Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) icon

Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.)
Скачати 79.48 Kb.
НазваСпецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.)
Дата12.10.2012
Розмір79.48 Kb.
ТипДокументи

БАРОКО В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

(СПЕЦКУРС)


Змістовий модуль 1. Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.):

Тема 1. Спадкоємність культурних традицій

Тема 2. Поняття барокова парадигма

Тема 3 Поетологічні ознаки барокової парадигми

Змістовий модуль 2. Бароко / модернізм / постмодернізм (10 год.):

Тема 1. Історичне бароко

Тема 2. Засвоєння барокової парадигми представниками модернізму

Тема 3. Постмодернізм – як безперервний діалог у часі й просторі

Змістовий модуль 3. Барокова парадигма в творчості сучасних письменників (18 год.):

Тема 1. Барокова парадигма в творчості Альфреда Дьобліна (4 год.)

Тема 2. Барокова парадигма в творчості Бертольта Брехта (4 год.)

Тема 3. Ґюнтер Ґрас як сучасний бароковий письменник (8 год.)

Тема 4. Представники сучасної німецькомовної літератури, які звертаються до барокової парадигми (2 год.)


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

У тому числі

л

п

Інд.

ср

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку

Тема 1. Спадкоємність культурних традицій

2


2


Тема 2. Поняття барокова парадигма

4

4


Тема 3. Поетологічні ознаки барокової парадигми

4

2
2
Разом зм. модуль

10

8
2
^ Змістовий модуль 2. Бароко / модернізм / постмодернізм.

Тема 1. Історичне бароко

4


22

Тема 2. Засвоєння барокової парадигми представниками модернізму

6

4
2
Тема 3. Постмодернізм – як безперервний діалог у часі й просторі


6

42

Разом зм. модуль

16

10
2

4

Модуль 2

^ Змістовий модуль 3. Барокова парадигма в творчості сучасних письменників.

Тема 1. Барокова парадигма в творчості Альфреда Дьобліна

6

42

Тема 2. Барокова парадигма в творчості Бертольта Брехта

6

42

Тема 3. Ґюнтер Ґрас як сучасний бароковий письменник

10

8
2
Тема 4. Представники сучасної німецькомовної літератури, які звертаються до барокової парадигми

4


22

^ Разом зм. модуль

26

18
2

6


Теми для самостійної роботи (письмове виконання):


Змістовий модуль 1.

Тема 3. (есе)

 • Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку

 • Поетологічні ознаки барокової парадигми у творчості Я. К. фон Гріммельсгаузена


Змістовий модуль 2.

Тема 1. (творча робота)

 • Низове бароко у німецькій літературі

Тема 2. (творча робота)

 • Бароко і модернізм: засвоєння й перетворення

Тема 3. (творча робота)

 • Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі

 • Відродження форм минулого в постмодерні стичній свідомості: барокова парадигма


Змістовий модуль 3.

(есе)

 • Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми «Матінка кураж та її діти» Бертольта Брехта)

 • Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі: Ґюнтер Ґрас та Г. Я. К. фон Гріммельсгаузен)

 • Трактування історії у романі «Траєкторією краба» Ґюнтера Ґраса

 • Жанрова своєрідність романі «Бляшаний барабан» Ґюнтера Ґраса

 • Роман Ґ. Ґраса “Бляшаний барабан” як сучасний крутійський роман

 • Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст.


Рекомендована література

Базова:

 1. Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети // Брехт Б. Пьесы. – М.: «Исскуство», 1956. – С. 261-333.

 2. Грасс Г. Встреча в Тельгте // Грасс Г. Собрание сочинений в четырех томах. – Харьков: Фолио, 1997. – Т. 4. – C. 7-116.

 3. Грас Г. Жестяной барабан. – СПб: Азбука, 2000. – 700 с.

 4. Гриммельсгаузен фон Г. Я. К. Симплициссимус. – М.: Художественная литература, 1976. – 560 с.

 5. Ґрас Ґ.  Бляшаний барабан. – К.: Юніверс, 2005. – 756 с.

 6. Деблин А. Берлин-Александерплац. – СПб.: Амфора, 2000. – 576 c.

 7. Brecht B. Mutter Courage und ihre Kinder. – Suhrkamp Verlag KG , 1999.

 8. Grass G. Das Treffen in Telgte. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006. – 254 S. 

 9. Grass G. Die Blechtrommel. – Göttingen: Steidl Verlag, 1993. – 736 S.

 10. Döblin A. Berlin. Aleksanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. – München, 1965.


Додаткова:

 1. Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный синтез и постмодернизм) // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000 / Андреев Л. Г. – М.: Высшая школа, 2001. – C. 292-334.

 2. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. – М.: АГРАФ, 2002. – 288 с.

 3. Варецька С. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с.

 4. Виппер Ю. Б. О „семнадцатом веке“ как особой эпохе в истории западноевропейских литератур // XVII век в мировом литературном развитии. – М.: Наука, 1969. – С. 11-60.

 5. Виступ Ґюнтера Ґраса з нагоди вручення Нобелівської премії “Далі буде...” // Ґрас Ґ. Бляшаний барабан. – К.: Юніверс, 2005. – С. 757-773.

 6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

 7. Еко У. Поетика відкритого тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Зубрицька М.  – Львів: Літопис, 2001. – C. 525-539.

 8. Женетт Ж. Об одном барочном повествовании // Женетт Ж. Фигуры. – М., 1998. – Т. 1. – C. 42-59.

 9. Затонський Д. “Бляшаний барабан” Ґюнтера Ґраса, або Чи розуміємо ми світ, у якому існуємо? / Ґрас Ґ. Бляшаний барабан. – К.: Юніверс, 2005. – C. 5-37.

 10. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио, 2000. – 256 с.

 11. Заярная И. С. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: типология и преемственность художественных форм. – К.: Киевский университет, 2004. – 405 с.

 12. Криса Б. Світоглядні основи українського поетичного барокко // Українське барокко. Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993. – C. 47-54.

 13. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2007. – Т. 2. – 624 с.

 14. Млечина И. Литература и “общество потребления”. Западногерманский роман 60-х – начала 70-х годов. – М.: Художественная литература, 1975. – 240 с.

 15. Надъярных М. Ф. Метаморфозы барокко и классицизма // Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века / Базилевский А. Б., Гирин Ю. Н. и др. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – С. 252-283.

 16. Наливайко Д. Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби барокко // Українське барокко. Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993. – C. 12-22.

 17. Пахсарьян Н. Т. ХVII век как “эпоха противоречия”: парадоксы литературной целостности // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000. / Андреев Л. Г. – М.: Высшая школа, 2001. – C. 40-69.

 18. Сейбель Н. Е. Традиции “Симплициссимуса” в современном немецком романе (“Жестяной барабан” Г. Грасса) // XVII век в диалоге эпох и культур: Материалы научной конференции. Серия “Symposium”. Выпуск 8. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2000. – С. 134-136.

 19. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 576 с.

 20. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К.: Юніверс, 2001. – 208 с.


Інформаційні ресурси

Інтернет ресурси:

http://gutenberg.spiegel.de/ - онлайн-тексти творів німецькою мовою.


Схожі:

Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconТема Літ-ра раннього Середньовіччя
Змістовий модуль Гуманізм-ренесанс-реформація. Доба Відродження в Німеччині. Епоха бароко (16 год.)
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconПлани семінарських занять змістовий модуль І психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності
Тема: Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників (2 год.)
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconСпецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1
Тема Особливості розвитку американської літератури: світоглядні й естетичні засади
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного І монологічного) (8 год.)
Тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного і монологічного) (8 год.)
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconСпецкурс змістовий модуль Порівняльне літературознавство: еволюційні етапи Тема Порівняльне літературознавство як наука
Лекція Основна проблематика дослідження порівняльного літературознавства, найвідоміші дослідники
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconЗавдання для самостійної роботи. Змістовий модуль №1
Тема Психологічні особливості засвоєння української мови як основа лінгводидактики. – 6 год
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconV. плани семінарських занять змістовий модуль І загальні питання психології дитячої семінарське заняття 1 (2 год.). Методологія, методика та метод у психології дитячій. Семінарське заняття до лекцій за темами
Предмет та завдання психології дитячої. Основні теорії психічного розвитку дитини
Спецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.) iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Місце валеології в системі професійної підготовки педагогічних кадрів Тема Теоретичні основи становлення валеології – 12 год
Підібрати назви предметів, ліків, трав тощо, в основі яких корінь є «валео» (здоров’я) і описати, що означає назва (напр., Валентина...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи