Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Скачати 77.54 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Дата12.10.2012
Розмір77.54 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки

до організації і проведення

самостійної роботи з курсу

«Основи наукових досліджень»

для студентів ІІІ курсу англійської філології


Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається у рамках підготовки до занять (макс. 25 балів). Вона включає:

- опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу, роботу з конспектом лекцій за матеріалами курсу (18 год.);

- опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань із навчального посібника С.М. Сухорольської та О.І. Федоренко “Методи лінгвістичних досліджень” (Львів, 2009), у якому висвітлено методику сучасного мовного аналізу (36 год.).


Самостійна робота

(денна форма навчання)
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Наука, наукове дослідження та науково-дослідна робота

6

2

Тема 2. Написання та захист наукової роботи

12

3

Змістовий модуль 2

Тема 3. Історія лінгвістичних досліджень

6

4

Тема 4. Основні поняття лінгвістичного дослідження

6

5

Тема 5. Особливості проведення лінгвістичного дослідження. Методи збирання та фіксації матеріалу дослідження

6

6

Тема 6. Методи лінгвістичних досліджень

12

7

Тема 7. Метамова лінгвістичного дослідження

6
Разом

54


^ Завдання для самостійної роботи

із навчального посібника

Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с. – Англ мовою. (гриф МОН України)


Години


1

Unit 1. The Comparative Method (pp. 13-33)

Task 1 p.16, 2 p. 19, 3 p. 20, 7 p. 27

Unit 2. Contrastive Analysis (pp. 34-54)

Task 11 p. 41, 14 p. 47, 16 p. 47, 20 p. 49

4

2

Unit 3. Oppositional Analysis (pp. 55-64)

Tasks: 28 p. 60, 30 p. 63

Unit 4. Distributional Analysis (pp. 65-79)

Task 35 p. 68

Unit 5. Immediate Constituents (IC) Analysis (pp. 80-89)

Task 54 p. 85

8


3

Unit 6. Transformational Analysis (pp. 90-108)

Task 69 p. 105, 70 p. 105

Unit 7. Componential Analysis (pp. 109-126)

Task 75 p. 118, 76 p. 118, 80 p. 119

4

4

Unit 8. Semantico-Syntactic Analysis (pp. 127-148)

Task 91 p. 131, 93 p. 132, 94 p. 132

Unit 9. Contextual Analysis (pp. 149-168)

Task 110 p. 156

4

5

Unit 10. Performative Analysis and Pragmatic

Theory of Speech Acts (pp. 169-185)

Task 122 p. 173

Unit 11. Discourse Analysis (pp. 186-209)

Task 133 p. 197, 140 p. 208

4

6

Unit 12. Conversation Analysis (pp. 210-227)

Task 144 p. 220, 145 p. 221, 146 p. 223, 149 p. 226

Unit 13. Frame Analysis (pp. 228-244)

Task 151 p. 230, 152 p. 230, 153 p. 233, 155 p. 243, 163 p. 244

Unit 14. Conceptual Analysis (pp. 245-262)

Task 168 p. 261

8

7

Unit 15. Statistical Methods (pp. 263-278)

Task 171 p. 275, 172 p. 275, 173 p. 275, 175 p. 278

Unit 16. Corpus-Based Approaches to Linguistic Analysis (pp. 279-305)

Task 181 p. 301, 183 p. 302

4
Разом

36Матеріали методичного забезпечення

1. Підручник

Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)

2. Навчальний посібник

Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с. – Англ мовою. (гриф МОН України)

^ Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)


Рекомендована література

Базова

1. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)

2. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с. – Англ мовою. (гриф МОН України)

3. Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)


Допоміжна

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2005.

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие / И.В. Арнольд. – М.: Высш. шк., 1991. – 140 с.

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

4. Методологические основы новых направлений в мировом языкознании / С.С. Ермо-ленко, Ю.А. Жлуктенко, Т.Г. Линник и др.; [oтв. ред. А.С. Мельничук]. – К.: Наукова думка, 1991.

5. Огуй О.Д. Історія лінгвістичних учень (конспект лекцій) / О.Д. Огуй. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.

6. Пилипчик М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Пилипчик, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.

7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Роман-чиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

8. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / С.М. Со-ловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

9. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

10. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник / А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004.

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

12. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник / І.Б. Штерн. – К.: АртЕк, 1998.


13. Downes W. Language and Society / W. Downes. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

14. Finegan E. Language / E. Finegan. – Philadelphia: Harcourt Brice College, 1999.

15. Napoli D.J. Linguistics / D.J. Napoli. – Oxford: Oxford University Press, 1996.

16. Pinker S. The Language Instinct / S. Pinker. – London: Penguin Books, 1995.

17. Poluzhyn M.M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics / M.M. Poluzhyn. – Vinnytsia: Foliant Publishers, 2004.

18. Solntsev V.M. Language: a System and a Structure / V.M. Solntsev. – Moscow: Nauka Publishing House, 1983.

Інформаційні ресурси

1. British National Corpus (BNC) [Electronic resource]. – Mode of access: corpus.byu.edu/bnc

2. Corpus of Contemporary American English (COCA) [Electronic resource]. – Mode of access: corpus.byu.edu/coca

3. Advanced Book Search – Google Books [Electronic resource]. – Mode of access: books.google.com/advanced_book_search

4. The Online Book Page [Electronic resource]. – Mode of access: onlinebooks.library.upenn.edu


^
Зразки модульних тестів


MODULE TEST 1 V1

Fundamentals of Scientific Research

I. Choose the correct answer(s) to complete the sentences.

1. The process of scientific investigation is subdivided into the following stages: _____

A. problem formulation F. reporting findings

B. observation and data collection G. experimental design

C. project or program H. data analysis

D. hypothesizing I. classification

E. hypothesis testing J. empirical testing

2. Ways of arranging information include _____

A. classification C. looking for cause and effect

B. comparison D. hypothesizing

3. A hypothesis is _____

A. a temporary solution to a scientific problem

B. a supposition made as a starting point for further

investigation from known facts

C. the lagging behind of an effect when its cause varies in

amount

D. a proposition made as a basis for reasoning, without the

assumption of its truth

4. Findings, obtained on conclusion of an investigation, may have the form of _____

A. equation, formula C. suggestion, assumption

B. description D. idea

5. _____ consists of arguing from a premise in which a term is used in one sense to a conclusion in which it is used in another sense.

A. The fallacy of association

B. The fallacy of composition

C. The fallacy of equivocation

D. The either/or fallacy


^ II. Complete the following sentences.

1. Applied sciences are those …

2. A hasty generalization involves …

3. A research paper is …

4. The Introduction in research papers contains the following sections: …

5. Historical comparative method involves …


III. Produce an entry for a works cited page in accurate form. Follow the new standard of bibliographic description.

Lecture Notes on English Lexicology / Lviv / Yevrosvit Publishers / 1998 / 228 pages / O.D. Soloshenko and Yu.A. Zavhorodniev


^ MODULE TEST 2 V1

Fundamentals of Scientific Research

I. Choose the correct answer(s) to complete the sentences.

1. _____attempts to describe the evolution of languages and the relations among them.

A. Descriptive linguistics B. Synchronic linguistics

C. Cognitive linguistics D. Historical comparative linguistics

2. Ferdinand de Saussure was the founder of _____

A. cognitive linguistics B. structural linguistics

C. pragmatics D. functional linguistics

3. The Prague School founder and its first president was _____

A. Bohuslav Havranek B. Bohumil Trnka

C. Vilem Mathesius D. Roman Jakobson

4. Contributions of the Prague School lie in the domains of _____

A. phonology, functional syntax B. discourse analysis

C. semantics D. pragmatics

5. _____ theory divides a sentence into two sections, the theme and the rheme.

A. FSP B. SFG

C. IC D. TGG

6. The basis of phonology was laid by Nikolay Trubetzkoy in his book _____

A. Sounds and Prosodies B. Syntactic Structures

C. Language D. Principles of Phonology

7. The main concept in _____ is that language manifests two distinctions: content vs. expression and form vs. substance.

A. generative grammar B. case grammar

C. generative semantics D. glossematics

8. The school of thought known as American structural, or descriptive, linguistics (the Descriptivist School), developed from the necessity of studying _____

A. languages of the American Indian tribes

B. language in the abstract – not concrete natural languages

C. the interaction between syntax and communicative function

D. the role of phoneme within the morphological system

9 The transformational rule NP1+V+NP2 NP2+Aux+Ven+by+NP1 describes the transformation from _____

A. active to passive B. affirmative to negative

C. declarative to interrogative D. eclarative to imperative

10. Michael Halliday developed an internationally influential grammar model, _____

A. Systemic Functional Grammar (SFG)

B. Universal Grammar (UG)

C. Word Grammar (WG)

D. Dependency Grammar (DG)


II. Describe and exemplify componential analysis as a research method.


Перелік питань на залік


^ STUDY QUESTIONS

 1. Science as a highly complex and multi-layered activity. Branches of science. The scientific method.

 2. Scientific paradigm. Normal and revolutionary science.

 3. Criticism of science. Post-normal science.

 4. Scientific research as systematic enquiry.

 5. Theory and research.

 6. Research methodology.

 7. Stages of scientific research.

 8. Research and logic. Logical fallacies.

 9. Types of research papers.

 10. Stages and steps of the research paper writing process.

 11. Choosing a topic of the research paper.

 12. Gathering information. Sources of information.

 13. Outlining the research paper. Types of outlines.

 14. Quotations (citations) in the research paper.

 15. Methods of documenting sources (numeric and parenthetical).

 16. Plagiarism.

 17. Stylistic editing and proofreading of the draft paper.

 18. Composition of the research paper.

 19. Writing the Introduction section.

 20. Writing the Conclusion section.

 21. Compiling a Reference list at the end of the research paper.

 22. Referencing format in English-speaking countries.

 23. Referencing format in Ukraine.

 24. The language of science. Specific vocabulary features and grammatical peculiarities of scientific prose.

 25. Politically correct language and non-sexist language in academic English.

 26. Research paper defence.

 27. Beginnings of modern linguistics. Pre-20th century linguistics. Ferdinand de Saussure as the father of modern linguistics.

 28. Schools of linguistics.

 29. The Prague School.

 30. The British School.

 31. American structuralism.

 32. Generative and universal grammarians.

 33. Trends in modern linguistic research.

 34. Dominant linguistic paradigms.

 35. Language as a system.

 36. Peculiarities of language structure. Hierarchic, paradigmatic, and syntagmatic relations.

 37. Structural levels and level units.

 38. Language and speech.

 39. Methods of data collection in linguistic research.

 40. Sampling. Criteria for good discourse samples. Computerized text corpora. Text handling software tools.

 41. Methods of comparative study of languages.

 42. Structural methods.

 43. Methods of semantic analysis.

 44. Methods of communicative functional analysis.

 45. Methods of cognitive analysis.

 46. Statistical methods in linguistic research.

 47. Metalanguage of linguistic research.

 48. Terminology as the most important part of the metalanguage of science. Terms and definitions. Terminology and nomenclature.

 49. Types and ways of term formation in linguistics.

 50. Contemporary problems in linguistic terminology.

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наратології» для студентів V курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
«Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів ІІІ курсу англійської філології iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи