Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) icon

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Скачати 84.95 Kb.
НазваТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Дата19.10.2012
Розмір84.95 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 19.07.2011р.

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи____________________________ Варіант ____1____

НАПРЯМ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали):

1.(........)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

2.(........)

Кого з економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристської школи:

1) Д. Гелбрейт;

2) П. Семюелсон;

3) Д. М. Кейнс;

4) М. Фрідман.

3.(........)

Яке визначення неправильне:

1) різницю між природним і фактичним ВВП називають ВВП-розривом;

2) валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах, називається номінальним ВВП;

3) граничний продукт праці – це додатковий обсяг продукції, який отримують від застосування додаткової одиниці праці за незмінної кількості інших факторів виробництва;

4) відношення зміни заощаджень до зміни використовуваного доходу домогосподарства є граничною схильністю до заощадження;

5) систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний відтинок часу, – як правило, за рік є торговельним балансом країни.

4.(........)

Якщо функція споживання має вигляд С=50+0,6Y (де Y – використовуваний дохід), то автономне споживання дорівнює:

1) 50; 2) – 50; 3) 0,6; 4) 0; 5) усі твердження неправильні.

5.(........)

У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп(и) зростання національного продукту становить(лять):

1) 0; 2) g; 3) n; 4) n + g; 5) n – g.

6.(........)

Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

1) курс національної валюти знижується;

2) рівень цін підвищується;

3) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

4) рівень цін знижується;

5) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо стану ділової активності.

7.(........)

Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого обсягу виробництва, коли:

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

8.(........)

Виробник пропорційно збільшив затрати усіх факторів виробництва на 30%, унаслідок чого обсяг виробництва зріс на 25%. Це означає, що:

1) діє закон спадної віддачі;

2) спостерігається постійний ефект масштабу;

3) спостерігається спадний ефект масштабу;

4) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

9.(........)

У випадку призначення універсального акцизу за інших однакових умов крива пропози­ції підакцизного товару:

1) переміститься вправо непаралельно;

2) переміститься вправо паралельно;

3) переміститься вліво паралельно;

4) переміститься вліво непаралельно;

5) залишиться у попередньому положенні, а непаралельно вліво переміститься крива попиту.

10.(........)

Зміна ціни одного з товарів за інших рівних умов:

1) спричинить паралельне переміщення бюджетної прямої;

2) спричинить зміну нахилу бюджетної прямої;

3) не змінить положення бюджетної прямої;

4) спричинить зміну номінального доходу споживача.

11.(........)

  Головним чинником поглиблення міжнародного поділу праці нині стають:

1) відмінності у грунтово-кліматичних умовах країн;

2) відмінності у флорі та фауні; 3) географічне розташування країн;

4) науково-технічні досягнення країн; 5) забезпечення країн трудовими ресурсами.

12.(........)

  Який спосіб визначення ставки мита є специфічним:

1) 30% від митної вартості автомобіля;

2) 500 дол. США у розрахунку на 1 см3 двигуна автомобіля;

3) 15% від митної вартості, але не менше ніж 0,5 дол. США у розрахунку на 1 кг яловичини;

4) правильні відповіді – 2 та 3.

13.(........)

  Яка з перелічених країн не є членом Європейського Союзу:

1) Словенія; 2) Швеція; 3) Фінляндія; 4) Норвегія; 5) Литва.

14.(........)

  Який спосіб визначення ставки мита є комбінованим:

1) 30% від митної вартості автомобіля;

2) 500 дол. США у розрахунку на 1 см3 двигуна автомобіля;

3) 100 дол. США у розрахунку на 1 т нафти;

4) жоден із перелічених способів визначення ставки мита не є комбінованим.

15.(........)

  У міжнародній економіці виділяють такі форми міжнародного поділу праці:

1) міжнародна спеціалізація та кооперування;

2) міжнародна торгівля товарами і послугами, міжнародна торгівля факторами виробництва;

3) протекціоналізм та фритредерство; 4) усі відповіді неправильні.

16.(........)

  Відмінність між імпортними митом і квотою полягає у тому, що лише мито:

1) підвищує внутрішню ціну товару при збільшенні внутрішнього попиту на товар;

2) знижує життєвий рівень населення;

3) дозволяє розширення обсягу імпорту при збільшенні внутрішнього попиту на товар;

4) визначено обмежує кількість імпорту.

17.(........)

  Зовнішньоекономічну політику, спрямовану на захист національної економіки від іноземної конкуренції, називають:

1) протекціонізм; 2) фритредерство;

3) лібералізм; 4) меркантилізм; 5) маржиналізм.

18.(........)

  Хто з основних економічних суб’єктів країни виграє від запровадження ввізного (імпортного) мита на певний продукт:

1) виробники цього продукту; 2) споживачі; 3) держава;

4) правильні відповіді – 1 та 2; 5) правильні відповіді – 1 та 3.

19.(........)

  Яке визначення характеризує реекспорт:

1) вивезення за кордон раніше ввезеного до країни товару без будь-якого додаткового його оброблення;

2) ввезення з-за кордону раніше вивезеного з країни товару без будь-якої додаткової його обробки;

3) продаж товарів і послуг за кордон; 4) усі відповіді правильні.

20.(........)

  Що є втратою від запровадження ввізного мита для суспільства в цілому:

1) сплата мита;

2) оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв;

3) зменшення обсягів закупівель продукту споживачами;

4) правильні відповіді – 1 та 2;

5) правильні відповіді – 2 та 3.

21.(........)

  Яке твердження щодо ембарго правильне:

1) режим найбільшого сприяння для вивозу або ввезення товарів, валюти, цінних паперів, транспортних засобів, які належать іноземній державі;

2) заборона державою вивозу або ввезення товарів, валюти, цінних паперів, транспортних засобів, які належать певній державі;

3) виняткове право держави здійснювати операції з валютними цінностями;

4) операція центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти для підвищення курсу національної валюти.

22.(........)

  Що не є аргументом прихильників протекціонізму:

1) підтримка галузей, які випускають стратегічні товари, є важливою для економічної безпеки, оборони країни або ведення війни;

2) підтримка вітчизняних виробників збільшує сукупний попит у країні та стимулює зростання рівнів виробництва і зайнятості;

3) захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує їхній прискорений розвиток;

4) протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній економіці;

5) усі твердження правильні.

23.(........)

Якщо продуктивність праці з виробництва експортованого товару у першій країні вища, ніж у другій, то перша країна:

1) має абсолютну перевагу у виробництві цього продукту;

2) має порівняльну перевагу;

3) виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

4) виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

5) правильні відповіді – 1 та 2.

24.(........)

  До чинників, які сприяли швидкому зростанню торгівлі в останні десятиліття, не належить:

1) удосконалення транспорту, що різко знизило доти значні витрати на перевезення товарів;

2) розвиток засобів зв’язку, що забезпечує практично миттєвий зв'язок між торговими партнерами в усьому світі;

3) участь практично всіх країн світу тією чи іншою мірою у міжнародній торгівлі;

4) істотне зниження митних зборів і скасування інших торговельних обмежень;

5) посилення державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

25.(........)

  Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо:

1) виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;

2) має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту;

3) має історичні традиції у виробництві цього продукту;

4) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

5) усі відповіді неправильні.

26.(........)

  До якої групи знарядь зовнішньоторговельної політики належать технічні бар’єри:

1) кількісні обмеження імпорту; 2) приховані знаряддя регулювання імпорту;

3) митні інструменти торговельної політики;

4) фінансові важелі регулювання експорту.

27.(........)

  Яке твердження з позиції теорії Гекшера-Оліна неправильне:

1) країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно надлишкових факторів;

2) країни імпортуватимуть товари, у виробництві яких довелося б широко використовувати відносно дефіцитні фактори виробництва;

3) якщо відношення між кількістю даного фактора та іншими факторами в країні вище, ніж в інших країнах, то цей фактор є відносно надлишковим для даної країни;

4) ціна надлишкового фактора у країні буде нижчою порівняно з іншими країнами;

5) відносна ціна продукту, у виробництві якого у країні використовують дешевий фактор виробництва більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж деінде.

28.(........)

If you were to be assigned the task of developing a process by which marketing research could be done for a company that wished to gather information on its market environment, what would be the best first step for the company to take?

1) consider costs and benefits of the research effort 2) determine the sources of information

3) gather the relevant data from secondary sources 4) gather the relevant data from primary sources

5) define the research problem and establish research objectives

29.(........)

Reuben Martinez has decided to hire a marketing researcher to collect 200 survey questionnaires from his current customers to determine customer satisfaction. What type of data has Mr. Martinez requested from his marketing researcher?

1) primary data 2) secondary data 3) global data 4) observational data 5) all of the above

30.(........)

_____________ is binding because both parties that are in conflict agree to honor any judgment without recourse.

1) Arbitration 2) Litigation 3) Mediation

4) A tort clause 5) none of the above fits the phrase


Декан факультету С.М. Панчишин

Схожі:

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи