І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) icon

І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Скачати 78.22 Kb.
НазваІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Дата19.10.2012
Розмір78.22 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 19.07.2011р.

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи_________________Варіант___1____

НАПРЯМ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках (….). Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)

1.(........)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

2.(........)

Кого з економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристської школи:

1) Д. Гелбрейт;

2) П. Семюелсон;

3) Д. М. Кейнс;

4) М. Фрідман.

3.(........)

Яке визначення неправильне:

1) різницю між природним і фактичним ВВП називають ВВП-розривом;

2) валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах, називається номінальним ВВП;

3) граничний продукт праці – це додатковий обсяг продукції, який отримують від застосування додаткової одиниці праці за незмінної кількості інших факторів виробництва;

4) відношення зміни заощаджень до зміни використовуваного доходу домогосподарства є граничною схильністю до заощадження;

5) систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний відтинок часу, – як правило, за рік є торговельним балансом країни.

4.(........)

Якщо функція споживання має вигляд С=50+0,6Y (де Y – використовуваний дохід), то автономне споживання дорівнює:

1) 50; 2) – 50; 3) 0,6; 4) 0; 5) усі твердження неправильні.

5.(........)

У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп(и) зростання національного продукту становить(лять):

1) 0; 2) g; 3) n; 4) n + g; 5) n – g.

6.(........)

Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

1) курс національної валюти знижується;

2) рівень цін підвищується;

3) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

4) рівень цін знижується;

5) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо стану ділової активності.

7.(........)

Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого обсягу виробництва, коли:

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

8.(........)

Виробник пропорційно збільшив затрати усіх факторів виробництва на 30%, унаслідок чого обсяг виробництва зріс на 25%. Це означає, що:

1) діє закон спадної віддачі;

2) спостерігається постійний ефект масштабу;

3) спостерігається спадний ефект масштабу;

4) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

9.(........)

У випадку призначення універсального акцизу за інших однакових умов крива пропози­ції підакцизного товару:

1) переміститься вправо непаралельно;

2) переміститься вправо паралельно;

3) переміститься вліво паралельно;

4) переміститься вліво непаралельно;

5) залишиться у попередньому положенні, а непаралельно вліво переміститься крива попиту.

10.(........)

Зміна ціни одного з товарів за інших рівних умов:

1) спричинить паралельне переміщення бюджетної прямої;

2) спричинить зміну нахилу бюджетної прямої;

3) не змінить положення бюджетної прямої;

4) спричинить зміну номінального доходу споживача.

11.(……)

Місія підприємства – це:

 1. генеральна мета діяльності підприємства;

 2. основний напрямок діяльності;

 3. довготермінова ціль підприємства;

 4. конкретний вид діяльності підприємства

12.(……)

Тарифна система відображає поділ робіт за:

 1. складністю;

 2. розрядом;

 3. тривалістю;

 4. усі відповіді правильні.

13.(……)

Норма виробітку показує:

 1. кількість одиниць устаткування, яка обслуговується одним робітником;

 2. кількість працівників, необхідних для виконання певного завдання;

 3. кількість робочого часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції або виконання визначеного обсягу робіт;

 4. кількість продукції, що повинна бути виготовлена одним працівником за одиницю часу.

14.(……)

Формування системи оподаткування суб’єктів господарювання належить до таких методів управління як:

 1. соціальні;

 2. психологічні;

 3. економічні;

 4. організаційні.

15.(……)

Зібрання обов’язкових правил, що регулюють взаємовідносини підприємства з іншими суб’єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність – це:

 1. колективний договір;

 2. статут;

 3. підприємницький договір;

 4. установчий договір.

16.(……)

Кваліфікація – це:

 1. сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності;

 2. більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

 3. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань;

 4. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу практичних навичок.

17.(……)

До етапів формування інвестиційної стратегії не відноситься:

 1. визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

 2. формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

 3. реалізація інвестиційної стратегії;

 4. оцінка розробленої інвестиційної стратегії.

18.(……)

Вартість використовуваного певним чином ресурсу, що визначається цінністю, яку він міг би мати при використанні найкращим з можливих альтернативних способів – це:

 1. реальна вартість ресурсу;

 2. фактична вартість ресурсу;

 3. собівартість використання ресурсу;

 4. альтернативна вартість ресурсу.

19.(……)

Маржинальний дохід – це:

 1. виручка (дохід) від продажу продукції;

 2. різниця між виручкою і змінними витратами;

 3. різниця між виручкою і постійними витратами;

 4. різниця між виручкою і загальними (сукупними) витратами.

20.(……)

Життєвий цикл товарів відображає:

 1. ефективність рекламної кампанії;

 2. рівень витрат на гарантійне обслуговування;

 3. порядок виведення на ринок нових моделей;

 4. залежність грошових надходжень (обсягу збуту) від часу.

21.(……)

Який із методів планування може застосовуватися в умовах монополії або при слабо розвинутій конкуренції?

 1. нормативний;

 2. балансовий;

 3. ресурсний;

 4. економіко-математичний.

22.(……)

Процес формування системи цілей функціонування підприємства та об’єднання зусиль всього колективу з їх досягнення – це планування

 1. поточне;

 2. стратегічне;

 3. тактичне;

 4. оперативно-календарне.

23.(……)

Децентралізована номенклатура формується

 1. шляхом укладення державних контрактів та державних замовлень;

 2. підприємством самостійно з урахуванням ринкового попиту та встановленні прямих контактів зі споживачем;

 3. самим підприємством на основі рішення директора.

24.(……)

Стратегічна піраміда фірми складається з таких організаційних рівнів:

 1. корпоративна, ділова, маркетингова, фінансова;

 2. корпоративна, ділова, функціональна, стратегія диференціації, операційна;

 3. корпоративна, ділова, функціональна, операційна;

 4. ділова, конкурентна, функціональна, операційна.

25.(……)

Визначте правильну відповідь:

 1. стратегічна піраміда диверсифікованої компанії складається з трьох рівнів;

 2. корпоративна стратегія – це план управління окремою сферою, в якій функціонує компанія;

 3. ділова стратегія є більш вужчою і конкретнішою у порівнянні з функціональною стратегією;

 4. для компанії, яка займається одним видом бізнесу, корпоративна і ділова стратегії співпадають.

26.(……)

Професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер розробив:

 1. методику складання карти стратегічних груп;

 2. SMART – характеристики цілей;

 3. модель п’яти конкурентних сил в галузі;

 4. SWOT-аналіз.

27.(……)

Зовнішнє середовище підприємства – це:

 1. слабкі сторони підприємства та погрози, які випливають із зовнішнього середовища;

 2. фактори, які прямо не впливають на підприємство, а створюють навколо певну атмосферу;

 3. фактори, що безпосередньо діють на підприємстві;

 4. всі умови та фактори, що знаходяться за межами підприємства і прямо чи опосередковано діють на нього.ІІ. Задачі (за правильну відповідь по 3 бали)

28.(……)

Підприємство у виробництві використовує будівельні матеріали. Середньодобові витрати матеріалів дорівнюють 8 тон, ціна 1т – 650 грн. Матеріали доставляються на підприємство кожні 16 днів, тривалість транспортування – 3 дні, підготовчий запас – 4 дні, страховий – половина поточного в днях. Визначте норматив оборотних коштів у виробничих запасах.

29.(……)

Визначте плановий грошовий потік на основі наступних даних. Планується продати товарів на суму 5 000 грн., закупити матеріалів на 2 000 грн., збільшити заборгованість по кредитній ліній на 4 000 грн. Залишок грошових коштів на початок періоду 0.


Декан факультету С.М. Панчишин

Схожі:

І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
І. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи