Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 321.15 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата05.01.2013
Розмір321.15 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метеорологія і кліматологія


(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________________6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________6.070500_”Географія”_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010 р.


^ Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

________фізичної географії_____________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


_______________________ (_____Мельник А.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “_Метеорологія і кліматологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3,5

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування)


2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -126

3-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 72

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

36 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

18 год.

год.

^ Самостійна робота

72 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,8

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчити властивості атмосфери, як складової географічної оболонки, її фізичних процесів і явищ, які виникають і розвиваються в земній атмосфері та їх ролі у формуванні типів клімату, їх поширення та динаміку. Особливий наголос здійснюється на моделювання клімату, прогнозування змін клімату та його вплив насоціальну і господарську сферу людини

Завдання:

- розкрити фізичне життя атмосфери, аналіз процесів трансформації променевої енергії Сонця в атмосфері і на поверхні Землі;

- вивчити закономірності переходів променевої енергії Сонця в інші форми енергії: теплову і кінетичну енергію руху;

- розглянути оптичні, звукові та електричні явища, що відбуваються в атмосфері;

- вивчити тепловий режим атмосфери поверхні грунту та грунту;

- дослідження фазових переходів води в атмосфері і її фазових перетворень та географії її кругообігу;

- вивчення баричного поля та вітрового режиму;.

- дослідження термодинамічних процесів в атмосфері, формування загальної та місцевої циркуляції атмосфери;

- подаються основні відомості про закономірності формування і передбачення погоди (синоптична метеорологія), умови формування та класифікації типів кліматів Землі, коливання клімату в геологічному та історичному аспектах.

- вивчається аналіз впливу людини на формування клімату, його моделювання та географія його типів .

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат, процеси, що відбуваються в атмосфері ї їх роль на формування станів погоди, взаємозв’язок між метеорологічними величинами та явищами, просторово-часову інтерпретацію метеорологічних величин, співвідношення чинників і процесів кліматоутворення у формуванні типів клімату, вміти пояснювати геологічну і сучасну його динаміку та географію кліматів.

вміти: здійснювати метеорологічні спостереження в об’ємі методики метеорологічної станції (одноденний практикум на РЛГС), математично-статистично опрацювувати кліматологічні ряди метеорологічних величин, проведити апівстаціонарні і експедиційні дослідження топоклімату (мікрокліматичний розділ практики на ЧГС, смт. Ворохта) , вміти адаптувати кліматичну інформацію до прикладних аспектів застосувати метеорологічні знання в суміжних науках і у виробничій сфері. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Метеорологія і синоптичний аналіз.

Тема 1. Метеорологія й кліматологія: об'єкт і предмет дослідження. Місце в системі географічних наук.

Тема 2 Історія метеорології і кліматології. Становлення метеорології і кліматології в світі і на Україні. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Тема 3. Повітря і атмосфера.

Тема 4. Радіація в атмосфері.

Тема 5. Тепловий режим системи “земля-атмосфера”.

Тема 6. Термодинаміка атмосфери. Зміни температури повітря з висотою. Стратиграфія і конвекція повітря.

Тема 7. Вода в атмосфері. Хмари.

Тема 8. . Опади.

Тема 9. Атмосферний тиск. Баричне поле.

Тема 10. Вітер.

Тема 11. Загальна атмосферна циркуляція.

Тема 12. Cиноптичний аналіз і прогноз.

Змістовий модуль 2. Клімат: чинники формування, геологічні і сучасні аспекти динаміки, дослідження і географія.

Тема 13. Клімат як чинник в епігеосфері. Мікроклімат.

Тема 14. Класифікації і районування клімату.

Тема 15. Історія клімату. Геологічний і історичний аспект.

Тема16. . Людина і клімат.

Тема 17. Кліматична система. Кліматичне моделювання.

Тема 18. Типи кліматів.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Метеорологія і синоптичний аналіз.

.

Тема 1. Об'єкт і предмет дослідження. Місце в системі географічних наук.

4

2


2Тема 2. . Історія метеорології і кліматології. Становлення метеорології і кліматології в світі і на Україні. ВМО.

6

2
2
2Тема 3. . Повітря і атмосфера.

6

2


4Тема 4. Радіація в атмосфері.

10

2
2
6Тема 5. Тепловий режим системи “земля-атмосфера”.

6

2


4Тема 6. Термодинаміка атмосфери. Зміни температури повітря з висотою. Стратиграфія і конвекція повітря.

8

2
2
4Тема 7. Вода в атмосфері. Хмари.

8

2
2
4Тема 8. . Опади.

6

2


4Тема 9. Атмосферний тиск. Баричне поле.

8

2
2
4Тема 10. Вітер.

6

2


4Тема 11. Загальна атмосферна циркуляція.

8

2
2
4Тема 12. Cиноптичний аналіз і прогноз.

6

2


4Разом – зм. модуль 1

82

24
12
46^ Змістовий модуль 2. Клімат: чинники формування, геологічні і сучасні аспекти динаміки, дослідження і географія..

Тема Назва і т. ін.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 13. Клімат як чинник в епігеосфері. Мікроклімат.

8

2

-

2
4-

-

-
Тема 14. Класифікації і районування клімату.

6

2


4Тема 15. Історія клімату. Геологічний і історичний аспект.

8

2
2
4Тема16. . Людина і клімат.

6

2


4Тема 17. Кліматична система. Кліматичне моделювання.

8

2
2
4Тема 18. Типи кліматів.

8

2


6Разом – зм. модуль 2

44

12
6
26


^

Усього годин

36
18
72
^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Організація метеорологічної служби і метеорологічних спостережень в Україні і світі. Одноденний метеорологічний практикум на РЛГС (смт. Брюховичі).

2

2

Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин радіаційного балансу та тривалості сонячного сяйва

2

3.

Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин температури повітря, поверхні грунту, в грунті і воді

2

4

Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин вологості повітря

2

5

Спостереження за хмарами і атмосферними явищами та їх географічний розподіл

2

6

Вимірювання, опрацювання величин атмосферних опадів, снігу і гідрометеорів та їх географічний розподіл

2

7

Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин атмосферного тиску

2

8

Вимірювання, опрацювання і географічний розподіл величин вітру

2

9

Робота з синоптичними картами. Основи синоптичного аналізу і прогнозу. Кліматичні показники та їх обчислення. Визначення типів кліматів окремих пунктів. Порівняльний аналіз кліматів пунктів. Опис і аналіз погоди за результатами спостережень під час проходження метеорологічного практикуму на РПГС (смт. Брюховичі).

2


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Значення метеорології і кліматології для господарської діяльності...

2

2

Державний комітет з метеорології і кліматології України. Історія становлення ВМО

2

3

Склад сухого повітря біля земної поверхні: кисень, азот, вуглекислий газ. Будова атмосфери за газовим складом.

4

4

Вимірювання величин радіаційного балансу. Географічний розподіл сумарної радіації та радіаційного балансу.

6

5

Вимірювання температури повітря, поверхні грунту і в грунті. Річний хід температури повітря і на поверхні води і його типи.

4

6

Вертикальний розподіл температури в тропосфері і стратосфері. Приведення температури до рівня моря.

4

7

Атмосфера в гідрологічному циклі. Характеристики вологості повітря та їх вимірювання.

4

8

Місце атмосферних опадів у великому та малому кругообігу води та водному балансі земної кулі та окремих територій. Географічний розподіл опадів

4

9

Вимірювання атмосферного тиску. Географічний розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні. Центри дії атмосфери.

4

10

Характеристики вітру: напрям і швидкість і поривчастість. Географічний розподіл вітру

4

11

. Зональність в розподілі тиску і вітру. Зони розподілу тиску і вітру з висотою в нижній і верхній тропосфері та стратосфері.

4

12

Повітряні маси. Трансформація повітряних мас. Атмосферні фронти, циклони, антициклони

4

13

Географічні чинники формування клімату:географічна широта, висота над рівнем моря, розподіл суші і моря, орографія, океанічні течії. Інші чинники кліматоутворення:.рослинний, сніговий і льодовиковий покрив. Антропогенний чинник.

4

14

Ботанічні класифікації: клімати де Кондоля, Кеппена, Віссмана, Тревата. Гідрологічні класифікації: клімати Воєйкова, А.Пенка. Грунтові класифікації: клімати Докучаєва, Волобуєва, Селянинова.

4

15

Лiтогенез i клiмат.Особливості гумідного і аридного клімату.

Геохронологiя клiмату: палеозой, мезозой, кайнозой

4

16

Прикладні аспекти метеорології: агрометеорологія і авіаційна метеорологія. Прикладні аспекти метеорології. Лісова і медична метеорологія.

4

17

Поняття і складові кліматичної системи: “атмосфера -океан”,“атмосфера-суша”. Поняття і складові кліматичної системи: “атмосфера-льодовик атмосфера- рослинність”.

4

18

Повітряні маси. Клімати помірних широт: внутріконтинентальний, гірських районів. Клімати помірних широт західних частин материків і мусонних кліматів східного узбережжя.

6
Разом

72^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Порівняльний аналіз річного розподілу метеорологічних величин з виявленням його причин та наслідків для двох метеорологічних станцій розташованих в регіонах з різними типами клімату. Аналіз взаємозв’язку метеорологічних величин через взаємодію чинників кліматоутворення. Виявлення місця кожного з пунктів в кліматичному районуванні В.Кеппена і Б. Алісова. Опис і аналіз погодних умов за результатами одноденного практикуму на РЛГС (смт. Брюховичі).

^ 10. Методи контролю

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1-2

Т3-4

Т5-6


Т7-

Т8

Т9

Т10-11


Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17


Т18

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

2

1

2

2

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум. Навчальний посібник. Тернопіль-Львів, 2008. – 219 с.

2. Шубер П.М Електронна версія практичних робіт по курсу «Метеорологія і кліматологія».

3. Шубер П.М. Електронна версія роздаткового матеріалу до лекційного курсу «Метеорологія і кліматологія»

^ 13. Рекомендована література

Базова

1.. Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974.

2. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. Л.: Гидрометеоиздат, 1983.

3. Зайцева Н.А. Аэрология. Л., Гидрометеоиздат, 1990, - с. 4-30.

4. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. 5-е изд. 2001.

5. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. –Л., 1968, -с. 27-31.

6. Блютген И. География климатов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146-154.

7. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60.

8. Дзердзевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. – М., 1975. – 286 с.

9. Кислов А.В. Теория климата.-М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с.

10. Кондратьев И.Я. Глобальный климат.М.: Наука, 1992.-356 с.

11. Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; Ч. 2 ,1997.

12. Монин А.С. Введение в теорию климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.-246 с.

13. Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984.- с. 160-240.

Допоміжна

 1. Авиационная и супутниковая климатология. /Под ред. Г.В. Лесниковой и др./ - М.: Гидрометеоиздат, Моск. Отд-ние, 1986.-104 с.

 2. Агроклиматические ресурсы Украины. /Под ред. В.Н.Бабиченко, Л.И.Сакали.- М.: Гидрометеоиздат,, Моск. отд-ние, 1971.

 3. Алексеев В.А., Володин Е.М., Галин В.Я., Дымников В.П., Лыкосов В.Н. Моделирование современного климата с помощью атмосферной модели ИВМ РАН. Описание модели А5421 версии 1997 года и результатов эксперимента по программе АМІР ІІ РАН. Институт вычислительной математики. М., 1998.

 4. Антропогенные изменения климата. /Под ред. М.И.Будыко, Ю.А.Израэля.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

 5. Аристотель. Метеорологика. Под. ред. Рожанского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 240 с.

 6. Архипов П.Л. и др. Расчет влияния свойств подстилающей поверхности на формирование климатических полей. – М.: ВЦ АН СССР, 1987.- 24 с.

 7. Асеев А.А. Древние материковые оледенения Европы.- М.:Наука, 1974.-319 с.

 8. Атлас теплового баланса земного шара. Под ред. М.И. Будыко. – М., 1963.

 9. Атмосферный озон и изменения глобального климата /Э.Л. Александров, И.Л. Кароль, Л.Р. Ракипова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

 10. Баранкова Е.П. Зависимость годовых сумм суммарной радиации от широты места и продолжительности солнечного сияния. // Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1991. № 533. – с.3-9.

 11. Баргуладзе Н.Н., Громова Т.Н., Капитонова Т.М. О химическом составе атмосферных осадков над экватором в Атлантического океана. // Тр. Гл. геофиз. Обсерв. – 1991. - №534. – с. 49-59. – Рус.

 12. Белов П.Н. Перенос загрязняющих веществ и лучистой энергии в атмосфере. 1996.

 13. Белов П.Н., Борисенков Е.П., Панин Б.Д. Численные методы прогноза. – Л., 1989.

 14. Берлянд Т.Г., Строкина Л.А. Глобальное распределение общего количества облаков. – Л., Гидрометеоиздат, 1980.

 15. Берлянд Т.Т. Распределение солнечной радиации на континентах. – Л., 1961.

 16. Блютген И. География климатов. Т.2. – М.: Прогрес, 1973.- с.270-311.

 17. Борезнкова К.И., Будыко М.И.,Э.К. Бютнер и др. Антропогенные изменеия климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-405 с.

 18. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстремальные природные явления в русских летописях ХІ-ХVІІ вв.- Л., 1983.-240 с.

 19. Брукс К. Климаты прошлого.-М., 1952.

 20. Будыко М.И. и др. Глобальные климатические катастрофы. - .:Гидрометеоиздат, Моск. от-ние, 1986.-158 с.

 21. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.

 22. Будыко М.И. Климат и жизнь. –Л.Гидрометеоиздат, 1971.

 23. Будыко М.И., Бютнер Э.К., Винников К.Я., Голицын Г.С., Дроздов О.А., Кароль И.Л. Антропогенные изменения глобального коимата. –Л.: Метеорология и гидрология, 1981, №3. – с.5-12.

 24. Бурман Э.А. Местные ветры. – Л., 1969.

 25. Бучинский И.Е. О климате прошлого Русской равнины. – Л.: Гидрометиздат, 1957.

 26. Витвицкий Г.Н. Зональность климата Земли.- М.: Мысль, 1980.- 252 с.

 27. Воейков А.И. Климаты земнго шара в особенности Росии. – М., т.1, 1948.

 28. Возможности предотвращения изменения климата и его негативных последствий: проблема Киотского протокола: материалы Совета-семинара при Президенте РАН/

 29. Волощук В.М., Бойченко С.Г., Степаненко С.М., Бортник С.Ю., Шищенко П.Г. Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. – К., 2002.- 116 с.

 30. Вопросы климатологии. /Под ред. Т.Н. Анисимовой, Б.И. Костинской.- М.: Гидрометеоиздат, 1983.-67 с.

 31. Ганопольский А.В., Мочалов А.А. Расчет сезонного хода климатической системы по совмесной модели атмосферы и океана. – М.: ВЦАН СССР, 1988.- 32 с.

 32. Гарвей Дж. Атмосфера и океан. – М.: Прогресс. – 1982.-150 с.

 33. Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха.- М., Наука, 1960.

 34. Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти. Л.: Гидрометцентр, 1970.-271 с.

 35. Глаголев Ю.А. Справочник по физическим параметрам атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970, 211 с.

 36. Глобальный климат. /Пер. с англ. /Дж. Т. Хотон, Р.Морль, С.У.Лийс и др./. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 500с.

 37. Голицын Г.С. Введение в динамику планетарных атмосфер. –Л.: Гидрометеоиздат, 1973,-104 с.

 38. Гуди Р., Уолкер Дж. Атмосферы. М., 1975.- 184 с.

 39. Динамика климата. /Под ред. С.Монабе. Пер. с англ. Сб. статей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.

 40. Дитмар А.Б. География в античное время. – М.: Мысль, 1980.-149 с.

 41. Дроздов О.А. Губанова Ю.Ю., Масолова Г.И. К вопросу об оценке глобальной температуры приземного слоя воздуха. Весн. ЛГУ. Сер.7.- 1990. № 3. С.60-65.- Рус.

 42. Дроздов О.А., Арапов П.П., Лугина К.М., Мосолова Г.И. Некоторые аспекты взаимодействия естественных и антропогенных изменений климата. – Український географічний журнал – 2000, №3. – с.54-69.

 43. Дроздов О.А., Григорьева А.С. Влагооборот в атмосфере. – Л.: Гидрометеоиздат, 1963.

 44. Зверева С.В. Задачник по общей метеорологии: атмосфера, оптика, электричество, акустика.- Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 125 с.

 45. Зубенюк Л.И. Испарение на континентах. – Л., 1976.

 46. Зубенюк Л.И. Тепловой баланс континентов.- Труды Всесоюзного научн. Метеоролог. Совещан., т.ІV.- Л., Гидрометеоиздат, 1962.

 47. Исаев А.А. Экологическая климатология: Учебное пособие. 2001.

 48. Исследование изменений климата и влагооборота. Под ред. М.И. Будыко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990.- 128 с.

 49. Исследования генезиса климата.-М.: Наука, 1974.

 50. Исследования теплообмена в атмосфере .- М., 1964.

 51. Кантер Ц.А. Программа исследований глобальных атмосферных процессов (ПИГАП).- Саратов, 1976.- 17 с.

 52. Кароль И.Л. Введение в динамику климата Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.-214 с.

 53. Кастров В.Г. Избранные работы по физике атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

 54. Кац А.Л. Циркуляция в стратосфере и мезосфере.- Л., 1968.

 55. Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. 2001.

 56. Кислов А.В. Модели климата для географических исследований (качество результатов моделирования) Вестник МГУ, сер. 5. География.2001. № 1, с. 3-10.

 57. Климат полярных районов. /Под ред. Е.П.Борисенкова.- Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

 58. Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии.-М.: Гидрометеоиздат, 1988.-338 с.

 59. Климатология. /под ред. О.А.Дроздова/.- Л.,1989.-с.488-523.

 60. Климаты Африки. /Под ред. А.Н.Лебедева, О.С.Сорочан.-Л.: Гидрометеоиздат, 1967.

 61. Климаты Зарубежной Азии. /Под ред. А.Н.Лебедева, И.Д.Копанева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975.

 62. Кобченко Ю.Ф. Російсько-український метеорологічний словник. – Х., 1998.-278 с.

 63. Кобышева Н.Б., Наровлянский Г.Я. Климатическая обработка метеорологической информации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

 64. Коваленко А.П., Мельничук .М. До характеристики радіаційного режиму криволісся з сосни гірської в Карпатах. Укр. ботан. журн., 1969, вип. 26, № 6.

 65. Кондратьев И.Я. Международная геосферно-биосферная программа (МГБП): состояние и перспективы. Изв. Всес. Геогр. О-ва.-1991.-123, № 3. – с. 209-215.- Рус.

 66. Кондратьев К.Я. Химия атмосферы и климат. // Фотохимические процессы земных атмосфер. – М., 1990. – с. 123-133. – Рус.

 67. Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.К. Радиационный режим наклонных поверхностей. – Л., 1978.

 68. Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

 69. Костицын В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М., 1984, 96 с. Рос.

 70. Котляков В.М., Лорнус К. Изменения климата за последний ледниково-межледниковый цикл по данным ледяных кернов.- Известия АН СССР, сер. Географическая.-1989, №3.

 71. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж.Е. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. – Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002 . – с. 224 – 272.

 72. Критерии и характеристики экстремальных климатических явлений. /Под ред. В.Ф. Логинова, Б.И. Созонова/- Л.: Гидрометеоиздат, 1986.-192 с.

 73. Крыстанов Л. Избранные труды по физике атмосферы. Под ред. акад. Е.К. Федорова. - Л., Гидрометеоиздат, 1968.

 74. Ку Нан Лиоу. Основы радиационных процессов в атмосфере. – Л., 1984.

 75. Кулібіда М.І., Космік Н.М. Порівняльна оцінка справджувальності довготермінових прогнозів погоди. Вісник аграрної науки, квітень 2009 р.- с. 80-81.

 76. Курбаткин Г.П. Гидрологические модели климата. –М.: “Природа”, 1981, №10. - с. 43-55.

 77. Ладюри де Руа. История климата с 1000 года.-Л.: Гидрометеоиздат, 1971.

 78. Лебедев А.Н. Характерные особенности климата Западной Европы. // Труды ГГО.- 1980.-Вып. 44.

 79. Литкенс Е.С. Служба кислотных дождей.// Природа., 1991. – № 6.- с.84-85.

 80. Ліпінський B.М. Держгідромет України. Укр. геогр. журнал.- 1993, №2, -с. 63-64.

 81. Лоренц Э.Н. Природа и теория общей циркуляции атмосферы. Л., 1970.

 82. Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня и завтра? – Л: Гидрометеоиздат, 1985.-176 с.

 83. Любимова Е.А. Термика Земли и Луны.- М.: Наука, 1968.-279 с.

 84. Марчук Г.И., Кондратьев К.Я., Козодеров В.В., Хворостянов В.И. Облака и климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 511 с.

 85. Матвеев Л.Г. Курс общей метеорологии: физика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1976.-639 с.

 86. Махоткин Л.Г. Многолетний ход величин атмосферного электричества по наблюдениям ГГО.- Тр. Гл. Геофиз. обсерв. – 1990. - № 527. с. 3-7.- Рус.

 87. Мелешко В.П., Голицын Г.С., Володин Е.М., Мохов И.И. и др. Расчет составляющих водного баланса на водосбореКаспийского моря с помощью ансамбля моделей общей циркуляции атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1998. Т.34, № 4.

 88. Метеорология южного полушария. /Под ред. Ч.У.Нютона. - Л.: Гидрометеоиздат, 1976.

 89. Методика и аппаратура для метеорологических измерений. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986,-126 с.

 90. Методика и технические средства обеспечения метеорологических наблюдений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 208 с.

 91. Миховер З.М. Климатология тропосферы.- Л.: Гидрометеоиздат,1983.

 92. Монин А.С. Вращение Земли и климат .- Л.: Гидрометеоиздат, 1972.

 93. Монин А.С., Шишков Ю.А. История климата.-Л., 1979.- 405 с.

 94. Нарвлянский Т.Я., Каунина М.Е., Кобышева Н.В. Климатология. Ч.2. Условия, формы развития и характеристика климатов земного шара.-Л.: Изд-во ЛВИКА, 1971.

 95. Несмелова Н.А. и др. Климатические ресурсы и их прикладное использование. –М.: Изд-во МГУ, 1989.-159 с.

 96. Оболенский В.Н. Основи метеорології. Держтехвидав України, 1937.- 376 с.

 97. Пальмен Э., Ньютон Ч. Циркуляционные системы атмосферы.- Л., 1973.

 98. Пищинка И.М. Географічний підхід до формування мережі метеорологічних спостережень. Укр. геогр. журнал.- 1994,- №3, -с. 34-41.

 99. Пищолка В.М. Географічний підхід до формування мережі метеорологічних спостережень. Укр. геогр. журнал, 1994, - № 3, с.34 - 41.

 100. Погода, климат, экология Москвы (совместно с МосЦГМС) / Под ред. Ф.Я.Клинова.1995.

 101. Поляк И.И. Многомерные статистические модели клмата.- Л.: Гидрометеоиздат,1989.-183 с.

 102. Приходько М.Г. Справочник инженера синоптика.- Л.: Гидрометеоиздат, 1986.- 327 с.

 103. Радиационный климат Арктики. - Л., 1963.

 104. Ракипова Л.Р., Ефимова Л.К. Динамика верхних слоев атмосферы. – Л., 1975.

 105. Рамкова Конвекція ООН про зміну клімату. - Відомості Верховної Ради України, 1996. №50.-с.279.

 106. Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984.- 305 с.

 107. Сазонов Б.И. Ритмика потеплений климата Евразии. Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1990. № 531.- с. 127-132. Рус.

 108. Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи.- Л.:Гидрометеоиздат, 1991.-239 с.

 109. Сбор, накопление и обработка гидрометеорологической информации. – М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ие, 1988.-128 с.

 110. Селезнев С.М. Всемирная метеорологическая организация.-Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

 111. Семенченко Б.А. Физическая метеорология. 2002.

 112. Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию. – Л.: «Недра», 1980. – 248 с. Рос.

 113. Современное состояние и тенденции изменения климата. // Бюл. Всем. метеорол. орг. – 1990. 39, №1. – с. 40-44. Рус.

 114. Соколихина Н.Н., Архипкин В.С., Алексеева Л.И. Основы гидрометеорологических баз данных: Учебное пособие. 2003.

 115. Строение планетарного пограничного слоя атмосферы. – Л., 1979.

 116. Суркова Г.В. Химия атмосферы: Учебное пособие. 2002.

 117. Тверский П.Н. Курс метеорологии (Физика атмосферы). Л., Гидрометеоиздат, 1962.

 118. Теория климата.-Л.: Гидрометеоиздат, 1967.

 119. Торопов П.А. Усовершенствование типизации синоптических процессов Л.В. Клименко для условий современной циркуляции атмосферы. –М.: Весн. Моск. ун-та. Сер. География. 2001. №5. –с. 14-21.

 120. Тронов М.в. Ледники и климат.- Л.: Гидрометеоиздат, 1966.

 121. ТРОПЕКС – 74, т.1. Л., 1976

 122. Фалькевич А.И. Динамика и энергетика внутритропической зоны конвергенции. – Л.: Гидрометидат, 1979.

 123. Физика климата. / Под ред. С.С. Хмельцова /. – М., 1990, - 92 с.

 124. Флинт Р. История Земли. – М.: Прогресс, 1978, с.130-164.

 125. Ханевская Н.В. Температурный режим свободной атмосферы над Северным полушарием. – Л., 1968.

 126. Хргиан А.Х. Очерки развития метеорологии. – Л., Гидрометеоиздат, 1959.- 325 с.

 127. Хромов С.П. Мусоны в общей циркуляции атмосферы. – Л., 1956.

 128. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь.- Л.: Гидрометеоиздат, 1974.

 129. Циркуляция атмосферы в тропиках. – Л., 1971.

 130. Циркуляция в атмосфере и гидросфере Индийского океана. – Л., 1974

 131. Чанышева С.Г. Местные ветры Средней Азии.- Л., 1966.

 132. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 147 с.

 133. Шапаев В.М. Климатология. Взаимодействие океана с атмосферой и формирование климата. –Л.: Изд-во ЛГМИ, 1974.

 134. Щербань М.І. Клімати земної кулі. – К., 1986.- 166 с.

 135. Ясманов Н.А. Древние климаты Земли.- Л.: Гидрометеоиздат, 1966.

14. Інформаційні ресурси 1. http.//www.wmo.int

 2. Український гідрометеорологічний центр, http.//www.meteo.com.ua

 3. Гідрометцентр Росії, http://meteoinfo.ru/


Програму склав, доцент П.Шубер

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи