Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Скачати 138.03 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Дата19.10.2012
Розмір138.03 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології


ПРОГРАМА


вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної)

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»/ «Спеціаліст»


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Львів - 2011

Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Програма ґрунтується на принципі ступеневого навчання і містить конкретні вимоги щодо знань та комунікативних умінь студента на середньому рівні (ІІІ-ІV рік навчання) вивчення іспанської мови як другої іноземної.
^ Структура і мета курсу

Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної розрахована на середній рівень, що охоплює третій і четвертий рік вивчення мови (286 ауд. год).

Після закінчення середнього рівня студенти набувають умінь:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні автентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до 8 хв. і письмово відтворювати основну інформацію тексту та детальну інформацію у тестовому форматі;

 • викладати свою думку, реалізовуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар) з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • досконало розуміти автентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 5000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створювати тексти певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, які б характеризуватися логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

^ Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції базується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації) так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. рівні Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою.

1. Людина. Зовнішність. Характер.

2. Житло і містобудування.

3. Людина і природа. Захист навколишнього середовища.

4. Людина і суспільство. Роль жінки в суспільстві.

5. Молодь. Молодіжні культури. Молодіжні організації.

6. Засоби масової інформації та громадська думка. Преса. Телебачення. Комп’ютер.

8. Система освіти.

9. Державний устрій. Партії та вибори. Основні етапи історичного розвитку країни, мова якої вивчається.


^ 1. Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги вивчення іноземних мов якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу, орієнтованого на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.


^ Фонетична компетенція

Студенти повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії.


^ Лексична компетенція

Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. При цьому необхідно враховувати різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін. Робота над словом передбачає практичне оволодіння лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності.

Мета — систематизувати і розширити лексичний запас до 5000 лексичних одиниць в активі.

Працюючи над лексичним корпусом, важливо охопити таку проблематику:

 • основні способи словотворення,

 • лексична багатозначність,

 • лексична антонімія,

 • лексико-семантичне поле,

 • особливості фразеології,.


Граматична компетенція

Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови. Основним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навичок, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма. З огляду на це суттєве значення має питання відбору граматичного матеріалу, достатнього для реалізації навчальних завдань у межах вимог відповідного рівня засвоєння другої іноземної мови. У процесі викладання граматичних тем важливо звернути увагу на труднощі їх засвоєння і на причини, які породжують типові граматичні помилки. Найперше це стосується міжмовної граматичної інтерференції. Особливо акцентуються ті випадки, коли є розбіжності у рідній та основній іноземній мовах у плані вираження змісту і граматичних значень.

Мета — систематизація та поглиблення знань з нормативної граматики з елементами їхнього теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування. Вивчення та дидактично-лінгвістична інтерпретація граматичного матеріалу здійснюється іноземною мовою.

Після закінчення середнього рівня студенти :

 • практично оволодівають нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • теоретично ознайомлюються з запланованими для цього рівня граматичним темами, коментують засвоєні граматичні явища іноземною мовою.


^ Обсяг граматичного матеріалу


El nombre. Clases de sustantivos. El sustantivo desde el punto de vista funcional. El género en el sustantivo. El número del sustantivo. El artículo.

El adjetivo. Grado positivo y grado comparativo. El grado superlativo. Funciones y apócope del adjetivo. Posición del adjetivo. Adjetivos con ser y estar.

Los pronombres. Los pronombres personales. Funciones de los pronombres personales. Valores gramaticales de se. Posición de los pronombres personales. Los pronombres demostrativos. Los pronombres posesivos. Los pronombres indefinidos. Los pronombres cuantitativos. Los pronombres relativos. Los pronombres interrogativos.

^ El verbo. Formas no personales: el infinitivo. Formas no personales: el gerundio. Formas no personales: el participio. Los morfemas de persona, de número y de modo. El Modo Indicativo: Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto de Indicativo, Pretérito Indefinido de Indicativo, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro Simple. El modo imperativo: Imperativo afirmativo e Imperativo negativo. El Modo Condicional: Condicional simple y compuesto. El Modo Subjuntivo: Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pluscauamperfecto de Subjuntivo.

^ El adverbio. Clasificación del los adverbios. Clases de los adverbios. Posición del adverbio. Locuciones adverbiales.

Las preposiciones. Preposiciones simples yb compuestas.

Las conjunciones. Conjunciones copulativas. Conjunciones disyuntivas y consecutivas. Conjunciones adversativas y explicativas.

^ Las interjecciones. La interjección y las frases interjectivas.

Oraciones y grupos. Oraciones simples y compuestas. Oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. Oraciones subordinadas modales, temporales, causales, finales, concesivas, condicionales, comparativas, consecutivas.
^ 2. Формування мовленнєвої компетенції

Мета — розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну, “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма. .

Студенти оволодівають навичками імітування автентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формах з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.

^ Діалогічне мовлення

1.Уміння вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації, згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

2.Уміння вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями.

 1. Уміння складати інтерв’ю.

Монологічне мовлення

 1. 1.Уміння чітко, логічно, послідовно викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар.

 2. Розповідь на задану тему, ситуацію.

 3. Опис малюнка, фотографії.

 4. Повідомлення про актуальні події.

 5. Характеристика реальних людей, дійових осіб літературного твору.

 6. Коментар до газетних статей.

 7. Переказ прочитаного і його оцінка.

 8. Рецензія на фільм чи виставу.


Аудіювання

Принцип комунікативності для розвитку комунікативних умінь з аудіювання означає:

1) використання автентичних аудіо- та відеоматеріалів згідно з тематикою курсу;

2) опрацювання аудіотестів різних типів;

3) використання різних типів завдань залежно від навчальної мети;

4) урахування інтересів і запитів студентів та їх активне залучення до навчального процесу.

На середньому рівні продовжується розвиток комунікативних умінь з інтенсивного (детальне розуміння тексту) та екстенсивного (розуміння основної або вибіркової інформації) аудіювання. Студенти навчаються розуміти різножанрові та різнопредметні озвучені навчальні тексти, котрі можуть містити фрагменти з елементами територіально-діалектної маркованості, а також автентичні радіо- та телематеріали, а також письмово відтворювати основну інформацію текстів на слух, і передавати докладну інформацію у тестовому форматі.

^ Домашнє читання

Однією з найважливіших функцій читання в процесі вивчення другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення.

Студенти набувають уміння і досвіду визначати тип тексту, аналізувати його структуру і комунікативну інтенцію автора, детально розуміти аутентичні тексти та інтерпретувати їх щодо змісту і форми, сприймати художні, публіцистичні та науково-популярні тексті загальним обсягом 1000 с. (15-20 с. на тиждень).

Письмо

Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.

Студенти набувають уміння створювати текст певного типу на задану тему обсягом 200-250 слів, який би характеризувався не лише граматичною правильністю, але й адекватним у семантико-стилістичному плані добором слів, логічною структурою викладу думок та завершеністю.

На середньому рівні студенти повинні володіти такими формами письмової комунікації:

 1. лист читача з обгрунтуванням своєї думки, лист-коментар до газети);

 2. опис особи (зовнішність, характер, позитивні та негативні риси, оцінка);

 3. рецензія на фільм чи виставу;

 4. коментар до радіо- чи телепередачі, газетної статті;

 5. розповідь до серії малюнків, рекламного зображення, фото;

 6. твір у межах тематики курсу.


Рекомендована література


1. Новикова В.И. Еspañol. – Москва: "Высшая школа", 1983.

2. Pодригес- Данилевская Е.И. Испанский язык. – Москва: "Высшая школа", 1988.

3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

5. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid, 2007.

6. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.

7. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.

8. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.

9. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

10. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 1 . – Madrid: SGEL, 2004.

11. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 2 . – Madrid: SGEL, 2008.

12. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.

13. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.

14. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

15. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов

протокол № 4 від 21 січня 2011р.


Голова Вченої ради

факультету іноземних мов доц. Сулим В.Т.

Зразок

тестових завдань з другої іноземної мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на факультеті іноземних мов


Варіант 1


¿A qué parte del texto corresponde cada una de las afirmaciones?

1. Los padres deben mostrar un interés sincero por los asuntos escolares de sus hijos. (.....)

2. Se recomienda los primeros días de estudios poner el despertador un rato antes de la hora adecuada para levantarse. (.....)

3. Se recomienda que los niños participen en la preparación de la comida para comerla en el recreo. (.....)

4. Se aconseja a los padres que dejen que el niño, después de la merienda, pase un rato en el parque jugando. (.....)

5. Los padres deben preparar a los niños para ir a la escuela de antemano. (.....)

^

Adaptarse al colegio


1. Después de unas vacaciones, para los niños volver al colegio supone novedades excitantes: reencontrarse con los compañeros, conocer a los profesores, el aula, estrenar materiales escolares... pero también representa muchas incertidumbres que despiertan la inquietud.

2. Los pequeños tienen que superar siempre la dura prueba de separarse de sus padres, y los mayores, adaptarse al nuevo curso. Pero tanto unos como otros tendrán que asimilar el cambio de hábitos y rutinas. Por eso es bueno ayudarles a rebajar el nivel de inquietud.

3. Lo ideal es empezar a mentalizar a los niños unos días antes de la fecha del inicio del curso escolar. Es muy útil hablar con ellos sobre el tema y descubrir con qué ánimo se enfrentan al nuevo curso, así como sus ilusiones y fantasía al respecto.

4. Los más pequeños se animan y mentalizan mucho mejor leyendo cuentos relacionados con el tema, también les ayudará, aunque protesten, dormir lo suficiente, al menos diez horas.

5. Es importante, durante todo el curso, conseguir que se despierten sin estrés, así es que, en los primeros días es una buena medida adelantar el despertador un cuarto de hora y evitar las prisas.

6. Sin nervios, el desayuno entra mejor y el día se encara con mejor ánimo. El desayuno es fundamental para que el niño se vaya al colegio más contento y para que aguante bien el desgaste que representa la jornada escolar.

7. También los padres deberían dejar que el niño colabore en la preparación de la comida para comer en el recreo; está demostrado que cuando el niño colabora en la preparación de su propia comida, se la come con más gusto y apetito, además se siente orgulloso de sí mismo.

8. Siempre que sea posible, es conveniente que uno de los padres vaya a recoger al niño personalmente, así se le dará más seguridad, lo que influirá para que pase el día más contento.

9. Aún más, si antes de ir a casa para merendar fuera posible, llevarlo a un parque y dejarlo correr y jugar un rato es otra buena idea.

10. Por último, interesarse por lo que ha hecho durante el día y pedir que enseñe los dibujos o cosas que haya hecho así como preguntar por los amigos y profesores también ayuda mucho. Aún así, es probable que la primera semana esté nerviosa, por lo que la mejor manera de ayudarle es mostrarle comprensión y tener paciencia.


Entre cinco opciones elija la continuación más adecuada de la oración:


6. El secreto de un buen asado (.....)

1. ...quiera decir “asar la carne al aire libre”.

2. ...sigue siendo la base de la alimentación española.

3. ...está en la distancia entre el fuego y la carne: cuanto mayor distancia, mejor.

4. ...con que se preparase la carne es importante.

5. ...se basó en tres productos: el trigo, el olivo y la vid.


7. Muchos padres necesitan una asistenta para (.....)

1. ...establecer una relación afectiva entre el niño y la persona que lo cuida.

2. ...recibir un trabajo bien renumerado.

3. ...cambiar bruscamente su carácter de un día para otro.

4. ...aumentar la inestabilidad en el mercado de canguro.

5. ...cuidar a sus hijos mientras ellos trabajan.


8. Casi todas las localidades de Almería cuentan (....)

1. ...según un punto de vista hotelero.

2. ...sólo ocho habitaciones, preparadas con un gusto exquisito.

3. ...vuelos diarios directos de Madrid a Almería.

4. ...con hostales y pensiones decorosos a buen precio.

5. ... como tomar copas o bailar al aire libre.


9. Se teme que en el camino hacia la Unión Europea (.....)

1. ... algunos países tengan enormes dificultades para seguir el carro de los grandes.

2. ...existen importantes diferencias entre los países miembros de la Unión Europea.

3. ...el paro aumentó, pero de forma desigual para cada país.

4. ...España e Irlanda tuvieron las cifras más altas del paro.

5. ...en Gran Bretaña se incrementó la tasa de desempleo hasta un 12%.


10. El transporte público hace huelga los días 15 y 16 porque (.....)

1. ...gana más dinero que antes.

2. ... quieren subida de salarios.

3. ...habría menos contaminación en las ciudades.

4. ...el jueves es fiesta y hacen puente.

5. ...hacen obras de artesanía en casa.


Complete los huecos con la forma gramatical correspondiente:


11. – Al final nos hemos quedado sin entradas para el teatro.

– Lo dices como si yo (.....) la culpa.

1. tuviera

2. tenía

3. tengo

4. tenga

5. tendré


12. – Mañana, (.....) llegues a tu casa, me llamas.

– Sí, no te preocupes.

1. desde que

2. sin que

3. en cuanto

4. hasta que

5. nada más


13. – ¿Si (.....) tiempo lo habrías hecho?

– No estoy muy segura, lo he pensado muchas veces, pero no lo sé.

1. tuvieras

2. hubieras tenido

3. habrías tenido

4. tendrías

5. tienes


14. – ¿ (.....) has dicho todo a María?

– Que sí, no seas pesado.

1. se te

2. se lo

3. se la

4. se le

5. lo se


15. – ¡Nunca he visto a nadie (.....) conduzca como él!

– ¡Es muy bueno! Debería ser piloto de Fórmula 1.

1. a que

2. el que

3. el cual

4. quien

5. quienes


Complete los huecos con las preposiciones correspondientes:


16. A Luisa le dio (.....) decir que tenía sueño y se fue a casa.

1. por

2. en

3. para

4. de

5. con


17. – ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

– Patricio se empeñó (.....) ir al pueblecito de sus papás.

1. con

2. para

3. por

4. en

5. de


18. – ¿Qué vecinos! Y eso que les he dicho que bajen la música, que no son horas.

– Yo ya no aguanto más, estoy obligado (.....) llamar a la policía.

1. a

2. por

3. entre

4. en

5. de


19. – ¿Vas a ir por fin a Argentina?

– No sé, depende (.....) Javier. Todavía no sabe si tendrá vacaciones o no.

1. de

2. en

3. con

4. a

5. para


20. – Estás agotado, Andrés.

– Es que no estoy acostumbrado (.....) hacer tanto ejercicio.

1. a

2. de

3. en

4. para

5. desde


Elija la traducción correcta:


21. Як тільки вона зайшла в кімнату, ми одразу ж помітили, що з нею щось відбувається. (.....)

1. Apenas ella entró a la habitación, en seguida notamos que la pasaba algo.

2. En cuanto ella entró en la habitación, en seguida nos dimos cuenta de que le pasaba algo.

3. Tan pronto como ella vino, ya notamos que le pasa algo.

4. Cuando ella entró en la habitación, en seguida nos dimos cuenta de que le había pasado algo.

5. En cuanto ella entró en el cuarto, notamos que le pasó algo.


22. Якщо матимеш сьогодні час, зайди до мене. (.....) 1. Cuando hoy tengas tiempo, ven a mi casa. 2. Si hoy tienes tiempo, pasa por mí. 3. Si tuvieras tiempo, ven a buscarme. 4. Si hoy tienes tiempo, pasa por mi casa. 5. De tener tiempo, llega hasta mi casa.

23. Не думаю, що мій диктант кращий ніж її. (.....) 1. No pienso que mi dictado sea mejor que su. 2. No pienso que mi dictado sea el peor. 3. No creo que mi dictado sea mejor que el de ella. 4. Ni pensar que mi dictado sea el mejor. 5. No supongo que ambos dictados sean iguales.

24. Якщо би я був на твоєму місці, то доручив би цю роботу іншій людині. (.....)

1. Si yo estoy en tu lugar, este trabajo se lo encargaría a otra persona.

2. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se le encargaría a otra persona.

3. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se lo encargo a otra persona.

4. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se lo encargaría a otra persona.

5. Si yo estoy en tu lugar, este trabajo le lo encargaría a otra persona.


25. Кінофільм вже розпочався, коли я ввійшов в зал. (.....)

1. La película empezó y yo entré en la sala.

2. La película empezaba, cuando entré en la sala.

3. La película ya había empezado, cuando entré en la sala.

4. La película ha empezado y no he entrado en la sala.

5. La película empieza, cuando yo entro en la sala.


Elija el equivalente del fragmento marcado:


26. – Luis tiene que madurar, ¿no crees?

– Sí, está acostumbrado a que le saquemos las castañas del fuego. (.....)

1. perdonemos sus errores

2. demos el dinero

3. invitemos siempre

4. solucionemos sus problemas

5. hagamos su trabajo


27. – Isabel lleva mucho tiempo hablando con esos hombres.

– Sí, es que rodeada de informáticos está en su salsa. (.....)

1. en un entorno cómodo

2. en una situación divertida

3. en una situación comprometida

4. en un entorno masculino

5. en un entorno desconocido


28. – Cuando le pregunté a Pedro por su novia, se puso como un tomate.

– ¿Sí? ¿Cómo se le dijiste? (.....)

1. se cabreó

2. se enfadó

3. se avergonzó

4. se echó a reír

5. se echó a llorar


29. – ¿Sabes que viene Pedro a la conferencia de mañana?

– Pues me importa un pepino. (.....)

1. ¡No me digas!

2. Me da igual

3. No quiero que venga

4. Me importa mucho

5. ¡No puede ser!


30. – ¿Qué te parece el metro de Madrid?

– Rápido, limpio, fácil, pero a determinadas horas vamos como sardinas en lata. (.....)

1. cómodos

2. separados

3. incómodos

4. muy juntos

5. como peces en el agua


Примітка: завдання №1-10 оцінюються в 1 бал, №11-20 – 2 бали, №21-30 – 3 бали.


Зразок

тестових завдань з другої іноземної мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на факультеті іноземних мов


Варіант 2


¿A qué parte del texto corresponde cada una de las afirmaciones?


1. El autor afirma que cada uno de nosotros es a la vez idealista y realista. (.....)

2. El autor considera que la lectura de Don Quijote requiere cierto esfuerzo. (.....)

3. Según el texto, no es recomendable empezar a leer la obra en cualquier momento. (.....)

4. Don Quijote es uno de los libros más publicados en el mundo. (.....)

5. Para que haya más interés por el libro, no debe ser la lectura obligatoria. (.....)


¿Por qué leer el Quijote?

1. Lo difícil, realmente, al aproximarse a Don Quijote es no caer en el tópico, en alguna de las innumerables frases hechas, como que la obra de Cervantes es la más editada en todo el mundo, después de la Biblia, o que nunca segundas partes fueron buenas, excepto en el caso de Don Quijote de la Mancha.

2. Creo que la postura del lector actual ante un libro que asusta por su etiqueta de ‘inmortal obra maestra’ debe ser la de la humildad, sin tratar de buscar trascendentes interpretaciones, y la del sentido común, intentando realizar una lectura relajada, divertida y, por supuesto, no obligatoria.

3. Resalto lo de no obligatoria porque una de las excusas más esgrimidas para no leer a los clásicos es la de que su lectura nos fue impuesta en alguna de las etapas escolares.

4. Me atrevería, por tanto, a dar tres razones al posible lector para que se atreva, al fin, a hincar el diente en este suculento solomillo.

5. En primer lugar, partiremos de la base de que hay tantas lecturas como lectores, lo que nos autoriza a comenzar el libro sin prejuicio alguno, sin la presión de tratar de extraer sesudas conclusiones.

6. Eso sí, para disfrutarlo sin estrés, busquemos el momento apropiado. ¿Qué tal, por ejemplo, en unas vacaciones?

7. En segundo lugar, seamos realistas. Si nos apetece subir una montaña por el placer de ver desde arriba el paisaje o por la satisfacción del ejercicio realizado, somos conscientes de que el paseo requerirá en algún momento algo de esfuerzo.

8. En la lectura de un millar de páginas también tendremos que empeñar en algunos momentos cierta fuerza de voluntad para proseguir.

9. En tercer lugar, personalicemos el libro, llevémoslo a nuestro terreno. Yo, en mi caso, me quedo con la interpretación de que el hidalgo don Quijote y su escudero Sancho representan el idealismo y el realismo, las dos caras que suele presentar en su carácter cualquier ser humano. Que el protagonista sea doble es el gran acierto del libro.

10. Todos llevamos en nuestro interior algo de Quijote y algo de Sancho, pero cada uno de nosotros en distinta proporción. Tal vez el libro nos haga reflexionar y su lectura nos sirva para dilucidar si nuestra combinación de idealismo y realismo es adecuada.


Entre cinco opciones elija la continuación más adecuada de la oración:


6. Seguiremos por la misma orilla hasta que (.....)


1. ...atravesamos algunos pasajes donde se pueden encontrar lobos ibéricos.

2. ... lleguemos a un camino montañoso que sube al noroeste al pequeño pueblo de Pozos.

3. ...cruzaremos por el puente.

4. ...llegar a un punto panorámico al pie de la montaña.

5. ...aquí podremos ver toda la comarca.


7. Me molesta muchísimo (.....)


1. ...que en África pasan hambre.

2. ...que Nicolás no llamará a estas horas.

3. ...llover el fin de semana.

4. ...que ponen muchos partidos de fútbol en la Cadena 8.

5. ...que los vecinos pongan la radio tan alta.


8. Las medicinas naturistas, tales como la homeopatía, musicoterapia, acupuntura, hidroterapia, etc., se están (.....)

1. ...usarse sin riesgos, sin que provoque efectos secundarios.

2. ...es compatible con cualquier tipo de terapia convencional.

3. ...ejercen su poder directamente sobre el organismo.

4. ... convirtiendo en una alternativa a la medicina tradicional.

5. ...moderando estados de ánimo o fortaleciendo el carácter.


9. Me caí ayer por la escalera y mira (.....)


1. ...qué morado tengo en la pierna.

2. ...que tenga que ir a la cama.

3. ...subiendo paquetes de libros.

4. ...que me haya desmayado.

5. ...todo da vueltas.


10. María dio a luz ayer y (.....)


1. ...dejó de fumar.

2. ...se quedara en la cama

3. ...por eso toma tanto café.

4. ...le duelan los ojos.

5. ...tuvo mellizos.


Complete los huecos con la forma gramatical correspondiente:


11. – ¿Cómo puedo instalar la cámara en el ordenador?

– Es muy fácil si sigue las instrucciones. Pero en caso de que (.....) algún problema, llámenos.

1. tendrá

2. tiene

3. tenga

4. tendría

5. tuve


12. – ¿Te parece bien que (.....) al cine esta noche?

– Vale, ¿qué película te apetece ver?

1. vamos

2. vayamos

3. iremos

4. iríamos

5. vamos a ir


13. – ¿Han llamado ya Paula y Gabi?

– No, tranquilo, ayer me dijeron que cuando (.....) a Guayaquil nos avisarían.

1. habrían llegado

2. llegaban

3. llegarían

4. llegaran

5. llegarán


14. – ¿Vamos a la ópera o al teatro?

– (.....) quieras.

1. Lo cual

2. La que

3. Que

4. Lo que

5. El que


15. – La chica (.....) te presenté ayer es la novia de Enrique.

– ¿En serio? Pues no me gusta nada.

1. que

2. quien

3. la cual

4. la que

5. quienes


Complete los huecos con las preposiciones correspondientes:


16. – Hoy invito yo (.....) todos al café, que es mi cumpleaños.

– Muchas gracias, ¡felicidades!

1. para

2. de

3. a

4. sobre

5. por


17. – Acuérdate bien (.....) lo que te voy a contar.

– Dime, dime, me tienes…

1. en

2. a

3. desde

4. por

5. de


18. – Si deciden ir a la costa, podrían acercarse (.....) este pueblo, es muy bonito.

– Ya, pero no pensábamos alquilar un coche.

1. con

2. a

3. en

4. de

5. para


19. – ¿Quieres que te acerque a clase en coche?

– No gracias, prefiero ir (.....) pie.

1. de

2. por

3. en

4. para

5. a


20. – No sé qué regalarle a Ángel (.....) su cumpleaños.

– Cómprale una mochila, que la necesita.

1. de

2. a

3. sobre

4. en

5. con


Elija la traducción correcta:


21. Твої батьки мені сказали, що ти вирішив жити окремо. Це правда? (.....)

1. Tus padres me han dicho que decidieron vivir aparte. ¿Es verdad?

2. Tus padres me dijeron que decidías vivir aparte. ¿Es verdad?

3. Tus padres me dijeron que decidiste vivir solo. ¿Es verdad?

4. Tus padres me dijeron que habías decidido vivir aparte. ¿Es verdad?

5. Tus padres me dijeron que quieres vivir aparte. ¿Es verdad?


22. Вибач, що я не зробив того, що ти просив. Справа в тому, що в мене не було часу. (.....)

1. Perdone que no haya hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

2. Perdona que no he hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

3. Perdone que no haya hecho lo que me hayas pedido. Es que no he tenido tiempo.

4. Perdona que no haya hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

5. Perdona que no haya hecho lo que me pediste. A lo mejor no he tenido tiempo.


23. Якщо завтра буде холодно, одягни пальто. (.....)

1. Si mañana hace frío, ponga el abrigo.

2. Si mañana hará frío, ponte el abrigo.

3. Si maňana hace frío, ponte el abrigo.

4. Si mañana no hace frío, ponte el abrigo.

5. Si mañana hace frío, hay que ponerse el abrigo.


24. Ця дитина - найрозумніша в класі. (.....)

1. Este niño es el mas inteligente de la clase.

2. Esta joven es la más inteligente en la clase.

3. Este niño es bastante inteligente.

4. Este niño es el más inteligente de la clase.

5. Este niño es muy inteligente.


25. Я не стверджую, що він правий в усьому, але дещо з того, що він сказав, мені здається переконливим. (.....)

1. Yo no confirmo que él tiene completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.

2. Yo no creo que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.

3. Yo no digo que él tenga completamente razón, pero alguno de lo que ha dicho me parece convincente.

4. Yo no aseguro que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece que sea convincente.

5. Yo no afirmo que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.


Elija el equivalente del fragmento marcado:


26. – ¿Cuánto crees que puede costar un viaje a Barcelona?

– Yo creo que, como mucho, 100 euros. (.....)

1. como mínimo

2. como máximo

3. aproximadamente

4. seguramente

5. sin duda


27. – ¿Cuánto tiempo falta para llegar?

– Pues, una hora y pico, por lo menos. (.....)

1. cerca de una hora

2. menos de una hora

3. más de una hora

4. casi una hora

5. sólo una hora


28. – ¿Por qué llegas tan tarde?

– Lo siento, es que el metro estaba hasta los topes y he tenido que esperar otro. (.....)

1. estaba de huelga

2. no paró

3. estaba estropeado

4. venía con retraso

5. estaba lleno de gente


29. – ¡Mira, ese es el coche de María...!

– Es verdad, ahora mismo lo adelanto. (.....)

1. me acerco a él

2. lo paso

3. dejo que me pase

4. lo paro

5. lo atropello


30. – ¿Sabes ya los horarios de autobuses para Salamanca?

– No, ahora mismo echo un vistazo en Internet. (.....)

1. me conecto

2. miro por encima

3. miro con detenimiento

4. saco la información

5. me meto


Примітка: завдання №1-10 оцінюються в 1 бал, №11-20 – 2 бали, №21-30 – 3 бали.


Відповіді


Варіант 1

1. 10 11. 1 21. 2

2. 5 12. 3 22. 4

3. 7 13. 2 23. 3

4. 9 14. 2 24. 4

5. 3 15. 4 25. 3

6. 3 16. 1 26. 4

7. 5 17. 4 27. 1

8. 4 18. 1 28. 3

9. 1 19. 1 29. 2

10. 2 20. 1 30. 4


Варіант 2:

1. 9 11. 3 21. 4

2. 8 12. 2 22. 4

3. 6 13. 4 23. 3

4. 1 14. 4 24. 4

5. 2 15. 1 25. 5

6. 2 16. 3 26. 2

7. 5 17. 5 27. 3

8. 4 18. 2 28. 5

9. 1 19. 5 29. 2

10. 5 20. 4 30. 4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Метою вивчення іноземних мов є практичне володіння цими мовами, досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити спеціалісту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Метою вивчення іноземних мов є практичне володіння цими мовами, досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити спеціалісту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Метою вивчення іноземних мов є практичне володіння цими мовами, досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити спеціалісту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Метою вивчення іноземних мов є практичне володіння цими мовами, досягнення такого рівня знань, який повинен забезпечити спеціалісту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи