Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Скачати 125.93 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Дата05.01.2013
Розмір125.93 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
________Геоекологія урбанізованих територій_____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ ^ 6.070500 –“ Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- 7 с.


Розробник:

^ Круглов І.С., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геоекологія урбанізованих територій”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 1

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія

4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 30

7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 3

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

12 год.
^ Практичні, семінарські

6 год
Лабораторні
.

^ Самостійна робота

12 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18/12

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – надати студентам уявлення про особливості геоекосистем міст та про спеціальні підходи до геоекологічного дослідження та оптимізації урбанізованих територій.

Завдання: 1.Ознайомити з основними історичними етапами розвитку містобудівної культури та їхніми особливостями щодо використання природного середовища; 2. Ознайомити з геоекологічними концепціями дослідження та оптимізації урбанізованих територій; 3. Дати уявлення про методи великомасштабного геоекологічного знімання урбанізованих територій.

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати: основні етапи розвитку містобудівної культури, зокрема стосовно особливостей використання природного середовища; базові концепції геоекологічного дослідження міст; прийоми великомасштабного картування урбанізованих територій.

вміти застосувати теоретичні знання для побудови концепції власного дослідження.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Феномен урбанізації та природне середовище


^ Тема 1. Вступ

Феномен урбанізації. Містобудування та містопланування. Проблема оптимізації природного середовища у містах. Поняття урбанізованого ландшафту. Значення геоекології для інтеграції знань про природне середовище у процесі містопланування.


^ Тема 2. Взаємовідносини між містобудівною культурою та природним середовищем у історичному аспекті

Доіндустріальний період (Давній Схід; Античний світ; Європа протягом середньовіччя та ренесансу) – планувальні підходи, вимоги до природного середовища. Індустріальний період – технократичний урбанізм та органічний дезурбанізм, концепції Ле Корбюзьє та Е. Говарда. Перспективи постіндустріального періоду – природочуйне містобудування – бачення П. Геддеса, практика Макхарга.


^ Змістовий модуль 2. Структура, процеси та оцінка урбанізованих геоекосистем


Тема 3. Структура і процеси урбанізованих ГЕС

Поняття ландшафту та геоекосистеми (ГЕС). Компонентна структура урбанізованої ГЕС – первинні природні та антропічні геокомпоненти; людське населення як компонент ландшафту; природничий підхід до вивчення антропічних компонентів. Процеси у ГЕС – фізичні, біотичні, соціальні. Просторова структура урбанізованої ГЕС – редукціонізм та комплементаризм при передачі просторової структури ландшафту; множинність комплементарних ГЕС; структури геоморфологічних та архітектурних одиниць. Часова структура урбанізованої ГЕС – стани та зміни ГЕС, критерії виділення.


^ Тема 4. Оцінка урбанізованих ГЕС

Сутність оцінки – об’єкт та суб’єкт. Бальна оцінка та оціночна класифікація. Алгоритм оціночної класифікації. Інженерна оцінка ГЕС для малоповерхового та багатоповерхового житлового будівництва. Інженерна оцінка ГЕС для промислового та транспортного будівництва. Природоохоронна оцінка ГЕС. Недоліки існуючих методик оцінки ГЕС. ГІС для оцінки та моделювання змін в урбанізованих ГЕС.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Феномен урбанізації та природне середовище

Тема 1. Вступ

4

2


2Тема 2. Взаємовідносини між містобудівною культурою та природним середовищем у історичному аспекті

10

4

24Разом за модуль 1

14

6

26^ Змістовий модуль 2. Структура та оцінка урбанізованого ландшафту

Тема 3. Структура і процеси урбанізованих ГЕС

10

4

24Тема 4. Оцінка ГЕС для містопланування

6

2

22Разом за модуль 2

16

6

46^ Усього годин

30

12

612

^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Взаємовідносини між містобудівною культурою та природним середовищем у історичному аспекті

2

2

Структура і процеси урбанізованих ГЕС

2

3

Оцінка урбанізованих ГЕС

2^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Феномен урбанізації

2

2

Взаємовідносини між містобудівною культурою та природним середовищем у історичному аспекті

4

3

Структура і процеси в урбанізованих ГЕС

4

4

Оцінка урбанізованих ГЕС

2
Разом

12


^ Методи контролю

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на семінарських заняттях та оцінювання практичних навичок під час виконання практичних робіт.


^ Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4


100

20

30

30

20

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів


^ Методичне забезпечення


Мультимедійні презентації лекцій. Роздатковий матеріал для лекцій у видруку та в електронній формі.


Рекомендована література


Базова


Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства: В 2-х т. - 2-е изд. - Т. I: Градосторительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979. – 495 с.

Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства: В 2-х т. - 2-е изд. - Т. II: Градосторительство XX века в странах капиталистического мира. – М.: Стройиздат, 1979. – 412 с.

Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. - К.: Вища школа, 1975. - 248 с.

Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 222 с.

Круглов І.С. Містобудівна культура та природне середовище. – Львів: Світ, 1998. – 40 с.


Допоміжна


Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 455 с.

Глазачев С.Н. Краткий очерк истории развития городского ландшафтоведения // Вопросы географии. Вып. 35. – Волгоград, 1970. – С. 21-51.

Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. (Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій): Монографія. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998. – 139 с.

Круглов І.С. Міська ландшафтно-екологічна інформаційна система // Укр. геогр. журн. - 1997. - №3. - С. 41-47.

Круглов И.С., Миллер Г.П. Некоторые аспекты геосистемного изучения урбанизированных территорий // Изв. Руск. геогр. общ-ва. - 1993. - Т. 125. - Вып. 4. - С. 29-35.

Breuste J. Landschaftsökologische Strukturen in Städten // Naturraumerkundung und Landnutzung: Geochorologishe Verfahren zur Analyse, Kartierung und Bewertung von Naturräumen. – Berlin: Akademie Verlag, 1991. – S. 229-236.

Douglas I. The urban environment. - London: Edward Arnold, 1983. - 229 p.

Krouglov I. Landscape-ecological information system for Lviv: Data base design and modeling // Геодезія, картографія та аерофотознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. - 1997. - № 58. - С. 125-130.

Kruhlov I. The structure of the urban landscape // Acta Fac. Rer. Nat. Universitatis Ostraviensis: Geologie-Geographie. – 1999. – N 175. – P. 71-89.


Програму склав І.С. Круглов
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи