Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 312.35 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата05.01.2013
Розмір312.35 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Геохімія ландшафтів


(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________________6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________6.070500_”Географія”_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

_____________________________фізичноїгеографії___________________________________


Протокол № 16 від 8 червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії

_______________________ (___Мельник А.В.____)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “_Геохімія ландшафтів”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


3-йКурсова робота-1

Семестр

Загальна кількість годин -48

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

42 год.

год.

^ Практичні, семінарські

6 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: курсова робота, залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчити закономiрностi мiграцiї,розсiювання i концентрацiю атомiв у ландшафтi та їх роль в забезпеченні функціональних зв’язків у геосистемах.

Завдання .

- розширення розумiння змісту компонентiв геосистем та функцiональних зв'язкiв мiж ними на атомарному рiвнi;

- вивчення впроваджень результатів прикладних досліджень в теоретико-методологічну базу дисципліни;

- освоєння понятійного апарату дисципліни;

- вивчення факторів i видів мiграцiї хiмiчних елементiв у природних системах;

- освоєння методики геохiмiчних дослiджень природних систем;

- освоєння основ ландшафтно-геохімічного картографування;

- ознайомлення з основними прикладних аспектами геохiмiї ландшафтiв.

- вивчення зональних типiв геохімічних ландшафтів;

- вивчення геохімії окремих елементів та історичній геохімії ландшафтів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: .особливості видів міграції між компонентами геосистем, головні поняття сформовані в цьому науковому напрямі, зональні особливості міграції хімічних елементів і прикладні наслідки цих міграцій, роль кожного хімічного елементу в міграційних зв’язках і наслідки цієї міграції.

вміти: здійснювати аналіз видів міграції хімічних елементів в геосистемах, освоїти методику польових досліджень міграції хімічних елементів в геохімічних ландшафтав, здійснювати картування території для складання ландшафтно-геохімічної карти, оцінювати наслідки міграції хімічних елементів на функціональні процеси в геосистемах і здоров’ї людини. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Міграція хімічних елементів в геохімічних ландшафтах…..18 год

Лекція 1. Вступ до геохiмiї ландшафтiв ………………………………………………………………….2 год.

Лекція 2. Мiграцiя хiмiчних елементiв. Внутрішні фактори…………. …………………………..…. .2 год.

Лекція 3. Мiграцiя хiмiчних елементiв. Зовнішні фактори…………………………………………………2 год

Лекція 4. Лiтогенна i атмосферна мiграцiя. …………………………………………………… ………...2 год.

Лекція 5. Водна мiграцiя…………………………………………………………………………………… 2 год.

Лекція 6. Бiогенна мiграцiя. ………………………………………………………………………………… 2 год.

Лекція 7. Наслідки бiогенної мiграцiї. ……………………………………………………………………… 2 год.

Лекція 8. Техногенна мiграцiя………………………………………………………………………………. 2 год.

Лекція 9. Морфологія і таксономія геохiмiчних ландшафтiв …………………………………………….. 2 год.

Змістовий модуль 2. Класифікація, аналіз і наслідки міграції хімічних елементів в ландшафтах……………………………………………………………………………………24 год

Лекція 10. Геохiмiчна класифiкацiя ландшафтів. Методологічні засади класифікації. ……………… … 2 год.

Лекція 11. Методи ландшафтно-геохімічних досліджень……………………………………………………2 год

Лекція 12. Ландшафтно-геохімічна карта. ……… ………………………………………………………2 год.

Лекція 13. Ландшафтно-геохімічний аналіз екологічного стану території. …………………… ………2 год.

Лекція 14. Ландшафтно-геохімічний аналіз і оцінка екологічного стану території. ……………… …2 год.

Лекція 15. Прикладнi аспекти геохiмiї ландшафтiв………………………………………………… …… 2 год

Лекція 16. Геохiмiя основних типiв ландшафтів. Тундра, тайга, широколистяні ліси………………… ….. 2 год.

Лекція 17. Геохiмiя основних типiв ландшафтів. Лісостеп, степ, напівпустелі, пустелі, вологі екваторіальні ліси…………………………………………………… ………………………………………………………….. 2 год.

Лекція 18. Геохімія високогірних ландшафтів………………………………………………………………….2 год

Лекція 19. Геохiмiя окремих елементів у ландшафтi. Лужні елементи…………………………… ……2 год.

Лекція 20. Геохiмiя окремих елементів у ландшафтi. Біогенні елементи. Важкі метали …………………2 год.

Лекція 21. Геохiмiя окремих елементів у ландшафтi. ….…………………...………………………………2 год.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Вступ до геохiмiї ландшафтiв .

6

2


4Тема 2. Мiграцiя хiмiчних елементiв. Внутрішні фактори

6

2


4Тема 3. Мiграцiя хiмiчних елементiв. Зовнішні фактори

6

2


4Тема 4 Лiтогенна i атмосферна мiграцiя.

6

2


4Тема 5. Водна мiграцiя

6

2


4Тема 6. Бiогенна мiграцiя

6

2


4Тема 7. Наслідки бiогенної мiграцiї

6

2


4Тема 8. Техногенна мiграцiя

6

2


4Тема 9. Морфологія і таксономія геохiмiчних ландшафтiв

6

2


4Разом – зм. модуль1

54

18


36Змістовий модуль 2. Назва.

Тема 10. Геохiмiчна класифiкацiя ландшафтів. Методологічні засади класифікації.

6

2


4Тема 11. Методи ландшафтно-геохімічних досліджень

6

2


4Тема 12.Ландшафтно-геохімічна карта

6

2


4Тема 13. Ландшафтно-геохімічний аналіз екологічного стану території.

6

2


4Тема 14. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території.

6

2


4Тема 15. Прикладнi аспекти геохiмiї ландшафтiв

6

2


4Тема 16. Геохiмiя основних типiв ландшафтів. Тундра, ліси.

6

2


4Тема 17. Геохiмiя основних типiв ландшафтів. Лісостеп, степ, напівпустелі, пустелі, вологі екваторіальні ліси

6

2


4Тема 18. Геохімія високогірних ландшафтів

6

2


4Тема 19. Геохiмiя окремих елементів у ландшафтi. Лужні елементи.

6

2


4Тема 20. Геохiмiя окремих елементів у ландшафтi. Біогенні елементи. Важкі метали

6

2


4Тема 21. Історична геохімія ландшафтів

6

2


4Разом – зм. модуль 2

72

24


48


^

Усього годин


126

42


84


^

Курсова робота


48
-

-
--

-

-^

Усього годин


174

42


84
^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Оцінка факторів міграції хімічних елементів в геосистемах

2

2

Освоєння методики польових ландшафтно-геохімічних досліджень

2

3

Доповідь на семінарі на вибрану тему

2^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

1.1. Iсторiя розвитку вчення про геохiмiю ландшафтiв..

2
1.2. Наукове i практичне значення геохiмiї ландшафтiв.

2

2

2.1. Характеристики міграції хімічних елементів

2
2.2. Ландшафтно-геохiмiчнi процеси.

2

3

3.1. Роль лiтологiї в геохiмiчних процесах.

2
3.2. Показники механічної міграції

2

4

4.1. Особливості міграції газів.

2
4.2. Міграція газів у приземній атмосфері

2

5

5.1. Хімічний склад вод ландшафтів.

2
5.2. Водна міграція хімічних елементів.

2

6

6.1. Хімічний склад живої речовини.

2
6.2. Біогенні типи геохімічних ландшафтів

2

7

7.1. Вплив живої речовини на утворення мінералів

2
7.2. Геологiчне значення біогенної акумуляцiї хiмiчних елементiв у грунтах і земній корі.

2

8

8.1. Вплив техногенної міграції хімічних елементів на геосфери.

2
8.2. Міграція хімічних елементів в техногенних системах.

2

9

9.1. Мiсцевий геохімічний ландшафт.

2
9.2. Просторова структура геохімічних ландшафтів.

2

10

10.1. Номенклатура геохiмiчних ландшафтiв.

2
10.2. Підходи до ландшафтно-геохімічного районування.

2

11

11.1. Ландшафтно-геохімічне картографування:

2
11.2. Аналіз просторової структури геохімічних ландшафтів.

2

12

12.1. Огляд карт диференціації природних геосистем та їх компонентів:

2
12.2. Ландшафтно-геохімічне картографування.

2

13

13.1. Ландшафтно-геохімічний аналіз стану територій.

2
13.2. Аналіз впливу геохімічного середовища на здоров’я людини.

2

14

14.1. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій.

2
14.2. Оцінка геосистем за умовами первинного розподілу забруднень.

2

15

15.1. Геохімія ландшафтів і сiльське господарство.

2
15.2. Геохімія ландшафтів і охорона природи.

2

16

16.1. Геохімія тундрових ландшафтів

2
16.2. Геохімія лiсових ландшафтів

2

17

17.1. Геохімія лiсостепових ландшафтів

2
17.2. Геохімія пустинних ландшафтів

2

18

18.1. Геохімія ландшафтів лісового поясу в горах.

2
18.2. Геохімія субальпійського поясу в горах

2

19

19.1. Дуже рухливі водні мігранти (сірка, хлор).

2
19.2. Слаборухливі хімічні елементи (кремній; калій,фосфор.

2

20.

20.1. Рухливі водні мігранти (кальцій, магній, натрій, стронцій, фтор.

2
20.2. . Водні мігранти рухливі у відновлювальних ( глеєвих) умовах і інертні в окислювальних ( залізо, марганець).

2

21

21.1. Основні етапи розвитку геохімічних ландшафтів протягом геологічної історії

2
21.2. Загальні закономірності розвитку геохімічних ландшафтів.

2
Разом

84


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Кожний студент виконує курсову роботу і доповідає її перед групою. В процесі виконання програми спецкурсу виконуються також завдання на практичних роботах.

^ 10. Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. Програма спецкурсу «Геохімія ландшафтів». – Львів,1996 р.

13. Рекомендована література

Базова

1. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М., 1961, 1975. .


1. Основна лiтература

1. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов. М.,1988.

2. Лукашев К.И., Лукашев В.К. Геохимия ландшафта. Минск, 1972.

3. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій. – Київ, 1998.

5. Чертко Н.К. Геохимия ландшафта. Минск, 1981.

8. Фортескью Дж. Геохимия окружающей среды. М., 1985. 360 с.

Додаткова лiтература

 1. Агрохимикаты в окружающей среде / Хайниш Э., Паукке Н., Нагель Г.Д. и др. М., 1979.

 2. Адаменко В.Н., Кондратьев К.Я., Синяков С.А. Выпадание из атмосферы металлов на Северном полюсе в сравнении с фоновыми районами северо-запада Европы. //Изв. ВГО. Вып.4. Т. 123, 1991.

 3. Алмазов A.M. Гидрохимия устьевых областей рек. -К.: Изд-во АН УССР, 1962. -256с.

 4. Барсуков В.Л. Основные черты геохимии олова. М., 1974.

 5. Беус А.А. Геохимия литосферы. М., 1981.

 6. Биогеохимические циклы в биосфере.М., 1976.

 7. Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек. М., 1976.

 8. Вернер Э. Геохимический анализ фаций. М., 1976.

 9. Войткевич Г.В., Бессонов О.А. Химическая эволюция Земли. М., 1986.

 10. Войткович Г.В., Закруткин В.В. Основы геохимии. М., 1976.

 11. Галаган О.О. Ландшафтно-геохімічні дослідження міграції важких металів у лісостепових ландшафтних комплексах України. - К.: Український географічний журнал.№2 1993 – с. 32-35.

 12. Галимов Ý.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., 1968.

 13. Геохiмiя ландшафтiв (Зб. статей). К., 1969, 1975.

 14. Геохимические методы поисков нефтяных и газовых месторождений.

 15. Геохимия архея. М., 1987.

 16. Геохимия газов земной коры и атмосферы. М., 1972.

 17. Геохимия ландшафтов и практика народного хозяйства // Сб. под ред. М.А.Глазовской. М., 1979.

 18. Геохимия техногенного преобразования ландшафтов. М., 1978.

 19. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методика исследования природных ландшафтов. М., 1964. 230 с.

 20. Глазовская М.А. Ландшафтно-геохимическое районирование суши Земли. М., 1967.

 21. Глазовская М.А. Технобиогемы - исходные физико-географические объекты ландшафтно-геохимического прогноза. М., Вестн. МГУ, сер.V. География, 1972, № 6. С. 23-35.

 22. Глазовская М.А. Техногенез и проблемы ландшафтно-геохимического прогнозирования. М., Вестн. МГУ, сер.V. География, 1968, № 1. С. 30-36.

 23. Глазовская М.А., Добровольская Н.Г. Геохимические функции микроорганизмов. М., 1984.

 24. Глазовская М.А.Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. М., 1981.

 25. Голубьев В.С. Динамика геохимических процессов. М., 1981. 208 с.

 26. Гриневецький В.Т., Шевченко Л.М. Ющенко. Хімічний режим атмосферних опадів в агро- і лісоових ландшафтах Київського Полісся. – К.: Український географічний журнал, № 3, 1994,- с.10 – 16.

 27. Делвич К. Круговорот азота. В кн.: Биосфера. М., 1972.

 28. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеивание. М., 1983.

 29. Добровольський В.В. Проблемы геохимиии в физической географии.

 30. Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем.

 31. Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем.

 32. Загрязнение атмосферы, почвы, природных вод и растительности: Сборник. М., 1983. 112 с.

 33. Израэль Ю.А., Назаров И.Л., Пресман А.Я. Кислотные дожди. Л., 1983.

 34. Касимов Н.С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов.

 35. Ковальский В.В. Геохимическая экология. М., 1974.

 36. Крайнов С.Р. Геохимия редких ýлементов в подземных водах. М., 1973.

 37. Крайнов С.Р. Основы геохимии подземных вод. М., 1980.

 38. Ландшафтно-геохимическое районирование и охрана среды // Вопр. географии. М., 1983. Сб. 120.

 39. Личагин М.Ю. Химический состав атмосферных осадков на территории СССР.- В кн.: Вопр. географии. М, 1983, С. 183-187.

 40. Малюга Д.П. Биогеохимический метод поисков рудных месторождений. М., 1963.

 41. Мейнард Дж. Геохимия осадочных рудных месторождений. М., 1985.

 42. Методология и методика почвенных и ландшафтно-геохимических исследований / Под. ред. М.А.Глазовской. М., 1977, 1979. 188 с.

 43. Мицкевич Б.Ф., Сущик Ю.А. Основы ландшафтно-геохимического районирования. К., 1981. 173 с.

 44. Мур Дж., Рамамутри С. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния. М., 1980.

 45. Назаров В.Г. Геохимия высокогорных ландшафтов. М., 1974 .

 46. Перельман А.И. Геохимия ýлементов в зоне гипергенеза. М., 1972.

 47. Перельман А.И. Геохимия ландшафтов рудных провинций. М., 1982.

 48. Платонов А.Н. Природа окраски минералов. Киев, 1976.

 49. Покоржевский А.Д. Геохимическая экология наземных животных. М., 1985.

 50. Почвенно-географические и ландшафтно-геохимические исследования для целей сельского хозяйства и поиска полезных ископаемых / Под ред. М.А.Глазовской. М., 1964. 234 с.

 51. Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности. М., 1965.

 52. Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане. М., 1977.

 53. Семенова Л.Н. О неоднородности степных геосистем по содержанию рассеяных элементов // Геогр. и природ. ресурсы, 1987, N2. С. 60-69.

 54. Снытко В.А. Геохимические исследования метаболизма в геосистемах. Новосибирск, 1978.

 55. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М., 1962 .

 56. Теоретические основы геохимических методов поисков рудных месторождений. М., 1986. 39 с.

 57. Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем.

 58. Тинсли Н. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. Пер. с англ. М., 1982. 281 с.

 59. Тяжелые металлы в окружающей среде. // Сб. М., 1980.

 60. Фельдман Е.С. Медико-географические исследования территории Молдавии. Кишинев, 1977.

 61. Хефс Й. Геохимия стабильных изотопов. М., 1983.

 62. Химия нижней атмосферы / Под ред. С. Расула. М., 1976.

 63. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. М., 1978.

 64. Щербаков А.В. Геохимия термальных вод. М., 1968.

 65. Щербина В.В. Миграция элементов и процессы минералообразования. М., 1980.


Допоміжна

 1. Вернадский В.И. Избранные сочинения: В 5-ти т. М., 1954 -1960. Т. 1.

 2. Зверев В.П. Роль подземных вод в миграции химических элементов. М., 1982.

 3. Борисенко Л.Ф. Ванадий. М., 1973.

 4. Бурков В.В., Подпорина Е.К. Стронций. М., 1960.

14. Інформаційні ресурси

 1. .....Програму склав П. М. Шубер

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи