Назва курсу Політична комунікація icon

Назва курсу Політична комунікація
Скачати 113.2 Kb.
НазваНазва курсу Політична комунікація
Дата09.05.2013
Розмір113.2 Kb.
ТипДокументи
Назва курсу

Політична комунікація

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

Метод

викладання

навчальні презентація, дискусія, наочний (структурно-логічні схеми, рисунки), лекції

Додаткові методи

бесіда, групова робота, екскурсії, зустрічі з представниками ЗМІ, робота у навчальному телецентрі

^ Опис курсу

Основним завданням курсу є розкриття особливостей процесу політичної комунікації. Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної та міфологічної комунікації, роль ЗМІ в системі політичної комунікації. Особлива увага приділятиметься формуванню практичних навичків політичної комунікації.

Обов`язкова

література

Даррен Дж. Лиллекер. Политическая коммуникация. Ключевые концепты.-Харьков.- 2010.

Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної кухні.- Львів, 2007.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации.-Ваклер, 2006.

Умови зараху-

вання курсу

складання заліку у формі підсумкового тестування


^ Мова

викладання

українська

Укладач

доц. Шведа Ю. Р.
^ Назва курсу

Політичніконфлікти

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалог, метод ситуаційних вправ


Додаткові методи

бесіда, дискусія, кейс-метод, мозкова атака, сюжетно-рольові ігри


^ Опис курсу

Мета курсу –вивчення політичних конфліктів як постійно діючої форми боротьби за владу в суспільстві, вироблення необхідних знань, умінь та навичок аналізу та врегулювання політичних конфліктів

^ Теоретичні знання: основні підходи та рівні вивчення конфліктів, ґенеза уявлень про конфлікт, основні структурні елементи, параметри, закономірності та етапи розвитку конфлікту, понятійно-категоріальний апарат конфліктології, специфіка виникнення і розвитку політичних та етнополітичних конфліктів, у тому числі в Україні та країнах-сусідах (Росія, Кавказ, Балкани), методи та технології врегулювання політичного конфлікту

^ Практичні навички: застосування різних методів та прийомів аналізу етапів політичних конфліктів, розуміння специфіки виникнення і подальшого розвитку політичного конфлікту, фахове використання необхідного інструментарію з метою врегулювання політичного кофлікту

Обов`язкова

література

Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, веденияпереговоров, разрешения конфликтов. М., 1995; Анцупов А. Я., ШипиловА. И. Конфликтология. М., 2000; Дмитриев А. В., Кудрявцев В. Н., Кудрявцев С. В. Введение в общуютеорию
конфликта. М, 1993; Здравомыслов А. Г.Социология конфликта. М., 1996; Фельдман Д. М. Политология конфликта (учебноепособие). М., 1997 р.

^ Умови зарахування курсу

написання творчих міні-проектів, виконання “презентації”, складання заліку у формі підсумкового тесту

^ Мова

викладання

українська

Укладач

доц. Поліщук М. В.
^ Назва курсу

Політичні інститути: кількісні виміри аналізу

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалог, наочний (структурно-логічнісхеми)


^ Додаткові методи

бесіда, дискусія, кейс-метод, групова робота

Опис курсу

Мета курсу - ознайомлення студентів з основами і принципами функціонування сучасних політичних інститутів, а також з особливостями застосування кількісних вимірів і методів у порівняльному аналізі політичних інститутів, вироблення уявлень щодо ефективності та якості політичних інститутів у сучасних демократичних і авторитарних державах

^ Теоретичні знання: сутність політичних інститутів,їх еволюція та сучасний стан розвитку; соціополітичний поділ, глава держави та система державного правління, виконавча влада як важливі політичні інститути. Суть і способи кількісних вимірів таких політичних інститутів як: парламент та парламентаризм, партії і партійні системи, вибори і виборчі системи, ідеологічний спектр, демократія та демократизація, уряди та урядування (стабільність та ефективність), конституціоналізм, політичний конфлікт

^ Практичні навички: оволодіння понятійно-категоріальним апаратом щодо дослідження політичних інститутів і їх кількісних вимірів порівняльного аналізу, засвоєння знань з приводу еволюції й сучасного стану розвитку політичних інститутів у демократичних і авторитарних країнах світу (й насамперед Європи), навички аналізу політичних інститутів у порівняльній перспективі, а також орієнтування в тенденціях розвитку сучасних країн світу із огляду на ефективність тих політичних інститутів, які у них функціонують.

Обов`язкова

література

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 393 с., Шведа Ю. Р. Партії та вибори : європейський досвід і українські реалії : Енциклопедичний словник. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2009. – 500 с., Linz J., Stepan A. Problemsof Democratic Transitionand Consolidation: Southern Europe, South Americaand Post-Communist Europe. – London : Johns Hopkins University Press, 1996. – 479 p., PenningsP., KemanH., Kleinnijenhuis J. Doingresearchin political science. – SAGE, 2006. – 324 p., Pollock P. AnSPSS companionto political analysis. – Washington, DC : Congressional Quarterly Press, 2005. – 215 p.

Умови зарахування курсу

складання заліку у формі підсумкового тестування

^ Мова

викладання

українська

Укладач

асист. к.п.н. Литвин В.С.
^ Назва курсу

Громадянськесуспільство і Україна

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

лекційно-проблемний виклад, діалог, дискусія

Додаткові методи

бесіда, кейс-метод, групова робота

^ Опис курсу

Мета курсу – сформуватиу студентів уявлення про теоретичні концепти та практичні моделі громадянського суспільства в історичній ретроспективі та на сучасному етапі, а такожзнання про стангромадянськогосуспільства у світовому контексті та Україні

^ Теоретичні знання: ґенеза ідей про громадянське суспільство, основні засади громадянського суспільства згідно із різними інтелектуальними традиціями, базові моделі громадянського суспільства у його співвідношенні із державою, принципи взаємозв’язку громадянського суспільства із політичним режимом

^ Практичні навички: розуміння принципів функціонування та характеру громадянського суспільства в сучасних державах, уміння оцінити стан громадянського суспільства в Україні з позиції самоорганізації населення, свободи особи, вільних ЗМІ, стану демократичних процедур, а також визначати потенціал та роль громадських організацій у функціонуванні громадянського суспільства.

Обов`язкова

література

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с., Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I. Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344., Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. Третє видання, оновлене і доповнене / За заг. ред. А. Ф. Колодій. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с., Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с., Романюк А., Савко Ю., Скочиляс Л. Громадянське суспільство і розвиток демократичної політики. Колективна монографія. – Л.: ЦПД, 2005. – 140 с.

^ Умови зарахування курсу

участь у дискусіях, написання есе, складання заліку у формі підсумкового тесту.

Мова

викладання

українська

Укладач

доц. Скочиляс Л. С.
^ Назва курсу

Політична еліта

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалог, наочний (структурно-логічнісхеми)

^ Додаткові методи

дискусія, опонування, кейс-метод, групова робота

Опис курсу

Мета курсу – з’ясувати роль і місце політичної еліти у політичній системі,проаналізувати формування та розвиток основних теорій політичної еліти, а також знання про особливості функціонування еліти в сучасному політичному світі.

^ Теоретичні знання: сутність політичної еліти та особливості її функціонування в політичному світі, ґенеза ідей елітаризму, основні підходи до визначення, тенденції розвитку політичної еліти в перехідних суспільствах, структура політичної еліти, моделі її поведінки, взаємодія між елітарними групами, основні тенденції розвитку політичної еліти України на різних етапах

^ Практичні навички: оперування понятійно-категоріальним апаратом елітології, володіння знаннями про природу й суть політичних еліт, орієнтація в основних тенденціях розвитку сучасних політичних еліт; застосування наявних методик з метою аналізу політичних еліт

Обов`язкова

література

Ашин Г., Охотский Е. Курс элитологии. – М.: ЗАО "Спортакадемпресс", 1999. – 368с., Гаман-Голутвина О. Определениеосновных понятий элитологии // Полис. – 2000. – № 3. – С. 97-103., Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1997. – 224с., Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю. Шемшученка. – 2-е вид.,доп., і перероб. – К.:Генеза, 2004. – 736 с., Приходько С. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільно-політичній думці ХХ ст. – К.: Стилос, 1999. – 47 с.

^ Умови зарахування курсу

участь у дискусіях, написання есе, складання заліку у формі підсумкового тесту

Мова

викладання

українська

Укладач

доц. Мандзій Л.С.
^ Назва курсу

Аналізсоціальних систем

ICTS

1 - 2

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалог, метод ситуаційних вправ

Додаткові методи

методи аналізу, синтезу, кейс-метод, моделювання, дискусія

^ Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з базовими характеристиками соціальних систем, формування навичок комплексного аналізу сфер життєдіяльності суспільства.

^ Теоретичні знання:поняття соціальної системи та основні теоретичні підходи щодо її визначення, соціальна структура та її елементи, взаємозв’язок соціальної структури та соціальних процесів, соціальні зміни та модернізація, теорії соціальних змін,специфіка соціоетальних систем та методики їх аналізу.

^ Практичні навички:оволодіння понятійно-категоріальним апаратом щодо дослідження соціальних систем, їх базових характеристик, засвоєння знань з приводу еволюції й сучасного стану розвитку суспільства, застосування різник методик аналізу соціоетальних систем

Обов`язкова

література

Мочерний С.В. Політичнаекономія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002., Парсонс Т. Система современных обществ / Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1997., Танчин І. Соціологія. – Львів: Українськаакадеміядрукарства, 2005., Соціальная политика: Учебник / Под общ. Ред Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2002., Шевчук П. І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003., Шляхтун П. А. Социально-классовая структура современного буржуазного общества: Проблемы методологии исследования. – К., 1986., Шляхтун П. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. – К.: «Либідь», 2002. Юрій М.Ф. Соціологія культури. – К.: Кондор, 2006.

Умови зарахування курсу

участь у дискусіях, написання есе, складання заліку у формі підсумкового тестування

Мова

викладання

українська

Укладач

доц. Четверікова Л.О.

Схожі:

Назва курсу Політична комунікація iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Назва курсу Політична комунікація iconПолітична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Назва курсу Політична комунікація iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Назва курсу Політична комунікація iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Навчально –методичний комплекс з курсу „політична опозиція”
Політична опозиція є предметом наукових досліджень з декількох перспектив. У найширшому значенні це елемент цілісної моделі суспільства,...
Назва курсу Політична комунікація iconОпис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття)
Назва курсу Політична комунікація iconЗ дисципліни: історія структура програми навчального курсу
Предметом курсу є основні етапи історії українського народу, соціально-політична система України
Назва курсу Політична комунікація iconПіб розробника курсу, науковий ступінь, вчене звання
«педагогічна взаємодія», «рольові позиції», «маніпулювання», «професійне вигорання», «сугестія», «емпатія», «комунікація»
Назва курсу Політична комунікація iconЛюбомира Мандзій політична еліта в перехідних суспільствах
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. ХХІІІ: Політична еліта в історії...
Назва курсу Політична комунікація iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна

Назва курсу Політична комунікація iconНаказ № Про практику (назва практики) студентів інституту (назва інституту)
Згідно з навчальними планами скерувати нижчеперелічених студентів курсу спеціальності (напряму). (шифр, назва)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи