Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Скачати 58.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Дата12.10.2012
Розмір58.96 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки

до організації і проведення

самостійної роботи з курсу

«Вступ до германської філології»

для студентів 1 курсу англійської філології


Самостійна робота


Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів по­винні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.


Зміст СРС з дисципліни «Вступ до філології» складається з таких видів роботи:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • підготовку до практичних занять;

 • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згід­но з навчально-тематичним планом;

 • пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу;

 • підбір прикладів, що ілюструють певні теоретичні положення;

 • створення власного глосарія термінів лексикології;

 • написання колективного реферату обсягом не менше 20 сторінок тексту рукопису (на запропоновану тематику) і його захист;

 • підготовка до усіх видів контролю, включно мо­дульних і комплексних контрольних робіт.Питання для самостійного опрацювання


 • Мова як система.

 • Особливості мовного знака.

 • Методи лінгвістичного аналізу.

 • Частини мови.

 • Члени речення.

 • Індоєвропейська мова.

 • Староверхньонімецький період розвитку німецької мови.

 • Середньоверхньонімецький період розвитку німецької мови.

 • Нововерхньонімецький період розвитку німецької мови.

 • Види перекладу.

Література: основна [6, 9, 10, 12, 17, 21, 27-29, 32]

додаткова [7, 22, 23, 28, 29-32, 35, 36, 39]


Рекомендована література для самостійної роботи


 1. Hinka B. I. Lexikologie der deutschen Sprache. – Ternopil: Nationale Pädagogische Wolodymyr-Hnatjuk-Universität Ternopil, 2008.

 2. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad: Prosweščenie, 1970.

 3. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.

 4. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 2005.

 5. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1992.

 6. Schwarz M. / J. Chur. Semantik. Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Niemeyer, 1993.

 7. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

Методичне забезпечення

Рекомендована базова наукова та навчально-методична література


 1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка. – М.,1963.

 2. Бах А. История немецкого языка: Пер. с нем. – М., 1956.

 3. Білецький А. О. Про мову й мовознавство. – К., 1996.

 4. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

 5. Донець Л. С., Мацько Л. І. Вступ до мовознавства: Практикум. – К., 1989.

 6. Жлуктенко Ю., Яворська Т. Вступ до германського мовознавства. – К., 1974.

 7. Калабина С. И. Практикум по курсу “Введение в языкознание”. – М., 1985.

 8. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – К.; Одеса, 1991.

 9. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.

 10. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2005.

 11. Левицький Ю. М. Мови світу: Енциклопед. довід. – Л., 1998.

 12. Левицький В. В. Основи германістики. – Вінниця, 2008.

 13. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

 14. Лінгвістичний аналіз: Практикум / За ред. Г. Р. Передрій. – К., 2005.

 15. Лінгводидактика: Курс лекцій. – К., 2005.

 16. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. – М., 1987.

 17. Москальская О. И. История немецкого языка (на нем. языке). – М.; Л., 1965.

 18. Федоров A.B. Основы общей теории перевода : Лингвистические проблемы .– 4-е изд.– М.: Высш. шк., 1983. – 303 с.

 19. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода:Учеб. для студ. ин-тов и фак. иностр. яз.-М.:Высшая школа,1987.

 20. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998.

 21. Dürscheid Ch. Germanistik. 2. Aufl. – Köln (u.a.), 1995.

 22. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1997.

 23. Fleischer W., Barz J. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von M. Schröder. – Tübingen: Niеmeyer, 1992.

 24. Fleischmann, Eberhard / Kutz, Wladimir / Schmitt, Peter A. (Hrsg.): Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr 1997.

 25. Hinka B. I. Lexikologie der deutschen Sprache. – Ternopil: Nationale Pädagogische Wolodymyr-Hnatjuk-Universität Ternopil, 2008.

 26. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad: Prosweščenie, 1970.

 27. Kautz, Ulrich (2000): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. Frankfurt a.M. 

 28. Koller W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. – 4.Aufl.– Wiesbaden; Heidelberg: Quelle, 1992. – 343 S.

 29. Linke A., Nussbaumer, M. & Portman, P. R. Studienbuch Linguistik. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996.

 30. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.

 31. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 2005.

 32. Snell-Hornby, Mary / Hans Hönig / Paul Kußmaul / Peter A. Schmitt (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg 1998.

 33. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

 34. Stepanowa M. D., Fleischer W. Grundzüge der deutschen Wortbildung. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984.


Додаткова література зі вступу до філології

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.,1975.

 2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.

 3. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. (для институтов и факультетов иностранных языков). – 3-е изд. "НВИ-Тезаурус", 2001

 4. Булатецька Л. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. – Вінниця, 2004.

 5. Виноградов B.C. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. - М: ИОСО РАО, 2001.-223 с.

 6. Гофман Е.А., Куриленко П.А. Синхронный перевод. – М., 1987.

 7. Жирмунский В. М. История немецкого языка. – М., 1965.

 8. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Л.: Вид-во Львів, ун-ту, 1989. – 216 с.

 9. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие – М.: "ЧеРо" 2000

 10. Комиссаров В.Н. Теория перевода: Лингвистические аспекты. – М.: Высш.шк.,1990.– 253с.

 11. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу.–К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1971.–129с.

 12. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – К., 2003.

 13. Крушельницкая К.Г., Попов М.П. Советы переводчику. Учеб. пособие по немецкому языку для вузов. – М.: Астрыль, 2002. – 315 с.

 14. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. – М.: Просвещение, 1998. – 160 с.

 15. Латышев Л.К. Технология перевода. Учебное пособие по подготовке переводчиков (с немецкого языка). –М.: "НВИ-Тезаурус" 2000

 16. Миньяр-Белоручев Р.К. Курс перевода. – М., 1996.

 17. Миньяр-Белоручев Р.К. Учебное пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе). – М., 1969.

 18. Михайленко В.В, Алгоритми перекладу. – Чернівці, 1994.

 19. Мурат В. П. Введение в языкознание: Метод. указания для студ.филол. ф-тов ун-тов. – М., 1988.

 20. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця, 2005.

 21. Німецько-українські паралелі / За ред. Ю.О.Жлуктенка. К.: Наук. книга, 1984.

 22. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. – М., 1955. – Ч. 1. Развитие немецкой народности.

 23. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. – М., 1959. – Ч. 2. Становление немецкого литературного языка.

 24. Полюжний М. М. Курс лекцій з лінгвоісторіографії. – Вінниця, 2004.

 25. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высш. шк.,1980.–199с.

 26. Рильський М. Мистецтво перекладу. Статті, виступи, нотатки / Упоряд. и коментарі Г.Колесника. – К.: Рад.письм., 1975. – 343 с.

 27. Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык. – М. Изд-во л-ры на ин. языках, 1961. – 321 с.

 28. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

 29. Сучасна українська літературна мова / М. Я. Плющ, С. П. Шевченко, Н. Я. Грипас. – К., 2001.

 30. Теоретические основы классификации языков мира. – М., 1980.

 31. Филичева Н. И. История немецкого языка. – М., 1959.

 32. Чемоданов Н. С. Хрестоматия по истории немецкого языка. – М., 1978.

 33. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука 1988.–215 с.

 34. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004.

 35. Ющук І. П. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 36. Behaghel O. Die deutsche Sprache. – Halle (Saale), 1954.

 37. Honig H.G., Kubmaul P. Strategie der Ubersetzung:Ein Lehr- und Arbeitsbuch.-Berlin:

 38. Reiß, Katharina / Vermeer, Hans J. (1984): Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

 39. Schmidt W. (Hrsg.). Geschichte der deutschen Sprache. – Berlin, 1976.

 40. Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Francke, Tübingen/Basel 1994.
^

Список словників


 1. Augst G. Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1998.

 2. Bünting K.-D. Deutsches Wörterbuch. – Chur: Isis Verlag, 1966.

 3. Bussmann H. (Hrsg.). Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart: Kröner, 2002.

 4. Duden. Das große Fremdwörterbuch. – Mannheim: Dudenverlag, 2000.

 5. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden. – Mannheim: Dudenverlag, 1999.

 6. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. – Mannheim: Dudenverlag, 2001.

 7. Glück H. (Hrsg.). Metzler Lexikon Sprache. – Stuttgart/ Weimar: Metzler, 2000.

 8. Görner H. / Kempcke G. Synonymwörterbuch. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1973.

 9. Greil J. Wortprofi. Schulwörterbuch. Deutsch. – München: R. Oldenburg Verlag GmbH, 1996.

 10. Grimm J. / Grimm W. Deutsches Wörterbuch. – Leipzig / Stuttgart: Hirzel, 1965.

 11. Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. von Prof. Dr. D. Goetz, Prof. Dr. G. Haensch, Prof. Dr. H. Wellmann. – Berlin – München: Langenscheidt Verlag, 1998.

 12. Heinemann M. Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1990.

 13. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – Berlin / New York: de Gruyter, 2002.

 14. Pfeifer W. (Hrsg.). Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. – München: DTV, 1995.

 15. Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 1–5. – Freiburg u.a.: Herder, 1999.

 16. Schemann H. Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten. – Straehlen: Straehlener Manuskript-Verlag, 1989.

 17. Seibicke W. Historisches deutsches Vornamenbuch. Band 1–5. – Berlin / New York: de Gruyter, 1996–2003.

 18. Stepanova M. D. (Hrsg.). Slovar’ slovoobrazovatel’nych élementov nemeckogo jazyka. – Moskau: Russkij jazyk, 1979.

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
«Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германістики» для студентів 2 курсу німецької філології
Самостійна робота враховує години на опрацювання лекційного матеріалу, матеріалу, що не висвітлювався у лекціях та на підготовку...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наратології» для студентів V курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до філології» для студентів і-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи