Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р icon

Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Скачати 47.32 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Дата19.10.2012
Розмір47.32 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 19.07.2011 р.

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи ___________________ Варіант __________

НАПРЯМ “ХІМІЯ”

Вказівки: Для кожного завдання впишіть у першу клітинку талону відповідей цифру (1, 2, 3, 4 чи 5), що відповідає правильному розв’язку. Завдання №1-10 оцінюються в 1 бал, №11-20 – 2 бали, №21-30 – 3 бали. Виправлення відповідей у талоні не допускається.


1. Вкажіть загальну кількість р-електронів іона Cl-.

1) 10; 2) 11; 3) 12; 4) 8; 5) 1.


2. Яка назва відповідає формулі комплексної сполуки [Pt(OH)(H2O)(NH3)2]NO3?

1) аквадиамінгідроксоплатина(II) нітрат;

2) диаміноаква-гідроксонітрат платини(II);

3) нітрат гідроксоаквадиаміноплатини(II);

4) нітрато гідроксоаквадиаміноплатинат;

5) гідроксоаквадиаміноплатинато нітрат (II).


3. Визначте кількість речовини (моль) 6,02∙1021 молекул етину (ацетилену).

1) 0,01; 2) 0,02; 3) 0,03; 4) 0,04; 5) 0,05.


4. При температурі 45 оС константа автопротолізу води дорівнює 4·10-14. Розрахуйте концентрацію (моль/л) іонів гідроксонію за таких умов.

1) 1·10-7; 2) 2·10-7; 3) 2·10-14; 4) 4·10-7; 5) 4.


5. Які продукти автопротолізу безводної сульфатної кислоти називаються ліонієм та ліатом?

1) H4SO42+ – ліоній, SO42- – ліат; 2) HSO4- – ліоній, H3SO4+ – ліат.

3) H2SO4 – ліоній, SO42- – ліат; 4) H3SO4+ – ліоній, HSO4- – ліат.

5) H3SO4+ – ліоній, H2SO4 – ліат.


6. Фотометричний аналіз ґрунтується на:

1) Відбиванні випромінювання молекулами;

2) Поглинанні випромінювання вільними атомами;

3) Поглинанні випромінювання молекулами;

4) Розсіюванні випромінювання вільними атомами;

5) Випромінюванні світла збудженими атомами.


7. За номенклатурою IUPAC сполука називається:

1) 1-гідрокси-3-метил-2-пентанон; 2) 1-гідрокси-2-гексанон;

3) 3-метил-2-оксо-1-пентанол; 4) втор-бутилгідроксиметилкетон;

5) ізобутилгідроксиметилкетон


8. Серед наведених сполук вкажіть фуран.
9. Колігативні властивості розчинів залежать:

1) від розмірів частинок розчинника;

2) від розмірів частинок розчиненої речовини;

3) від кількості частинок розчиненої речовини;

4) від природи розчиненої речовини;

5) від природи розчинника.


10. Як впливає дисоціація розчиненої речовини на температуру замерзання розчину?

1) підвищує; 2) не впливає; 3) понижує;

4) збільшує лише при малих концентраціях;

5) понижує лише у випадку концентрованих розчинів.


11. Обчисліть осмотичний тиск (Па) розчину глюкози з масовою часткою 10% (ρ=1,0377 г/мл) при 17°С.

1) 24,8·102; 2) 1,389·106; 3) 8·1020; 4) 4·102; 5) 2,48·104.


12. Визначте температуру кипіння (°С) розчину неелектроліту, моляльність якого 0,5 моль/кг. Ебуліоскопічна стала води дорівнює 0,512 К·г/моль.

1) 1,256; 2) 100,256; 3) 10; 4) 100256; 5) 10025,6.


13. Обчисліть мольну масу еквівалента (г/моль) металу, якщо 13 г його утворюють 16,2 г оксиду.

1) 27,4; 2) 32,5; 3) 25,8; 4) 26,67; 5) 22,99.


14. У кількісному спектральному аналізі залежність відносної інтенсивності спектральної лінії від концентрації описується рівнянням Ломакіна-Шайбе:

1) S=K+blgC; 2) A=klC; 3) Iпр/Iст=aCпрb; 4) ; 5) =питlC.


15. Розрахуйте значення рН 0,1 М розчину Na2HPO4.

(.

1) 4,68; 2) 9,76; 3) 5,06; 4) 2,15; 5) 7,21.


16. Який з традиційних для кінетичних методів аналізу способів оцінки швидкості реакції є найточніший:

1) Спосіб тангенсів; 2) Спосіб фіксованої концентрації; 3) Спосіб фіксованого часу; 4) Спосіб добавок; 5) Каталіметричного титрування.


17. Скільки ізомерних амінів відповідає формулі С3Н9N?

1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.


18. Визначте будову сполуки C5H10O, яка реагує з метилмаґніййодидом, виділяючи метан, з бромом утворює речовину C5H10Br2O, в результаті дегідратації – ізопрен (2-метил-1,4-бутадієн).

1) 2-Метил-2-бутен-1-ол; 2) 3-Метил-3-бутен-1-ол; 3) 3-Метил-2-бутен-1-ол; 4) 3-Пентен-1-ол; 5) Вінілпропіловий етер.


19. Для реакції другого порядку прямолінійну залежність одержуємо в координатах:

1) x  ; 2) ln с  ; 3) 1 / c  ; 4) 1 / c2  ; 5) c 


20. Фундаментальне рівняння Ґіббса:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) Ф = n  k + 2 .


21. Який об’єм (мл) 20% розчину HCl (=1,1 г/мл) необхідно добавити до 4 л 0,6 н розчину цієї кислоти для одержання 1 н розчину?

1) 189; 2) 225; 3) 295; 4) 320; 5) 952.


22. Закінчіть та урівняйте рівняння реакції NaClO3 + MnO2 + NaOH ... Відповідь подайте як суму коефіцієнтів лівої та правої частин рівняння реакції.

1) 13; 2) 15; 3) 17; 4) 19; 5) 21.


23. На розчин, що містить по 0,05 моль/л іонів Cl і J діють розчином аргентуму нітрату. Яка сполука осаджуватиметься першою і при якій концентрації іона, що осаджується першим, почнеться осадження другого іона? (AgCl)=1,7810–10; (AgJ)=8,310–17

1) AgJ, [J]=2,2710–8; 2) AgCl, [Cl]=1,0710–7; 3) AgJ, [J]=8,3010–11;

4) AgCl, [Cl]=1,7810–4; 5) AgJ, [J]=2,2710–10.


24. Розрахуйте величину стрибка на кривій титрування 0,1 М розчину HCl лугом.

1) 3,0; 2) 4,0; 3) 5,0; 4) 6,0; 5) 7,0.


25. Розташуйте у порядку збільшення реакційної здатності в реакціях, які відбуваються за механізмом SN1, такі сполуки: 1) 1-хлоробутан;2) 2-хлоробутан; 3) трет-бутилхлорид; 4) трет-бутилйодид; 5) трет-бутилбромід.

1) 1-2-3-4-5; 2) 1-2-3-5-4; 3) 4-5-3-2-1; 4) 3-4-5-1-2; 5) 4-3-2-5-1.


26. Встановіть кінцевий продукт перетворень:1) Амід 3,4-дибромциклогексанової кислоти;

2) Нітрил 3,4-дибромциклогексанової кислоти;

3) Гідразон 4,5-дибромциклогексаналю;

4) Амід н-гептанової кислоти;

5) Гідразон 3,4-дибромциклогексаналю.


27. Спектр ЯМР 1Н дибромпохідного складу C4H6Br2 (, м.ч.) : 2,15 (синглет); 4,15 (дублет); 5,8 (триплет); співвідношення інтенсивностей сигналів 3 : 2 : 1. Яка будова сполуки?

1) CBr2=CH–CH2–CH; 2) CH2=CH–CHBr–CH2Br; 3) CH3CBr2CH=CH2;

4) CHBr=CH–CH2–CH2Br; 5)


28. Яке з рівнянь відповідає оборотній реакції першого порядку:

1) ; 2) ; 3) ;

4) ; 5) .


29. Хімічний потенціал ідеального газу визначають зі співвідношення . Під знаком логарифму є величина:

1) парціального тиску газу; 2) мольної частки газу в газовій суміші;

3) об’єму газу; 4) леткості газу;

5) молярної концентрації газу в газовій суміші.


30. Вирахувати молярну електропровідність (Смм2моль1) при безмежному розведенні AgCl, якщо рухливість катіона і аніона при 291 К відповідно дорівнює 55,0010–4 і 66,5910–4 Смм2моль–1.

1) 121,5910–4; 2) 12,1610–4; 3) 5,7010–8; 4) 121,59; 5) 11,5910–4.


Декан факультету проф. Я.М. Каличак

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Затверджую 2011 рік
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 15. 07. 2011 р
move to 0-16186509
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186512
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186511
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет
Укл. С. О. Гнатуш, І. О. Добропас – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 36 с
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Під екологічною кризою розуміють таке взаємовідношення між суспільством І природним середовищем, за якого
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи