Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Скачати 235.23 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Дата10.10.2012
Розмір235.23 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Діалогіка і мас-медіа

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації міжнародна журналістика____________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Діалогіка і мас-медіа. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асист. Мельник А. П.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № 1 від. “30” серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф. Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Мельник А. П., 2010

 ЛНУ ім. І. Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Діалогіка мас-медіа”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета спецкурсу «Діалогіка і мас-медії» – вивчити діалог як комплексне комунікативне явище. Діалог – одне із найретинговіших понять сучасної медіасфери. Цим словом позначають як конкретну розмову двох (або більше) осіб, а також етично довершений орієнтир спілкування. Тобто сучасні трактування слова «діалог» не обмежуються методологічними значеннями. Сьогодні діалог – це щось більше, аніж спосіб ведення бесіди. Його можна розглядати як універсальний спосіб уникнення і вирішення конфліктних ситуацій. Тому спецкурс «Діалогіка і мас-медії» може бути цілком адекватною заміною розгляду такої дисципліни, як конфліктологія. У центрі розгляду – не поняття «конфлікт», а концепт «діалог» як основний метод розв’язаня суперечностей.

Діалогіка – теорія діалогу. Спецкурс «Діалогіка і мас-медії» передбачає розгляд якнайширшого спектру значень поняття «діалог» у їхньому взаємозв’язку із функціонуванням засобів масової інформації як в Україні, так і за кордоном.


Завдання спецкурсу:

  1. Вивчення історії діалогу як методу і як світоглядного принципу.

  2. Розгляд творчості, зокрема й журналістської як діалогічного процесу.

  3. Дослідження понять «діалог культур», «діалог релігій», «діалог цивілізацій».

  4. Розгляд сучасних конфліктів через призму діалогу як способу їхнього вирішення.

  5. З’ясування терапевтичної функції діалогу.Розгляд поняття «діалог» у контексті функціонування ЗМІ також передбачає:

  • Розгляд тематики публікацій у ЗМІ, у яких використовується поняття «діалог» у різних значеннях.

  • Контент- та інтент-аналіз публікацій у ЗМІ, у яких використовується поняття «діалог» у різних значеннях.

  • Розгляд мотивації журналістів у контексті діалогу.Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основи теорії діалогу


Тема 1. Діалог як жанр, метод і етичний принцип

1. Що таке діалог? Спроба уніфікованої дефініції та полісемантичний підхід.

2. Основні діалогічні жанри: діатриба, діалог, лист, сповідь, солілоквія та ін.

3. Діалог як метод. Діалог і діалектика.

4. Етичний вимір діалогу і його актуалізація у ХХ сторіччі.

5. Діалог і монолог.


Тема 2. Творчість як діалогічний процес

1. Специфіка творчого процесу. Погляд М. Бердяєва

2. Автор і читач у контексті творчого акту

3. Творення тексту як діалогічний процес у трактуванні М. Бахтіна

4. Читання як діалогічний процес

5. „Діалог із текстом” як передумова правильного розуміння смислу

6. Журналістська творчість як діалог


Тема 3. Діалог як осердя філософського пошуку у ХХ сторіччі

1. Діалогічні концепція Мартіна Бубера

2. Персоналістичний погляд на діалог. Е. Муньє

3. Розуміння діалогу в екзистенціалізмі Г. Марселя

4. Мова і діалог. Герменевтичний підхід до діалогу

5. Діалогічне спілкування у християнському контексті. Погляд Антонія Блума


Тема 4. Особистість і діалог

1. Поняття особистості у етичному вимірі

2. Ідеальна „діалогічна особистість”: реальність та утопія

3. Визначення рис „діалогічної особистості” на прикладі конкретних історичних осіб

4. Роль „діалогічної особистості” в історії


Змістовий модуль 2. Діалог як основа мотивації


Тема 5. Діалог культур, релігій та цивілізацій і журналістський вимір

1. Діалог культур, релігій, цивілізацій – спроба приблизного визначення

2. ООН про діалог культур

3. Спадщина імперіалізму як перешкода для діалогу культур

4. Діалог релігій та релігійна терпимість

5. Діалог культур і мовне розмаїття світу


Тема 6. Поняття толерантності, політкоректності та мультикультуралізму

1. Що таке толерантність? Історичні передумови виникнення толерантності та суперечності її реалізації у сучасному світі.

2. Толерантність і політкоректність: медійні інтерпретації. Політкоректність і сучасна публіцистика.

3. Поняття мультикультуралізму в контексті діалогу культур.


Тема 6. Діалог і сучасні конфлікти

1. Природа і типи сучасних конфліктів

2. Діалог як спосіб уникнення і розв’зання сучасних конфліктів

3. Діалог і міжетнічні конфлікти.

4. Міжгрупові конфлікти і ненасильницька боротьба.

5. Міждержавні конфлікти і способи їх розв’язання.


Тема 7. Терапевтична функція діалогу

1. Діалог як терапевтичний метод

2. Лікувальна властивість „глибинної комунікації” (К. Ясперс)

3. Діалог після Чорнобиля

4. Проблема недіалогічності і спроба її подолання


Тема 8. Діалог як етичний орієнтир журналістики

1. Діалог як основа мотивації журналіста.

2. «Карикатурний скандал» у контексті діалогічної мотивації журналістів.

3. Інтерв’ю та діалог.


Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основи теорії діалогу

Тема 1. Діалог як жанр, метод і етичний принцип
2Тема 2. Творчість як діалогічний процес
2

2
Тема 3. Діалог як осердя філософського пошуку у ХХ сторіччі
2

2
Тема 4. Особистість і діалог
2

2
Разом – зм. модуль1
8

6
^ Змістовий модуль 2. Діалог як основа мотивації

Тема 1. Діалог культур, релігій та цивілізацій і журналістський вимір
2

2
Тема 2. Поняття толерантності, політкоректності та мультикультуралізму
2

2
Тема 3. Діалог і сучасні конфлікти
2

2
Тема 4. Терапевтична функція діалогу

2

2
Тема 5. Діалог як етичний орієнтир журналістики
2

2
Разом – зм. модуль 2
10

10^

Усього годин

18

16
Модуль 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин
^ Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Творчість як діалогічний процес

2

2

Діалог як осердя філософського пошуку у ХХ сторіччі

2

3

Особистість і діалог

2

4

Діалог культур, релігій та цивілізацій і журналістський вимір

2

5

Поняття толерантності, політкоректності та мультикультуралізму

2

6

Діалог і сучасні конфлікти

2

7

Терапевтична функція діалогу

2

8

Діалог як етичний орієнтир журналістики

2^ Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

2

2

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

2

2

11

2

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


^ Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

  • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

  • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ Контрольні запитання та завдання:

1. Спробуйте дефініювати поняття „діалог” з огляду на його не лише методологічну, а й етичну значущість.

2. Назвіть основні діалогічні жанри і коротко їх схарактеризуйте.

3. Діалог як метод. Діалог і діалектика.

4. Етичний вимір діалогу і його актуалізація у ХХ столітті.

5. Діалог і монолог та їхнє методологічне значення.

6. Поняття творчості і творчого процесу.

7. Як М. Бердяєв розуміє творчість і науку?

8. Діалогічні стосунки автора і читача з погляду герменевтики

9. Діалог і журналістський процес

10. Розкрийте суть діалогічної концепції М. Бубера

11. Які види діалогу розрізняє М. Бубер?

12. У чому суть діалогічного вчинку за Е. Муньє?

13. Який етичний зміст вкладає Е. Муньє у поняття діалогу?

14. Поясніть думку Г.-Г. Гадамера «Мова існує лише в розмові»

15. Які труднощі діалогічного спілкування наводить Гадамер?

16. Який статус запитання і сумніву у наверненні до християнської віри за А. Блумом?

17. Етичне наповнення поняття «особистість».

18. Вплив діалогу на формування особистості.

19. Спробуйте визначити риси «діалогічної особистості».

20. Запропонуйте конкретних історичних персон і доведіть, що їх можна вважати «діалогічними особистостями».

21. Як Ви розумієте поняття «діалог культур, релігій, цивілізацій»?

22. Чи можливий діалог культур після імперіалізму?

23. Діалог культур і збереження національної ідентичності.

24. Діалог релігій та релігійний фундаменталізм.

25. Діалог культур, релігій, цивілізацій і небезпека втрати коренів.

26. У чому суть поняття «толерантність»?

27. Суперечності мультикультуралізму і політкоректності.

28. Толерантність та її межі.

29. Типологія сучасних конфліктів.

30. Чи можна назвати діалог найбільш релевантним методом розв’язання конфліктів?

31. Яке значення має діалог для терапевтичної практики?

32. Чи можливий діалог після Чорнобиля?

33. Журналістика в умовах катастрофізму та недіалогічності.


Теми рефератів:


1.Різновиди діалогу.

2.Сократичний тип діалогу.

3.Новий Завіт: діалог чи розсіювання?

4."Діалогічні" жанри: діалог, діатриба, лист, бесіда, сповідь, солілоквія etc.

5.Діалог та інтерв'ю: чи можна між ними ставити знак тотожності?

6-7.Діалог/Монолог як тип світогляду: історична перспектива.

8.Терапевтична функція діалогу.

9.Філософія діалогу як феномен ХХ сторіччя (тут можна взяти одну чи кілька конкретних осіб, наприклад, М. Бубера, М. Бахтіна, Е. Левінаса...)

10-11.Діалог у контексті ідей персоналізму/герменевтики.

12.Діалог культур/цивілізацій у контексті світоглядної публіцистики.

13.Діалогічний текст в журналістиці.


Теми есеїв:

1. Діалог та інтерв'ю: чи можна між ними ставити знак тотожності?

2. Діалог чи монолог: що ефективніше в комунікуванні?

3. Інший – ворог, друг чи… просто інший?

4. Що нам робити з нашими іншими?

5. Гендерний діалог: міф, провокація чи політика майбутнього?

6. Толерантність є злочином, коли йдеться про зло?

7. Де закінчується толерантність і починається байдужість?

8. Чи можливий світ без конфліктів?


Рекомендована література


1. Малахов В. Етика спілкування. – К.: Либідь, 2006

2. Озадовська Л. Парадигма діалогічності в людському мисленні. – К.: ПАРАПАН, 2007

3. Демидов А.Б. Основоположения философии коммуникации и диалога// http://www.nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=DEMIDOV

4. Станкевич Г.Л., Станкевич Н.Г.Диалог как практика расширения пространства человеческих ресурсов// http://prometa.ru/policy/capital/reports/0

5. Бердяев Н. Смысл творчества

6. Дьяконов Г. В. Диалогийная концепция эстетики и литературоведения М.М. Бахтина// http://hpsy.ru/public/x3070.htm

7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М,, 1979

8. Рихло П. Поетика діалогу. ‒ Чернівці, 2005.

9. Блум А. Запитання і сумнів// Дух і Літера. – 2006. – Ч. 15-16. – С. 338-352

10. Марсель Г. „Я” і інший// Homo viator. – К., 1999. – С. 18-36

11. Бубер М. Диалог// Два образа веры. – М., 1998. – С.

12. Гадамер Г.-Г. Язык и понимание. Неспособность к разговору// Всемирная философия. ХХ век. – Минск, 2004. – С. 313-331

13. Мунье Э. Что такое персонализм?// Всемирная философия. ХХ век. – Минск, 2004. – С. 526-543

14. Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. – К., 1999.

15. Зізіулас Й. Буття як спілкування. – К., 2005

16. Больнов О. Ф. Зустріч// Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. – С. 157-170

17. Больнов О. Ф. Новая укрытость

18. Мунье Э. Персонализм. – М., 1992

19. Ясперс К. Комунікація// Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. – С. 132-148

20. Грін Ж. Брат Франциск. – К., 2004

21. Носик Б. Альберт Швейцер. – М., 1971

22. Ґальтунґ Ю., Несс А. Політична етика Ґанді. – Л.: Місіонер, 2001

23. Рікер П. Яким має бути новий етос Європи?// Дух і лутера. – 2004-2005. – Ч. 13-14. – С. 149-165.

24. Дзюба І. Україна-Росія: протистоянна чи діалог культур?// Україна-Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин. — К., 2001. — Розділ V. — С.265-333.

25. Сверстюк Є. Від насильства до порозуміння// Дзеркало тижня. – 2001. – 13 січ.

26. Вестник Мирового общественного форума „Диалог цивилизаций”, 2004-2006.

27. Саїд Е. Культура й імперіалізм. – К.: Критика, 2007.

28. Томпсон Е. М. Трубадури імперії. – К.: Основи, 2006.

29. Еспозіто Д. Ісламська загроза. Міф чи реальність? – Л.: Кальварія, 2004.

30. Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004.

31. Уолцер М. Про толерантність. – Харків, 2003.

32. Эко У. О политкорректности// Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. – М., 2007. – С. 167-181.

33. Кукатас Ч. Терпеть нетерпимое// http://inliberty.ru/library/study/798/ (12.09.2009)

34. Кукатас Ч. Теоретические основания мультикультурализма// http://inliberty.ru/library/study/327/ (18.06.2009)

35. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: проблемы становления// http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/Avk_EtnKonf.php

36. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 551 с.


37. Пірен М. Конфліктологія. – К., 2003.

38. С. Алексієвич-П. Віріліо. Діалоги про Чорнобиль// Дух і літера. – 2004-2005. – Ч. 13-14. – С. 149-165.

39. Бьюдженталь Д. Наука быть живым. Диалоги между пациентами и терапевтом в гуманистической психотерапии. – М., 1998.

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи