Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Скачати 195.05 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Дата05.01.2013
Розмір195.05 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Геофізичне регулювання ландшафтних систем

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ ^ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.


Розробник:

Муха Б.П., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геофізичне регулювання ландшафтних систем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 41

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

42 год.
^ Практичні, семінарськіЛабораторні
.

^ Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32/9

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

вміти.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.


Тема 1. Мета і завдання спецкурсу. Програма спецкурсу. Зв’язок з геофізикою ландшафтів. Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Єство фізико-хіміко-біотичних геоформацій.

Єдність світу. Устрій світу.Детермінізм процесів. Закони впорядкованості. Розупорядкованість. Історизм явищ і генезис. Середовище і сусідство. Хаос явищ як категорія дефіциту знань і як підстава ймовірнісного аналізу. Системна організація світу


Тема 2. Ландшафтні системи. Фізична основа єдності геосистем- обмін речовиною і енергією. Генезис геосистем і їх структура. Функціонування геосистем як складових системно організованої природи. Басейновий, позиційний, типологічний підходи у вивченні структури .


Тема 3. Геосистеми як об’ємні тіла. Вертикальні та горизонтальні границі природних комплексів як вираз міжкомпонентних та міжелементних зв’язків геосистем. Характер границь і тіснота зв’язків між геосистемами. Стійкість та мінливість горизонтальних і вертикальних границь. Границі як буферні геокомплекси.


Тема 4. Географічні маси. Географічні горизонти. ертикальна структура геосистем. Діяльна поверхня геосистеми. Каркасні горизонти. Чинник і реакція геосистеми. Ланцюгові зв’язки. Самозбудження, затухання. Рівновага


Тема 5. Мінливість характеристик геосистем, її фізична підстава. Динаміка і розвиток – їх штучна розрізненість і природна єдність. Ритми і циклічність у функціонуванні ландшафтних систем., режими їх функціонування. Стани природних територіальних комплексів. Траєкторії станів. Етологія ПТК.

Тема 6. Стійкість природних систем (покомпонентна) Збалансованість потоків речовини і енергії, як показник стійкості геокомплексів. Активність і пасивність природних комплексів.

Контрастність характеристик геосистем як умова їх активності. Самоорганізація стійкості природних систем. Релаксація і гомеостаз геосистем. Зв’язок різноманітності і стійкості природних систем.


Тема 7. Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах. Організація моніторингових стаціонарних і квазістаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.


Тема 8. Методи досліджень у геофізиці ландшафтів. Метод функціонально-динамічних рядів геосистем. Метод комплексної ординації геосистем. Метод просторово-часового аналізу і синтезу геосистем.Метод балансів потоків речовини і енергії.


Змістовий модуль 2.


Тема 9. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні. (ГІС-и як підстава для планування корекцій геосистем Практична інтерпретація результатів ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема 10. Діагноз якості природного комплексу. Взаємозв’язки в природних комплексах Внутрішні ї зовнішні зв’язки як посередник регулювання якісних і кількісних характеристик


Ординація зв’язків, як підстава регуляції геосистем.

Локальні контрасти характеристик геосистем як опосередковані аномалії. Індикатори змін.

Тема 11. Ретроспекція генезису геосистем. Корінні і похідні геокомплекси. Факторально-динамічні ряди фацій

Прогноз розвитку геосистем. Антропогенний фактор у природних комплексах. Екологічні принципи регулювання природних систем Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження.

Тема 12. Антропогенний фактор у розвитку природних комплексівх Натуралізація антропогенних геосистем Рекультивація розладнаних геосистем. Реституція антропомодифікованих систем.

Тема 13. Флуктуація станів геосистем нормальна, оптимальна, екстремальна. Моделювання станів геосистем. Моделювання функціонування станів геосистем. Регулювання (оптимізація) станів: А) інтенсивністю - Б) тривалістю протікання процесів, їх запобіганням (недопусканням).
^

Тема 14. Радіаційний баланс і його регулювання в ландшафтних системах. Тепловий баланс і його регулювання в ландшафтних системах


Водний баланс і його регулювання в ландшафтних системах Осушувальні меліорації в ландшафтних системах

Проблеми іригації в ландшафтних системах.


Тема15. Регулювання випаровування в ландшафтних системах. Регулювання інфільтрації в ландшафтних системах. Регулювання стоку в ландшафтних системах.


Тема16. Оптимізація структури природокористування (угідь). Ліси – регулятори екологічних характеристик. Оптимізація залісненості. Регуляція лісом і у лісі. Болота – регулятори водних балансів. Водойми – регулятори природних балансів. Рільництво – регулятор природних процесів. Хімічні меліорації в ландшафтних системах. Фітомеліорація в ландшафтних системах (луки, пасовища).


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.


Тема1. Зв’язок з геофізикою ландшафтів. Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Єство фізико-хіміко-біотичних геоформацій.

Єдність світу. Устрій світу.Детермінізм процесів. Закони впорядкованості. Розупорядкованість. Історизм явищ і генезис. Середовище і сусідство. Хаос явищ як категорія дефіциту знань і як підстава ймовірнісного аналізу. Системна організація світу .


Тема 2. Ландшафтні системи. Фізична основа єдності геосистем- обмін речовиною і енергією. Генезис геосистем і їх структура. Функціонування геосистем як складових системно організованої природи. Басейновий, позиційний, типологічний підходи у вивченні структури .


Тема 3. Геосистеми як об’ємні тіла. Вертикальні та горизонтальні границі природних комплексів як вираз міжкомпонентних та міжелементних зв’язків геосистем. Характер границь і тіснота зв’язків між геосистемами. Стійкість та мінливість горизонтальних і вертикальних границь. Границі як буферні геокомплекси.

Тема 4. Географічні маси. Географічні горизонти. ертикальна структура геосистем. Діяльна поверхня геосистеми. Каркасні горизонти. Чинник і реакція геосистеми. Ланцюгові зв’язки. Самозбудження, затухання. Рівновага.

Тема 5. Мінливість характеристик геосистем, її фізична підстава. Динаміка і розвиток – їх штучна розрізненість і природна єдність. Ритми і циклічність у функціонуванні ландшафтних систем., режими їх функціонування. Стани природних територіальних комплексів. Траєкторії станів. Етологія ПТК.

Тема 6. Стійкість природних систем (покомпонентна) Збалансованість потоків речовини і енергії, як показник стійкості геокомплексів. Активність і пасивність природних комплексів.

Контрастність характеристик геосистем як умова їх активності. Самоорганізація стійкості природних систем. Релаксація і гомеостаз геосистем. Зв’язок різноманітності і стійкості природних систем.

Тема 7. Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах. Організація моніторингових стаціонарних і квазістаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема 8. Методи досліджень у геофізиці ландшафтів. Метод функціонально-динамічних рядів геосистем. Метод комплексної ординації геосистем. Метод просторово-часового аналізу і синтезу геосистем.Метод балансів потоків речовини і енергії.

Разом – зм. модуль1

Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 9. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні. (ГІС-и як підстава для планування корекцій геосистем Практична інтерпретація результатів ландшафтно-геофізичних досліджень.
Тема 10. Діагноз якості природного комплексу. Взаємозв’язки в природних комплексах Внутрішні ї зовнішні зв’язки як посередник регулювання якісних і кількісних характеристик.


Ординація зв’язків, як підстава регуляції геосистем.

Локальні контрасти характеристик геосистем як опосередковані аномалії. Індикатори змін.


Тема 11. Ретроспекція генезису геосистем. Корінні і похідні геокомплекси. Факторально-динамічні ряди фацій

Прогноз розвитку геосистем. Антропогенний фактор у природних комплексах. Екологічні принципи регулювання природних систем Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження.

Тема 13. Флуктуація станів геосистем нормальна, оптимальна, екстремальна. Моделювання станів геосистем. Моделювання функціонування станів геосистем. Регулювання (оптимізація) станів: А) інтенсивністю - Б) тривалістю протікання процесів, їх запобіганням (недопусканням).
^

Тема 14. Радіаційний баланс і його регулювання в ландшафтних системах. Тепловий баланс і його регулювання в ландшафтних системах


Водний баланс і його регулювання в ландшафтних системах Осушувальні меліорації в ландшафтних системах

Проблеми іригації в ландшафтних системах.


Тема15. Регулювання випаровування в ландшафтних системах. Регулювання інфільтрації в ландшафтних системах. Регулювання стоку в ландшафтних системах.

Тема16. Оптимізація структури природокористування (угідь). Ліси – регулятори екологічних характеристик. Оптимізація залісненості. Регуляція лісом і у лісі. Болота – регулятори водних балансів. Водойми – регулятори природних балансів. Рільництво – регулятор природних процесів. Хімічні меліорації в ландшафтних системах. Фітомеліорація в ландшафтних системах (луки, пасовища).

^ Усього годин^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567
^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567

^ Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Методичне забезпечення


Рекомендована література


Програму склав Б.П. Муха
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи