Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 197.67 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата06.01.2013
Розмір197.67 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетичні ресурси геосистем


(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________________6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________6.070500_”Географія”_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

_____________________________фізичноїгеографії___________________________________


Протокол № 16 від. 8 червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії

_______________________ (___Мельник А.В.____)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Енергетичні ресурси геосистем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йКурсова робота-

Семестр

Загальна кількість годин -

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

год.

^ Практичні, семінарські

6 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета Оцінити і дати аналіз можливості використання енергетичних ресурсів геосистем і їх компонентів, як альтернативних джерел енергії.

Завдання:

 • Вивчити види енергетичних ресурсів і їх стан використання в сучасному господарстві;

 • Ознайомитись з станом використання енергетичних ресурсів на Україні і в Карпатському регіоні України.

 • Здійснювати характеристику енергетичних ресурсів в компонентах геосистеми.

 • Здійснювати аналіз і оцінку енергетичних ресурсів (солярних, повітряних, водних, біотичних) в рамках Карпатського регіону.

 • Ознайомитись з сучасними технічними можливостями використання зовнішньої і внутрішньої енергії в геосистемах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

види енергетичних ресурсів компонентів геосистем і їх поєднання на регіональному рівні;

технічні можливості отримання енергетичних ресурсів з компонентів геосистем, обґрунтування їх природної і господарської ефективності.

Просторову ландшафтну структуру регіону і поєднання енергетичних ресурсів в геосистемах.

вміти:

здійснювати характеристику, аналіз і оцінку енергетичних ресурсів геосистем і їх компонентів.

Вміти обґрунтовувати екологічну доцільність використання альтернативних джерел енергії на прикладі України і Карпатського регіону.

Здійснювати розрахунки можливого енергетичного потенціалу геосистем 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вивчення енергетичних ресурсів геосистем......................10 год

Тема 1. “Енергетика” і “ресурси” геосистем. Підходи до формування понять і виявлення їх місця в понятійно-термінологічному апараті ландшафтознавства. Історія становлення і вивчення питання енергетики і ресурсного потенціалу геосистем. Місце “енергетики” і “ресурсів” в різних підходах ландшафтознавства…………. ………….2 год.

Тема 2. Методи вивчення енергетичних полів і ресурсного потенціалу геосистем. Енергія радіаційного поля геосистем……………………………………………….…..…..2 год.

Тема 3. Енергія складових водного балансу (опадів. випаровування, стоку, ерозії). Енергія і ресурсний потенціал вологообігу в геосистемах різних рангів. Регулювання випаровування, стоку і ерозії в геосистемах. Енергія складових водного балансу (опадів. випаровування, стоку, ерозії). Енергія і ресурсний потенціал вологообігу в геосистемах різних рангів. Регулювання випаровування, стоку і ерозії в геосистемах……………….2 год.

Тема 4. Енергія поля вітру (рельєфотвірна, вплив на вологообіг, біоту). Використання енергії вітру. Негативні явища вітрового режиму і заходи з їх запобігання. Гравітаційна енергія геосистем (денудація, обвали, зсуви, лавини). Ресурсний потенціал гравітаційної енергія в гірських і рівнинних геосистемах.”…………………….…………………….....2 год.

Тема 5. Енергія грунтотворення геосистем (трансформація складових радіаційного балансу, гумусоутворення). Потенціал родючості грунтів. Енергія біоти геосистем (фотосинтез, транспірація, деструкція). Ресурсний потенціал живої речовини, біоенергетика …………………………………………………………………………………………….…2 год.

Змістовий модуль 2. Енергетичні ресурси геосистем і їх прикладне значення……………………………………………………………………........................8 год

Тема 6. Енерія і її роль у динаміці й функціонуванні геосистем. Аналіз енергетичних взаємодій в геосистемах для визначення їх ресурсного потенціалу …………………..…2 год.

Тема 7. Оцінка енергетичних взаємодій і ресурсного потенціалу геосистем. Використання енергетичного потенціалу і ресурсів геосистем у виробничій сфері …….2 год.

Тема 8. Використання енергетичного потенціалу і ресурсів геосистем у сфері відпочинку і охороні природи. Синенергетика і ресурсний потенціал геосистем ………2 год.

Тема 9. Техногенна енергетика в геосистемах. Прикладні аспекти використання сонячної енергії (геліоенергетика, “експозиційне землеробство). Прикладні аспекти застосування енергетичних ресурсів геосистем ..………………………………………….2 год.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Вивчення енергетичних ресурсів геосистем .

Тема 1. “Енергетика” і “ресурси” геосистем.

2

2Тема 2. . Методи вивчення енергетичних полів і ресурсного потенціалу геосистем.

4

2

2
Тема 3. Енергія складових водного балансу

2

2Тема 4. Енергія поля вітру

4

2

2
Тема 5. Енергія біоти геосистем

2

2Разом – зм. модуль1

14

10

4
^ Змістовий модуль 2. Енергетичні ресурси геосистем і їх прикладне значення.

Тема 6. Енерія і її роль у динаміці й функціонуванні геосистем.

2

2Тема 7 Оцінка енергетичних взаємодій і ресурсного потенціалу геосистем.

2

2Тема 8. Використання енергетичного потенціалу і ресурсів геосистем у сфері відпочинку і охороні природи.

2

2Тема 9. Техногенна енергетика в геосистемах.

4

2

2
Разом – зм. модуль 2

10

8

2^

Усього годин


24

18

6^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин


24

18

6

^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Аналіз радіаційного забезпечення геокомплексів

2

2

Аналіз теплового забезпечення і теплових ресурсів геосистем

2

.3

Оцінка придатності застосування альтернативних джерел енергетики в геосистемах Західного регіону України

2

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

...

...

2

...

...
Разом

^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Кожен студент виконує наукове дослідження з аналізу і оцінки енергетичного потенціалу геосистем території свого дипломного дослідження. і здійснює доповідь на семінарі.

^ 10. Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. ......

13. Рекомендована література

Базова

1. .Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., 1972 р.


Допоміжна

1. Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Розвиток екоенергетики в Карпатському регіоні// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – 1998. – Вип. 35.Т. 1.- Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ.- С.88-96.

2. Рудько Г.І., Консевич Л.М. Оцінка потенціалу гідроенергетичних ресурсів рік басейнів Прута і Сирету// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – 1998. – Вип. 35.Т. 1.- Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ.- С.115-124.

3. Рудько Г.І., Консевич Л.М. Наукові основи екологічної оцінки та отимального використання гідроресурсів Карпатського регіону України: Препр./Укр. буд. економ. та наук.-техн. знань тов-ва "Знання" України. – К: 1998 –138 с.

4. Рудько Г.І., Михайлів М.І., Петрів О.С., Консевич Л.М. Основні положення концепції розвитку екоенергетики на місцевих відновних джерелах енергії і механізму впровадження нетрадиційних джерел енергії в Карпатському регіоні: Препр./ ЦНТЕІ. -Івано-Франківськ:

5. Консевич Л.М. Аналіз гідроенергетичного використання гірських річок Карпат в минулому: Зб.наук.пр. Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону - Івано-Франківськ: Екор. - 1998. - С. 70-83.


14. Інформаційні ресурси


 1. www.rea.org.ua.

 2. info@naer.gov.ua

 3. www.ntpo.com

Прграму склав П. М. Шубер

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи