Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна icon

Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції "Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
НазваЗапрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції "Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
Дата10.10.2012
Розмір43.5 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА

Факультет іноземних мов

Інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь ХІ Міжнародній студентській науковій конференції “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 6 квітня 2012 року.

В роботі конференції плануються такі секції:


 1. Мова як функцiональна система в антропоцентричній картині світу;

 2. Переклад та мiжкультурна комунiкацiя;

 3. Проблеми дискурсу;

 4. Методичні засади викладання iноземних мов;

 5. Система мови, семантика і прагматика;

 6. Проблеми стилістики і лінгвістики тексту.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.

Порядок денний буде вказано в запрошенні. Заявку на участь надсилати до оргкомітету не пізніше ^ 15 березня 2012 року. Під час реєстрації можливе подання статей/ тез доповідей для публікації в збірках “In Statu Nascendi” та “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов”.

 • Вимоги до статті: 1) стаття подається у вигляді CD в редакції Word 6.0. або 7.0. разом з двома роздрукованими примірниками тексту (бажано продублювати електронною поштою у вигляді прикріпленого файлу); 2) у лівому верхньому кутку наводиться УДК статті; 3) відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом, під нею звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста, рядком нижче - Науковий керівник: (ступінь, звання, ПІБ) (шрифт Times New Roman, кегль – 14); 4) основному тексту статті передують анотації українською, російською та англійською мовами, які друкуються через 1 інтервал, кегль 12, до 5 рядків. На початку кожної анотації подаються ПІБ автора та назва статті відповідною мовою. Ключові слова (до10) даються в алфавітному порядку; 5) основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль - 14; береги: ліворуч – 2,5 см, угорі, внизу – 2,0 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см., містить вказівки на актуальність, новизну, об’єкт, предмет, мету роботи, завершуєтсья висновками та перспективами; 6) ілюстративний матеріал подається курсивом; 7) при наявності посилань вони оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. Ю.С. Степанов [5, с. 38]; 8) завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008, наприклад:

1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В. Г. Адмони. – М. : Высш. шк., 1963. – 335 с. 2. Богданов В. В. Коммуниканты / В. В Богданов, В. И. Иванов // Вестник Харьков. нац. ун-та имени В. Н. Каразина. – 1989. – № 339. – С. 12-18. (див. правила оформлення списку літератури у Бюлетені ВАК № 3, 2008 р.). При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу; 9) в окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, місце навчання, курс, домашня адреса, телефон, електронна пошта); 10) рекомендація статті до публікації за підписом наукового керівника.

У разі неврахування вимог стаття прийматися до розгляду не буде. Вартість однієї сторінки 18 грн. Оплата при поданні статті.

У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом за власні кошти.

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови, Тарасовій Світлані Олександрівні.

Тел. для довідок: (099)0448769 Е-mail: svetlana.tarasova12@gmail.com

^ Зразок заявки

учасника X Міжнародної студентської наукової конференції

«Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих»


 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 • Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)
 • ^

  Факультет, курс


 • Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання, посада)

 • Назва доповіді
 • Назва секції

 • Домашня адреса, контактний телефон (обов’язково), електронна адреса (обов’язково)


Зразок оформлення статті
УДК …

^ ДИСКУРС ГЛАМУРУ В британських газетах

Богомолова О.В. (Харкiв)

Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Бондаренко Є.В.

Анотація: ….

Ключові слова:


Аннотация: Богомолова О.В. Дискурс гламура в британских гпазетах. ........

^ Ключевые слова:


Summary: Bogomolova O.V. Discourse of Glamour in British Papers

Key words:


Актуальність даного дослідження визначається динамізмом розвитку бізнесу глянцевих видань. Об’єктом дослідження є мовнi засоби реалiзацiї дискурсу гламуру в англомовних та слов’янських Iнтернет-виданнях. Предметом дослiдження стали когнiтивнi, прагматичнi та мовнi (лексичнi, граматичнi та синтаксичнi) особливостi слов'янського та англомовного дискурсу гламуру.

…………………………………………………………………………………………

Перспективою роботи є систематизація когнiтивних, прагматичних мовних та особливостей дискурсу гламуру.

Література


1. Друкер П.Ф.Эффективное управление / П.Ф. Друкер. – М. : АСТ, 2004. – 323 с. 2. Карасик В.И. Антология концептов: Т. 4 / В.И. Карасик, И.А. Стернин. – Волгоград: Парадигма, 2006. – 357 с. 3. Журнал Cosmopolitan [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.cosmo.com/. 4. Журнал Glamour [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.glamour.ru/. 5. Журнал Glamour [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.glamour.com/. 6. Журнал Harper’s Bazaar [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.bazaar.ru/.

Схожі:

Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconІнформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжнародній науковій конференції “Фальцфейнівські читання”, що відбудеться 18-20 травня 2005 року...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна icon“Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року* в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року*...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconНаціональний педагогічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Четверті юридичні читання”, яка відбудеться 3-4 квітня 2008 року...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconНан україни
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Четверті юридичні читання”, яка відбудеться 3-4 квітня 2008 року...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconЗапрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Міжнародній науково-практичній конференції «Гендерна трансформація соціальних систем: дестабілізація старих засад або новий гендерний...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські...
Запрошуємо вас взяти участь ХІ міжнародній студентській науковій конференції \"Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих\", яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи