Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки icon

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Скачати 209.58 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Дата04.01.2013
Розмір209.58 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів"


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

і виховної роботи

Мамчур З.І.

___________________________

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія ґрунтознавчої науки

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 7.070501 - Географія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації біогеографія і географія ґрунтів

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення ^ Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Історія ґрунтознавчої науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки ^ 7.070501 - Географія


Розробник: Кирильчук Андрій Андрійович, к.г.н., доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів


Протокол № 14 від. “_15___” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою ґрунтознавства і географії ґрунтів


_______________________ ( Позняк С.П. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) -

^ 7.070501 – Географія


Протокол № 4 від. “ 29 червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

^ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Історія ґрунтознавчої науки”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

7.070501 - Географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

7.070501 - Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


2011

-

Курсова робота - немає

Семестр

Загальна кількість годин – 40 год.

10-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 год.

самостійної роботи студента – 2 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


18 год.

-

^ Практичні, семінарські

18 год.

-

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота

36 год.

-

ІНДЗ:

Вид контролю: тест

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою даного курсу є детальний аналіз головних етапів розвитку ґрунтознавчої науки та узагальнення поступово нагромаджених знань з історії та методології ґрунтознавства за весь довготривалий період цієї науки; розгляд різних схем періодизації; виокремлення найголовніших досягнень та видатних вчених передісторії ґрунтознавства; розкриття сутності фундаментальних теоретико-методологічних засад генетичного ґрунтознавства запропонованих В.В. Докучаєвим і співзасновниками генетичного напрямку у ґрунтознавстві; знання особливостей формування теоретико-методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства в Україні; формування цілісної уяви про стан і перспективи розвитку сучасного конструктивного ґрунтознавства як науки інструментальної та науки раціонального управління природою.

Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • проаналізувати головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки та узагальнити поступово нагромаджені знання з історії та методології ґрунтознавства за весь довготривалий період цієї науки;

 • розглянути різні схеми періодизації; розкрити сутність фундаментальних методологічних засад генетичного ґрунтознавства запропонованих В.В. Докучаєвим і співзасновниками генетичного напрямку у ґрунтознавстві;

 • знати особливості формування методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства в Україні;

 • показати, що сучасна ґрунтознавча наука (конструктивне ґрунтознавство) є надзвичайно динамічною наукою, вона розвивається як наука інструментальна та наука раціонального управління природою, тому безперервно збагачується новими підходами, ідеями і теоріями.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, різні схеми періодизації, сутність фундаментальних методологічних засад генетичного ґрунтознавства запропонованих В.В. Докучаєвим і співзасновниками генетичного напрямку у ґрунтознавстві, особливості формування методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства в Україні, що сучасна ґрунтознавча наука (конструктивне ґрунтознавство) є надзвичайно динамічною наукою, яка розвивається на сучасному етапі як наука інструментальна та наука раціонального управління природою.

вміти: узагальнювати знання з історії та методології ґрунтознавства за окремі періоди розвитку та весь довготривалий період цієї науки, порівнювати різні схеми періодизації, застосовувати наукометричні методи і системний аналіз у ґрунтознавстві та теоретико-методологічні принципи укладання словниково-довідкової літератури.


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Головні історичні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, схеми періодизації, передісторія ґрунтознавства.

Тема 1. Головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, схеми періодизації, загальнонаукові методологічні принципи та підходи передісторії ґрунтознавства. Видатні вчені. [3, c. 5-12].

Тема 2. Ґрунт у античних греків та римській агрокультурі. Еллінський період в історії вчення про ґрунти. Агрономічний досвід егейської та крито-мікенської культур (Гесіод, Аристотель, Феофраст, Ератосфен, Геродот). Трактати античних агрономів Катона, Варрона, Вергілія, Коллумели, Плинія Старшого, Страбона тощо. Теоретико-методологічні засади, основні методи досліджень, використання результатів наукових досліджень на практиці. [3, c. 24-48].

Тема 3. Розвиток знань про ґрунт у феодальну епоху (V–XVII ст.). Схід і Західна Європа. Зародження та розвиток знань про ґрунти у Древньому Китаї, Японії, Індії, Візантії, Арабських Халіфатах, Англії, Італії, Німеччині, Франції. Якісна оцінка ґрунтів різних територій та введення офіційних земельних кадастрів (“Геопоніки”, “Писцеві книги”, тощо). Методологічні принципи та концептуальні підходи. [3, c. 49-71].

Тема 4. Зародження і розвиток знань про ґрунт у Київській Русі. Здобутки енеолітичної трипільської та черняхівської культур стосовно способів і прийомів обробітку, удобрення, різних типів земель та спеціальних методів визначення їхньої родючості. Характеристика різних систем землеробства. Ґрунтово-оціночні та земельно-кадастрові праці. Своєрідність методологічних принципів та концептуальних підходів, вміння застосовувати набуті знання на практиці. [3, c. 72-82].

Змістовий модуль 2. ^ Становлення і розвиток генетичного ґрунтознавства, теоретичні та методологічні основи наукового ґрунтознавства, сучасне конструктивне ґрунтознавство.

Тема 5. Передумови виникнення генетичного ґрунтознавства. Філософсько-натуралістичні підходи та метафізичні методологічні принципи при вивченні ґрунтів у XVIII − XIX століттях. Агрогеологічний та агрокультурхімічний напрями у ґрунтознавстві. Методи картографії ґрунтів. Методологія економічної оцінки землі. [3, c. 121-150; 4, c. 9-16].

Тема 6. В.В. Докучаєв – засновник генетичного ґрунтознавства. Становлення і розвиток фундаментальних теоретико-методологічних принципів та концепції генетичного ґрунтознавства впродовж “золотого тридцятиріччя”. Концептуальні положення про: ґрунт, чинники ґрунтоутворення, географічні закономірності поширення ґрунтів, просторові закономірності зміни вмісту загального гумусу. Закони ґрунтознавства та інші наукові положення. Методика вивчення ґрунтів. Основні методи ґрунтових досліджень. Аналіз наукових праць „Руський чорнозем” і “Наши степи прежде и теперь”. [1, с. 89-123; 3, c. 151-210].

Тема 7. Диференціація та інституціоналізація ґрунтознавства на початку ХХ століття. Генетико-географічний напрям. Експериментальний напрям. Хімія ґрунтів. Ґенеза, еволюція, географія і картографування ґрунтів. Мінералогія ґрунтів. Становлення біології ґрунтів. Меліоративне ґрунтознавство. Сільськогосподарське ґрунтознавство. Утвердження теоретико-методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства в Україні і Світі. [2, c. 67-98; 3, c. 211-221].

Тема 8. Ґрунтознавча наука наприкінці ХХ початку ХХI століть. Наука, наукові дослідження і наукова діяльність. Структура і функції науки. Поняття світогляду науки. Науково-дослідна діяльність і наукова творчість. [1, c. 5-11; 4, c. 9-16].

Тема 9. Теоретико-методологічні основи ґрунтознавчої науки ХХI століття. Еволюція поглядів на зміст і завдання ґрунтово-географічних досліджень. Предмет і об’єкт ґрунтознавчої науки. Поняття простору і часу в ґрунтознавстві. Принципи систематики і класифікації ґрунтів. Концепція родючості ґрунту. [1, c. 71-83; 2, c. 112-162].


^ 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Головні історичні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, схеми періодизації, передісторія ґрунтознавства.

Тема 1. Головні етапи розвитку ґрунтознавчої науки, схеми періодизації, загальнонаукові методологічні принципи та підходи передісторії ґрунтознавства.
2

2

-

-

4Тема 2. Ґрунт у античних греків та римській агрокультурі.
2

2

-

-

4Тема 3. Розвиток знань про ґрунт у феодальну епоху (V–XVII ст.).
2

2

-

-

4Тема 4. Зародження і розвиток знань про ґрунт у Київській Русі.
2

2

-

-

4Разом – зм. модуль 1
8

8

-

-

16Модуль 2

Змістовий модуль 2. ^ Становлення і розвиток генетичного ґрунтознавства, теоретичні та методологічні основи наукового ґрунтознавства, сучасне конструктивне ґрунтознавство.

Тема 5. Передумови виникнення генетичного ґрунтознавства. Філософсько-натуралістичні підходи та метафізичні методологічні принципи при вивченні ґрунтів у XVIII−XIX ст.
2

2

-

-

4Тема 6. В.В. Докучаєв – засновник генетичного ґрунтознавства. Становлення і розвиток фундаментальних теоретико-методологічних принципів та концепції генетичного ґрунтознавства.
2

2

-

-

4Тема 7. Диференціація та інституціоналізація ґрунтознавства на початку ХХ століття.
2

2

-

-

4Тема 8. Ґрунтознавча наука наприкінці ХХ початку ХХI століть.
2

24Тема 9. Теоретико-методологічні основи ґрунтознавчої науки ХХI століття.
2

24Разом – зм. модуль 2
10

10

-

-

20^ Усього годин
18

1836
^ 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Провести порівняльний аналіз різних схем періодизації ґрунтознавчої науки: спільні та відмінні риси, об’єктивність, хронологія, обґрунтованість виокремлення певних періодів тощо.

2

2

Скласти логічну схему побудови аргументації як способу доведення наукової концепції, наукової теорії, гіпотези тощо.

2

3

Скласти індивідуальний алгоритм написання кваліфікаційної роботи спеціаліста – дипломної роботи.

2

4

Системний аналіз історіографії ґрунтознавчої науки.

2

5

Системний аналіз розвитку методологічних підходів у ґрунтознавстві.

2

6

Використання наукометричних методів у ґрунтознавстві.

2

7

Скласти логічну опорну схему місця і ролі сучасного ґрунтознавства у системі природничих і прикладних наук.

2

8

Застосування теоретико-методологічних принципів укладання словниково-довідкової літератури у ґрунтознавстві.

2

9

Провести систематизацію головних проблем історії ґрунтознавства і на цій основі скласти логічну опорну схему.

2^ 6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Місце та роль сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів у системі природничих і прикладних наук.

2

2

Порівняльна характеристика різних систем землеробства (історична ретроспектива).

2

3

Ознайомлення з методологією ґрунтово-оціночних та земельно-кадастрових робіт в Україні.

2

4

Картографія ґрунтів: здобутки, сучасний стан та перспективи розвитку.

2

5

Предумови становлення ґрунтознавства. Погляди Ф.І. Рупрехта.

2

6

Наукові погляди Вольні, Раманна, Гільгарда, Зігмонда, Мургочі.

2

7

Періоди життя та наукової діяльності В.В. Докучаєва.

2

8

Закони ґрунтознавчої науки.

2

9

Методи наукових досліджень емпіричного та теоретичного рівнів, які були запропоновані В.В. Докучаєвим.

2

10

Аналіз наукової праці „Руський чорнозем”.

2

11

Аналіз наукової праці „Наши степи прежде и теперь”.

2

12

Співзасновник ґрунтознавства М.М. Сибірцев. Наукові ідеї, теоретико-методологічні підходи.

2

13

Співзасновник ґрунтознавства П.А. Костичев. Науково-практичні ідеї, теоретико-методологічні підходи.

2

14

О.Г. Набоких і його наукова школа. Основні результати теоретичних досліджень.

2

15

Г. Г. Махів і його наукова школа. Монографія “Ґрунти України”.

2

16

Наукова діяльність О.Н. Соколовського та його вплив на своєрідність наукових поглядів ґрунтознавців України.

2

17

Поняття світогляду у ґрунтознавстві.

2

18

Еволюція поглядів на зміст і завдання ґрунтово-географічних досліджень.

2

Разом

36


^ 7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

12

12

12

12

12


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ 8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Опорні конспекти лекцій по темах двох змістових модулів.

 2. Інструктивно-методичні матеріали для виконання практичних робіт.

 3. Інструктивно-методичні матеріали для виконання завдань самостійної роботи.

 4. Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями контролю.


^ 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Иванов И.В. История отечественного почвоведения: Развитие идей, дифференциация, институционализация. – М.: Наука, 2003. – Кн. 1. – 397 с.

 2. Ковда В.А. Основы учения о почвах. Кн. 1 и 2. – М.: Наука, 1973. – 447 с.; 468 с.

 3. Крупеников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1981. – 328 с.

 4. Назаренко І.І. та ін. Ґрунтознавство: Підручник. – Чернівці, 2003. – 400 с.

 5. Позняк С.П. та ін. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.

 6. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин и др. – Киев: Наукова думка, 1986. – 216 с.

Допоміжна

 1. Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 172 с.

 2. Добровольский Г.В. Исторические и методологические особенности развития почвоведения. – М.: Наука, 1989.

 3. Дюшофур Ф. Основы почвоведения. – Прогресс, 1970.

 4. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учеб. для студ. Вузов. – М.: ИЦ “Академия”, 2004. – 400 с.

 5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.


10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. http://ukr-tur.narod.ru/bibl/bibliot.htm

 2. http://ukrlibrary.org/1101.htm

Схожі:

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни палеодинаміка рельєфу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ­­­­­­­ З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни інженерна геоморфологія
Робоча програма складена канд геогр наук доцентом Горішним П. М
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково–педагогічної І виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни ерозієзнавство
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково–педагогічної І виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни агрофізика
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ­­­­­­­ З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни інженерно-геоморфологічне прогнозування
Робоча програма складена канд геогр наук доцентом Горішним П. М
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ­­­­­­­ З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни морфологічний аналіз рельєфу
Робоча програма складена канд геогр наук доцентом Горішним П. М
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни гіс в грунтознавстві

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково–педагогічної І виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки iconЗатверджую” Проректор з науково–педагогічної І виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни ґрунти світу
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи