Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Скачати 464.53 Kb.
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка3/3
Дата19.10.2012
Розмір464.53 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 5. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції


Сутність маркетингового планування. Суть плану маркетингу та необхідність його формування. Етапи розробки плану маркетингу. Основні розділи плану маркетингу.

Зміст комунікаційної політики у здійсненні планів збуту продукції. Основні цілі комунікаційної політики. Інструменти комунікаційної політики. Сутність поняття реклама. Види реклами. Засоби поширення реклами підприємства. Етапи здійснення рекламної діяльності підприємством. Рекламна політика торгових підприємств. Етапи планування рекламної кампанії. Класифікація споживачів реклами на місці продажу товару. Стимулювання збуту. Пропаганда.

Планування збуту продукції. Суть плану збуту продукції підприємства. Етапи розробки плану збуту. Структура плану збуту продукції підприємства.


^ Тема 6. Планування оновлення продукції та

організаційно-технічного розвитку


Зміст процесу створення нового товару. Основні стадії процесу створення нового товару. Генерування ідеї, дослідження й відбір. Поділ споживачів інновацій на новаторів, ранніх споживачів, ранню більшість, пізню більшість та повільних споживачів. Фактори швидкого поширення інновацій. Бізнес-аналіз. Конструювання та створення. Тестування й затвердження нового товару. Комерційне виробництво. Причини, що зумовлюють необхідність виведення нового товару з ринку. Структура плану оновлення продукції.

Характеристика системи планування організаційно-технічного розвитку (ОТР). Принципи планування ОТР. Суть плану організаційно-технічного розвитку підприємства. Класифікація планів ОРТ. Основні розділи плану ОРТ підприємства. Довгостроковий та поточний план ОРТ. Етапи формування плану. Планування підвищення ефективності виробництва.


^ Тема 7. Планування матеріально-технічного забезпечення

підприємства


Сутнісна характеристика планування матеріально-технічного забезпечення виробництва. Основні завдання планування матеріально-технічного забезпечення. Основні та допоміжні функції матеріально-технічного забезпечення. Зміст та завдання плану матеріально-технічного забезпечення виробництва. Вибір постачальників ресурсів. Методи планування закупівель і постачань продукції. Метод АВС. Сутність поняття логістика. Основні ознаки логістики. Логістичний ланцюг. Методика планування потреби в матеріально-технічних та енергетичних ресурсах. Функції відділу матеріально-технічного постачання. Розрахунок запасів та матеріальні баланси.


^ Тема 8. План з персоналу та оплати праці


Персонал підприємства. Суть та завдання плану з персоналу. Показники плану з персоналу. Визначення планової кількості працюючих на підприємстві.

Планування оплати праці на підприємстві. Сутність заробітної плати та основні її види. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Економічний зміст плану з оплати праці. Планування продуктивності праці. Резерви росту продуктивності праці. Планування фонду оплати праці працівників підприємства.


^ Тема 9. Оперативно-календарне планування


Суть та завдання оперативно-виробничого планування. Функції виробничо-оперативного планування. Види оперативно-виробничого планування. Системи оперативно-виробничого планування. Особливості оперативного планування в одиничному виробництві. Оперативне планування в серійному та масовому типах виробництва.


^ Тема 10. Планування витрат підприємства


Сутність витрат підприємства. Види витрат виробництва. Сутнісна характеристика процесу планування витрат. Класифікація витрат на виробництво. Одночасні та поточні витрати. Планування собівартості продукції та витрат на виробництво. Прямий метод. Нормативний метод. Завдання планової калькуляції. Планування зниження витрат на виробництво за техніко-економічними факторами. Зовнішні та внутрішні фактори собівартості продукції. Послідовність розробки плану собівартості продукції.

^ Тема 11. Фінансове планування на підприємстві


Зміст фінансового планування, його мета. Основні завдання фінансового планування. Методи фінансового планування. Балансовий метод. Нормативний метод. розрахунково-аналітичний метод фінансового планування. Етапи фінансового планування. Суть поняття фінансовий план.

Структура формування фінансового плану державних підприємств. Основні документи фінансового плану. Баланс доходів і видатків. План грошових потоків. Кредитний план. Касовий план. Платіжний календар. Планування фінансових показників діяльності підприємства. Суть та види прибутку підприємства. Бюджетування на підприємстві.


^ Тема 12. Бізнес-планування


Суть і значення бізнес-планування. Основні етапи бізнес-планування. Суть бізнес плану та необхідність його розробки. Функції бізнес-плану. Етапи формування бізнес-плану підприємства. Підготовча стадія. Основна стадія. Заключна стадія. Зміст і структура бізнес-плану. Характеристика основних розділів бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану. Презентація бізнес-плану підприємства.


Список рекомендованої літератури


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 246с.

 2. Бизнес-планирование: Учебник. / Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 3. Вихановський О.С. Стратегическое планирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 252с.

 4. Горемыкин В.А. Планирование на предприятиях: Учебник. – М.: Филинь, 2002. – 328с.

 5. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472с.

 6. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч.1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.

 7. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь, М.О. Турченюк. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320с.

 8. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. – К.: Проспект, 2003. – 264с.

 9. Македон В.В. Бізнес-планування: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236с.

 10. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.А. Юслов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк. За ред. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с.

 11. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. – 2–е изд. – М.: Маркетинг, 2002. – 164с.

 12. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: “Каравела”, 2003. – 432с.

 13. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия: Науч. пос. – К.: МАУП, 1998.

 14. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ–2000”, 2003. – 268с.

 15. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолоково А.Л. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 296с.


ТЕСТИ:


Навчальна дисципліна “Економіка підприємства”


1. У ринковій системі господарювання існують такі види договорів:

 1. установчий та підприємницький;

 2. підприємницький та трудовий;

 3. державний та недержавний;

 4. установчий та колективний.

^ 2. Зібрання обов’язкових правил, що регулюють взаємовідносини підприємства з іншими суб’єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність – це:

 1. колективний договір;

 2. статут;

 3. підприємницький договір;

 4. установчий договір.

^ 3. До основних фондів підприємства належить:

 1. незавершене виробництво;

 2. програмне забезпечення ЕОМ;

 3. автотранспорт;

 4. напівфабрикати та комплектуючі вироби.

^ 4. За характером участі у виробничому процесі основні фонди підприємства поділяються на:

 1. власні, орендовані;

 2. діючі, недіючі, запасні;

 3. активні, пасивні;

 4. виробничі та невиробничі.

^ 5. Підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва до сучасних вимог без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:

  1. реконструкції діючого підприємства;

  2. нового будівництва;

  3. технічного переозброєння діючого підприємства;

  4. поточного ремонту.

^ 6. Відношення прибутку отриманого підприємством за певний період до середньорічної вартості його основних фондів називають :

 1. фондовіддачею;

 2. фондомісткістю;

 3. коефіцієнтом використання виробничої потужності;

 4. рентабельністю основних фондів.

^ 7. До методів амортизації основних фондів, визначених у П(С)БО 7 “Основні засоби”, не належить метод:

  1. виробничий;

  2. кумулятивний;

  3. податковий;

  4. прямолінійний.

8. Норма витрат матеріальних ресурсів включає:

 1. корисні витрати ресурсів;

 2. корисні витрати, технологічні відходи, витрати на доставку ресурсів на підприємство;

 3. втрати на розміщення замовлень та зберігання запасів матеріальних ресурсів;

 4. корисні витрати, технологічні та організаційно-технічні відходи.

^ 9. Показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є:

 1. матеріаломісткість;

 2. коефіцієнт використання матеріалів;

 3. розмір відходів;

 4. всі відповіді правильні.

^ 10. До нематеріальних ресурсів підприємства належать:

 1. виробничі запаси;

 2. грошові кошти на розрахункових рахунках;

 3. комп’ютерні програми;

 4. електронно-обчислювальні машини.

^ 11. Трудомісткість характеризує:

 1. кількість виробленої продукції, що припадає на одного середньооблікового робітника промислово-виробничого персоналу;

 2. номенклатуру продукції, що випускається;

 3. витрати праці на виробництво запланованого обсягу продукції;

 4. вартість основних фондів, що припадає на одного робітника.

^ 12. Обсяг оборотних коштів, що припадає на 1 гривню реалізованої продукції характеризує:

 1. коефіцієнт завантаження;

 2. рентабельність оборотних коштів;

 3. коефіцієнт оборотності;

 4. тривалість одного обороту.

^ 13. Відрядна розцінка – це:

 1. показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місця розташування підприємства;

 2. встановлений розмір добових виплат для відряджених робітників;

 3. середній тарифний коефіцієнт;

 4. розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи.

^ 14. Калькулювання собівартості продукції – це:

 1. процес обчислення собівартості одиниці продукції;

 2. обчислення загальної суми витрат підприємства;

 3. розподіл витрат підприємства за видами його діяльності;

 4. розподіл накладних витрат за видами продукції.

^ 15. Джерелами фінансування капітальних вкладень підприємства є:

 1. кошти на розрахунковому рахунку;

 2. прибуток підприємства, дохід від реалізації виведеного з експлуатації майна, довгострокові кредити;

 3. короткострокові кредити і кредиторська заборгованість;

 4. довгострокові кредити банку.ЗАДАЧІ:


Задача 1. Обчисліть планову кількість промислово-виробничого персоналу в цеху, де працює 350 осіб і виготовляють 40000 од. продукції. В плановому періоді її обсяг збільшиться до 48000 од. Можливо економія промислово-виробничого персоналу внаслідок проведення організаційно-технічних заходів 37 осіб.

Задача 2. Розрахуйте норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, якщо відомо, що річний випуск продукції становив 15 тис. од., собівартість виробу – 90 грн., середньорічний залишок оборотних коштів – 50 тис. грн., тривалість виробничого циклу – 6 днів, коефіцієнт нарощування затрат у незавершеному виробництві – 0,5. Кількість робочих днів – 360.

Задача 3. На наступний рік підприємством заплановано обсяг реалізації продукції на 26 млн. грн.; виконання робіт і послуг на суму 5 тис. грн.; виготовлення напівфабрикатів на 10 тис. грн., в тому числі у виробництві буде спожито продукції на суму 5 000 грн. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року планується збільшити в порівнянні з початком року на 7 500 грн. Визначити обсяг валової продукції в плановому році.

Задача 4. У звітному році собівартість товарної продукції склала 150,2 грн., витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,35 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встановлені у розмірі 0,78 грн. Обсяг виробництва продукції збільшиться на 5%. Визначте собівартість товарної продукції у плановому році.

Задача 4. Підприємство придбало офісне обладнання первісною вартістю 250 тис. грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством в розмірі 1250 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти 10 тис. грн. Фактичний обсяг виробництва за роками: 1-ий – 220 тис., 2-ий – 350 тис., 3-ий –250 тис., 4-ий –230 тис., 5-ий – 200 тис. од. Розрахуйте залишкову вартість через 3 роки виробничим методом.

Задача 5. Щоквартальний обсяг випуску продукції 20 млн. грн. У другому кварталі підприємство планує зменшити чисельність працюючих на 10 осіб. У першому кварталі виробіток на одного працюючого становив 50 тис.грн. Визначити заробіток на одного працюючого у другому кварталі та приріст продуктивності праці.


Навчальна дисципліна “Стратегія підприємства”


ТЕСТИ:


^ 1. Стратегічна піраміда недиверсифікованих фірм складається із:

 1. чотирьох організаційних рівнів;

 2. одного організаційного рівня;

 3. трьох організаційних рівнів;

 4. двох організаційних рівнів.

^ 2. Процес формування стратегії підприємства складається з таких етапів:

 1. постановка цілей, аналіз середовища, формування стратегічного бачення та місії, контроль та реалізація стратегії;

 2. постановка цілей, аналіз зовнішнього середовища, формування стратегічного бачення та місії, контроль та реалізація стратегії;

 3. формування стратегічного бачення та місії, постановка цілей, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, розробка і реалізація стратегії, контроль та оцінка стратегії;

 4. формування стратегічного бачення та місії, постановка цілей, аналіз середовища, реалізація та контроль стратегії.

^ 3. Термін «стратегія» запозичений із сфери:

 1. політичної;

 2. правової;

 3. військової;

 4. релігійної.

4. До зовнішніх факторів впливу на формування стратегії не належать:

 1. ринкові можливості та погрози;

 2. загальні цінності та корпоративна культура;

 3. соціальні, політичні та правові норми;

 4. умови конкуренції в галузі.

^ 5. Конкурентна загроза появи нових фірм в галузі є великою, якщо:

 1. бар’єри входу у галузь є низькими і фірми, що діють на ринку активно відстоюють свої позиції;

 2. бар’єри входу у галузь є високими і фірми, що діють на ринку активно відстоюють свої позиції;

 3. бар’єри входу у галузь є низькими і фірми, що діють на ринку пасивно відстоюють свої позиції;

 4. бар’єри входу у галузь є високими і фірми, що діють на ринку пасивно відстоюють свої позиції.

^ 6. Якщо затрати покупців при переході від споживання однієї марки товару до іншої невеликі, тоді конкуренція між існуючими продавцями всередині галузі:

 1. послаблюється;

 2. посилюється;

 3. не змінюється;

 4. відсутня.

7. Створення стійких переваг по витратах і використання їх як основи для боротьби конкурентами, завоювання частки ринку за цінами конкурентів або отримання додаткового прибутку від продажу товарів за ринковими цінами – це мета:

 1. сфокусованої стратегії низьких витрат;

 2. стратегії лідерства у витратах;

 3. стратегії широкої диференціації;

 4. сфокусованої стратегії диференціації.

^ 8. Що не включається в поняття стратегії ринкової ніші:

 1. оптимальні витрати;

 2. фокусування на низьких витратах;

 3. фокусування на диференціації;

 4. сегмент ринку.

^ 9. Що є метою діагностики внутрішнього середовища:

 1. визначення можливостей та загроз;

 2. визначення рівня виробництва і збуту;

 3. визначення рівня прибутковості;

 4. визначення сильних та слабких сторін.

^ 10. Конкурентна перевага означає:

 1. обов’язково значні розміри підприємства;

 2. тривалий період перебування на даному ринку;

 3. доходи, вищі за середньо галузеві, забезпечені високим потенціалом і компетенцією в галузі;

 4. фірма надто мала, щоб впливати на ринок.Навчальна дисципліна “Проектний аналіз”


^ 1. За об’єктами вкладання коштів інвестиції підрозділяють на:

 1. малі та великі;

 2. реальні та фінансові;

 3. довгострокові та короткострокові;

 4. прямі та непрямі.

^ 2. За класифікацією UNIDO виділяють такі фази проекту:

 1. концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

 2. передінвестиційна, інвестиційна та завершальна;

 3. передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна;

 4. передінвестиційна та фаза впровадження.

^ 3. Вартість використовуваного певним чином ресурсу, що визначається цінністю, яку він міг би мати при використанні найкращим з можливих альтернативних способів, - це:

 1. реальна вартість ресурсу;

 2. фактична вартість ресурсу;

 3. собівартість використання ресурсу;

 4. альтернативна вартість ресурсу.

^ 4. Цінність проекту – це:

 1. різниця між його вигодами та затратами;

 2. різниця між його кінцевими та початковими потоками;

 3. вартість проекту;

 4. кошторисна вартість проекту.

^ 5. Якщо офіційний курс місцевої валюти завищено, то:

 1. тіньова ціна місцевої валюти вища за офіційну;

 2. тіньова ціна місцевої валюти нижча за офіційну;

 3. відсутня премія до офіційного курсу;

 4. реальна вартість місцевої валюти відображена в офіційному курсі.

^ 6. Показник чистої теперішньої вартості (NPV) відображає:

 1. відношення суми дисконтова них вигод до суми дисконтова них затрат;

 2. різницю між дисконтова ними сумами грошових надходжень і витрат, які виникають при реалізації проекту;

 3. норму дисконту, за якою проект вважається економічно доцільним;

 4. немає правильної відповіді.

^ 7. Маржинальний дохід – це дохід, який:

 1. підприємство отримує від продажу додаткової одиниці продукції;

 2. підприємство розраховує для визначення рівня прибутковості;

 3. залишається від реалізації після відшкодування змінних витрат;

 4. залишається від реалізації після відшкодування загальних витрат.

8. Метод оцінки екологічного впливу проекту на довкілля, який базується на визначенні рівня очікуваних збитків населення та його готовності нести витрати з метою зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище та життєдіяльність, має назву:

 1. альтернативної вартості;

 2. втрати доходу;

 3. ефективності витрат;

 4. превентивних витрат.

^ 9. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

 1. строк окупності;

 2. коефіцієнт трансформації;

 3. точка беззбитковості;

 4. середньоквадратичне відхилення.

^ 10. Проект можна вважати ефективним, якщо:

 1. індекс прибутковості проекту менше одиниці;

 2. внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту;

 3. чиста приведена вартість менше нуля;

 4. жодна з відповідей не є правильною.ЗАДАЧІ:


Задача.1. Визначте паритетну ціну імпорту технологічної лінії на основі таких даних:

вартість товарів “біля воріт” виробника дорівнює 70 000 дол.;

імпортне мито – 1000 дол.;

вартість страховки – 15 000 дол.;

вартість транспортування всередині країни – 20 000 дол.;

монтаж і налагодження устаткування оцінюються в 12% від ціни;

офіційний валютний курс у країні встановлено на рівні 1 дол. : 8 гр.од. місцевої валюти, а премія до нього становить 20%.

Задача 2. Проект пошиття жіночих костюмів передбачає на виробництво одного костюма витрати тканини та аксесуарів на суму 45 грн. За кожен костюм швачка отримує 15 грн., витрати на утримання та експлуатацію устаткування, інші загально фірмові витрати – 80 тис. грн. на рік. Планова ціна реалізації костюма – 110 грн.

Скільки треба виробляти костюмів, щоб річний обсяг прибутку досяг 40 тис.грн.

Задача 3. Підприємство вирішує придбати устаткування вартістю 70000 тис.грн. До кінця 5-го року залишкова вартість устаткування дорівнюватиме 0. За базовим сценарієм вартість проекту 3924,5 тис.грн. Слід визначити на скільки зменшиться NPV при зростанні інвестицій на 1% .

Задача 4. На основі бізнес-плану встановлено, що для реалізації проекту вимагаються інвестиції в розмірі 80 тис.грн. чисті грошові надходження за роками складають (тис. грн) 1-й рік – 40, 2-й рік -45, 3-й рік – 50, 4-й рік – 45.

Ставка дисконта дорівнює 30%.

Слід визначити дисконтний термін окупності проекту.

Задача 5. Розрахуйте чистий дисконтований дохід проекту. Компанія розглядає питання про доцільність вкладання засобів у верстат, вартість якого $ 8000. Верстат дозволяє збільшити річний обсяг реалізації продукції до $ 10000 (в постійних цінах) на протязі 2 років. Матеріальні і трудові затрати складають $ 5000 в рік. У випадку реалізації проекту продажні ціни зростуть на 5% в рік, тоді як матеріальні і трудові затрати збільшаться на 20% в рік. Ставка дисконту 21%.


^ Навчальна дисципліна “Планування діяльності підприємства”


1. Дієвий інструмент сучасного виробничого менеджменту, який передбачає визначення мети діяльності підприємства, а також розроблення і реалізацію засобів її досягнення – це:

 1. прогнозування;

 2. стратегічне планування;

 3. планування;

 4. економічна діагностика.

^ 2. Який із методів планування може застосовуватися в умовах монополії або при слабо розвинутій конкуренції?

 1. нормативний;

 2. балансовий;

 3. ресурсний;

 4. економіко-математичний.

^ 3. Який із принципів забезпечує в процесі планування можливості коригування планів відповідно до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі?

  1. неперервності;

  2. гнучкості;

  3. єдності;

  4. безперервності.

^ 4. До основних завдань техніко-економічного плану діяльності підприємства не належить:

 1. максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції;

 2. забезпечення виконання стратегічного плану;

 3. оперативний контроль за діяльністю підприємства;

 4. раціональне використання на підприємстві всіх наявних ресурсів;

^ 5. Реалізована продукція включає:

 1. зміну залишків відвантаженої продукції, за яку термін оплати не настав

 2. залишки готової продукції на складах підприємства;

 3. валову продукцію;

 4. зміну обсягів незавершеного виробництва;

 5. амортизаційні відрахування.

^ 6. Основним завданням виробничої програми є:

 1. максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції при найкращому використанні ресурсів підприємства та отриманні максимального прибутку;

 2. визначення існуючих потреб покупців та можливості зміни їх у майбутньому;

 3. правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів.

^ 7. Маркетинговий план – це документ, який містить:

  1. перелік тактичних заходів, що дозволяють покращити стан підприємства на зайнятих сегментах ринку;

  2. перелік відібраних для реалізації проектів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства, формування необхідних конкурентних переваг;

  3. перелік кількісно виражених цілей та основних шляхів їх реалізації.

^ 8. Переконуюча реклама використовується

 1. на етапі збільшення випуску продукції з метою переконання споживачів у конкурентних перевагах певної торгової марки продукції;

 2. на етапі зрілості для нагадування споживачам про товар та місце його продажу;

 3. для створення певного іміджу для підприємства;

 4. для формування попиту на товар.

^ 9. Група споживачів, яка вважає, що успіх має бути за новими технологіями, новими товарами називається:

 1. ранніми споживачами;

 2. новатори;

 3. рання більшість;

 4. повільними споживачами.

^ 10. На якій із стадій визначаються цільовий ринок підприємства, стратегія позиціонування, очікувані вигоди, а також вимоги щодо характеристики продукції?

 1. бізнес-аналіз;

 2. генерування ідеї;

 3. комерційне виробництво;

 4. тестуванні і затвердження.

^ 11. Метод прямого розрахунку дозволяє одержати:

 1. дані про величину планових витрат матеріалів;

 2. дані про обсяг виробничої програми у натуральному виразі;

 3. дані про кількість деталей та вузлів у незавершеному виробництві;

 4. всі відповіді правильні.

^ 12. Вид комерційної діяльності щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами процесу виробництва, здійснюваної, як правило, до початку виробництва – це:

  1. матеріально-технічне забезпечення;

  2. матеріально-технічне постачання;

  3. техніко-економічний розвиток;

  4. матеріально-ресурсна діяльність.

^ 13. Зведений план усіх витрат підприємства на плановий період виробничо-фінансової діяльності – це:

 1. кошторис витрат;

 2. калькуляція витрат;

 3. план собівартості продукції;

 4. фінансовий план.

14. Методологія розробки бізнес-плану охоплює такі стадії:

  1. початкову, підготовчу та основну;

  2. підготовчу, основну, заключну;

  3. початкову, основну, заключну.

15. Оперативний план фінансової діяльності підприємства, який характеризує рух всіх його грошових коштів – це:

 1. платіжний календар;

 2. кредитний план;

 3. план грошових потоків;

 4. баланс доходів і видатків.


1   2   3

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи