Тема 2. Українські видання за кордоном: призначення, завдання, перспективи.




3

3




























Разом – зм. модуль1




6

6




























^ Змістовий модуль 2. Тематична палітра діаспорної періодики.

Тема 3. Мотивація творчості українського журналіста у вільному світі




3

3




























Тема 4. Знакові постаті діаспорної публіцистики





































Тема 5. Філософія держави, нації, національної ідеї в діаспорній публіцистиці.




3

3




























Тема 6. Візія незалежної України та її місце в сучасному світовому порядку на шпальтах діаспорних видань.




3

3




























Разом – зм. модуль 2




12

12



























^

Усього годин





18

18





























^ 5. Теми семінарських занять



з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1







2







...









^ 6. Теми практичних занять



з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Історичні та політичні обставини формування української діаспори

3

2

Еволюція розвитку діаспорної преси

3

3

Морально-етичні засади творчості діаспорного журналіста

3

4

Прогоностичність публіцистики провідних журналістів діаспори

3

5

Національна ідея в діаспорній публіцистиці

3

6

Образ України в сучасних українських та закордонних медіа

3



^ 7. Теми лабораторних занять



з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1




2

2




2


^ 8. Самостійна робота




з/п

Назва теми

Кількість

годин

1




4

2




4


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Методи контролю


Контроль виконання навчальної дисципліни передбачає відвідування занять, участь у практичних роботах, написання підсумкової контрольної роботи.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100




























Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

  • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

  • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно




Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо



Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи