Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові icon

Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові
Скачати 118.54 Kb.
НазваПідрядні та сурядні речення причини у німецькій мові
Дата11.10.2012
Розмір118.54 Kb.
ТипДокументи
1. /Pidrjadni_rechennja_prychyny_nim_movi_materialy_dla_vchyteliv_Lyubov_Vitalish_Lviv_universytet_IFranka_2006.docПідрядні та сурядні речення причини у німецькій мові

Л.Віталіш. У чому ж причина? Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові (Ма­теріали на допомогу вчителеві). – “Іноземні мови в навчальних закладах”, № 1, 2007, с. 32-36.

Л.Віталіш. У чому ж причина? Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові (Ма­теріали на допомогу вчителеві). – “Іноземні мови в навчальних закладах”, № 1. – Київ: 2007. – С. 32-36.


L.P.Vitalish. Aus welchem Grunde? Untergeordnete und beigeordnete Kausalsätze im Deutschen. (Materialien für Lehrer). – Zeitschrift „Fremdsprachen in Lehranstalten“, H.1. – Kiew: 2007. – S.32-36 (ukrainisch)


Любов Віталіш,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри німецької філології

Львівського національного університету імені Івана Франка


Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові

(Матеріали для вчителів)


Засоби різних мовних рівнів виражають у німецькій мові відношення причи­ни і на­слід­ку. Одна частина мовних засобів спеціалізована на вираженні причини, інша – на ви­ра­женні наслідку.

Усі засоби вираження причини утворюють функціонально-семантичне поле при­чи­ни або кау­зальності (від лат. causa “причина”). У центрі цього поля розташова­ні під­ряд­ні речення причини, які однозначно виражають причину і слугують транс­фор­ма­цій­ним засобом, з допомогою якого можна перевірити каузальне значення усіх інших мов­них структур – сурядних речень чи словосполучень.

Підрядні речення причини називають причину дії головного речення та відповідають на питання Warum/Aus welchem Grunde geschieht die Handlung des Hauptsatzes? Підрядні речення причини приєднуються до головного речення сполучниками weil, da, zumal/wo ... doch. Наприклад: Ich muss Anna helfen, weil sie mir auch geholfen hat; Da mir Anna geholfen hat, muss ich ihr auch helfen; Ich muss Anna helfen, zumal sie mir mehrals geholfen hat / wo sie mir doch mehrmals geholfen hat.

Підрядне речення причини зі сполучником da часто стоїть перед головним ре­чен­ням, зі сполучником weil частіше після головного речення. Присудок у цих під­ряд­них реченнях стоїть зазвичай в індикативі, а його змінювана частина – на­при­кін­ці ре­чен­ня.

На відміну до української мови, де речення причини вважається завжди під­ряд­ним, у німецькій мові логічний зв’язок причини та наслідку можна виразити як у під­ряд­ному реченні причини зі сполучником weil/da, так і в складносурядному реченні при­чини зі сполучником сурядності denn. Адже у німецькій мові речення є підрядним чи сурядним саме за наявності певного сполучника та певного порядку слів. Отже, піс­ля сполучника сурядності denn причину можна виразити у другому сурядному реченні з прямим чи інвертованим порядком слів, наприклад:

Ich muss Anna helfen, denn sie hat mir immer geholfen (прямий порядок слів у сурядному реченні причини) або Ich muss Anna helfen, denn mir hat sie immer geholfen (інвертований/непрямий/зворотний порядок слів у сурядному реченні причини). Такий семантичний взаємозв’язок між підрядними та сурядними реченнями причини дозволяє їх перетворювати з одного в інше, змінюючи сполучник та порядок слів.

Пропонуємо для пояснення, вивчення та закріплення цієї важливої граматичної теми вправи, лексика яких відповідає рівню А1 (загальна кількість лексичних одиниць у шести вправах складає 237). Шість вправ по десять речень кожна поділені на два рівноцінні варіанти, кожен з яких має окремий список лексики та табличку з правильними відповідями. Нумерація речень у вправах наскрізна для того, щоб уникнути плутанини при розподілі завдань та їхній перевірці. Якщо подивитися у табличку з правильними відповідями, то бачимо, що перша вправа кожного варіанту більш придатна для ви­бору сполучника, а друга та третя вправи більш придатні для транс­формацій.

Запропонований матеріал може бути використано вчителями, студентами та уч­ня­ми стар­ших класів. Перед виконанням граматичних вправ доцільно проробити лек­си­ку кожного ва­ріанту – 152 та 133 лексичні одиниці. Роздавши список лексики або його частини учням, варто залу­чи­ти їх до пошуку не­ві­до­мих слів у парах, можна також оцінювати знання значень слів або гра­ма­тичних ка­те­горій цих слів (рід іменників, основні форми дієслів тощо).

Завдання до кожної вправи сформульовані однаково, і це дозволить учителеві ди­­фе­­рен­ціювати труднощі для класної та домашньої роботи, для пояснення, за­кріп­лен­ня ви­вче­но­го та перевірки знань (зайве можна забілити коректором). Готові ключі до вправ по­лег­шать учи­телю перевірку, їх можна використати для взаємної перевірки учнями і так пожвавити урок. Оцінювання можна проводити як за весь варіант, так і за окремі вправи, які містять са­ме по десять речень для зручності підрахунку балів.


Варіант 1


Вправа 1. (126 словоформ)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


  1. Man musste den Export erhöhen, .......... immer mehr Kunden nach dem Artikel frag­ten.

  1. Hilmar konnte sich am Gespräch nicht beteiligen, .......... er musste zu einem Seminar gehen.

  1. Die Polizistin hat dem Fahrer den Führerschein entzogen, .......... der hat die Verkehrs­regeln verletzt.

  1. Die Frau ließ die Tasse fallen, .......... der Anblick des Besuchers sie erschreckte.

  1. Der Prozess lässt sich nicht kurz erklären, .......... er zu kompliziert ist.

  1. Es hat heute Nacht bestimmt Frost gegeben, .......... die Blumen auf der Terrasse sind erfroren.

  1. Wir lernen eifrig, .......... wir wollen uns viel Wissen aneignen.

  1. Viele Teilnehmer baten ums Wort, .......... das Thema der Diskussion war aktuell.

  1. Der Mann kaufte die gestohlene Uhr, .......... er davon nichts wusste.

  1. Ich bin immer noch sehr schwach, .......... ich war einen Monat lang krank.


Вправа 2. (118 словоформ)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


 1. Die Erde im Garten ist aufgeweicht, .......... es hat die ganze Woche geregnet.

 1. Wir lernen fleißig, .......... wir müssen uns viel Wissen aneignen.

 1. Der Schüler löste die Aufgabe nicht rich­tig, .......... er hatte die Erklärung nicht verstan­den.

 1. Dieser Text soll unbedingt gelesen wer­den, .......... morgen erzählen wir ihn in der Stun­de nach.

 1. Er empfand Zufriedenheit bei seiner Ar­beit, .......... er sah ihre Nützlichkeit.

 1. Die Mutter lobte den Jungen, .......... er wol­lte seiner Schwester helfen.

 1. Ich lasse meine Waschmaschine reparieren, .......... sie ist kaputtgegangen.

 1. Ich möchte die Tagesordnung noch ändern, .......... mein Bericht nicht fertig ist.

 1. Ich muss Lena helfen, .......... sie hat mir auch geholfen.

 1. Wir essen immer in dieser Gaststätte, .......... es gibt hier eine gute Küche.


Вправа 3. (119 словоформ)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


 1. .......... es heute sehr kalt ist, gehen die Kinder nicht auf den Hof.

 1. Mein Freund bittet mich oft um Hilfe, .......... ihm Mathematik schwerfällt.

 1. .......... er viele Jahre in dieser Stadt lebt, kennt er sie ausgezeichnet.

 1. Ich werde Sie Frau Müller vorstellen, .......... Sie ihre Meinung wissen sollen.

 1. Die Mutter bäckt einen Apfelkuchen, .......... ihr Sohn Gäste eingeladen hat.

 1. .......... die Pause zu Ende war, mussten die Kinder in ihre Klasse laufen.

 1. Frau Kalle war letzte Woche nicht hier, .......... sie Grippe hatte.

 1. Ich kann dir bei der Übersetzung des Textes nicht helfen, .......... ich kein Wörterbuch habe.

 1. Der Junge fühlt sich besser, .......... gesundes Essen ihn gestärkt hat.

 1. Sie blieb allein, .......... sie sich mit anderen verzankt hat.


Варіант 2

Вправа 4. (105 словоформ)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


 1. Erziehung ist schwieriger geworden, .......... viele Familien nicht intakt sind.

 1. Er wird gesucht, .......... er einen Menschen bestohlen hat.

 1. Viele Studenten müssen verdienen, .......... Stipendien sind niedrig.

 1. Er wiederholte seine Frage, .......... er sich nicht beruhigen konnte.

 1. Lisa ist böse auf mich, nur .......... ich ihr meine Meinung gesagt habe.

 1. Die Fahrgäste mussten warten, .......... der Zug hatte Verspätung.

 1. Wir schafften die Arbeit sehr schnell, .......... er uns half.

 1. Ich bin noch sehr schwach, .......... ich habe eine Erkältung hinter sich.

 1. Herr Roger hat sein neues Haus vermietet, .......... er seinen Kredit schneller auszahlen wollte.

 1. Ich konnte nicht mit ihm sprechen, .......... er war beschäftigt.


Вправа 5. (122 словоформи)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


41.Ich komme später, .......... ich habe noch etwas zu kaufen.

42. Sie haben ihr Gepäck zur Aufbewahrung aufge­geben, .......... sie wollen noch einen Rundgang durch die Stadt machen.

43. Ich habe das ganze Buch ohne Wörterbuch gele­sen, .......... ich bin nur auf einige unbekannte Wörter ge­stoßen.

44. Ich kann mit diesem Messer kein Brot schnei­den, .......... es ist stumpf.

45. Michael konnte sich am Gespräch nicht beteiligen, .......... er musste zur Stunde gehen.

46. Viele baten ums Wort, .......... das Thema der Besprechung war aktuell.

47. Ich bin immer noch sehr schwach, .......... ich habe eine Grippe hinter sich.

48. Die Reisenden mussten warten, .......... der Zug hatte Verspätung.

49. Wir lernen gewissenhaft, .......... wir wollen uns viel Wissen aneignen.

50. Ich komme später, .......... ich habe noch etwas zu erledigen.


Вправа 6. (108 словоформ)

А. Підкресліть підмети і присудки речень.

Б. Вставте сполучники “weil” чи “denn”.

В. Перекладіть речення.

Г. Перетворіть речення у синонімічну структуру.


 1. .......... alles erledigt ist, können wir ruhig hier bleiben.

 1. Der Vater sah schlecht aus, .......... er krank gewesen war.

 1. Die Kinobesucher waren unzufrieden, .......... der Film sehr lang war.

 1. Ich kann nichts sehen, .......... mir die Sonne ins Gesicht scheint.

 1. .......... bis zur Prüfung nur ein Tag geblieben ist, müsst ihr besonders fleißig lernen.

 1. Karin musste nicht lange warten, .......... zwei Ärzte zugleich die Sprechstunde hatten.

 1. Er hat Fieber, .......... er sich erkältet hat.

 1. Das Fernsehgerät lässt sich nicht mehr reparieren, .......... es ganz und gar kaputt ist.

 1. .......... meine Schwester Geburtstag hat, erwarten wir heute viele Gäste.

 1. .......... es heute kalt ist, werden wir zu Hause bleiben.


Словник до варіанту 1 (вправи 1-3, 152 лексичних одиниць)


aktuell

allein

Anblick

ander

ändern

aneignen

Apfelkuchen

Arbeit

Artikel

auch

Aufgabe

aufweichen

auszeichnen

backen

Bericht

besser

Besucher

bestimmen

beteiligen

bitten

bleiben

Blume

da

davon

denn

dieser

Diskussion

eifrig

einladen

empfinden

Ende

entziehen

Erde

erfrieren

erhöhen

erklären

Erklärung

erschrecken

erzählen

essen

Essen

Fahrer

fallen

fertig

fleißig

fragen

Frau

Freund

Frost

fühlen

Führerschein

ganz

Garten

Gaststätte

Gast

geben

gehen

Gespräch

gesund

Grippe

gut

helfen

heute

hier

Hilfe

Hof

immer

Jahr

Junge

kalt

kaputtgehen

kaufen

kein

kennen

Kind

Klasse

kompliziert

können

krank

Küche

Kunde

kurz

lang

lassen

laufen

leben

lernen

lesen

letzt

loben

lösen

Mann

Mathematik

mehr

Meinung

möchte

Monat

morgen

müssen

Mutter

Nacht

nichts

noch

Nützlichkeit

oder

oft

Pause

Polizistin

Produktion

Prozess

regnen

reparieren

richtig

Schüler

schwach

schwerfallen

Schwester

sehen

sehr

sein

Seminar

sich

Sohn

sollen

Stadt

stärken

stehlen

Stunde

Tagesordnung

Tasse

Teilnehmer

Terrasse

Text

Thema

Übersetzung

Uhr

unbedingt

Verkehrsregeln

verletzen

verstehen

verzanken sich

viel

vorstellen

Waschmaschine

werden

wissen

Woche

wollen

Wort

Wörterbuch

ZufriedenheitСловник до варіанту 2 (вправи 4-6, 133 лексичних одиниць)


aktuell

alles

aneignen

aufgeben

auszahlen

Arbeit

Aufbewahrung

Arzt

beruhigen

beschäftigen

besonders

Besprechung

bestehlen

beteiligen

bis

bitten

bleiben

böse

Brot

Buch

da

denn

dieser

durch

einige

erkältet

Erkältung

erledigen

erwarten

Erziehung

etwas

Fahrgast

Familie

Fernsehgerät

Fieber

Film

fleißig

Frage

ganz

gar

Gast

Geburtstag

gehen

Gepäck

Gesicht

Gespräch

gewissenhaft

Grippe

haben

Haus

helfen

Herr

heute

hier

hinter

immer

intakt

kaputt

kaufen

kein

kommen

können

krank

Kinobesucher

Kredit

lang

lassen

lernen

lesen

machen

mehr

mein

Meinung

Mensch

Messer

mich

müssen

neu

nicht

nichts

niedrig

noch

nur

oder

ohne

Prüfung

Reisende

reparieren

ruhig

Rundgang

sagen

schaffen

scheinen

schlecht

schneiden

schnell

schwach

Schwester

schwierig

sehen

sehr

sein

Sonne

spät

sprechen

Sprechstunde

suchen

Stadt

Stipendium

stoßen

Struktur

Student

stumpf

Stunde

Tag

Thema

unbekannt

unzufrieden

verdienen

vermieten

viel

Vater

Verspätung

warten

werden

wiederholen

wollen

Wissen

Wort

Wörterbuch

zu

Zug

zugleich
Правильні відповіді до варіанту 1


Правильні відповіді до варіанту 2

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. weil

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weil

 1. denn

 1. denn

 1. weilСхожі:

Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconРезультати захисту дипломних робіт студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2010-2011 навчальному році
Енної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівня „магістр” якісна успішність склала 98,3%, одержали диплом з відзнакою 24,1% студентів....
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconДо Державного стандарту державні вимоги
Речення. Види простих речень за метою висловлювання та інтонацією. Головні І другорядні члени речення. Словосполучення. Однорідні...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconРоманова Наталя Василівна
У 2005 році захистила у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова дисертацію на тему: «Лексико−семантична група слів...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові icon8 клас Тренер – Процюк Ольга Василівна
Речення з одним головним членом речення називається односкладним. Один головний член (присудок чи підмет) поєднує в собі функцію...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання
Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні І другорядні члени речення, дайте характеристику речення,...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconОсновні поняття класичної логіки висловлювань. Логічні оператори І таблиці істинності. Висловлювання – це оповідне речення, розглянуте з точки зору його істинності чи хибності. Так, речення „Йде дощ”, „Арістотель – автор Першої Аналітики”
Висловлювання – це оповідне речення, розглянуте з точки зору його істинності чи хибності. Так, речення „Йде дощ”, „Арістотель – автор...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconЗнз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
Розташуйте слова, утворивши речення із зворотним порядком слів, підкресліть члени речення
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconHttp://kdpu edu ua/index php?option=com content&task=view&id=288&Itemid=250
Активні конструкції речення мають переважати над пасивними. Пасивні конструкції в українській мові це переважно наслідок впливу російського...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconУкраїнська мова 9 клас Завдання із відкритою відповіддю
Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні І другорядні члени речення), надпишіть над кожним словом, якою...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconВірусні інфекції актуальність теми
Мета (загальна): уміти визначити на основі морфологічних змін (макро- І мікроскопічних) наявності вірусних захворювань (грип, кір,...
Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові iconЛевковський О. М. Економічні та соціальні причини демографічних циклів в Росії та Україні до початку Жовтневої революції нтуу «Київський Політехнічний Інститут»
Анотація: в даній доповіді розглянуто причини та наслідки демографічних циклів, що мали місце на території колишньої Російської Імперії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи