Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики icon

Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики
Скачати 139.18 Kb.
НазваПоложення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики
Дата11.10.2012
Розмір139.18 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра перекладознавства і контрактивної лінгвістики

імені Григорія Кочура


ПРОГРАМА

П Е Д А Г О Г І Ч Н О Ї П Р А К Т И К И


С Т У Д Е Н Т І В 4-ГО К У Р С У

Спеціальність: “Переклад”


«Затверджено»

на засіданні кафедри

перекладознавства і

контрастивної лінгвістики

імені Григорія Кочура

протокол №3

від 23 листопада 2009 р.

завідувач кафедри

проф. Р. П. Зорівчак____________


Львів - 2009

Майбутні вчителі шкіл України повинні бути озброєні сучасними науковими знаннями, комплексом необхідних фахових умінь, які складають основу їхньої професійної діяльності. У формуванні педагогічної техніки та майстерності особлива роль налужить педагогічній практиці, в процесі якої студент повинен використати всі знання, навики та вміння, набуті з психолого-педагогічних, мовних і суспільствознавчих предметів. Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів і керівників практики.

Педагогічна практика студентів 4-го курсу кафедри перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура триває 4 тижні і проводиться після закінчення 7 семестру у лютому-березні.


^ Мета педагогічної практики


 • розвинути у студентів уміння навчати іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки, психології;

 • уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів;

 • забезпечити практичне пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та опанувати способи її організації;

 • вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу;

 • виховати у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.


^ Завдання педагогічної практики


 1. Формувати уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності. Студент повинен уміти:

а) складати плани-конспекти окремих уроків і серії уроків за темою; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного уроку;

б) обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на кожному етапі уроку;

в) визначати типи вправ і послідовність їх виконання відповідно до етапів опанування мовленнєвими навичками та вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівнем підготовки учнів;

г) використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння мовних явищ, які навчають творчо застосовувати їх в мовленнєвій діяльності;

д) проектувати на створювати потрібні наочні посібники для проведення уроків.

2. Розвивати вміння проводити виховну роботу на базі вивчення іноземної мови. Студент повинен уміти:

а) реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий і виховний потенціал мовленнєвого матеріалу уроку;

б)формувати та розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну, емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

в) вирішувати засобами іноземної мови завдання морального, культурного, естетичного виховання учнів;

г) складати план позакласної роботи з іноземної мови;

д) складати план і сценарій позакласного заходу з іноземної мови.

3. Формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу:

а) вивчати ставлення учнів до предмета й виявляти рівень сформованості мовленнєвих навичок і вмінь учнів за завданням викладача;

б) проводити методичний аналіз мовного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

в) проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або вузько цільове завдання;

г) спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, використовуючи ефективні прийоми та форми у практиці своєї роботи;

д) вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.

^ Зміст та організація діяльності студента-практиканта


Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності:

 • Ознайомлення зі специфікою діяльності школи певного типу (загальноосвітньої, ліцею, гімназії, коледжу та ін..) ;

 • Планування навчально-виховного процесу, проведення уроків і позакласних заходів іноземною мовою;

 • Відвідування та аналізування уроків і позакласних заходів;

 • Участь у підсумкових заходах з педпрактики.


Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • Вивчення системи роботи вчителя іноземної мови, спрямованої на формування в учнів зацікавленості до іноземної мови;

 • Оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами іноземної мови;

 • Опанування знань і вмінь з питань підготовки та проведення позакласної роботи з іноземної мови: тижнів іноземної мови, бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск радіогазет, стіннівок іноземною мовою; організація клубів дружби з дітьми-носіями іноземної мови тощо.


Зміст дослідницької роботи студента практиканта складається з таких компонентів:

 • Вивчення наукової літератури;

 • Узагальнення досвіду викладання іноземної мови у певній школі;

 • Наукові спостереження, вивчення досвіду, проведення елементів експериментального дослідження за темами курсових робіт.


Начально-виховна робота студентів-практикантів охоплює чотири етапи.

^ На початковому етапі педагогічної практики, яка триває перший тиждень, студент-практикант виконує такі завдання:

 1. Бере участь у настановних зборах і організаційних заняттях в університеті та у школі.

 2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків та інші документи.

 3. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, подає його на підпис керівникам педпрактики.

 4. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи. Бере участь в їх аналізі.

 5. Складає тематичний план серії уроків.

 6. Складає план позакласної роботи іноземною мовою.

 7. Методист і керівник групи від кафедри педагогіки/психології разом зі студентами складають загальний розклад:

  • Уроків, які проводять студенти;

  • Взаємовідвідувань студентами уроків студентів-практикантів, де вказуються студенти – основні рецензенти уроків;

  • Позакласних заходів, які проводять іноземною мовою, зазнаючи студентів, які готують захід;

  • Позакласних заходів, які проводять рідною мовою, зазнаючи студентів, які готують захід.

На основному етапі педагогічної практики, яка триває впродовж наступних двох тижнів, студент-практикант виконує такі завдання:

 1. Проводить не менше чотирьох уроків на тиждень.

 2. Студента допускають до проведення уроків тільки тоді, коли у нього є повний конспект уроку, підписаний вчителем, методистом або керівником від кафедри педагогіки/психології.

 3. За час педпрактики студент готує та проводить не менше одного позакласного заходу іноземною мовою, має конспект його проведення.

 4. Студент відвідує уроки та бере участь в їх аналізі: не менше восьми уроків на тиждень, які проводять вчителі іноземної мови та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань.

 5. Студент відвідує позакласні заходи, які проводять іноземною мовою вчителі та практиканти, бере участь в їх аналізі.


На заключному етапі педагогічної практики, який триває впродовж останнього, четвертого, тижня, студент-практикант виконує таку роботу:

 1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики:

  • Звіт про роботу;

  • Повний конспект одного уроку;

  • План-конспект виховного заходу;

  • Психологічну характеристику учня;

  • Характеристику школи на студента-практиканта, яку підписує директор, учитель і класний керівник.

 2. Здає звітну документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та оцінювання.

 3. Бере участь у підсумкових заходах з педагогічної практики.


Під час захисту педагогічної практики студент повинен:

  • Виявити знання принципів викладання іноземної мови у школі (загальноосвітня, ліцей, гімназія, коледж) – науковості, доступності, перспективності, зв’язку теорії з практикою тощо;

  • Виявити знання методів викладання іноземної мови;

  • Виявити знання типів уроків та вміння їх застосовувати в навчальному процесі;


Під час захисту педагогічної практики студент обґрунтовує:

 • Вибір методів проведення уроку;

 • Реалізацію загально-дидактичних і специфічно-методичних принципів навчання іноземної мови;

 • Вибір системи вправ

та засвідчує:

 • Володіння нормами оцінювання знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови;

 • Орієнтування у шкільних програмах з іноземної мови;

 • Володіння теоретичним матеріалом;

 • Знання шкільної документації.


За результатами практики студентам виставляється оцінка. Вона заноситься в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Студент, який не виконав програми практики без поважних причин і отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету. Якщо студент не виконав програму практики х поважних причин, практика переноситься на інший термін (у вільний від навчання час).

^ Критерії оцінювання уроків студентів-практикантів


Методист-керівник педагогічної практики використовує такі критерії оцінювання уроків студентів-практикантів:

Оцінку «ВІДМІННО» ставлять, якщо студент, враховуючи поради методиста або вчителя, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, методично грамотно спланував урок, визначив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей, враховуючи етапи навчання та місце уроку в серії уроків за темою, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій досягнув цілей уроку. Тобто:

 • Повністю реалізовано виховний, розвиваючий та освітні потенціал уроку;

 • Методичні прийоми відповідають цілям етапу навчання;

 • Правильно визначено послідовність та співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 • Студент правильно визначає об’єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використовує різноманітні прийоми їх контролю;

 • Практикант дає чіткі усвідомлення на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлює та підтримує засобами іноземної мови різноманітні іноземні контакти;

 • Правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя на уроці;

 • Студент веде урок іноземною мовою (раціонально використовуючи рідну), практично не допускає помилок, помічає помилки учнів і володіє мовленнєвими засобами їх виправлення;

 • Практикант володіє прийомами активізації всіх учнів класу і здійснює індивідуальний підхід до них;

 • Студент уміє зацікавити учнів навчальними діями, які виконуються на уроці;

 • Студент грамотно використовує технічні та інші допоміжні засоби навчання як підготовані, а також самостійно виготовлені;

 • Студент грамотно проводить дидактичні ігри;

 • Епізодично користується конспектом уроку і в ході уроку може скоригувати свою заплановану діяльність.


Оцінку «ДОБРЕ» ставлять, якщо студент, враховуючи поради методиста або вчителя, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, методично грамотно спланував урок, визначив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей, враховуючи етапи навчання та місце уроку в серії уроків за темою, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій, цілі уроку досягнуто в цілому, але план виконано неповністю. Тобто:

 • Не до кінця реалізовано виховний, розвиваючий та освітні потенціал уроку;

 • Методичні прийоми відповідають цілям етапу навчання;

 • Здебільшого правильно визначено послідовність та співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 • Студент правильно визначає об’єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використовує різноманітні прийоми їх контролю;

 • Практикант дає чіткі усвідомлення на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлює та підтримує засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві контакти;

 • Не завжди правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя на уроці;

 • Студент веде урок іноземною мовою, але іноді робить несуттєві мовні помилки, які сам виправляє, а також помічає і виправляє більшість помилок учнів ;

 • Практикант володіє прийомами активізації всіх учнів класу, але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них;

 • Студент уміє зацікавити учнів більшістю навчальних дій, які виконуються на уроці;

 • Використовує підготовані та самостійно виготовлені унаочнення, але методика їх використання не завжди раціональна;

 • Студент грамотно проводить дидактичні ігри;

 • Епізодично користується конспектом уроку і в ході уроку в деяких випадках може скоригувати свою діяльність.


Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» ставлять, якщо студент, враховуючи поради методиста або вчителя, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, методично грамотно спланував урок, визначив цілі, етапи уроку, методичні прийоми для досягнення цілей, які були поставлені на кожному з них, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій, цілі уроку досягнуто неповністю. Тобто:

 • Не до кінця реалізовано виховний, розвиваючий та освітні потенціал уроку;

 • Методичні прийоми не завжди раціональні і не відповідають меті;

 • Є порушення послідовності вправ та співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 • Неправильно визначено об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуються одноманітні прийоми контролю;

 • Недостатньо чітко даються установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлюються засобами іноземної мови одноманітні мовленнєві контакти;

 • Протягом уроку значно порушено розподіл часу на мовлення учнів і вчителя;

 • Студент часто переходить на рідну мову під час проведення уроку, робить мовні помилки і в багатьох випадках не помічає помилок учнів;

 • Студент недостатньо володіє прийомами активізації всіх учнів на уроці, не здійснює індивідуальний підхід до них;

 • Не вміє зацікавити учнів навчальними діями, які виконуються на уроці;

 • Недостатньо і не завжди раціонально використовує унаочнення, не виготовляє їх сам;

 • Студент використовує дидактичні ігри, але не завжди грамотно їх проводить;

 • Постійно користується конспектом у ході уроку і не може скоригувати свою діяльність у разі потреби.^ Зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики


Діяльність керівників педагогічної практики – професорсько-викладацького складу університету, керівництва школи та вчителів – складається з п’яти етапів: етап попередньої роботи, початковий, основний, підсумковий, етап організаційної роботи після педагогічної практики.

^ На етапі попередньої робот керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • Керівник педагогічної практики університету організовує обмін досвідом проведення педагогічної практики між методистами;

 • Керівник педагогічної практики факультету проводить заняття з методики проведення педагогічної практики з малодосвідченими методистами;

 • Методист і керівник групи педагогічної практики від кафедри педагогіки/психології разом з керівництвом школи проводять попередній вибір класів, груп, учителів іноземної мови та класних керівників, вирішують інші організаційні питання.


^ На початковому етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • Керівник педагогічної практики факультету у перший день практики організовує інструктивні збори методистів і керівників кафедри педагогіки/психології та студентів факультету;

 • У перший день педагогічної практики методист групи проводить організаційне заняття зі студентами в університеті або школі, а також анкетування студентів;

 • У перший або другий день педагогічної практики в школі проводять бесіду з директором, завучем або завідувачем кафедри іноземної мови школи/завідувачем методичним об’єднанням школи, також зустрічаються вчителі зі студентами-практикантами;

 • Протягом п’яти днів педагогічної практики проводять знайомство практикантів з групами та класами;

 • Протягом першого тижня методист організовує відвідування уроків учителів, разом зі студентами їх аналізує;

 • У перші дні педагогічної практики методист групи організовує відвідування та наступний аналіз спеціально підготованого уроку вчителя, студента або сам проводить показовий урок ;

 • Протягом перших днів педагогічної практики методист групи організовує студентам відвідування та наступний аналіз позакласного заходу, який проводять іноземною мовою вчитель, студент або методист групи;

 • У перший тиждень педагогічної практики знайомляться студенти-практиканти з групами і класами; методист і керівник групи від кафедри педагогіки/психології затверджує індивідуальні плани роботи практикантів;

 • Протягом першого тижня педагогічної практики методист групи допомагає студентам-практикантам скласти загальні розклади уроків, позакласних заходів, які проводять рідною мовою, взаємовідвідувань студентами уроків практикантів, а також позакласних заходів, які проводять іноземною мовою, днів самостійної роботи студентів;

 • Методист групи подає керівникові педагогічної практики університету загальний розклад уроків, позакласних заходів, які проводять іноземною мовою, взаємовідвідування студентами позакласних заходів, які проводять рідною мовою;

 • Керівник педагогічної практики факультету аналізує стан початкового етапу педагогічної практики і вживає заходів щодо його покращення.^ На основному етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • Методисти та вчителі консультують студентів як планувати уроки і складати плани-конспекти окремих уроків, підготувати наочні посібники та технічні засоби, проводити позакласні заходи іноземною мовою;

 • Вчителі відвідують всі уроки закріплених за ними практикантів на аналізують їх;

 • Методисти відвідують не менше трьох уроків практиканта, на якому були присутні інші студенти, вчать студентів аналізувати уроки;

 • У разі потреби методисти дають показові уроки або фрагменти уроків;

 • Керівник педагогічної практики факультету під час педпрактики відвідує школу: проводить бесіди з керівниками школи, вчителями, вивчає документацію, яку ведуть студенти, відвідує уроки та позакласні заходи, бере участь в їх аналізі; бере участь у роботі зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики;

 • Керівник педагогічної практики факультету проводить бесіди з керівниками педпрактики про стан педагогічної практики, вживає заходів щодо його удосконалення.


На підсумковому етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • Методист перевіряє документацію, яку ведуть студенти-практиканти, оцінює її;

 • Методист бере участь в організації та проведенні зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики;

 • На зборах педагогічного колективу школи з підсумків педагогічної практики вчителі, класні керівники, методисти та керівники педагогічної практики від кафедри педагогіки/психології характеризують роботу студентів-практикантів.

^ На етапі організаційної роботи після педагогічної практики керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • Методист перевіряє документацію, яку подали студенти, підписує кожний її розділ; разом з керівником від кафедри педагогіки/психології виставляє оцінку за педагогічну практику не пізніше як через три дні після її закінчення;

 • Методист складає звіт про результати педагогічної практики і подає його разом з документацією студентів керівникові педагогічної практики факультету;

Керівник педагогічної практики факультету вивчає та аналізує звіти методистів, складає звіт про результати педагогічної практики, подає його до навчальної частини університету.

Схожі:

Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconМета педагогічної практики
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconРобоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
На підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconПоложення про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 8 квітня 1993 року
З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до випуску. Строки...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconПрограма виробничої практики для студентів із спеціальності
Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України” (наказ Міністерства освіти України №93 від 08. 04....
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Положенням про проведення практик у вищих навчальних закладах України, передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним...
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики iconМетодичні вказівки містять основні правила та порядок оформлення текстових документів І можуть бути використані слухачами фпф під час виконання та оформлення магістерських робіт, а також порядок проходження переддипломної практики
За період навчання в Сумду студенти проходять переддипломну практику на підставі “Положення про проведення практики студентів вищих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи