Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) icon

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Скачати 69.14 Kb.
НазваТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Дата19.10.2012
Розмір69.14 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка


«Затверджую» 15.07.2011 р.


Ректор проф. І.О.Вакарчук


N особової справи ___________________ Варіант_______


НАПРЯМ «ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»


Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.


Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали):

1.(........)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

2.(........)

Кого з економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристської школи:

1) Д. Гелбрейт;

2) П. Семюелсон;

3) Д. М. Кейнс;

4) М. Фрідман.

3.(........)

Яке визначення неправильне:

1) різницю між природним і фактичним ВВП називають ВВП-розривом;

2) валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах, називається номінальним ВВП;

3) граничний продукт праці – це додатковий обсяг продукції, який отримують від застосування додаткової одиниці праці за незмінної кількості інших факторів виробництва;

4) відношення зміни заощаджень до зміни використовуваного доходу домогосподарства є граничною схильністю до заощадження;

5) систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний відтинок часу, – як правило, за рік є торговельним балансом країни.

4.(........)

Якщо функція споживання має вигляд С=50+0,6Y (де Y – використовуваний дохід), то автономне споживання дорівнює:

1) 50; 2) – 50; 3) 0,6; 4) 0; 5) усі твердження неправильні.

5.(........)

У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп(и) зростання національного продукту становить(лять):

1) 0; 2) g; 3) n; 4) n + g; 5) n – g.

6.(........)

Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

1) курс національної валюти знижується;

2) рівень цін підвищується;

3) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

4) рівень цін знижується;

5) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо стану ділової активності.

7.(........)

Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого обсягу виробництва, коли:

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

8.(........)

Виробник пропорційно збільшив затрати усіх факторів виробництва на 30%, унаслідок чого обсяг виробництва зріс на 25%. Це означає, що:

1) діє закон спадної віддачі;

2) спостерігається постійний ефект масштабу;

3) спостерігається спадний ефект масштабу;

4) спостерігається зростаючий ефект масштабу.

9.(........)

У випадку призначення універсального акцизу за інших однакових умов крива пропози­ції підакцизного товару:

1) переміститься вправо непаралельно;

2) переміститься вправо паралельно;

3) переміститься вліво паралельно;

4) переміститься вліво непаралельно;

5) залишиться у попередньому положенні, а непаралельно вліво переміститься крива попиту.

10.(........)

Зміна ціни одного з товарів за інших рівних умов:

1) спричинить паралельне переміщення бюджетної прямої;

2) спричинить зміну нахилу бюджетної прямої;

3) не змінить положення бюджетної прямої;

4) спричинить зміну номінального доходу споживача.

11.(........)

Відношення кількості жінок до кількості чоловіків у Таджикистані дорівнює 0,995. Звідси можна зробити висновок, що:

1) на 100 чоловіків припадає 995 жінок;

2) на 1000 жінок припадає 995 чоловіків;

3) на 1000 чоловіків припадає 1005 жінок;

4) на 1000 чоловіків припадає 995 жінок.

12.(........)

Модою ряду розподілу є:

1) значення ознаки з найбільшою частотою;

2) найбільша частота;

3) значення ознаки, що ділить ряд навпіл;

4) перша кумулятивна частота, що перевищує півсуму частот.

13.(........)

Якщо від всіх варіантів ряду розподілу відняти 10 і поділити їх на 50, величина середньої арифметичної (виберіть найбільш повну відповідь):

1) зміниться аналогічно;

2) не зміниться;

3) зменшиться на 10;

4) зменшиться в 50 разів.

14.(........)

Середній коефіцієнт зростання динамічного ряду кількості відвідувань театрів за роками треба шукати за формулою середньої:

1) геометричної;

2) гармонійної;

3) арифметичної простої;

4) арифметичної зваженої.

15.(........)

Дисперсія сталої величини дорівнює:

1) нуль;

2) цій величині;

3) середній цієї величини;

4) цій величині у квадраті.

16.(........)

Динаміку обсягів вилову риби (т) за 1995-2008 рр. описує рівняння тренду у(t) = -8899 t + 287601 (Σt = 0). Це означає, що обсяги вилову риби протягом 1990-2008 рр. Щороку:

1) зменшувалась на 8899 т;

2) збільшувалась на 8899 т;

3) збільшувалась на 287601 т;

4) зменшувалась на 287601 т.

17.(........)

Валову додану вартість можна обчислити як:

1) різницю між обсягом випуску та проміжним споживанням;

2) суму первинних витрат і чистих непрямих товарних та непрямих нетоварних податків;

3) суму витрат на оплату праці, прибутку та амортизації;

4) вартість використання основного капіталу.

18.(........)

Перший квадрант таблиці «Витрати-випуск » характеризує:

1) проміжне споживання;

2) кінцеве використання;

3) валову додану вартість;

4) споживання основного капіталу.

19.(........)

Коефіцієнт придатності основних засобів – це відношення:

1) суми зношення до повної початкової вартості.

2) залишкової до первісної вартості на певну дату.

3) балансової до початкової вартості на певну дату.

4) залишкової до середньорічної вартості.

20.(........)

Випуск – це:

1) сума проміжного споживання і валової доданої вартості;

2) вартість всіх вироблених товарів та послуг;

3) валова додана вартість;

4) студенти останнього курсу.

21.(........)

У цілому  по країні чисельність тимчасово  відсутніх дорівнює чисельності  тимчасово проживаючих, коли:

1) постійне  населення більше за наявне  населення;

2) постійне  населення менше за наявне  населення;

3) постійне населення дорівнює наявному населенню;

4) наявне  населення більше за постійне  населення

22.(........)

Нетто-відтворення показує:

1) скільки  дітей в середньому народжує  одна жінка протягом усього  життя;

2) скільки дітей в середньому народжує одна жінка протягом періоду умови певної відсутності смертності жінок у віці 15-49 років;

3) скільки  дівчаток у середньому народжує  одна жінка протягом репродуктивного періоду за умови певної відсутності  смертності жінок у віці 15-49 років;

4) скільки дівчаток в середньому народжує одна жінка протягом репродуктивного періоду за умови реальних рівнів смертності жінок у віці 15-49 р.

23.(........)

Покоління сучасників – це:

1) особи одного часу народження, що протягом року переходять у кожний наступний рік;

2) особи одного віку, що належать до різних років народження з будь-яким інтервалом у часі

3) особи що живуть одночасно – представники усіх поколінь, що зафіксовані перед переписом населення.

24.(........)

Споживання палива у регіоні за перший рік порівняно з попереднім порівняно з попереднім збільшилось на 30 %, за другий - ще на 20 %, і за третій - ще на 9 % порівняно з попереднім роком. На скільки відсотків збільшилось споживання палива за три роки?

1) 70,04 % 2) 59 % 3) 19,67 % 4) 170,04 % 5) 1,7 %

25.(........)

Працівників підприємства розподілено за розміром заробітної плати таким чином: до 1000 грн – 5 осіб; 1000–1200 грн – 15 осіб; 1200–1400 грн – 45 осіб; 1400–1600 грн – 25 осіб. Визначте модальну заробітну плату.

1) 1080 грн

2) 840 грн

3) 1311,1 грн

4) 1320 грн

5) 320 грн

26.(........)

Фізичний обсяг проданої побутової техніки у звітному періоді порівняно з базовим зменшився на 92 %, а ціна зросла в 2,5 рази. Визначте, на яку суму було продано побутової техніки у базовому періоді, якщо у звітному виручка склала 6000 тис. грн.

1) 30000 тис. грн

2) 1200 тис. грн

3) 28800 тис. грн

4) 1250 тис. грн

5) 6092 тис. грн

27.(........)

На ринку основні виробники чіпсів мають наступну частку в загальній реалізації:Лейс14,5% Визначити Люкс – 14,0%, Лоренц – 12,0%, Chio – 11,7%. Визначити індекс Герфінделя-Гіршмана, якщо частка розрахована в процентах.

1) 52,2;

2) 687,14;

3) 800,0;

4) 820,2.

28.(........)

Швидкість товарообороту за квартал становить 4,2 рази. Час обертання товарної маси складе (дні):

1) 19,6;

2) 8,3;

3) 21,4;

4) 3,4.

29.(........)

Яким буде загальний коефіцієнт народжуваності, якщо коефіцієнт плідності складає 34‰, а частка жінок плідного віку у всьому населенні – 0,25?

1) 8,5‰;

2) 0,85‰;

3) 85,0‰;

4) 8,5‰.

30.(........)

Яким буде коефіцієнт плідності, якщо загальний коефіцієнт народжуваності складає 9‰, а частка жінок репродуктивного віку у всьому населенні – 0,25?

1) 3,6 ‰;

2) 28 ‰;

3) 36 ‰;

4) -2,25 ‰.


Декан факультету С.М. Панчишин


Схожі:

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи