Інтерпретація тексту І переклад icon

Інтерпретація тексту І переклад
Скачати 70.73 Kb.
НазваІнтерпретація тексту І переклад
Дата11.10.2012
Розмір70.73 Kb.
ТипДокументи
1. /Internet Kafedra/_нтерпретац_я тексту _ переклад.doc
2. /Internet Kafedra/Вступ до спец_альност_.doc
3. /Internet Kafedra/Вступ до ф_лолог_х.doc
4. /Internet Kafedra/Контрастивна л_нгв_стика- ф_лол.doc
5. /Internet Kafedra/Контрастивна фразеолог_я.doc
6. /Internet Kafedra/Лексиколог_я.doc
7. /Internet Kafedra/Мета та завдання навчальнох дисципл_ни.docx
8. /Internet Kafedra/Методика викладання перекладу.doc
9. /Internet Kafedra/Переклад д_ловох комун_кац_х.doc
10. /Internet Kafedra/Рецепц_я англ_йськох л_тератури.doc
11. /Internet Kafedra/Риторика.doc
12. /Internet Kafedra/Соц_ол_нгв_стика.doc
13. /Internet Kafedra/Стил_стика.doc
14. /Internet Kafedra/Теор_я _ практика перекладу - ф_лол.doc
15. /Internet Kafedra/Теор_я _ практика перекладу.doc
16. /Internet Kafedra/Теор_я перекладу.doc
Інтерпретація тексту І переклад
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 2 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Вступ до філології» для студентів 1 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «контрастивна лінгвістика» для студентів 4 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Контрастивна фразеологія» для студентів 4 курсу кафедри перекладознавства І контрастивної лінгвістики
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Лексикологія» для студентів 2 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів 2 курсу кафедри перекладознавства І контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Методика викладання перекладу І основи лекторської майстерності» для студентів магістерської програми
Методичні вказівки до теоретичного курсу «переклад ділової І технічної комунікації» для студентів 3 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Рецепція англійської літератури в Україні» для студентів 5 курсу кафедри перекладознавства І контрастивної лінгвістики
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Риторика» для студентів 3 курсу
Методичні вказівки до теоретичного курсу «Світова література в українських перекладах. Літературні постаті» для студентів 3 курсу
Стилістика Самостійна робота студентів
Методичні вказівки до теоретичного курсу «теорія І практика перекладу» для студентів 5 курсу
Теорія І практика Перекладу
Теорія Перекладу

інтерпретація тексту і переклад

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається у рамках підготовки до занять. Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань.
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття часу і простору в художньому тексті. Антропоцентричність художнього тексту. Аналіз художнього тексту. Опрацювання теоретичних джерел.

8

2

Встановлення логічних зв’язків у тексті: вступ – кульмінація – розв’язка. Аналіз художнього тексту. Опрацювання теоретичних джерел.

8

3

Авторське мовлення в художньому тексті: власне авторський виклад / передоручене мовлення. Аналіз художнього тексту. Опрацювання теоретичних джерел.

8

4

Значення заголовка, власного імені, художньої деталі для актуалізації авторського задуму. Аналіз художнього тексту. Опрацювання теоретичних джерел.

8

5

Аналіз художнього тексту.

8
Всього

40


Рекомендована література

Базова

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.

 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского язы­ка: Уч. для вузов - 7-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 305 с.

 3. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Общ. ред. Н.Д.Арутюновой и М.А.Журинской. -М.: Прогресс, 1990.-С.5-32.

 4. БабенкоЛ.Г. Филологический анализ текста. Основы теории принципы и аспекты анализа. – Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 462 с.

 5. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс. - М.: Прогресс, 2004. - 416 с.

 6. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. - М.: Художественная литература, 1991. - 345 с.

 7. Винокур Г.О. Поэтика. Стилистика. Язык и культура. - М.: Художественная литература, 1996. - 284 с.

 8. Вовк В.Н. Языковая метафора в художественной речи. Природа вторичной номинации. - К.: Наук, думка, 1986. – 143 c.

 9. Воробьёва О.П. Текстовые категории и фактор адресата- К.: В ища шк., 1993. - 200 с.

 10. Выготский JI. С. Психология искусства. - М. : Искусство, I: 1986.- 573 с.

 11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического ис- ч : I следования - М.: Наука, 1981. - 139 с.

 12. Долинин К.А. Интерпретация художественного текста. М.: Просвещение, 1985. - 288 с.

 13. Домашнев А.И., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного текста. - М.: Просвещение, 1986.-194 с.

 14. Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интепретация текста. Пособие по английскому языку. - М.: Высш шк., 1991.-144 с.

 15. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - М.: Наука, 1980.- 148 с.

 16. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Навч. посібник. / За ред. проф. Л. Мацько. - К.: Вища шк., 2004. - 199 с.

 17. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. - Вінниця: Нова книга, 2004. -272 с.

 18. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём, - М.: ЛКИ, 2007. - 256 с.

 19. Література. Теорія. Методологія: Пер. з польск. С.Яковенка./ Упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 543 с.

 20. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. - Л.: Просвещение, 1972. - 272 с.

 21. Лотман Ю.М. Структура художественного текстаю – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

 22. Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвисти­ческой теории и элементы анализа. - М.: Изд-во "Ось - 89", 1999.-192 с.

 23. Моисеева Л.Ф. Лингво-стилистический анализ художественного текста. - Киев: Изд-во КГУ, 1984. - 88 с.

 24. Мороховский А.Н., Воробьёва О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. - К.: Высш. шк, 1984. -247 с.

 25. Науменко A.M. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). - Вінниця: Нова Книга, 2005. -416 с.

 26. Одинцов B.B. Стилистика текста. - М.: Наука, 1980. - 263 с.

 27. Halliday M.A.K., Hasan R. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. - Oxford: OUP, 1990.- 126 p.

 28. Hawthorn J. Studying the Novel. - 4,h edition. -L.-N.Y.: OUP-Arnold, 2001.-184 p.

Hawthorn, J. A Glossary of Contemporary Literary Theory. London -N.Y., 2000. - 400 p.


Допоміжна

 1. 53. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. - М.: Высш. шк., 1990.- 151 с.

 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 576 с.

 3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. - Львів; Світ, 2003. - 432 с.

 4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989. - 615 с.

 5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследо­вания разных лет. - М.: Искусство, 1975. - 504 с.

 6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.

 7. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художес­твенного текста. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 124 с.

 8. Бенъяминова В.Н. Жанры английской научной речи. Ком­позиционно-речевые формы. - К.: Наук, думка, 1988. - 123 с.

 9. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М.: Высш. шк., 1967. - 376 с.

 10. Веселовский А.Н. Из истории эпитета// Историческая поэтика. - М.: Высш. шк. 1989. -406 с.

 11. Виноградов В.В. О теории художественной речи. - М.: Сов. Россия, 1971. - 316 с.

 12. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.Госполитиздат, 1959. - 654 с.

 13. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 255 с.

 14. Гришина О.Н. Экспрессивность и проблема идентификации языковых стилей // Сб. науч. тр./ МГПИИЯ им. М.Тореза. Вып. 309. - М„ 1988. - С. 16-22.

 15. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 240 с.

 16. Жирмунский В.М. Теория литературы. Стилистика. Поэтика. -Ленинград: Наука, 1977.- 404 с.

 17. Индивидуально-художественный стиль и его исследо­вания / Под ред. В.А. Кухаренко. - Киев; Одесса: Вища шк., 1980.- 167 с.

 18. Кожевникова H.A. Об обратимости тропов. - В кн.: Лин­гвистика и поэтика. - М.: Наука, 1979. - 308 с.

 19. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.: Сов.энциклопедия, 1990. - 685 с.

 20. Метафора в языке и тексте/ Отв. ред. В.Н.Телия. - М.: Наука, 1988.- 176 с.

 21. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста. - Л.: Просвещение, 1980. - 271 с.

 22. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. - М.: Академия 2003.-384 с.

 23. Потебня О. О. Естетика і поетика слова. - К.: Мистецтво 1985.-302 с.

 24. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве -Л.: Наука, 1974.-300 с.

 25. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. (Fundamentals of English Stylistics): Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. - 2-е изд., испр. - М.: Астрель, ACT, 2000. - 224 с.

 26. Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ Под ред. М.Н. Кожиной. - М.:Изд-во Флинта,2003- 696 с.

 27. Стиль и жанр художественного произведения/ под ред. Л.А.Кузнецовой и И.В. Викторовской. - Львов: Изд-во "Вища школа" при ЛГУ, 1987. - 128 с.

 28. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика : Уч. пособие. -М., 1999.

 29. Тынянов Ю.Н. Проблемы стихотворного языка. - М.: Сов. писатель, 1965. - 301 с.

 30. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. - М.: Сов. писатель, 1972. - 405 с.

 31. Чичерин А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы. - М.: Сов. писатель, 1973. - 278 с.

 32. Шкловский В.Б. О теории прозы. - М.: Сов. писатель, 1983.-318 с.

 33. Якобсон Р. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 1987. -461 с.

 34. Bradford R. Stylistics. - London: Routledge, 1993.-232 p.

 35. Cook, G. Discourse and Literature. - Oxford: OUP, 1995. -285 p.

 36. Crysral, D. A Dictionary of Linguistics and Poetics. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2003. - 508 p.

 37. Crystal, D., Davy, D. Investigating English Style. - London, 1981.-260 p.

 38. Galperin, I.R. Stylistics. – M: Vysšaja Škola, 1981. - 334 p.

 39. Kristeva, J. Desire in Language. A Semiotic Approach to Lit­erature and Art. - N.Y.: Columbia University Press, 1980. - 336 p.

 40. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. - Chicago: University of Chicago Press, 1980. - 354 p.

 41. Language, Discourse and Literature: A Reader in Discourse Stylistics// Ed. by R.Carter and P. Simpson. - London: Routledge, 1988,- 256 p.

 42. Literature: An Introduction to Fiction, Poetry and Drama/ Ed. by X.J.Kennedy and D.Gioia. - Harper Collins, 1991. - 3400 p.

 43. Lodge, D. After Bakhtin // Essays on Fiction and Criticism. L.-N.Y.: Routledge, 1990. - 200 p.

 44. Lodge, D. The Art of Fiction. - Penguin Books, 1992. 240 p.

 45. Rice, P., Waugh, P. (eds.) Modern Literary Theory: A Read­er. - London, N.Y.: Edward Arnold, 2001. - 492 p.

 46. Soshalskaya E.G., Prokhorova V.I. Stylistic Analysis. -M.: Higher School, 1976. - 155 p.

 47. Wales, K. A Dictionary of Stylistics. - London: Longman, 2001.

 48. Weber, J.J. The Stylistic Reader: From Roman Jakobson to the Present. (Hodder Arnold Publication). - Oxford: OUP, 1995. 324 p.

Схожі:

Інтерпретація тексту І переклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Інтерпретація тексту І переклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Інтерпретація тексту І переклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Інтерпретація тексту І переклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Інтерпретація тексту І переклад iconІнтерпретація тексту
move to 0-6725866
Інтерпретація тексту І переклад iconІнтерпретація тексту
move to 0-6725846
Інтерпретація тексту І переклад iconСтруктура вступного іспиту до аспірантури лну імені Тараса Шевченка англійська мова
Читання (частини тексту) та письмовий переклад зі словником на рідну мову оригінального тексту науково-популярного характеру (об’єм...
Інтерпретація тексту І переклад iconДисципліна Інтерпретація художнього тексту
Всебічне вивчення позатекстових чинників образу автора твору "Із часів дитинства"
Інтерпретація тексту І переклад iconСтруктура кандидатського іспиту з іноземної мови
Письмовий переклад на українську мову оригінального іноземного тексту з фаху (2000 друкованих знаків)
Інтерпретація тексту І переклад icon«читання, письмо, інтерпретація: онтологія І практика»
Метою курсу є ознайомлення слухачів із сучасними теоріями щодо тексту, його відтворення та перетворення в культурі й практиках сучасної...
Інтерпретація тексту І переклад iconInstructions for independent work on the subject
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи