Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” icon

Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія”
Скачати 135.57 Kb.
НазваПсихологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія”
Дата09.05.2013
Розмір135.57 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2011-2012 н. р.


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – „КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

Програма розроблена у відповідності з навчальним планом

Підготовки бакалавра з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 6. 030102 – психологія

форма навчання денна


Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 30 серпня 2011 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська


1. ВСТУП


У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються у напрямку „Клінічна психологія”, та їх керівників.

Студенти денного відділення виробничу клінічну практику проходять на ІІІ курсі у шостому семестрі. Її тривалість чотири тижні: з 7 лютого по 6 березня. Студенти заочного відділення цю практику проходять на ІV курсі у сьомому семестрі. Її тривалість два тижні. Для студентів денної форми навчання виробнича практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання – з відривом від роботи за місцем праці. Студенти повинні регулярно відвідувати базу практики для виконання визначених програмою практики завдань.

Обов'язковою умовою проведення виробничої клінічної практики студентів є наявність на базі практики досвідченого психолога. Можливими базами для її проведення є лікарні, поліклініки, профілакторії.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та їх керівників з наказом ректора, програмою практики, вимогами та обов’язками. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.

 2. Перебувати на базі практики визначену кількість годин.

 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

 5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

 6. Дотримуватися норм поведінки.

 7. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 8. Вчасно оформити документацію.

 9. Захистити звіт по практиці.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень.

 8. Контролювати хід практики.

 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 11. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень.

 7. Контролювати хід практики.

 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Основною метою виробничої клінічної практики є закріпити теоретичні знання студентів з урахуванням сучасних умов роботи у медичних закладах, а також ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога в клінічних установах. Завданням цієї практики є зміцнити теоретичні знання студентів-практикантів з медичної, клінічної психології, психології здоров'я, патопсихології та психіатрії. Ця практика дає можливість виробити уміння спілкуватися з хворими та медперсоналом з приводу вирішення їх психологічних проблем, планувати та організовувати дослідження. Під час клінічної практики студенти набувають навички проведення психологічного дослідження з врахуванням нозологічної та вікової специфіки хворих та завдань клініко-психологічної експертизи, а також навички проведення різноманітних клініко-психологічних методик.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Під час виробничої клінічної практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдань (розрахунок часу подається для студентів стаціонарної форми навчання, розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта):

 1. Скласти календарний план роботи (4 год).

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (2 год).

 3. Вести щоденник спостережень (25 год).

 4. Ознайомитись з діяльністю психолога за місцем проходження практики (25 год).

 5. Провести клініко-психологічне обстеження трьох хворих різного віку (25 год).

 6. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал (25 год).

 7. Дати психологічну інтерпретацію отриманим даним (15 год).

 8. На основі отриманих даних поставити три психологічні діагнози (15 год).

 9. Виконувати разові індивідуальні завдання керівників практики та адміністрації (25 год).

 10. Провести 1 – 2 бесіди клініко-психологічної тематики (або психологічні тренінги) для медичного персоналу відділення (25 год).

 11. Займатися волонтерською діяльністю (25 год).

 12. Оформити документи практики (5 год).


^ 3.2. Заняття та екскурсії під час практики


Під час практики студенти проводять різноманітні заняття з пацієнтами та медичним персоналом бази практики. Ці заняття можуть носити пізнавальний, корекційний та розважальний характер.

^ Пізнавальні заняття можуть мати форму публічної лекції, бесіди, дискусії, диспуту тощо. Орієнтовна тематика наступна: "Внутрішня картина хвороби", "Міжособистісні стосунки: індивідуальний підхід", "Проективні методи в психології" тощо.

^ Корекційні заняття проводяться за бажанням клієнтів і можуть охоплювати найрізноманітніші сфери психіки: і пізнавальну, і емоційну, і вольову. Вони проводяться у вигляді психологічних тренінгів. Наприклад: "Самовиховання волі", "Як стримувати свої почуття", "Тренінг партнерського спілкування" тощо.

^ Розважальні заняття – це різноманітні вечори, дискотеки, КВК тощо.

Якщо студенти запланували екскурсії під час практики, вони обов'язково повинні про це поінформувати адміністрацію медичного закладу і отримати на це дозвіл.


^ 3.3. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999.

 2. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. К., 1996.

 3. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996.

 4. Власова Т. А., Певзнер М. С. Дети с отклонениями в развитии. М.,1997.

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. К., 1995.

 6. Ілляшенко Т. Д. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання. К.,1997.

 7. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. М.,1999.

 8. Лебединская К. С. Дети с нарушениями общения. М., 1999.

 9. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок. М.,1991.

 10. Певзнер М. С. Дети-олигофрены. М.,1999.

 11. Ситньов В. М., Копернік Г. М. Основи дефектології. К.,1994.

 12. Словеснова Л. Б. Психологическое консультирование лиц с выраженным посттравматическим синдромом. Развитие психологической службы образования // Тезисы докладов научно-практической конференции. Волгоград, 1995.

 13. Стадненко І. М. Нариси з психології розумово відсталої дитини. К.,1997.

 14. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.,1996.


^ 3.4. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник практики від медичного закладу. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм відділом. Керівник медичного закладу видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних одного-двох днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта у медичному закладі. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри психології для контролю.

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень за досліджуваними, свої враження про роботу психолога, медичного персоналу, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології.

Психологічні портрети повинні бути написані на основі емпіричних досліджень (експериментів, спостережень, тестування, анкетування, клінічної бесіди тощо). В них слід дати всебічну психологічну характеристику хворих: їх біографічних даних, пізнавальної, емоційної, вольової, комунікативної, особистісної та інших сфер, ставлення до своєї хвороби та до передування у медичному закладі тощо. В кінці портрету повинні бути висновки-рекомендації щодо подолання особистих проблем хворого. При підготовці цих матеріалів студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ


Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями медичного закладу, проведені емпіричні дослідження, бесіди, лекції, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують (крім щоденника) керівники практики від бази та університету.

В кінці керівник практики від медичного закладу кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник медичного закладу. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для виробничої клінічної практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (стаціонар: 2 – 3 стор., заочники: 1 – 2 стор.).

 2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.).

 3. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 4. Щоденник (обсяг довільний).

 5. Опис результатів знайомства з діяльністю психолога за місцем проходження практики зі своїми коментарями (2 – 3 стор.).

 6. Три психологічні діагнози хворих різного віку (обсяг одного діагнозу для стаціонару: 3 – 4 стор., заочників: 2 – 3 стор.).

 7. Емпіричний матеріал, на основі якого написані ці портрети, та результати опрацювання методик.

 8. Опис змісту бесід клініко-психологічної тематики (або психологічних тренінгів) для медичного персоналу відділення (стаціонар: 4 – 5 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 9. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (психологом).


^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_________________________________________________________________

щодо керівництва виробничою клінічною практикою студентів ___ курсу _______________ форми навчання

психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 20__ року здійснювалося керівництво виробничою практикою студентів у таких медичних закладах____________________________________________________________________

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних емпіричних досліджень_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією медичного закладу _____________, керівником практики від медичного закладу ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої практики ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти захищають матеріали практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

^ Форма звітності для виробничої управлінської практики диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу практикуючого психолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


^ Розподіл балів для оцінювання

виробничої практики

п/п

Вид роботи

Оцінює керівник практики від університету
Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Три психологічні діагнози хворих різного віку

20 балів

20 балів

20 балів
4

Ведення щоденника спостережень, проведення бесіди, оформлення документації та інша робота студента.


Оцінка бази практики

10 балів


10 балів
5

Захист практики

20 балів
Сума 100 балів


Програму уклала: доц. Галецька І. І.Схожі:

Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПсихологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія”
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПсихологія” спеціалізація – „ПЕДАГОГІЧНА психологія”
У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПсихологія” спеціалізація – „психологія праці та управління”
У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПсихологія” спеціалізація – „ПЕДАГОГІЧНА психологія”
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Психологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія” iconПсихологія” спеціалізація – „психологія праці та управління”
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи