Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Скачати 195.64 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Дата05.01.2013
Розмір195.64 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
________Геоекологічні інформаційні системи (ГЕІС)_______

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.^ 070500 – “Географія”

спеціалізації______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Геоекологічні інформаційні системи (ГЕІС). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- 8 с.


Розробник:

^ Круглов І.С., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геоекологічні інформаційні системи ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність: 070501 – географія

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 72

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 3

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.
^ Практичні, семінарські

8 год
Лабораторні

16 год

.

^ Самостійна робота

24 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: контр. робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48/24

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – надати студентам уявлення про можливості застосування ГІС у геоекологічних дослідженнях та для менеджменту земельних ресурсів.

Завдання: 1.Ознайомити з базовими поняттями геоекології як науки про геоекосистеми (ГЕС), 2. Ознайомити з типами геоекологічних даних, їхніми джерелами; 3. Дати уявлення про аналіз геоекологічних даних, зокрема геоекологічне моделювання.

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати: основні поняття геоекології як вчення про ГЕС; найважливіші типи геоекологічних даних та способи їхнього отримання; можливості аналізу геоекологічних даних засобами ГІС

вміти користуватися ПЗ виробництва ESRI для таких цілей: формування первинних геоекологічних БД на підставі існуючих гео-даних, базовий аналіз цифрових моделей рельєфу (ЦМР), гео-даних наземного покриву та морфогенних ГЕС; базовий гідрологічний аналіз на підставі ЦМР та гео-даних наземного покриву


^ Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Визначення геоекології. Значення ГІС для геоекологічних досліджень і менеджменту земельних ресурсів


^ Тема 1. Що таке геоекологія

Основні інтерпретації геоекології. Геоекологія як вчення про ГЕС. Геопросторовий підхід як "інтегратор" дисциплін геоекології. ГІС-аналіз як провідний метод геоекології. Геоекологія як провідна методологія інтеграції даних про довкілля у ГІС.


^ Тема 2. Історія та сучасність застосування ГІС для інтегрованого аналізу та менеджменту земельних ресурсів

Метод МкХарга. Географічна інформаційна система Канади. Дослідний інститут систем довкілля. Муніципальна ГІС Сан-Дієго. ГІС у ЄС – пан-європейські геопросторові бази даних. CORINE. Інформаційна система біорізноманіття Карпат. ГІС Держкомлісгоспу.


^ Змістовий модуль 2. Дані у ГЕІС


Тема 3. Теоретичні основи

Просторова диференційованість ландшафту. Множинність ландшафтних конфігурацій. Комплементарні ГЕС. Рельєф та наземний покрив – базові ландшафтні гео-дані.


^ Тема 4. Гео-дані про рельєф

Значення рельєфу для делімітації ГЕС. Цифрові моделі висот (ЦМВ). Інші цифрові моделі рельєфу. Джерела даних для ЦМВ. Глобальна ЦМВ SRTM. Генерування ЦМВ з векторних гео-даних.


^ Тема 5. Геодані про наземний покрив

Поняття наземного покриву. Значення наземного покриву для делімітації ГЕС. Основні типи наземного покриву. Джерела даних про наземний покрив. Глобальний архів космозображень Landsat. Керована класифікація наземного покриву за космозображенням Landsat TM.


^ Тема 6. Інші геоекологічні дані

Точкові дані: кліматичних вимірювань, ґрунтових розрізів, польових геоботанічних описів. Лінійні дані: гідрологічної мережі, транспортної мережі. Полігональні дані – галузеві тематичні карти компонентів ландшафту.


^ Змістовий модуль 3. Геоекологічне моделювання


Тема 7. Моделювання форм рельєфу як основи для виділення ГЕС

Теоретичні засади геоморфометрії. Основні морфометричні показники. Типи топографічного положення. Генерація плакорних форм рельєфу. Генерація долинних форм рельєфу. Оцінка точності результатів моделювання.


^ Тема 8. Моделювання топоклімату

Геоекологічна інтерпретація кліматичних даних – найважливіші показники. Джерела даних про топоклімат. Висотні топо(біо-) кліматичні пояси. Стратифікація ЦМВ на висотні топокліматичні пояси. Точкові дані кліматичних спостережень. Проста сплайн-інтерполяція кліматичних показників. Складна інтерполяція кліматичних точкових даних з використанням залежностей від рельєфу.


^ Тема 9. Моделювання потенційної природної рослинності (ППР) та визначення потенційних природних ГЕС

Уявлення про ППР. Модель природної морфогенної ГЕС. Принципи моделювання ППР. Джерела даних для моделювання ППР. Експертне моделювання ППР у середовищі ГІС.


^ Тема 10. Моделювання актуальної рослинності та визначення актуальних біогенних (соціогенних) ГЕС

Поняття актуальної рослинності, співвідношення з поняттями ППР та наземного покриву. Принципи моделювання. Геоекологічна інтерпретація наземного покриву для визначення імовірної актуальної рослинності. Просторова розгортка результатів інтерпретації у ГІС


^ Тема 11. Моделювання басейнових ГЕС

Поняття басейнової геоекосистеми. Принципи моделювання. Джерела даних для моделювання басейнових ГЕС. Стандартне ПЗ для гідрологічного моделювання (АркГІС).


^ Тема 12. Моделювання екомереж (біотичних мережних ГЕС)

Поняття екологічної мережі. Поняття модельних видів екомережі. Принципи моделювання. Джерела даних. ПЗ для моделювання екомереж.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Визначення геоекології. Значення ГІС для геоекологічних досліджень і менеджменту земельних ресурсів

Тема 1. Що таке геоекологія

6

2

22Тема 2. Історія та сучасність застосування ГІС для інтегрованого аналізу та менеджменту земельних ресурсів

4

2

0

0
2Разом – зм. модуль1

10

4

2

0
4^ Змістовий модуль 2. Дані у ГЕІС

Тема 3. Теоретичні основи

6

2

22Тема 4. Гео-дані про рельєф

6

2
2
2Тема 5. Геодані про наземний покрив

6

2
2
2Тема 6. Інші геоекологічні дані

6

2
2
2Разом за модуль 2

24

8

2

6
8Модуль 2

^ Змістовий модуль 3. Геоекологічне моделювання

Тема 7. Моделювання форм рельєфу як основи для виділення ГЕС

6

2
2
2Тема 8. Моделювання топоклімату

6

2
2
2Тема 9. Моделювання потенційної природної рослинності (ППР) та визначення потенційних природних ГЕС

6

2

2

0
2Тема 10. Моделювання актуальної рослинності та визначення актуальних біогенних (соціогенних) ГЕС

6

2
2
2Тема 11. Моделювання басейнових ГЕС

6

2
2
2Тема 12. Моделювання екомереж (біотичних мережних ГЕС)

8

2

2

2
2Разом – зм. модуль 4

38

12

4

10
12^ Усього годин

72

24

8

18
24

^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Геоекологія як наука про ГЕС

2

2

Базові геопросторові дані для геоекологічних досліджень

2

3

Геопросторове моделювання морфогенних та біогенних ГЕС

2

4

Геопросторове моделювання басейнових та мережних ГЕС

2


^ Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Опрацювання гео-даних про рельєф

2

2

Опрацювання гео-даних про наземний покрив

2

3

Формування геопросторових БД польових досліджень

2

4

Базове моделювання рельєфу та морфогенних ГЕС

2

5

Базове моделювання наземного покриву та соціогенних ГЕС

2

6

Базове моделювання топоклімату

2

7

Базове моделювання басейнових ГЕС

2

8

Базове моделювання мережних ГЕС (екомережі)

2


^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Що таке геоекологія

2

2

Історія та сучасність застосування ГІС

2

3

Теоретичні основи

2

4

Гео-дані про рельєф

2

5

Гео-дані про наземний покрив

2

6

Інші геоекологічні дан

2

7

Моделювання форм рельєфу як основи для виділення ГЕС

4

8

Моделювання топоклімату

2

9

Моделювання ППР

2

10

Моделювання актуальної рослинності

2

11

Моделювання басейнових ГЕС

2

12

Моделювання екомереж

2
Разом

24


^ Методи контролю

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на семінарських заняттях та оцінювання практичних навичок під час виконання лабораторних робіт. Також передбачена підсумкова контрольна робота з теоретичних питань.


^ Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумкова контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12


20


100

10

5

10

5

5

5

5

5

10

5

5

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Методичне забезпечення


Мультимедійні презентації лекцій. Роздатковий матеріал для лекцій у видруку та в електронній формі. Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерному класі з навчальною ГІС Українського Мармарошу, реалізованій засобами ArcGIS (ESRI) (Kruhlov, Bozhuk, 2004).


^ Рекомендована література


Базова


Демерс М. Географические информационные системы. Основы. – М.: Дата+, 1999. – 504 с.

Aronoff S. Geographic information systems: A management perspective. – Ottawa: WDL Publications, 1994. – 294 p.

Richards J.A., Jia X. Remote sensing digital image analysis: an introduction. – Berlin: Springer, 1999. – 363 p.

Допоміжна

Круглов І., Башта А.-Т., Коржик В. та ін. Визначення території екокоридору // Створення екологічних коридорів в Україні // Посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту. – К.: Держ. служба заповідної справи МОНПС України, 2010. – С. 55-70.

Kruhlov I., Bozhuk T. Geoecological information system for Ukrainian Maramorosh // A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research. – Cracow: Jagiellonian University & USDA Forest Service, 2004. – P. 173-182.

ERDAS field guide. 4th edition. – Atlanta: ERDAS, 1997. – 686 p.

List of ISO/TC211 harmonized term definitions. – Majorstua, 1998. – 8 p. (http://www.statkart.no/isotc211)

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. Geographic information systems and science. – Chichester: J. Wiley & Sons, 2005. – 517 p.

Using ArcGIS Spatial Analyst. – Redlands: ESRI, 2002. – 240 p.


Інформаційні ресурси


Корисну інформацію англійською мовою можна здобути на веб-сайті:

http://www.esri..com/company/free.html

http://warnercnr.colostate.edu/~davet/LCaP.html

http://web.udl.es/usuaris/saura/software.htm

http://csi.cgiar.org/visitorsAll.asp

Крім того, рекомендуємо користуватися усіма іншими численними інтернет-ресурсами з ГІС та ДЗ.


Програму склав І.С. Круглов
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи