Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу
Скачати 83.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу
Дата12.10.2012
Розмір83.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«СТИЛІСТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

для студентів ІІІ-го курсу

спеціальності Переклад (німецько-український)


Затверджено

на засіданні кафедри

міжкультурної комунікації та перекладу

Протокол № 1 від 30 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри Паславська А. Й., д.ф.н., доц.

______________


Укладач: Ляшенко Т. С. , к.ф.н., доц..


Львів-2011

^ САМОСТІЙНА РОБОТА


Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни ”Стилістика німецької мови “. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.


Зміст СРС з дисципліни ”Стилістика німецької мови “ складається з таких видів роботи:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • підготовку до практичних занять;

 • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згід­но з навчально-тематичним планом;

 • пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу;

 • підбір прикладів, що ілюструють певні теоретичні положення;

 • стилістичний аналіз художнього тексту;

 • підготовка до іспиту.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ІІІ КУРСІ З ПРЕДМЕТУ “СТИЛІСТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ”

з/п

Тема

Завдання / підручники

Вид

контролю

Кіль-кість

годин

1.

Тема 1. Стилістика як філологічна наука, її генезис. Предмет та завдання стилістики. Мікро- та макростилістика.Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 8-20

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 7-22.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С. 39-45.опитування

8

2.

Поняття стилю. Функціональні стилі німецької мови та їх класифікація. Жанрові стилі. Індивідуальний стиль. Стильова риса як стилет вірний фактор. Види стильових рис.Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 21-34.

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 23-31.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С. 9-46.


опитування

4

3.

Стилістичне значення слова. Компоненти стилістичного значення. Стилістичне забарвлення та суб’єктивні конотації тексту. Стилістична норма.


Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 35-48.

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 32-42.


Опитування,

письмовий експрес-контроль

4

4.

Стилістична диференція словника сучасної німецької мови: стилістично нейтральна та стилістично маркована лексика. Питання вибору слова. Загальномовна та контекстуальна синонімія. Використання характерилогічної лексики.


Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 50-55.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С.71-136.


опитування

6

5.

Стилістична класифікація німецької фразеології. Стилістичні функції нейтральної та експресивної фразеології в тексті. Модифікація фразеологічних сполучень в тексті як засіб посилення стилістичного ефекту.


Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С.48-49.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С.137-162.


опитування,

письмовий експрес-контроль

6

6.

Стилістичний порядок слів німецького речення. Поняття відокремлення та його варіанти.

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 93-96; 97-102.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С.241-313.


опитування

8

7.

Лексико-синтаксичні фігури. Перерахування та його види. Повтор та його різновиди. Фігури контрасту.


Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 69-81.

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 87-90.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С.318-338.


опитування, письмовий експрес-контроль

8

8.

Образні засоби німецької мови. Метафора, метонімія та їх різновиди. Епітет та його види. Перифраз як описовий засіб.


Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 49-68.

Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 77-87.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С. 163-218.


опитування,

письмовий експрес-контроль

8

9.

Мовні засоби гумору та сатири.


Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С. 219-240.


опитування

8

10.

Стилістичне використання фонетичної організації німецької мови. Поняття ритмомелодики мови. Стилістичні функції інтонації. Асонанс, алітерація.


Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 71-75.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С. 339-398.


опитування

4

11.

Загальні поняття макростилістики: текст, контекст, композиція, архітектоніка. Типологія композиційно-мовленнєвих форм. Три види чужої мови: пряма, непряма та невласне-пряма.


Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009. С. 103-113.

Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963. С.397-436.


реферат

8^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Базова

 1. Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

 2. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1977.

 3. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – M., 1963.

 4. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963.

 5. Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009.

 6. LysetskaN. Funktionalstilistik . – Луцьк, 2009.

Допоміжна

 1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка.– М.: Высшая школа, 1990.

 2. Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики. - Пермь, 1968.

 3. Ляшенко Т. С.Функціональна стилістика німецької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

 4. Сильман Т. И. Проблемы синтаксической стилистики. – Л., 1967.

 5. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1977.

 6. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2.Aufl.–Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996.

 7. Glušak T. S. Funktionalstilistik des Deutschen. – Minsk, 1981.

 8. Gulyga I. W., Natanson M. D. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Москва-Ленинград, 1969.

 9. Konrad R. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. – Leipzig, 1981.

 10. Krahl S., Kurz J. Kleines Wörterbuch der Stilkunde, Leipzig 1977.

 11. Möller G. Praktische Stillehre. – Leipzig, 1970.

 12. Naer N. M., Stilistik der deutschen Sprache, Москва „Высшаяшкола” 2006.

 13. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – Moskau, 1963.

 14. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache, Moskau 1974.

 15. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik, Moskau 1975.

 16. Scharnhorst J. Stilfärbung, Stilwert, Stilschicht. // Sprachpflege. – H. 1/4. – 1974. – S. 1-7, 75 – 82.

 17. Sowinski B. Deutsche Stilistik. – Frankfurt a. M., 1972.^ ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1. Was stellt die Stilistik als eigenständige Wissenschaft dar? Welche Richtungen der Stilistik unterscheidet man? Bestimmen Sie den zentralen Gegenstand und die Hauptaufgabe der Funktionalstilistik. Womit befasst sich die soziolinguistisch eingestellte Stilistik?

 2. Was versteht man in der deutschen Stilistik unter dem Funktionalstil? Welches Prinzip liegt der Stilklassifikation zu Grunde? Welche Funktionalstile werden von den meisten Stilforschern anerkannt? Welche Fragen der Stilklassifikation sind strittig?

 3. Was versteht man unter dem Begriff „Stilfärbung“? Wodurch unterscheidet sich die absolute Stilfärbung von der kontextualen? Veranschaulichen Sie den Unterschied anhand von Beispielen. Welche Arten der Stilfärbung unterscheidet E. Riesel?

 4. Ersetzen Sie stilistisch markierte Wortverbindung oder stilistisch gefärbtes Wort durch ein neutrales Wort:

4.1 Ich kann ihn kaum verstehen, er spricht immer durch die Blume.

1. er spricht über die Blumen 2. er hat gern die Blumen 3. er deutet nur an 4. er umgibt sich mit Blumen

4.2 Wenn die Mannschaft ein begeisterndes Fußballspiel liefert, geraten die Fans aus dem Häuschen.

1. laufen die Fans aus ihren Häusern 2. die Fans kommen zum Fußballspiel 3. die Fans werden verrückt 4. benehmen sich die Fans anders als zu Hause

5. Bestimmen Sie die Art der Stilfärbung.

5.1 Er besucht oft diese Kneipe, um eins hinter die Binde zu gießen.

1. grob 2. umgangssprachlich 3. geschwollen 4. Familiär

5.2 Er wandte sich an den Bräutigam: „Sind Sie gewillt mit Fräulein Elisabeth die Ehe einzugehen?

1. familiär 2. grob 3. gehoben 4. umgangssprachlich

6. Bestimmen Sie das bildliche Mittel, das im Satz gebraucht wird.

1. Er wiederholte seine Frage immer wieder, aber das Auditorium schwieg

1. Epitheton 2. Metonymie 3. Hyperbel 4. Litotes

2. Wenn die traditionellen Opernfestspiele stattfinden, herrscht in der Mozartstadt Hochbetrieb

1. Periphrase 2. Vergleich 3. Metapher 4. Personifikation

3. Ergänzen Sie stehende Vergleiche:

1. Schimpfen wie … 2. Schlafen wie … 3. Heulen wie … 4. Sich freuen wie …

1. ein Schlosshund 2. ein Schneekönig 3. ein Toter 4. ein Rohrspatz

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «теоретичний курс німецької мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» / Укладач А. Д. Чепелюк. Суми:...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 4 курсу класичної філології
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 5 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство основної мови» для студентів 2 курсу німецької філології
Наnsen, M., Zucker, B. Zwischen den Kulturen. Materialienbuch für den Unterricht. 1996
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу» для студентів ііі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «практика перекладу» для студентів ііі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи