Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) icon

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Скачати 79.74 Kb.
НазваТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Дата19.10.2012
Розмір79.74 Kb.
ТипДокументиЛьвівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 19.07.2011р.

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи____________________________ Варіант ____1____


НАПРЯМ “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали):

1.(........)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

2.(........)

Кого з економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристської школи:

1) Д. Гелбрейт;

2) П. Семюелсон;

3) Д. М. Кейнс;

4) М. Фрідман.

3.(........)

Яке визначення неправильне:

1) різницю між природним і фактичним ВВП називають ВВП-розривом;

2) валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах, називається номінальним ВВП;

3) граничний продукт праці – це додатковий обсяг продукції, який отримують від застосування додаткової одиниці праці за незмінної кількості інших факторів виробництва;

4) відношення зміни заощаджень до зміни використовуваного доходу домогосподарства є граничною схильністю до заощадження;

5) систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний відтинок часу, – як правило, за рік є торговельним балансом країни.

4.(........)

Якщо функція споживання має вигляд С=50+0,6Y (де Y – використовуваний дохід), то автономне споживання дорівнює:

1) 50; 2) – 50; 3) 0,6; 4) 0; 5) усі твердження неправильні.

5.(........)

У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп(и) зростання національного продукту становить(лять):

1) 0; 2) g; 3) n; 4) n + g; 5) n – g.

6.(........)

Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

1) курс національної валюти знижується;

2) рівень цін підвищується;

3) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

4) рівень цін знижується;

5) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо стану ділової активності.

7.(........)

Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого обсягу виробництва, коли:

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

8.(........)

Виробник пропорційно збільшив затрати усіх факторів виробництва на 30%, унаслідок чого обсяг виробництва зріс на 25%. Це означає, що:

1) діє закон спадної віддачі;

2) спостерігається постійний ефект масштабу;

3) спостерігається спадний ефект масштабу;

4) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

9.(........)

У випадку призначення універсального акцизу за інших однакових умов крива пропози­ції підакцизного товару:

1) переміститься вправо непаралельно;

2) переміститься вправо паралельно;

3) переміститься вліво паралельно;

4) переміститься вліво непаралельно;

5) залишиться у попередньому положенні, а непаралельно вліво переміститься крива попиту.

10.(........)

Зміна ціни одного з товарів за інших рівних умов:

1) спричинить паралельне переміщення бюджетної прямої;

2) спричинить зміну нахилу бюджетної прямої;

3) не змінить положення бюджетної прямої;

4) спричинить зміну номінального доходу споживача.

11. (........)

Яка форма власності, на думку Арістотеля, породжує найменше взаємних нарікань?

1) приватна; 3) державна;

2) колективна; 4) общинна.

12. (........)

Засновником класичної політичної економії в Англії став:

1) В.Петті; 2) П.Буагільбер 3) Д.Лоу; 4) Ф.Енгельс.

13. (........)

Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив:

1) Ф. Кене; 3) А. Сміт;

2) К. Маркс; 4) Д. Рікардо.

14. (........)

Як називається перший том «Капіталу» К.Маркса?

1) «Процес виробництва і обігу капіталу, узятий в цілому»;

2) «Процес виробництва капіталу»;

3) «Процес обігу капіталу»;

4) «Теорії додаткової вартості».

15. (........)

Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.

16. (........)

Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки?

1) теорія фізіократів, марксизму, маржиналізму;

2) меркантилізму, марксизму, кейнсіанства;

3) марксизму, кейнсіанства, теорія суспільного вибору;

4) марксизму, кейнсіанства, монетаризму.

17. (........)

Клієнти в Стародавній Греції – це:

1) залежне населення, прикріплене до землі;

2) родина, або окремі особи, які входили до ойкісного господарства, не пов’язані кровними зв’язками з його господарями;

3) іноземці, які не мали прав на землю і змушені були займатися ремеслом або торгівлею;

4) орендарі невеликої земельної ділянки у великого землевласника.

18. (........)

В середньовічному місті цех – це:

1) приміщення, де працювали представники однієї спеціальності;

2) політична організація міських жителів;

3) частина заводської споруди;

4) об’єднання ремісників однієї спеціальності в особливу спілку.

19. (........)

Яка з вказаних країн стала на поч. 20 ст. «світовим банкіром»?

1) Голландія;

2) Німеччина;

3) Англія;

4) Франція.

20. (........)

В якому році був прийнятий план Маршала

1) 1924;

2) 1929;

3) 1933;

4) 1948

21. (........)

Надлишок виробника – це:

1) загальний прибуток виробника;

2) різниця між ціною, яку готові платити споживачі, і фактично сплаченою ціною;

3) різниця між ціною та альтернативною вартістю виробництва;

4) запаси товарів, які не можна продати за ринковою ціною.

22. (........)

Якщо гранична норма заміни між двома товарами дорівнює 4, незважаючи на рівень споживання, можна зробити висновок, що:

1) товари є досконалими замінниками;

2) товари є досконало доповнювальними;

3) крива байдужості між двома товарами характеризується спадною граничною нормою заміни;

4) криві байдужості між двома товарами нахилені у напрямі від початку координат.

23. (........)

Згідно поданої таблиці граничний продукт п’ятої одиниці праці становить:

Кількість одиниць

праці

Загальний

продукт

1

2

3

4

5

6

5

10

14

17

19

20

1) 5; 2) 19; 3) 2; 4) 3,8.

24. (........)

У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли з'ясується, що:

1) ціна нижча за довгострокові середні витрати;

2) ціна нижча за середні змінні витрати;

3) економічний прибуток відсутній;

4) ціна перевищує довгострокові середні витрати.

25. (........)

Якщо крива довгострокових середніх витрат у точці перетину з кри­вою попиту на продукцію галузі є спадною, можна стверджувати, що:

1) у галузь спрямована надлишкова кількість ресурсів;

2) у галузі спостерігається досконала конкуренція;

3) у галузі спостерігається монополістична конкуренція;

4) галузь є природною монополією.

26. (........)

Додатний нахил кривої LM (якщо її тлумачити з позиції кількісного рівняння обміну) випливає з тієї обставини, що:

1) для даного рівня цін пропозиція грошей визначає рівень доходу;

2) швидкість обігу грошей залежить від процентної ставки;

3) вищий рівень інфляції передбачає вищу процентну ставку;

4) зі збільшенням доходу вища процентна ставка обов’язково має зрівноважувати ринок грошей.

27. (........)

За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики:

1) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

2) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

3) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

4) однозначної відповіді немає;

5) усі твердження неправильні.

28. (........)

З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 1 т борошна або 4 т цукру. Якщо міжнародна спеціалізаціія країн відбувається на засадах порівняльної переваги, то:

1) Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно

2) Багатії не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор;

3) Бідасія експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор;

4) Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно;

5) усі відповіді неправильні.

29. (........)

Центральному банкові складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо:

1) величина особистих заощаджень дуже значна;

2) центральний банк не може зменшувати норму резервування;

3) комерційні банки володіють значними надлишковими резервами;

4) курс національної валюти знижується;

30. (........)

З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат обсягу національногоо виробництва та валютного курсу (Y e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу:

1) переміщуватиметься вліво;

2) переміщуватиметься вправо;

3 стане крутішою;

4) буде стабільною;

5) усі твердження неправильні.


Декан факультету С.М. Панчишин

Схожі:

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи