Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 464.53 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка2/3
Дата19.10.2012
Розмір464.53 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 3. Аналіз загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній

Методи аналізу ситуації в галузі та конкуренції в ній.

Основні економічні показники, що характеризують галузь.

Конкурентні сили, що діють у галузі та міра їх впливу. Модель п’яти конку­рентних сил М. Портера.

Фактори, що викликають зміну в структурі конкурентних сил галузі та їх вплив у майбутньому. Рушійні сили.

Компанії, що мають найсильніші або найслабші конкурентні позиції. Карти стратегічних груп.

Визначення наступного найбільш імовірного стратегічного кроку конкурентів.

Ключові фактори, що визначають успіх або невдачу в конкурентній боротьбі.

Привабливість галузі з точки зору перспектив отримання прибутку вище середнього.

^ Тема 4. Аналіз внутрішнього потенціалу та стану фірми

Визначення ефективності діючої стратегії.

Аналіз сильних та слабких сторін фірми. Зовнішні можливості та погрози. SWOT – аналіз.

Конкурентоспроможність ціни та витрат фірми: стратегічний аналіз витрат та ланцюжок цінностей; удосконалення інформаційної бази для стратегічного аналізу витрат; вибір стратегії для досягнення конкурентоздатності фірми за витратами.

Визначення стійкості конкурентної позиції фірми. Стратегічні проблеми, з якими зустрічається фірма.

^ Тема 5. Формування стратегії конкуренції. Загальні стратегії конкуренції

Класичний підхід до формування стратегії конкуренції.

П’ять загальних стратегій конкуренції. Стратегія низьких витрат. Стратегія диференціації. Стратегія найкращої вартості. Сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації.

Наступальні стратегії: дії, спрямовані на те, щоб протистояти сильним сторо­нам конкурента або переважати їх; дії, спрямовані на використання слабкостей конкурента; одночасний наступ на декількох напрямах; захоплення незайнятих просторів; стратегія “партизанської війни”; випереджуючі дії.

Використання оборонних стратегій для захисту конкурентних переваг.

Стратегія вертикальної інтеграції та конкурентоспроможність.

^ Тема 6. Узгодження стратегії та становища підприємства в галузі

Конкурентні стратегії в галузях, що зароджуються.

Конкурентні стратегії в зрілих галузях.

Формування стратегії конкуренції у занепадаючих галузях.

Конкуренція у фрагментованих галузях.

Конкурентні стратегії на міжнародних ринках. Багатонаціональна і глобальна конкуренція. Типи міжнародних стратегій. Глобальна стратегія і конкурентоспро­можність. Стратегічні альянси.

Стратегії для лідерів галузі.

Стратегії для компаній – переслідувачів.

Стратегія для слабких фірм або тих, що знаходяться у стані кризи.

^ Тема 7. Корпоративні стратегії диверсифікації

Вузька спеціалізація та диверсифікація.

Стратегії входження в нову галузь: поглинання, „з нуля”, спільне підпри­ємство.

Стратегії диверсифікації у спорідненні галузі. Стратегічна відповідність, економія на масштабах і конкурентна перевага.

Стратегії диверсифікації у неспоріднені галузі. Переваги і недоліки.

Стратегії продажу і ліквідації бізнесу.

Корпоративні стратегії відновлення, економії і реструктуризації портфеля.

Стратегії транснаціональної диверсифікації. Джерела конкурентних переваг ТНК.

^ Тема 8. Стратегічний аналіз диверсифікованих фірм

Визначення поточної корпоративної стратегії.

Матричні методи оцінки диверсифікованих портфелів: матриця „зростання – частка ринку” (^ BCG).

Матриця „привабливість галузі – сильні сторони підприємства” (матриця Mc Kinsey).

Порівняння привабливості галузей.

Порівняння сильних сторін та результатів діяльності підприємств.

Аналіз стратегічної відповідності. Розподіл бізнес-одиниць за інвестиційними пріоритетами.

Критерії для прийняття стратегічних рішень.

^ Тема 9. Формування функціональних стратегій. Маркетингові стратегії

Поняття і суть стратегії маркетингу.

Підвищення конкурентоспроможності – основна мета маркетингової стратегії. Аналіз конкурентних переваг підприємства.

Аналіз ланцюжка: потреби, цінності, товари, ринки, споживачі.

Стратегічні прогнози ринкових можливостей підприємства: прогнозування попиту і розвитку цінностей підприємства; стратегічна сегментація ринку і позиціювання товару; організація реклами товару; стратегічні рішення із збуту товару; прогнозування якості товарів.

Формування стратегічних цін.

^ Тема 10. Реалізація стратегії: компетентність, реорганізація і структура

Межі реалізації стратегії. Основні завдання: вісім головних управлінських компонентів здійснення стратегії. Управління процесом реалізації стратегії.

Формування ефективної організації. Три основні аспекти: підбір кадрів на ключові посади; підвищення компетентності; адаптація організаційної структури до стратегії.

Адаптація організаційної структури до вимог стратегії.

Стратегічні переваги і недоліки організаційних структур. П’ять підходів до адаптації структури до стратегії: функціональна спеціалізація; географічні форми організаційної побудови; децентралізовані господарські одиниці; стратегічні бізнес-одиниці; матричні форми організації.

Перспективи розвитку організаційних структур.

Реалізація стратегії за допомогою бюджетної політики. Формування бюджету фірми та перерозподіл ресурсів у відповідності із новою стратегією. Розроблення політики, яка сприяє реалізації стратегії.

Розроблення систем мотивації і стимулювання, що забезпечують реалізацію стратегії.

^ Тема 11. Корпоративна культура і стратегічне лідерство як фактор реалізації стратегії підприєм­ства

Формування культури, яка сприяє стратегії: джерело культури фірми; значення культури; міцні і слабкі культурні традиції; неефективні корпоративні культури; адаптивні культури; забезпечення відповідності стратегії і культури.

Формування етичних норм і цінностей.

Орієнтація культури на високі результати.

Стратегічне лідерство. Шість основних завдань лідера: управління шляхом огляду фірми; формування клімату і культури, які сприяють стратегії; підтримка на підприємстві здатності впроваджувати новації; ставлення до політики фірми; вимога етичної поведінки; керівництво процесом коректування.


Список рекомендованої літератури


 1. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2000.

 2. Гончаров С. Ю., Отенко І. П. Стратегічне управління: Навч. пос. – Харків: ХНЕУ, 2000.

 3. Зуб А. Т., Локтионов М. В. Системный стратегический менеджмент: методология и практика. – М. : Генезис, 2001. – 752 с.

 4. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с. (Альма-матер).

 5. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. пос. – Львів, 2004.

 6. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с.

 7. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2000.

 8. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. пос. – К.: Вид-тво «УВПК ЕкеОб», 2001. – 560 с.

 9. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

 10. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.Навчальна дисципліна “Проектний аналіз”


Тема 1. Проектний аналіз, як складова інвестиційного менеджменту


Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті. Системний підхід до прийняття інвестиційних рішень та необхідність проектного аналізу.

Цілі, завдання, предмет дисципліни “Проектний аналіз”. Структура курсу.

Концепція проектного аналізу. Методологічні принципи проектного аналізу, його види. Методи та інструментарій проектного аналізу.


Тема 2. ^ Стратегія фірми й інвестиційні рішення


Місце інвестиційних рішень у стратегічному плануванні. Поняття інвестиційної стратегії, основні принципи її опрацювання. Етапи формування інвестиційної стратегії. Взаємозв’язок інвестиційних стратегічних цілей з цілями загальної економічної стратегії та життєвим циклом фірми.

Види інвестиційних ресурсів. Цілі стратегії формування інвестиційних ресурсів. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів. Джерела фінансування проекту, їх переваги і недоліки. Аналіз альтернативних джерел фінансування проекту. Аналіз альтернативних джерел фінансування проекту.

Раціоналізація структури джерел фінансування. Розрахунок фінансового лівереджу. Розробка капітального бюджету реалізації проекту. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту.


Тема 3. ^ Концепція проекту


Поняття проекту, його відмінність від плану чи програми. Ознаки проекту. Концепція проекту. Визначення мети проекту.

Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту. Оточення проекту і його учасники.

Основні властивості проекту. Види проекту. Основні класифікаційні ознаки: масштаб, складність, термін реалізації, якість, обмеженість ресурсів, місце та умови реалізації проектів, їх взаємозв’язок.


Тема 4^ . Життєвий цикл проекту


Поняття життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу, стадії та етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу.

Зміст передінвестиційних досліджень: аналіз інвестиційних можливостей проекту, розробка, аналіз і експертиза проекту.

Інвестиційна фаза проектування. Розробка попереднього інвестиційного проекту. Остаточний проект. Визначення рівня витрат на попередні та проектні дослідження. Джерела фінансування витрат. Підготовка і проведення тендерів, будівництво об’єкта.

Експлуатаційна фаза: введення в експлуатацію, виробнича експлуатація. Оцінка проекту після його завершення.


Тема 5. ^ Оцінка вигод і витрат. Альтернативна вартість у проектному аналізі

Витрати і вигоди у проектному аналізі: відчутні та невідчутні. Можливість і необхідність оцінки відчутних вигод і витрат при оцінці проектів. Специфіка визначення витрат і вигод та їх кількісна оцінка у фінансовому та економічному аналізі. Прирістна природа витрат і вигод. Граничні величини.

Концепція альтернативної вартості. Умови розгляду альтернативних витрат. Альтернативна вартість і її використання в проектному аналізі. Альтернативна вартість таких ресурсів, як земля, капітал, праця. Підходи до складання переліку альтернативних рішень. Залежні, незалежні та такі, що взаємно виключають одна одну, альтернативи.


Тема 6. ^ Цінність грошей у часі. Урахування інфляції в проектному аналізі.


Причини зміни вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей. Процес дисконтування. Простий і складний відсотки. Визначення розміру ставки дисконту. Чинники, які впливають на її величину. Ануїтет. Майбутня вартість грошей. Компаундування. Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування.

Інфляція та її вплив на проект. Номінальна та реальна сума грошових засобів. Методи врахування інфляції в проектному аналізі. Корекція грошових потоків проекту шляхом їх розрахунку у ВКВ та постійних цінах. Врахування інфляційної премії в ставці проценту. Визначення реальної та номінальної ставок процента. Формула Фішера.


Тема 7. ^ Грошовий потік

Поняття грошового потоку і необхідність його аналізу. Поняття припливу, відпливу, додаткового грошового потоку. Види грошових потоків.

Амортизація та її вплив на зміну грошового потоку. Вплив на зміну грошового потоку ліквідаційної вартості основних і оборотних засобів.

Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. Поняття фінансового потоку грошових коштів всього інвестованого капіталу. Прогнозування потоку грошових коштів прямим розрахунком і на основі балансу та звіту про прибутки і збитки.


Тема 8. ^ Аналіз беззбитковості проекту


Структура витрат виробництва (мікроекономічний підхід). Управління структурою витрат за проектом. Ефект виробничого важеля. Масштаб виробництва.

Цілі аналізу беззбитковості та його основні аспекти. Розрахунок точки беззбитковості. Аналіз динамічності. Запас надійності і фінансової міцності проекту.

Визначення різних видів точки беззбитковості проекту. Поняття операційного лівереджу і його використання для прийняття проектних рішень.


Тема 9. ^ Критерії ефективності інвестиційних проектів


Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Розрахунок простих статичних показників ефективності - періоду окупності, рентабельності. Показники чистої теперішньої вартості, індекс прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, періоду окупності і ін.: розрахунок, економічний зміст, переваги і недоліки, їх взаємозв’язок та використання для оцінки ефективності проекту. Фінансовий профіль проекту.

Неформальні критерії оцінки і вибору інвестиційних проектів. Підходи до їх застосування.


Тема 10. ^ Оцінка ризику


Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. Ознаки і наслідки інвестиційних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування.

Методи аналізу й оцінки власного ризику інвестиційних проектів. Аналіз чутливості, метод сценаріїв, метод Монте-Карло, етапи їх здійснення. Методи зниження ризику. Управління інвестиційними ризиками.


Тема 11.^ Маркетинговий аналі


Маркетинговий аналіз, його мета і завдання. Дослідження ринку продукції (послуг), яку буде вироблено (надано) за проектом.

Аналіз ринкових можливостей. Вивчення попиту, сегментація ринку, прогнозування збуту.

Розробка комплексу маркетингу Порядок формування ціни та продукцію проекту Методи ціноутворення. Цінове стимулювання.

Аналіз тенденцій розвитку ринку. Оцінка конкурентів.

Просування інвестиційного продукту. Канали збуту та їх оцінювання.

Планування і контроль маркетингових заходів.


Тема 12^ . Технічний аналіз


Технічний аналіз проекту, його мета і завдання. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту.

Оцінка масштабу проекту, типу технологічних процесів, матеріалів, обладнання, місця розміщення об’єкта; наявності виробничих ресурсів, інфраструктури. Методи реалізації, експлуатації, обслуговування проекту. Попередня оцінка інвестиційних і експлуатаційних витрат на проект.


Тема 13.^ Екологічний аналі

Екологічний аналіз проекту, його мета і завдання. Зміст оцінки реальних екологічних умов та очевидних екологічних наслідків проекту. Якісний екологічний вплив та методи його оцінки.

Кількісна оцінка впливу проекту на екологічний стан. Оцінка екологічних вигод та витрату рамках підходу «з проектом» та «без проекту». Потенційний вплив проекту на довкілля.

Загально застосовні методики оцінювання екологічного впливу проекту. Оцінка змін продуктивності та способи її розрахунку. Аналіз ефективності витрат. Аналіз превентивних витрат.

Потенційно застосовні методики: використання сурогатних цін, визначення вартості землі, диференціація заробітної плати, оцінка транспортних витрат.

Регламентація (нормування, ліцензування) діяльності. Компенсаційні заходи. Екологічний контроль.


Тема 14. Інституційний аналіз

Інституційний аналіз, його мета і завдання. Оцінка організаційно-правового, адміністративного й політичного середовища.

Аналіз внутрішнього середовища проекту. Вимоги та принципи побудови організаційної структури проекту. Оцінка рівня та діапазону управління. Структурний поділ організації. Кадрове забезпечення проекту. Визначення компетентності адміністративного персоналу та відповідності організаційної структури завданням проекту.


Тема 15^ . Соціальний аналіз

Соціальний аналіз, його мета і завдання. Складові соціального аналізу.

Соціальне середовище проекту. Оцінка рівня та якості життя населення. Соціальна структура суспільства. Склад населення проекту.

Соціально-культурна і демографічна характеристики населення.

Вплив проекту на соціальне середовище. Індикатори соціального розвитку. Участь населення у підготовці та експлуатації проекту.


Тема 16^ . Фінансовий аналіз


Фінансовий аналіз, його мета і завдання. Моделі фінансового аналізу.

Оцінка фінансової спроможності проекту. Прогнозування продажів та витрат по проекту. План прибутку.

Фінансовий стан фірми «з проектом» і «без проекту». Оцінка витрат і вигод від проекту. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми.


Тема 17^ . Економічний аналіз


Економічний аналіз, його мета і завдання. Відмінність економічного аналізу від фінансового. Роль альтернативної вартості в економічному аналізі.

Визначення економічної вартості проекту Тіньові ціни і їх розрахунок. Формування фінансової та економічної паритетної ціни експорту та імпорту.

Оцінка впливу проекту на економіку країни. Трансфертні платежі, неявні вигоди, вторинні мультиплікативні ефекти, споживчий надлишок та їх застосування в економічному аналізі.


Рекомендована література


 1. Аптекар С. С., Верич, Ю. Л. Проектний аналіз : Підручник. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с. // http://www.twirpx.com/file/136117/

 2. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-е вид., стер. – К.: Знання,2006. -415с.

 3. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз. Навч. посіб. – Київ. Кондор, 2004 – 336с.

 4. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с.// http://6201.org.ua/load/72-1-0-522

 5. Москвін С.О., Бевз С.М., Верба В.А., Дідик В.Г., Новиков В.А., Унковська Т.Є. Проектний аналіз. – К.: Лібра,1998. //http://chitalka.info/mz4_6/mz4_6index.htm

 6. Митяй О. В. Проектний аналіз : Навч. посіб. – К. : ВД. «Професіонал», 2008. – 288 с.

 7. Череп А.В. Інвестознавство. – К.:Кондор, 2006. – 398//http://www.info-library.com.ua/books-book-71.html

 8. Рижиков В.С., Яковенко М.М. і ін. Проектний аналіз – К.:ЦУЛ, 2007. - 384

 9. Чорна М.В. Проектний аналіз: Навч. посіб. – Харків: Консум,2003. -228с.Навчальна дисципліна “Планування діяльності підприємства”


Тема 1. Теоретико-методологічні основи планування та особливості його здійснення на підприємстві


Сутність поняття планування. Зміст та значення планування діяльності підприємства в ринкових умовах. Фактори науки планування, які обумовлюють її зростаючу роль. Етапи процесу планування. Перспективне і поточне планування. Об’єкти і процеси планування.

Принципи планування. Принцип цільової напрямленості. Класифікація цілей підприємства: господарсько-економічні, виробничо-технологічні, науково-технічні, соціальні та екологічні. Принципи системності, безперервності, збалансованості, оптимальності, адекватності системи планування.

Методи планування діяльності підприємства. Вимоги щодо формування методів планування. Ресурсний метод планування діяльності підприємства. Балансовий метод. Види балансів та їх зміст. Нормативний та економіко-математичні методи планування.


^ Тема 2. Тактичне планування на підприємстві


Суть та значення тактичного планування. Поточний річний техніко-економічний план діяльності підприємства. Основні завдання тактичного планування. Етапи тактичного планування діяльності підприємства. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємства. Американська модель поточного плану діяльності підприємства. Європейська модель поточного плану.

Суть нормативної бази планування. Характеристика норм та нормативів. Класифікація норм та нормативів. Економічні норми. Фінансові нормативи. Методи розробки норм і нормативів. Інструментарій обґрунтування планових рішень.


^ Тема 3. Основи стратегічного планування розвитку підприємства


Сутність стратегічного планування. Історія розвитку стратегічного планування. Основні завдання стратегічного планування на підприємстві. Функції стратегічного планування. Переваги та недоліки стратегічного планування. Інформаційна база стратегічного планування. Сканування середовища. Типи систем інформації моніторингу середовища.

Логіка та методика формування стратегічного плану підприємства. Етапи стратегічного планування. Суть місії та основних стратегічних цілей підприємства. Суть та структура стратегічного плану (стратегії). Вимоги успішної реалізації стратегії. Оцінка стратегії підприємства.

Сутність стратегічного аналізу, його переваги і недоліки. Методи стратегічного аналізу. Метод SWOT – аналіз. Аналіз динаміки ринку. Модель БКГ. Матриця “Мак-Кінсі”


^ Тема 4. Планування виробничої програми підприємства


Зміст виробничої програми підприємства. та особливості її формування. Основні завдання виробничої програми. Зміст і порядок розробки плану виробництва продукції підприємства. Натуральні показники виробничої програми. Централізована та децентралізована номенклатура виробів підприємства. Асортимент продукції підприємства. Оптимальна виробнича програма.

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі. Вартісні показники плану виробництва продукції. Товарна продукція. Валова продукція. Реалізована продукція. Чиста та умовно-чиста продукція. Методика розрахунку показників плану підприємства.

Планування товарообороту торговельного підприємства. Основні завдання планування товарообороту. Програмно-цільовий метод плану діяльності торговельного підприємства. Економіко-статистичний метод. Нормативний метод. Порядок розрахунку планового обсягу товарообороту. Планування виробничої потужності на підприємстві. Суть виробничої потужності. Види виробничої потужності підприємства. Показники планування виробничої потужності. Вхідна виробнича потужність. Вихідна виробнича потужність. Середньорічна виробнича потужність. Фактори формування виробничої потужності.


1   2   3

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи