Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Скачати 110.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Дата12.10.2012
Розмір110.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів


Програма


вступних випробувань з англійської мови

для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою ”Магістр“

на гуманітарних факультетах Львівського національного університету

імені Івана Франка


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Львів-2011


Зростання ролі англійської мови як міжнародної у сучасному глобалізованому світі ставить перед вищими навчальними закладами завдання підготувати випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з таким рівнем знань англійської мови, який відповідав би загальновизнаним світовим стандартам та який давав би можливість вільно застосовувати її у подальшій фаховій діяльності, зокрема і з використанням новітніх технологій, а також для встановлення контактів та розвитку співпраці з фахівцями інших країн відповідної сфери діяльності. Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів.

У контексті вищезазначеного, Програму курсу іноземної мови на гуманітарних факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка розроблено з урахуванням основних міжнародних тенденцій. Завданням Програми є вдосконалення знань та розвиток навичок практичного володіння, спілкування, перекладу, читання, письмового мовлення та граматичної компетенції студентів з лінгвокраїнознавства та культурології, ситуативного мовлення та фахового спілкування. Отриманий згідно Програми рівень знань забезпечує основу для підготовки до складання міжнародних іспитів TOEFL, IELS, CAE.

^ Програму вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на гуманітарних факультетах укладено згідно основних положень Програми курсу іноземної мови на гуманітарних факультетах. З метою успішного складання тестових випробувань вступникам необхідно повторити навчальний матеріал за наступними розділами:


 1. ^ Лінгвокраїнознавча та культурологічна тематика:

1. Україна: історична спадщина та сучасність; державний устрій; основні міста (Київ, Львів та ін.) та пам’ятки культури; традиції та звичаї народу; визначні постаті; cистема освіти; ЛНУ імені Івана Франка: історичний та сучасний аспекти; гуманітарні факультети; відомі вчені та педагоги.

2. Великобританія: віхи історії та сучасність; державний устрій; основні міста (Лондон, Кембрідж, Оксфорд та ін.) та пам’ятки культури; традиції та звичаї народу; визначні постаті; cистема освіти; літературна спадщина.

3. США: історія створення та сучасність; державний устрій; основні міста (Вашингтон, Нью-Йорк та ін.) та пам’ятки культури; американці як нація, їхні традиції та звичаї; визначні постаті; cистема освіти; літературна спадщина.

4. Інші англомовні країни: Канада, Австралія, Нова Зеландія: віхи історії та сучасність; державний устрій; основні міста та пам’ятки культури; традиції та звичаї; визначні постаті; cистема освіти; літературна спадщина.


 1. Cитуативне мовлення:

1. Англійська мова як мова міжнародного спілкування у контексті процесів

глобалізації.

2. Британський та американський варіанти англійської мови: порівняльна

характеристика.

3. Роль комп’ютерних технологій у сучасному світі.

4. Захист довкілля та природні катаклізми.

5. Роль масмедія у розвитку суспільства (телебачення, преса, Інтернет).

6. Спорт та здоровий спосіб життя.

7. Мистецтво та його вплив на формування особистості.

8. Подорож як спосіб збагачення знань.

9. Роль професії у формуванні особистості та розбудові суспільства.

III. Граматика:

1. Іменник: відмінки; функції у реченні; утворення множини.

2. Артикль: види; вживання.

3. Прикметник: утворення ступенів порівняння; вживання.

4. Займенник: розряди; вживання.

5. Числівник: види; вживання.

6. Прислівник: види; утворення ступенів порівняння; вживання.

7. Сполучник: види; вживання;

8. Прийменник: види; вживання.

9. Дієслово:

9.1. Дійсний спосіб: активний та пасивний стани; правила узгодження часів.

9.2. Наказовий спосіб: утворення та вживання.

9.3. Умовний спосіб: диференціація за видами; утворення та вживання.

10. Модальні дієслова: основні значення; використання різноманітних форм

інфінітиву; особливості перекладу українською мовою.

11. Неособові форми дієслова:

11.1. Інфінітив: функції у реченні; структура та вживання інфінітивних комплексів.

11.2. Дієприкметник: функції у реченні; структура та вживання дієприкметникових комплексів.

11.3. Герундій: функції у реченні; структура та вживання герундіального комплексу; порівняння герундія та віддієслівного іменника.

12. Типи речень; інверсія в реченнях; головні та другорядні члени речення; cкладносурядні та складнопідрядні речення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

до вивчення лексики:

 1. Висоцька О.Л. Mass Media in the Future / О.Л. Висоцька . – L’viv: Publishing Center of the Ivan Franko National University of L’viv. – 2006.

 2. Гасюк Г.М. Journalism and News Business / Г.М. Гасюк. – L’viv: Publishing Center of the Ivan Franko National University of L’viv. – 2004.

 3. Єрченко П.Г. Англійська мова для допитливих студентів / П.Г. Єрченко., О.В. Єрченко, О.М. Островська. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка. – 2002.

 4. Мисик Л.В. Англійська мова. Комунікативний аспект: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Л.Р. Кузнєцова, Л.Л. Поплавська / За ред. Л.В. Мисик. – Л.: Світ, 2010.

 5. Alexanders L.G. Right Word Wrong Word / L.G. Alexanders. – Longman. – 1996.

 6. Cambridge Preparation for the TOEFL Test. – Cambridge University Press. – 1997.

 7. Evans Virginia. Upstream / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Express Publishing. – 2008.

 8. Jones Leo. New Progress to First Certificate Cambridge University Press / Leo Jones. – 2000.

 9. Milton James, Blake Bill, Evans Virginia. A Good Turn of Phrase. Advanced Practice in Phrasal Verbs / James Milton, Bill Blake, Virginia Evans. – Express Publishing. – 2000.

 10. Stanley J. Introduction to Mass Communication / J. Stanley Baran, Mc Graw Hill. – N.Y. – 2004.

 11. Yerchenko Paraskeviya. Reader for the Students of the Humanities / Paraskeviya Yerchenko. – L’viv: Publishing Center of the Ivan Franko National University of L’viv. – 2001.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

до вивчення граматики:

 1. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ / Т.В. Барановська. – Київ: ТОВ «ВП Логос – М». – 2007.

 2. Каушанская В.Л. English Grammar / В.Л. Каушанская. – Санкт-Петербург. – 2003.

 3. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice / L.G. Alexander. – Longman. – 1996.

 4. Azar Betty Schramper. Basic Grammar. Fundamentals of English Grammar. Undestanding Using English Grammar / Betty Schramper Azar. – New Jersey: Prentice Hall Regents. – 1989.

 5. Eastwood John. Oxford Practice Grammar / John Eastwood . – Oxford University Press. – 1997.

 6. Hewings Martin. Advanced Grammar in Use / Martin Hewings. – Cambridge University Press. – 2000.

 7. Mann Malcolm. Destination. Grammar & Vocabulary. Suitable for the Updated CAE Exam / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. – Macmillan. – 2008.

 8. Palmer Ann. How English works a grammar handbook with readings / Ann Palmer. – Cambridge University Press. – 1998.

 9. Tomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.S. Tomson, A.V. Martinet. – Oxford University Press. – 2010.^ ТИПИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


1.1. Якій частині тексту відповідає кожне з тверджень?

  1. Завершіть речення.
  1. Заповніть пропуски відповідною граматичною формою.

  2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками або сполучниками.
  1. Заповніть пропуски відповідним словом.

3.2. Виберіть український еквівалент підкресленого слова.


Примітка:

1.1. Завдання містить текст із 10-ти позицій і 5-ти тверджень; вступник повинен віднайти

відповідну частину кожного твердження у тексті.

1.2. Запропоновано 5 початків речень; вступник повинен завершити речення одним із 3

запропонованих варіантів.


2.1. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено певну граматичну форму; вступник повинен заповнити пропуск одним із 3 запропонованих варіантів.

2.2. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено прийменники та сполучники; вступник

повинен заповнити пропуск одним із 3 запропонованих варіантів.


  1. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено слово; вступник повинен заповнити пропуск одним із 5 запропонованих варіантів.

  2. Завдання містить 5 речень, в яких підкреслено слово; вступник повинен вибрати 1 український еквівалент із 5 запропонованих варіантів.Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № ___4___ від _______21 січня________ 2011 р.


Голова Вченої ради В.Т. Сулим


ЗРАЗКИ

^ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для вступників у магістратуру на гуманітарні факультети


TEST I


I.

1.1. Which part of the text does each statement refer to?


#1. More was executed because of political reasons. (…)

#2. Utopia is one of the main concepts of his most famous book. (…)

#3. Thomas More is known both as a humanist and as an opponent to the ideas of Protestants. (…)

#4. More’s early carrier started with the Archbishop. (…)

#5. The Act that More was opposing to drew an end of diplomatic relations with the Catholic Rome. (…)


Thomas More

1. Sir Thomas More (February 7, 1478 – July 6, 1535), also known as Saint Thomas More, was an English lawyer, scholar, author, and statesman. He is also recognised as a saint within the Catholic Church.

2. During his life he gained a reputation as a leading Renaissance humanist, an opponent of the Protestant Reformation of Martin Luther and wrote long treatises opposing William Tyndale and others who wished to see the Bible translated into the English language.

3. For three years toward the end of his life he was Lord Chancellor.

4. Born in Milk Street, London, Thomas More was the eldest son of Sir John More, a successful lawyer who served as a judge in the King's Bench court.

5. The younger More was educated at St. Anthony's School and was later (1491) a page in the household service of John Morton, the Archbishop of Canterbury, who declared that young Thomas would become a "marvellous man."

6. More coined the word "utopia" - a name he gave to the ideal, imaginary island nation whose political system he described in Utopia, published in 1516.

7. An important counsellor to Henry VIII of England, he was imprisoned and executed by beheading in 1535. This happened after he had fallen out of favour with the king over his refusal to sign the Act of Supremacy 1534.

8. The Act was supposed to declare the king to be the Supreme Head of the Church of England. This document signified final split with the Catholic Church in Rome.

9. More was beatified by the Catholic Church in 1886 and canonised, with John Fisher, in 1935.

10. In 1980, he was added to the Church of England calendar of saints.


^ 1.2. Complete the sentences:


#1. Our producer is said (...)

1. know several foreign languages.

2. to know several foreign languages.

3. knowing several foreign languages.

#2. Would you rather (...)

1. to put it off for a few days?

2. putting it off for a few days?

3. put it off for a few days?

#3. I wonder if he (...)

1. has read the review of his book.

2. had read the review of his book.

3. would read the review of his book.

#4. I saw him (...)

1. to interview the President.

2. interview the President.

3. interviewed the President.

#5. I can't help (...)

1. worrying about Chernobyl.

2. to worry about Chernobyl.

3. worry about Chernobyl.


II.

^ 2.1. Fill in the gaps with the appropriate grammar form:


#1. If I had known she wasn't coming, I(…) somebody else.

1) will invite; 2) should invite; 3) should have invited.

#2. Jane told her parents that all her group-mates (…) to her wedding ceremony already.

1) had invited; 2) had been invited; 3) have been invited.

#3. Don't worry! Your TV set (…) in the end of the week.

1) will repair; 2) will be repairing; 3) will be repaired.

#4. Ken(…) for 30 years when he finally gave it up.

1) had been smoking; 2)has been smoking; 3) was smoking.

#5. Mr. Warner usually says something ridiculous. No wonder he (…) by the staff and even the pupils.

1) laughs at; 2) is laughed at; 3) is laughing at.


^ 2.2. Fill in the gaps with the appropriate prepositions or conjunctions:


  1. I'm sorry I'm late. Something urgent cropped (…) the office, so I couldn't leave early.

1) out in; 2) up at; 3) on with.


 1. I don’t know why the boss picks (…) the new office boy.

1) after; 2) on; 3) with.

3. We don't know who's staying where. The secretary has mixed (…) the hotel bookings.

1) out; 2) into; 3) up.

4. (…) conclusion, I would say that having a pet has many advantages.

1) In; 2) On; 3) By.


5. (…) quickly we ran, we just couldn't catch up with the van.

1) However; 2) Much; 3) Even .


III.

^ 3.1. Fill in the gaps with the appropriate word:


#1. Thousands of ( …) make their way to the Eiffel Tower in Paris every year.

1) spectators; 2) onlookers; 3) observers; 4) sightseers; 5) audience.

#2.Visitors can see many fascinating relics in the museum on ( … ) of a small charge at the entrance.

1) cost; 2) showing; 3) delivery; 4) payment; 5) price.

#3. The theatre ( … ) stood up and cheered at the end of the play.

1) watchers; 2) observers; 3) crowd; 4) audience 5) onlookers.

#4. Some film stars will do anything to be in the public ( … ).

1) service; 2) light 3) eye; 4) interest; 5) attention.

#5. My first ( … ) of the new soap opera was that it was rather boring.

1) view; 2) impression; 3) look; 4) sight; 5) understanding.


^ 3.2. Choose the Ukrainian equivalent of the underlined word:


#1. The principal occupation of medieval philosophy had long been the joining of faith with reason.

1) виконання; 2) розділення; 3) об’єднання; 4) співпадіння; 5) співіснування.

#2. The passion for synthesis that Albertus and Aquinas experienced was perhaps inevitable for such men at that moment in history.

1) неминучий; 2) невиконаний; 3) незнаний; 4) невід’ємний; 5) неприйнятний.

#3. Traditional theologians opposed the new scientific perspective because its purported discovery of regular determining laws of nature seemed to diminish God’s free creativity.

1) заперечувати; 2) відхиляти; 3) зменшувати; 4) зазнавати; 5) відмінити.

#4. Aquinas was also convinced that human reason and freedom were valuable on their own account, and that their actualization would further serve the glory of the Creator.

1) задуманий; 2) наближений; 3) віднесений; 4) переконаний; 5) вражений.

#5. Within human nature lay the potential for actively moving toward perfect communion with the infinite ground of man’s being, God, who was the source of all development toward perfection in nature.

1) надбання; 2) джерело; 3) наближення; 4) пригнічення; 5) набуття .


Примітка: завдання частини І оцінюються в 1 бал, ІІ – 2 бали, ІІІ – 3 бали.


TEST II


I.

^ 1.1. Which part of the text does each statement refer to?


#1. The journalist must be a first-rate general reporter. (...)

#2. The beginner must begin by tackling the problem of languages. (...)

#3. Journalist should know several languages. (...)

#4. To know a language means to be able to do different things. (...)

#5. Many cub-reporters dream of covering the world’s news. (...)


1. The life and work of the Foreign Correspondent have a strong appeal for most young men and women in journalism.

2. To cover the world’s news from China to Peru, from Kyiv to Cape Town, to send back dispatches under date-lines from “far-away places with strange-sounding names” is the secret dream of many cub-reporters.

3. The work of the foreign correspondent is something much wider than the mere reporting of events.

4. He must give his readers at home a complete background service explaining and interpreting the news, providing eye-witness descriptions of scenes and happenings, conjuring up the atmosphere in which events are taking place, mailing informative articles periodically which will make newspaper readers familiar with the background of affairs.

5. The journalist who wishes to make a success as an “Ambassador of the Press” must be a first-rate general reporter.

6. He must have a nose for the news and a keenly developed sense of news values.

7. He must be a good listener and a good mixer.

8. The beginner to journalism who is determined to make a Foreign Correspondent his aim, must begin by tackling the problem of languages.

9. He should know at least two, apart from his own.

10. It must be remembered that to know a language means to be able to write the language fluently, take down speeches in shorthand, follow conversations through the distorting medium of the telephone, and the like.


^ 1.2. Complete the sentences:


#1. He was expected (...)

1. working Sunday afternoons and evenings.

2. work Sunday afternoons and evenings.

3. to work Sunday afternoons and evenings.

#2. Let them (...)

1. watch this newsreel.

2. to watch this newsreel.

3. watching this newsreel.

#3. She asked where the advertising department (...)

1. is situated.

2. has been situated.

3. was situated.

#4. Everybody considers Paxman (...)

1. be tough journalist.

2. to be a tough journalist.

3. being a tough journalist.

#5. The interviewee avoided (...)

1. to answer the questions of the interviewer.

2. answering the questions of the interviewer.

3. answer the questions of the interviewer.


II.

^ 2.1. Fill in the gaps with the appropriate grammar form:


#1. How fast (…) when the accident happened?

1) did you drive; 2) were you driving; 3) had you driven.

#2. The house was very quiet when I got home. Everybody (…) to bed.

1) had gone; 2) was went; 3) were going.

#3. The letter (…) a week ago and it arrived yesterday.

1) had posted; 2) posted; 3) was posted.

#4.He said he (…) come as soon as possible.

1) will come; 2) would come; 3) is going to.

#5. Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sonya said you (…) ill.

1) are; 2) were; 3) was.


^ 2.2. Fill in the gaps with the appropriate prepositions or conjunctions:


1. Ann invited me to visit her, but I didn’t feel (…) it.

1) out of; 2) up to; 3) on after .

2. Don't blame me (…) being late. It wasn't my fault.

1) on; 2) for; 3) in.

3. Nick used to be a professional football player, but he had to give (…) because of a knee

injury.

1) in; 2) up; 3) into.

4. Ann promised to help John with the report, but she let him (…).

1) through 2) off; 3) down.

5. I couldn't persuade Tim (…) my begging him to come with us.

1) in spite of; 2) however; 3) though.


III.

^ 3.1. Fill in the gaps with the appropriate word:


#1. There are some styles that seem to last for ever, while others are simply ( … ) trends.

1) long-lived; 2) well-lived; 3) short-lived; 4) quick-lived; 5) bad-lived.

#2. On the second day of our trip we went to see the ( … ) of the ancient city.

1) ruins; 2) wrecks; 3) remnants; 4) tracks; 5) tails.

#3. The ( … ) from our hotel window was absolutely breathtaking.

1) outlook; 2) sight; 3) view; 4) landscape; 5) locality.

#4. There was a two-hour ( … ) to our flight, so we missed our appointment.

1) postponement; 2) delay; 3) interruption; 4) change; 5) cancellation.

#5. He went on a two-day ( … ) to Majorca.

1) travel; 2) trip; 3) journey; 4) voyage; 5) tourism.


^ 3.2. Choose the Ukrainian equivalent of the underlined word:


#1. Aquinas thus offered a solution to one of the central and most enduring problems of Scholastic philosophy, the problem of universals.

1) піднесення; 2) верифікація; 3) наближення; 4) вирішення; 5) пропозиція.

#2. The central principle of Ockham’s thought, and the most consequential, was his denial of the reality of universals outside of the human mind and human language.

1) закриття; 2) запровадження; 3) загострення; 4) заперечення; 5) відхилення .

#3. According to Ockham, universals exist only in the human mind, not in reality.

1) існують; 2) виникають; 3) зникають; 4) змінюються; 5) перебувають.

#4. The development of the Copernican hypothesis was also influenced by the Neo-platonists’ sacralization of the Sun, as celebrated by Ficino in particular.

1) зміна; 2) розвиток; 3) закінчення; 4) відхилення; 5) існування.

#5. And so the Humanists’ Platonic revival extended momentously into the creation of the modern era, not only through its inspiration of the Renaissance.

1) відтворення; 2) cтворення; 3) перетворення; 4) надання; 5) розробка.


Примітка: завдання частини І оцінюються в 1 бал, ІІ – 2 бали, ІІІ – 3 бали.


Відповіді

до зразків тестових завданнь з англійської мови

для вступників у магістратуру на гуманітарні факультети


TEST I


1.1. – 7, 6, 2, 5, 8

1.2. – 2, 3, 1, 2, 1


2.1. – 3, 2, 3, 1, 2

2.2. – 2, 2, 3, 1, 1

3.1. – 4, 4, 4, 3, 2

3.2. – 3, 1, 3, 4, 2


TEST II


1.1. – 5, 8, 9, 10, 2

1.2. – 3, 1, 3, 2, 2


2.1. – 2, 1, 3, 2, 2

2.2. – 2, 2, 2, 3, 1


3.1. – 3, 1, 3, 2, 2

3.2. – 4, 4, 1, 2, 2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи