Перелік icon

Перелік
Скачати 101.96 Kb.
НазваПерелік
Дата11.10.2012
Розмір101.96 Kb.
ТипДокументи

Перелік

кандидатських дисертацій, захищених працівниками, аспірантами та здобувачами факультету іноземних мов (прізвища виділено), а також працівниками інших закладів, що захистились у Спеціалізованій раді (К – 35.051.15) при факультеті іноземних мов.2000 рік


1.Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах. Генезис. Дериваційні та семантико-функціональні аспекти. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я. (Цільова асп.)

2. Яворська С.М. Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії). Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А.

2001 рік

3.Кушнірик А. В. Модальні частки в сучасній англійській мові (сполучуваність, парадигматика та вживання). Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

4.Арцишевська А.Л. Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалах англомовних оповідань 20 століття). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

5.Островська О.М. Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки в американській художній прозі. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

6. Петрик Т.В. Синтагматика та парадигматика ергативних дієслів у сучасній англійській мові. Наук. кер. – доц. Сухорольська С.М.

7.Голод О.Є. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові. Наук. кер. – доц. ^ Максимчук Б.В.

8. Кам’янець В.М. Структурні семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізьвиськ та псевдонімів). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

9. Зарума-Панських О.Р. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

10. Голик С.В. Особливості функціонування префіксальної номінації у сучасній англійській мові. Наук. кер. – проф. Полюжин Н.М. (УНУ)

11. Хома З.М. Лексична структура романів американського трансцеденталізму. Наук. кер. – доц. Богданович Т.Г. (Цільова асп.)

12. Семів А.Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріалі мови преси). Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

13. Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі укр. і англ. художніх текстів) Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П.

14. Коцюба З.Г. Експресивність номінативних речень як перекладознав-ча проблема (на матеріалі англ. та укр. мов) Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П. (Цільова асп.)

15. Поліщук Н.Ю. Трансформація міфологеми Агасфера в західноєвропей-ській літературі ХІХ-ХХ ст. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.

16. Шевчук Н.В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв”язках Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.

17. Цибенко Л.Б. Часово-просторова модель роману Крістофа Рансмайра «Останній світ». Феноменологічне наближення. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.

18. Тодчук Н.Є. Часопростір у творі Івана Франка «Для домашнього огнища» в руслі новацій європейської літератури. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.


2002 рік


19. Думашівський Я.Є. Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С. (Цільова асп.)

20. Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія на матеріалі сучасної французької мови. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.


2003 рік


21. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція у перекладі (на матеріалі українських та англомовних текстів). Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П.

22. Потятиник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

23. Стрілець Н. Я. Структурні та функціонально семантичні особливості сома-тичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

24. Піскозуб З. Т. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

25. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості реклам-ного знака (на матеріалі англомовної реклами). Наук. кер. – доц. Солошенко О.Д. (Цільова асп.)

26. Пташник С. Б. Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в газетному тексті. Наук. кер. – доц. Буйницька Т.О.

27. Батрин Н. В. Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки. Наук. кер. – доц. Дудок Р.І. (Цільова асп.)

28. Яковлєва І. В. Лінгвостилістичні особливості морської лексики в романах Дж. Конрада. Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А. (Цільова асп.)

29. Чапля О.С. Синтагма N1 de N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні. Наук. кер. – доц. Рочняк А.М.

30. Раду А.І. Типологія та лінгвостилістичні особливості функціонування ділової реклами (на матеріалі англомовної рекламної продукції). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.

31. Мідяна Т.М. Перифраз як вторинна номінація у художньому тексті. Наук. кер. – доц. ^ Буйницька Т.О.

32. Микитюк І. М. “Функціонування вторинної композиційно зумовленої номінації у художньому тексті (на матеріалі короткого англомовного оповідання)” . Наук. кер. – доц. Михайленко В.В. (ЧНУ)

33. Задорожна І. П. “Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові” . Наук. кер. – проф. Левицький В.В. (ЧНУ)

34. Гіков Л. В. “Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози)” Наук. кер. – проф. Левицький В.В. (ЧНУ)

35. Романишин Н. І. “Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості інтрасуб’єктних мовленнєвих актів”. Наук. кер.

36. Куделько З. Б. “Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості”. Наук. кер. – проф. Кияк Т.Р. (КНУ)

37. Шонь О.Б. “Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях”. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я. (Цільова асп.)

38. Ткачівська М. Р. “Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові”. Наук. кер. – проф. Левицький В.В.(ЧНУ)

39. Лисецька Н. Г. “Фразеологічні інновації і сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

40. Біскуб І. П. “Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові”. Наук. кер. – проф. Бех П.І. (КНУ)


2004 рік

41. Курилас О.Р. Транслокальні привлівники із доцентровою скерованістю дії та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові. Наук. кер. – доц. Максимчук Б.В.

42. Федоренко О. І. “Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові”. Наук. кер. – доц. Сухорольська С.М. – кафедра.

43. Грицьків А. В. “Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів)”. Наук. кер. – проф. Скороходько Е.Ф. (КНУ)

44. Янков А. В. “Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура – семантика – функціонування”. Наук. кер. – доц. Зеленський П.Г. – здобувач.

45. Ляшенко Т.С. “Структурно-композиційні, лінгвістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких текстів)”. Наук. кер. – доц. Буйницька Т.О. – аспірантура.

46. Волощук В. І. “Лінгвостильові особливості ідіолекту З.Ленца в малих епічних жанрах”. Наук. кер. – проф. Науменко В.Г. (ЗДУ)

47. Лабінська Б.І. “Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

48. Сакал Т.М. “Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів”. Наук. кер. – проф. Полюжин М.М. (УНУ)

49. Олексишина Л. Г. “Лексико-семантичні та стилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької мови”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

50. Венкель Т. В. “Синтагматичні, парадигматичні та епідагматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській мові”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

51. Миголинець О. І. “Функціональні-стильові характеристики префіксальної номінації в сучасній англійській мові”. Наук. кер. – проф. Полюжин М.М. (УНУ)


2005 рік


52. Черкас Н. В.“Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі”. Наук. кер. – доц. Авраменко С.Р., доц. Буйницька Т.О.

53. Гасько О. Л. “Словотвірна структура та міжчастиномовний тезаурус лексико-семантичного поля ‘strong-weak’ в історії англійської мови”. Наук. кер. – доц. Білинський М.Е.

54. Рибіна Н. В. “Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту”. Наук. кер. - доц. Валігура О.Р.

55. Леськів А. З. “Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів “чорного гумору”). Наук. кер. – доц. Авраменко С.Р. (Цільова асп.)

56. П’ятничка Т. В. “Мовні засоби реалізації теперішності в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів 19-20 століття)”. Наук. кер. – доц. Дудок Р.І. (Цільова асп.)

57. Котовскі Г. Ф. “Прикметникові деривативи із латентною модально-пасивною предикацією у сучасній німецькій мові”. Наук. кер. - доц. Струк Т.М.

58. Конопадська Я. О. “Французькі неологізми у медіа-дискурсі”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

59. Шило В.В. “Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень ХІ – ХІХ ст.)”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

60. Гусак І.П. “Структура та прагматика фрагметованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа)”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

61. Гулкевич С.П. “Значення прийменника і основні типи смислів прийменникових словосполучень (на матеріалі англійських прийменників at, by, with”. Наук. кер. – доц. Гурський С.О.

62. Василевська О. П. «Структурні зміни у пізньолатинськомсу реченні». Наук. кер. – доц. Домбровський Р.О.

63. Петришин М. Й. «Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу)». Наук. кер. – доц. Оліщук Р.Л.

64. Саноцька Л. Г. «Текстова варіативність англомовної
лірйко-епічної поеми (на матеріалі британських та американських поем кінця XVIII- середини XX ст.)». Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А.

65. Воронцова Н. Г. «Комунікативно-когнітивні особливості
вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови)». Наук. кер. – доц. Булатецька Л.І.

66. Тимощук Н. П. «Функціонування фразеологізмів у романах
Йозефа Рота». Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)


2007 рік


67. Руда О. М. «Префіксальні конверсивні пари в англійській мові: семантика, прагматика, термінотвірність». Наук. кер. – доц. Білинський М.Е.

68. Мельник Р. М. «Прикметники зі значенням «старанний, працьовитий» у німецькомовній картині світу».

69. Лоскутова Ю. О. «Функціональні особливості англійських та українських морфолого-синтаксичних утворень у текстах міжнародних договорів».

70. Тимейчук Н. О. «Прикметники смаку у творах Плавта Горація та Петронія (лексико-семантичний аспект)».

71. Венгринович А. А. «Кількісні характеристики синонімії іменника в сучасній німецькій мові».

72. Іващишин О .М. «Англійські термінологічні словосполучення у текстах з порблем техногенного впливу на довкілля».


2008 рік


73. Белих Оксана Миколаївна. Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові.

74. Великорода Віра Богданівна. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові.

75. Синьо Вікторія Василівна. Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва.

76. Тронь Андрій Андрійович. Засоби вираження кратності в сучасній англійській мові.

77. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er~, ver-, zer- y сучасній німецькій мові (структурно-семантичні та комунікативні особливості).

78. Добжанська Наталія Іванівна. Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в англійській мові.

79. Пиц Тарас Богданович. Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV - XVII століття.

80. Отецько Ярина Тарасівна. Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини XX століття.

81. Собков Юрій Вікторович. Типологія криптонімів англійської та української мов.

82. Кудиба Свігтана Миколаївна. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами).

83. Малиновська Оксана Іванівна. Синонімія старогрецьких прикметників зі значенням «нещасний» у трагедіях Есхіла, Софокла та Евріпіда.


2009 рік


84. Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Емілії Бронте.

85. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові.

86. Гаврилів Т. І. Феноменологія художньої ідентичності (на матеріалі німецької та австрійської літератури).

87. Мацевко-Бекерська Л. В. Наративні стратегії української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.

88. Кащук О. Концепція щастя на основі «Moralia in Job» Св. Григорія Великого.


89. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі.

90. Рітц Ракул К. П. Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).


2010 рік

91. Івашків-Когут С. В. функціонально-семантичний простір ауґментивності в сучасній англійській мові.

92. Третьякова К. В. етимологія та семантика латинських омонімічних іменників.

93. Хникіна О. О. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювань обвинувачення у сучасній англійській мові.

94. Смоляр Н. П. Дієслівні композити в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматика.

95. Макар І. С. Лексична ідіосистема роману Лонга “Дафніс і Хлоя”.

96. Онишкевич Л. В. Лінгвопрагматичні аспекти категорії актуальності (на матеріалі текстів британських газет 2000 – 2006 рр.).

97. Ладницька О. Л. Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Девіда Лоджа.

98. Тхоровська С. В. Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти).

99. Солтис М. О. Структура, семантика та функціонування скорочень у німецькому газетному тексті.


Разом за всіма категоріями дисертантів факультету іноземних мов

2000 р. – 2;

2001 р. – 14;

2002 р. – 13;

2004 р. – 4;

2005 р. – 15;

2007 р. – 6;

2008 р. – 11;

2009 p. – 7;

2010 p. – 9.Декан

факультету іноземних мов
Сулим В.Т.Схожі:

Перелік iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Перелік iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік iconТеоретичні основи формування системи спільної діяльності майбутніх фахівців з економіки підприємств в процесі їх професійної підготовки Постановка проблеми
В є державна стандартизація вищої освіти [1]. Державні стандарти вищої освіти визначають перелік професійних умінь, які необхідно...
Перелік iconРозпорядження "Про перелік офшорних зон" від 14 лютого 2002 р. N 53-р Київ
Відповідно до пункту 18. 3 статті 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оприлюднити перелік офшорних зон згідно...
Перелік iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Перелік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи