Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 207.04 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата05.01.2013
Розмір207.04 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____Фізична географія материків і океанів________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________________6.040104_”Географія”_________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) ___________6.070500_”Географія”__________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення______географічного факультету____________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

________фізичної географії_____________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


_______________________ (_____Мельник А.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010_

 __________, 2010_

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Фізична географія материків і океанів (Заочне відділення”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, 0,5–

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -
6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

50 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання – 0,36  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Зрозуміти особливості природи Світового океану та його складових в просторово-часовому вимірі і їх роль в формуванні ресурсної бази для забезпечення господарської діяльності людини.

Завдання

- Вивчення організації географічної оболонки за азональних та зональних принципах і закономірностях, етапів формування природи материків та океанів, глобальних закономірностей впливу людської діяльності на трансформацію природи материків та океанів.

- Вивчити етапи дослідження природи Світового океану та його частин.

- Зрозуміти закономірності взаємодії океану і суші, тектонічні закономірності організації дна Світового океану та формування відкладів.

- Вивчити закономірності взаємодії атмосфери і поверхневих вод, циркуляцію поверхневих і глибинних вод та їх вплив на закономірності диференціації водних мас.

- Здійснити аналіз розподілу біотичних ресурсів в Світовому океані та його складових.

- Вивчення особливостей природи окремих складових Світового океану (Тихого, Атлантичного, Індійського і Північно-Льодовитого океанів), їх фізико-географічної характеристики та зробити оцінку його ресурсної бази.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості природи Світового океану та його складових в просторово-часовому вимірі і їх роль в формуванні ресурсної бази для забезпечення господарської діяльності людини. У зв’язку з цим, необхідно розуміти:

- закономірності взаємодії океану і суші, тектонічні закономірності організації дна Світового океану та формування відкладів;

- закономірності взаємодії атмосфери і поверхневих вод, циркуляцію поверхневих і глибинних вод та їх вплив на закономірності диференціації водних мас;

- здійснювати аналіз розподілу біотичних ресурсів в Світовому океані та його складових;

- особливості природи окремих складових Світового океану (Тихого, Атлантичного, Індійського і Північно-Льодовитого океанів), їх фізико-географічної характеристики та зробити оцінку їх ресурсної бази.

вміти: спираючись на знання і вміння студентів отримані в процесі вивчення основних дисциплін (фізики з основами геофізики, хімії сфер Землі, основ геології, географії грунтів з основами грунтознавства, геоморфології", метеорології і кліматології", загальної гідрології), вміти аналізувати і оцінювати особливості природи океанів з метою поглибленого вивчення властивостей їх компонентів. На основі карт атласів «Природа Тихого океану», «Природа Атлантичного океану», «Природа Індійського океану» побудувати комплексний профіль по вказаному меридіану і здійснити по ньому аналіз взаємозв’язку кліматичних і гідрологічних характеристик в межах кліматичних поясів.

  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Фізико-географічна характеристика Світового океану і його складових.

Тема 1. Iсторiя вивчення Свiтового океану. Океан в уявленнях стародавнiх вчених. Дослiдження океану в середнi вiки. Дослiдження океану в ХVIII-ХIХ ст. Дослiдження океану в ХХ –ХХІ ст.

Тема 2. Свiтовий океан, його складовi i їх межi. Походження i розвиток океанiв. . Основнi властивостi вод Свiтового океану. Взвємозв’язок океану, атмосфери i сушi.

Тема 3. Доннi вiдклади Свiтового океану. Ресурси Свiтового океану i їх економiчне значення. Охорона вод Свiтового океану.

^ Тема 4. Районування вод Свiтового океану. Тихий океан. Основні риси природи, ресурси і господарське значення.

Тема 5. Районування вод Свiтового океану. Атлантичний, Індійський та Північно-Льодовитий океани. Основні риси природи, ресурси і господарське значення.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. . Iсторiя вивчення Свiтового океану. Океан в уявленнях стародавнiх і сучасних вчених. Дослiдження океану в середнi вiки. Дослiдження океану в ХVIII-ХIХ ст. Дослiдження океану в ХХ –ХХІ ст. .12

2

28

Тема 2. Свiтовий океан, його складовi i їх межi. Походження i розвиток океанiв. . Основнi властивостi вод Свiтового океану. Взвємозв’язок океану, атмосфери i сушi.16

2

212

Тема 3. Доннi вiдклади Свiтового океану. Ресурси Свiтового океану i їх економiчне значення. Охорона вод Свiтового океану.12

2


10

Тема 4. Районування вод Свiтового океану. Тихий океан. Основні риси природи, ресурси і господарське значення.12

2

28

Тема 5. Районування вод Свiтового океану. Атлантичний, Індійський та Північно-Льодовитий океани. Основні риси природи, ресурси і господарське значення.16

2

212
^

Усього годин
68

10

850


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Глобальні особливості диференціації природи материків і океанів: зональність і азональність. Людина та її вплив на формування природи материків і океанів.

2

Всього.
2^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Особливості природи Тихого океану.

4

2

Особливості природи Атлантичного, Індійського і Північно-Льодовитого океанів.

2

.Всього..
6


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

1.1.Енергія в географічній оболонці: джерела енергії в географічній оболонці, форми трансформації первинної енергії в географічній оболонці, форми виявлення енергії земних надр (ендогенної енергії), енергія гравітаційної диференціації і ущільнення речовини; енергія орбітального і осьового руху Землі та її наслідки для географічної оболонки……………………..2 год.

1.2.Форма і розміри Землі, їх значення у формуванні географічної оболонки………………………………………………………2 год.

4


2

2.1. Форми екзогенної енергії в географічній оболонці: сонячна енергія та її роль в географічній оболонці; взаємодія зовнішньої і внутрішньої енергії Землі та її наслідки для географічної оболонки……………………………………………………….2 год.

2.2. Планетарно – космічні фактори в формуванні географічної оболонки та природи материків і океанів (рух Землі навколо Сонця і його вплив на процеси в географічній оболонці та формування природи материків і океанів)…………………..2 год.

4.

3

3.1.Гіпотези про походження материків і океанів: гіпотези про первинність океанічної кори; пульсаційна гіпотеза…………2 год.

3.2. Теорія тектоніки літосферних плит………………………2 год.

4

4

4.1.Азональність у диференціації природи материків та океанів: основні закономірності розміщення материкі поділ земної кори на літосферні плити; співвідношення між площами рівнин та площами гірських областей на материках (від чого воно залежить)………………………………………………………..2 год. 4.2. Фізико – географічне районування за азональними факторами, що лежить в основі поділу на сушу і океан, поділу на рівнинні і гірські області..що лежить в основі виділення фізико–географічних одиниць районування……………………….2 год

4

5

5.1.Зональність у диференціації природи материків та океанів:закон зональності В.В. Докучаєва, наслідки зональності (поясність радіаційного режиму, температурного режиму, атмосферного тиску, вітрів і атмосферних опадів, грунтового покриву, біомаси)………………………………………………..2 год.

5.2. Зональні структури в диференціації природи материків та океанів: типи кліматів, грунтів, рослинності. Географічні пояси: (структура і розподіл географічних поясів). Планетарна модель зональності (схема ідеального континенту і вертикальна зональність)…………………………………………………….2 год.

4

6

6.1.Людина і географічна оболонка, їх взаємозалежність та взаємовідносини. ………………………………………………2 год.

6.2. Історичний та географічний аспект змін природи материків та океанів під впливом людини. Позитивні і негативні наслідки: первісна людина і сучасна їй природа материків та океанів; перші кроки у взаємодії……………………………………………….2 год.

4

7

7.1. Людина і природа материків та океанів у стародавній період: зміни у взаємодії людини з природою материків та океанів на початку становлення людських цивілізацій (виникнення держав, при виникненні перших міст………………………………….2 год.

7.2. Вплив людини на природу материків та океанів у середні віки (ХШ – ХVI ст.): епоха великих географічних відкриттів: як вона позначилась на взаємодії людини з природою материків та океанів; в новий період (ХVII – XIX ст.); у ХХ-ХХІ ст…….2 год.

4

8

8.1 Науково – технічна революція і сучасні ландшафти: вплив виробничої діяльності людини на потоки речовини і будову геосфер (природний і господарський кругообіг речовини в географічній оболонці)…………………………………………2 год.

8.2. Види впливу людини на потоки речовини в географічній оболонці; заходи по поліпшенню кругообігу речовини в географічній оболонці………………………………………..2 год..

4

9

9.1. Історія вивчення Світового океану:океан в уявленнях стародавніх вчених, середні віки, в XVIII –XIX ст., в XX –ХХІ cт…………………………………………………………..2 год.

2

10

10.1. Походження і розвиток океанів: гіпотези походження океанів…………………………………………………………2 год.; 10.1. Сучасне дно Світового океану; коливання рівнів Світового океану (геологічний і сучасний аспект)…………………….2 год.

4

11

11.1.Океан і атмосфера, океан і суша………………………..2 год. 11.2. Донні відклади Світового океану (теригенні, аутогенні, полігенні, піроксенні, біогенні)………………………………2 год.

4

12

12.1. Ресурси Світового океану і їх економічне значення….2 год. 12.2. Мінеральні, енергетичні, біологічні ресурси Світового океану ………………………………………………………….2 год..

4

13

13.1. Історія вивчення природи Тихого, Атлантичного, Індійського та Північно-Льодовитого океанів……………………………..2 год.

2

14

14.1. Фауна Тихого, Атлантичного, Індійського та Північного Льодовитого океанів……………………………………………2 год.

2
Разом

50


^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Побудова комплексного фізико-географічного профілю по вказаному меридіану, що проходить по акваторії Тихого, Атлантичного і Індійського океанів. Письмовий аналіз взаємозв’язку складових радіаційного балансу, температури поверхневих вод, випаровування , солоності по географічних поясах, застосувавши порівняльний аналіз по кліматичних поясах. Звернути увагу при описі на азональність характеристик поверхневих вод спричинених поверхневими течіями, близькістю материка.

^ 10. Методи контролю

Результати виконання практичних робіт (загальних і індивідуальних завдань) є підставою отримання заліку.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

  • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

  • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. Шубер П.М. Фізична географія материків і океанів. Вступна частина.- Львів, 1996.-24 с.

13. Рекомендована література

Базова

1. ..... Основна література.

1. Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана. - М., 1985, 176 с.

2. Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и история развития океана. -М., 1978.

3. Бурков В.А. Общая циркуляция Мирового океана. - Л., 1980.

4. Власова Т.В.Физическая география материков и океанов. – М., 1976.

5. Гембель А.В. Общая география мирового океана. – М., 1979, 215 с.

6. Географический атлас для учителей средней школы. – М., 1980, с.26-27

7. Леонтьев О.К.. Физическая география мирового океана. - М., 1982, 200 с.

8. Тихий океан. /Под ред. О.К.Леонтьева. - М., 1982, 317с.

9. Удинцев Г.Б. Геоморфология и тектоника дна Тихого океана. - М., 1972.

10. Удинцев Г.Б. Рельеф и структура океанов. - М., 1987, 293 с.

11. Шишкина О.В. Микроэлементы. Тихий океан, Т.3. В кн.: "Химия Тихого океана". - М., 1966.

12. Атлас океанов. Тихий океан.-М., 1974, с.2-14, с.14-24, с.30-31, с.36-37, с.46-49.

13. Физическая география материков и океанов /Под ред. А.М.Рябчикова. - М.: Висш. шк., 1988, с. 494-516

14. Физическая география Мирового океана / К.К.Марков, С.С.Сальников, Е.Е.Шведе и др.- Л., 1980.- 362 с.

Допоміжна література.

1. Батюшкова И.В. История проблемы происхождения материков и океанов. - М., 1975.

2. Бреховских Л.М.Океан и человек. Настоящее и будущее. - М.,1987, 304 с.

3. Батюшкова И.В. История проблемы происхождения материков и океанов. - М., 1975.

4. Биология Океана.Т.1-2. - М., 1977.

5. Виноградов А.П. Введение в геохимию океана. - М., 1967.

6. Атлантичний океан. География мирового океана. Л.: Наука, 1984, 590 с.

7. Боголепов К.В., Чиков Б.М. Геология дна океанов. - М., 1976.

8. Блон Ж. Великий час океанов. Индийский океан. – М., 1983, 204 с.

9. Гидрология Тихого океана. - М., 1968.

10. Говоров К.А. Океания: Физико-географическая характеристика. – М., 1971.

11. Голубая планета Океан //Курьер ЮНЕСКО, 1986, №3, с. 3-38

12. Егоров Н.И. Физическая океанография. Л., 1974, 454 с.

13. Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков. – Москва, 1987. – с. 5 – 44.

14. Исследования океана. - М.: Наука, 1984, 188 с.

15. Канаев В.Ф., Нейман В.Г., Парин Н.В. Индийский океан /Под общ. ред. А.К. Леонтьева, - М., 1979.- 283 с.

16. Канаев В.Ф. Рельеф дна Индийского океана. - М.:Наука, 1979, 252 с.

17. Калинко М.К. Нефтегазоносность акваторий мира.-М., 1969.

18. Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А, Никифоров Л.Г. Берега.-М., 1991.

19. Криволуцкий А.Е. Голубая планета.-М., 1985.- 335 с.

20. Кулон Ж. Разрастание океанического дна и дрейф континентов. - Л., 1973.

21. Лебедев В.Л., Айзатулин Т.А., Хайлов К.М. Океан как динамическая система. – Л., 1974, 206 с.

22. Леонтьев О.К. Дно океана. - М., 1968.

23. Леонтьев О.К.. Физическая география мирового океана. - М., 1982, 200 с.

24. Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах.- М., 1974.

25. Лосев К.С. Антарктический ледниковый покров. – М., 1982.

26. Михайлов С.В. Мировой океан и человечество. – М., 1969.

27. Муромцев А.М. Основные черты гидрологии Тихого океана. - Л., 1958.

28. Муромцев А.М. Основные черты гидрологии Индийского океана. - Л.: Гидрометеоиздат, 1959, 435 с.

29. Океанология. Биология океана. Т.2. Биологическая продуктивность океана. – М., 1977.

30. Северный ледовитый и Южный океаны. География Мирового океана.- Л.: Наука, 1985, 482 с.

31. Семина Г.И. Фитопланктон Тихого океана. - М., 1974.

32. Слевич С.Б. Океан: ресурсы и хозяйство. – Л.,1988, 192 с.

33. Степанов В.Н. Мировой океан. Динамика и свойства вод. - М., 1974.

34. Степанов В.Н. Океаносфера. – М., 1983, 270 с.

35. Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане. - М., 1977.

36. Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Океаны. Синтез. - М., 1985, 293 с.

37. Хейзен Б., Тарп М., Юинг М. Дно Атлантического океана. - М., 1962.

38. Циргофер Л. Атлантический океан и его моря. – М.: Гидрометеоиздат, 1975, 167 с.

39. Шнюков Е.Ф., Белодед Р.М., Цепко В.П. Полезные ископаемые Мирового океана.- К.:, 1974.

14. Інформаційні ресурси


  1. .....

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи