Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Дата12.10.2012
Розмір74.3 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки

до організації і проведення

самостійної роботи з курсу

«Лексикологія англійської мови»

для студентів ІІ курсу англійської філології


Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годинМовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів.

4Спеціальна лексика. Соціолекти. Професіоналізми. Жаргонізми. Сленг.

4Фразеологічні сполучення. Фразеологічні єдності. Фразеологічні зрощення. Прислів’я та приказки. Крилаті вислови. Фразеологічні модифікації.

6Перенос значення. Метафора, метонімія, синекдоха.

4
Разом

18


Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Реферати, доповіді

Методичне забезпечення

1. Підручники та посібники з лексикології англійської мови

2.Роздатковий матеріал

Рекомендована література

Базова

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство ЛГУ, 1963.

2. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Проблеми англійської лексикології у роботах провідних лінгвістів. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002.

3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 1999.

4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – Москва: Издательский дом «Дрофа», 2001.

5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003.

6. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007.

7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1996.

8. Мостовий М.I. Лексикологiя англiйської мови. – Харкiв, 1993.

9. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – Москва, 1956.

10.Харитончик З.А. Лексикология английского языка. – Минск, 1992.

11.Arnold I.V. The English Word. – Moscow: Vysšaya Škola, 1986.

12.Akhmanova O. Lexicology. Theory and Method. – Moscow, 1972.

13.Ganetska L.V. LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises. – Kyiv: Lenvit, 2004.

14.Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979.

15.Nikolenko A.G. English Lexicology. – Theory and Practice. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007.

16.Rayevska N.M. English Lexicology. – Kyiv: Vysša Škola, 1971.

17.Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu.A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Eurosvit, 1998.


Додаткова рекомендована

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – Москва: ООО Изд-во «Элпис», 2008.

2. Амосова Н.Н. Основы английской этимологии. – Ленинград, 1963.

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – Москва, 1974.

4. Беляева Т.М. Английский язык за пределами Англии. – Ленинград, 1961.

5. Арнольд И.В. Аспекты семантических исследований. – Москва, 1980.

6. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – Москва, 1986.

7. Звегинцев В.А. Семасиология. – Москва, 1957.

8. Каращук П.М. Словообразование английского языка. – Москва, 1977.

9 . Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – Москва, 1981.

10.Маковский М.М. Английская этимология. – Москва, 1986.

11.Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. – Москва, 1981.

12. Thomas B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. – Harlow, Essex: Longman Group Ltd., 2007.

13. Ullman S. The Principle of Semantics. – Glasgow: Glasgow University Press, 1978.

14. Watcyn-Jones P. Target Vocabulary 3 (Intermediate – Advanced). – Harlow, Essex: Pearson Plc. and Penguin Books Ltd., 2000.

15. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan, Heinemann, 1998.

16. Wright J. Idioms Organiser. – Boston: Heinle, Thomson, 2002.


Список словників

1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.

2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.

3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.

4. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.

5.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.

6.Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.

7.Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – Москва: Живой язык, 2005.

8.Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник: мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. – Київ: Дніпро, 2003.

9.Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

10.Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Houghton: Houghton Mifflin Company, 2007.

11.Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms. – Київ: Всеувито, 2002.

12.Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

13. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

14.Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

15.Longman Idioms Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000.

16.Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford, New York: Oxford University Press2002.

17.Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Ed. By D.Lea, J.Bradbery, R.Poole, H. Warren. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2008.

18.The Oxford Dictionary of Current English / Edited by D. Thompson. – Oxford: Oxford University Press, 1993.

19.Scribner Dictionary / Ed. by W.D.Halsey. – Mission Hills: Glencoe Publishing Company, 1986.

20.Warren H. Learner’s Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 2003.

21. Webster’s New World Dictionary of American English. Third College Edition. – New York: Prentice Hall, 1991.


^ ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

1. Concept and Meaning.

2. Synchronic and Diachronic Approaches to the Study of Language.

3. Words of Native Origin and their Characteristics.

4. Foreign Elements in Modern English.

5. Etymological Doublets. Hybrids.

6. Assimilation of Borrowings.

 1. Morphological Structure of a Word.

 2. Structural Types of Words.

9. Productive Ways of Word-Formation.

10. Non-productive Ways of Word-Formation.

11. New Tendencies in Present-Day English Word-Formation.

12. Referential and Functional Approaches to the Study of Word Meaning.

13. Types of Word Meaning.

 1. . Main Tendencies of the Change of Meaning.

 2. . Polysemy.

 3. . Synchronic and Diachronic Approaches to Polysemy.

 4. . Semantic Structure of a Polysemantic Word.

 1. . Free Word-groups and Phraseological Units.

19. Classification of Phraseological Units.

20. Homonyms.

 1. . Synonyms.

 2. . Antonyms.

 3. . Hyponymy.

24. Semantic Grouping of the English Vocabulary.

25. English Vocabulary as an adaptive System.

 1. . Lexico-Semantic Groups. Semantic Fields.

 2. . Main Problems of Lexicography.

28. Main Types of English Dictionaries.

29. Historical Development of British and American Lexicography.

 1. . Variants and Dialects of the English Language.

 2. . Regional and Social Varieties of English.

 3. .The Theoretical and Practical Value of English Lexicology and its Connection with other Branches of Linguistics.^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ЛЕКСИКОЛОГІЇ

1. English as a global language. Lexicology as a branch of linguists, studying words.

2. The word as the basic object of lexicology. Types of lexical units.

3. Semasiology as a branch of lexicology. The problem of meaning. Types of meaning.

4. Polysemy. The semantic structure of the polysemantic words.

5. Polysemy and homonymy. Types of homonyms.

6. Denotational and connotational arrangements of lexical meaning. Synonymy as a semantic universal. Sources of synonyms. Classification of synonyms.

7. Word meaning in syntagmatics and paradigmatics. The semantic field theory.

8. Free word groups versus set-phrases. Criteria of idioms. Classification of idioms.

9. Productive types of word formation in Modern English. Morphological classification of words. Types of morphemes.

10. Affixation. Classification of affixes.

11. Compounding. Types of compound words.

12. Conversion as a productive type of word formation. Types of conversion. Semantic aspect of conversion.

13. The English vocabulary as an adaptive system. Neologisms.

14. Etymological classification of the English vocabulary. Native words versus loan words. Assimilation of borrowings.

15. Stylistic classification of the English vocabulary. Formal style. Informal style.

16. Regional varieties of English. British English versus American English.

17. Types of semantic change. Metaphoric and metonymic transference of meaning.

18. Basic problems of dictionary compiling. Main types of English dictionaries.


Зразок завдань для проведення модульної контрольної роботи


1. What feature is not characteristic of native words?

1. Wide range of lexical and grammatical valency; 2. Developed polysemy; 3. Monosyllabic structure; 4. Polysyllabic structure


2. What borrowings are the following: mule, colony, cook, mill, pepper, pear, street, wall, dish?

1. French; 2. Greek; 3. Latin; 4. Spanish


3. Were such scientific terms as histology, physics, psychiatry, such proper names as George, Eugene, Helen, Nicholas, such linguistic terms as archaism, antonym, etymology, homonym, homophone, hyperbole, lexicology brought into Greek through

1. Latin; 2. French; 3. German; 4. Italian


4. What language were the words authority, baron, chamberlain, crown, duke, empire, minister, noble, palace, revenue, realm, reign, royal, traitor, treasurer, arson, assault, crime abbey, baptism, fraud, heir borrowed from?

1. Latin; 2. French; 3. German; 4. Hungarian


5. What language were the words bismuth, cobalt, quartz, zinc, kindergarten, leitmotif, hamburger, sauerkraut, rucksack borrowed from?

1. Portuguese; 2. German; 3. Dutch; 4. Italian


6. What element in the English vocabulary do the words opal, orange, punch, sapphire, sugar, rupee, shampoo represent?

1. Japanese; 2. Arabic; 3. Indian; 4. Turkish


7. What element in the English vocabulary do the words archipelago, corridor, lottery, concerto, cupola, opera, portico, solo, macaroni, influenza, umbrella, violin, volcano represent?

1. Spanish; 2. Italian; 3. Polish; 4. Dutch


8. Are such bound prefixes as a-, an-, be-, for-, un- of

1. Romanic origin; 2. Greek origin; 3. Germanic origin; 4. Turkish origin?


9. Are such prefixes as ad-, ab-, bi-, bis-, bin-, de-, dis-, duo-, ex-, extra-, mis-, pre-, sub- of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


10. Are such noun-forming suffixes as - dom, - hood, - ship, - er, - ness, - th of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


11. Are such noun-forming suffixes as - ade, - age, - an, - ard, - ate, -cy, -ee, - ess, let, - tion, - ty of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


12. Are such noun-forming suffixes as - asm, - ast, - ic, - ine, - ism, - ist, - oid, - y, - ia of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


13. Are such adjective-forming suffixes as - fold, - ful, - less, - ish, - like, - ly, - some, - ward, -y of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


14. Are such adjective-forming suffixes as - able, - al, - an, - ary, - ese, - esque, - ic, - ine, -ive, - ous of

1. Germanic origin; 2. Romanic origin; 3. Greek origin; 4. Slavonic origin?


15. Which way of shortening is not clipping:

1. Apocope; 2. Aphaeresis; 3. Syncope; 4. Alphabetism


16. Which way of word-formation is productive?

1. Blending; 2. Back-formation; 3. Sentence-condensation; 4. Shortening

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
«Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наратології» для студентів V курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи