Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Скачати 147.8 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Дата05.12.2012
Розмір147.8 Kb.
ТипРобоча програма

_____Львівський національний університет імені Івана Франка___

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра інформаційних систем


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи


_________________________

«____»_______________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОснови інформатики та обчислювальної техніки

____________________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.030.104- політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації політологія

(назва спеціалізації)

факультету філософського

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2009


Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. - Львів: ЛНУ, 2009.- 7 с.


Розробники: канд. фіз.-мат. наук, доц. Вагін П.П.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних систем


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри інформаційних систем


( Шинкаренко Г.А. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки прикладна математика

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________ ( Черняхівський В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__
^

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Основи інформатики ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

6.030.104- політологія

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030.104- політологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

культурологія

1-йЗагальна к-сть годин – 36

Семестр

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

1 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

1 год.

год.

^ Самостійна робота

2 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням.

Завдання. Отримані під час навчання знання та навички мають розкрити можливості використання комп’ютерів для вивчення інших дисциплін і дати змогу активно застосовувати комп’ютерні мережі для виконання і оформлення курсових та дипломних робіт тощо.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: принципи функціонування комп’ютера, операційну систему Windows, редактори текстів, засоби комунікацій;

вміти: розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи інформатики

Змістовий модуль I. Загальні відомості про комп’ютери

Тема 1. Загальні відомості про обчислювальну систему.

Поняття інформації. Інформатика. Історичні відомості про створення обчислювальних машин, покоління ЕОМ. Сучасні цифрові ЕОМ, їх класифікація, основні характеристики і приклади використання. Комп’ютерні мережі.

^ Тема 2. Технічні засоби персональних комп’ютерів.

Архітектура персонального комп’ютера. Склад і призначення основних модулів. Зовнішні пристрої персонального комп’ютера.

^ Тема 3. Операційні системи та їх оболонки.

Загальні положення про операційні системи. Організація файлової системи. Операційні системи Windows-95, Windows-XP та вище. Вікна та їх структура в Windows-XP. Робота з довідковою системою Windows-XP. Робота з декількома програмами. Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Поняття про архівацію файлів. Програми архіватори.

^ Змістовий модуль ІI. Редактори текстової інформації

Тема 4. Створення публікацій.

Текстовий процесор Microsoft Word. Введення і редагування тексту. Таблиці та діаграми. Робота з графікою. Робота з об’єктами. Використання стилів. Укладання змісту. Перевірка граматичної правильності документа. Виконання обчислень в таблицях. Таблиця як база даних.

^ Тема 5. Робота з Microsoft Internet Explorer.

Основи роботи з Web-сторінками. Настройка початкової сторінки. Основи навігації. Основи пошуку інформації. Використання Word для електронної пошти. Висилання документа як повідомлення. Долучення документа до повідомлення. Створення електронного підпису відправника.

^ Тема 6. Налаштовування середовища.

Налаштовування піктографічних панелей. Налаштовування можливостей редагування. Режими внесення виправлень. Інформація про користувача. Внесення змін у файл Normal.dot. Конвертування документа.

^ Змістовий модуль ІII. Створення презентації

Тема 7. Microsoft Office PowerPoint.

Засіб для підготовки комп’ютерних презентацій Power Point. Робота з текстом. Створення нового слайду. Створення списків. Додавання колонтитулів. Робота із замітками доповідача. Робота з текстовими рамками та з таблицями. Настройка фону слайду. Гіперпосилання. Анімація. Показ слайдів.

^ Тема 8. Windows Movie Maker.

Основні відомості про інтерфейс Windows Movie Maker. Використання програми Windows Movie Maker. Запис відео. Зйомка зображень. Імпорт існуючих файлів мультимедіа. Збереження проекту. Попередній перегляд проектів і кліпів. Монтаж кліпів. Настройка параметрів.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМП’ЮТЕРИ

Тема 1. Загальні відомості про обчислювальну систему.
2Тема 2. Технічні засоби персональних комп’ютерів.
2Тема 3. Операційні системи та їх оболонки.
2
6
6Разом – зм. модуль1

18

6
6
6^ Змістовий модуль 2. РЕДАКТОРИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Тема 4. Створення публікацій.
2
4

Тема 5. Робота з Microsoft Internet Explorer.
2
2
6Тема 6. Налаштовування середовища.
2Разом – зм. модуль 2

18

6
6
6Змістовий модуль 3. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
^

Тема 7. Microsoft Office PowerPoint.

3
3
12


^

Тема 8. Windows Movie Maker.

3
3
12


^

Разом – зм. модуль 3


32

6
6
24


^

Усього годин


72

18
18
36
^ 5. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Запуск програм Провідником. Перегляд файлів. Створення ярликів для стандартних програм. Буфер обміну. Копіювання файлів та переміщення файлів.

3

2

Антивірусні програми. Правила настройки і використання. Архівація файлів. Програми WinZip, WinRar. Настройка і використання.

3

3

Текстовий процесор MSWord. Завантаження, збереження та пошук документів. Виділення та редагування фрагментів тексту. Операції над буфером обміну. Редагування та форматування символів. Перевірка орфографії.

4

4

Робота з об’єктами. Документи з математичними формулами. Спецефекти, вбудовані за допомогою WordArt. Побудова діаграм.

2

5

Налагодження комп’ютерної мережі. Браузери, особливості роботи з браузерами. Пошук інформації в Інтернет. Комунікаційні сервіси. Електронна пошта. Налагодження облікового запису. Пошук інформації в мережі Інтернет.

2

6

Робота з вікном PowerPoint. Створення презентацій. Створення презентацій з використанням мультимедійних технологій.

4
Разом

18


^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ярлики і різні способи їх створення. Встановлення параметрів Windows XP. Панель управління. Налагодження системи.

6

2

Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація комп'ютерних вірусів. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Знайомство з роботою антивірусних програм.

6

3

Створення багатотомних архівів.

Створення саморозкриваючихся архівів.

6

4

Розмітка сторінки. Вставлення номерів сторінок. Колонки та робота з ними. Створення колонок. Зміна ширини колонок. Вставлення розривів колонки. Розставлення переносів в тексті. Засоби перевірки орфографії. Тезаурус.

4

5

Робота з таблицями. Вставлення до тексту таблиць. Майстер таблиць. Виділення комірок, рядків, стовпчиків, всієї таблиці. Вставлення та вилучення із таблиці комірки, рядка, стовпчика. Вставлення до таблиці кількох стовпчиків, рядків. Вставлення рядка та стовпчика на кінець таблиці. Форматування вмісту комірок таблиці. Поділ комірок. Об’єднання комірок. Поділ таблиці на дві частини. Обрамлення таблиці. Заголовки таблиці

7

6

Створення і збереження презентацій. Формування зовнішнього вигляду презентації. Підготовка показів слайдів. Запуск і керування демонстрацією слайдів. Використання спеціальних можливостей. Сумісне використання з іншими додатками.

7
Разом

36


^ 7. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

залік

Сума

Зміст. мод. 1

Зміст. мод. 2

Зміст. мод.3

0

100

25

25

50^ 8. Методичне забезпечення


Нижчеперелічена література наявна на кафедрі в друкованому і електронному форматах.


9. Рекомендована література

Базова

  1. Руденко В.Д., Макарчук О.М. та ін. Практичний курс інформатики. Київ, Фенікс, 1997.

  2. Жолдак М.І. Рамський Ю.С. Інформатика. Київ. Вища школа, 1991.

  3. Денисов В. WORD 7.0 с самого начала. Санкт–Петербург, “Питер”, 1996

  4. Шестопалов Є.А. IBM PC для початківця. Шепетівка, Аспект, 1991.

  5. Коссак О., Юрчак І. Текстовий процесор Word 2000. – Львів: БаК, 2001. – 152 с.

Допоміжна

  1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М., Финансы и статистика, 1991.

14. Інформаційні ресурсиСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Соціологія громадської думки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Політичний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія....
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 політологія, для спеціальності політологія. 2011 р. 16 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 — політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „політологія” : 20. с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „політологія” : 20. с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconФорма № н 03
Зарубіжні політичні вчення ХХ століття : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 3 курсу денної І заочної форми навчання напряму підготовки 0708...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для студентів 1 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи