Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Скачати 147.16 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Дата06.01.2013
Розмір147.16 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Концепції сучасного ландшафтознавства

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ ^ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________ландшафтознавство___________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- 8 с.


Розробник:

Круглов І.С., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Концепції сучасного ландшафтознавства”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 1

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія

5-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 36

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

12 год.
^ Практичні, семінарські

12 год.
Лабораторні
.

^ Самостійна робота

12 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 24/12

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – надати студентам поглиблених знань з новітньої історії та сучасного стану розвитку теоретичних основ ландшафтознавства.

Завдання: 1.Ознайомити з основними ландшафтознавчими школами; 2. Розглянути особливості теоретичних підходів до вивчення ландшафтних структур та процесів; 3. Оглянути сучасні методи дослідження ландшафтів.

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати: основні ландшафтні концепції та специфіку ландшафтознавчого підходу;

вміти використати теоретичні положення ландшафтознавства для концептуального обґрунтування власного наукового дослідження.


^ Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Розвиток вчення про ландшафт


Тема 1. Ландшафтознавчі школи СРСР у другій половині ХХ століття

Московська школа Н. Солнцева – "літогенне" ландшафтознавство. Воронезька школа Ф, Мількова – "антропогенне" ландшафтознавство. Ленінградська школа А. Ісаченка – "прикладне" ландшафтознавство. Іркутська школа В. Сочави – "біоцентричне" вчення про геосистеми. "Теоретичне" ландшафтознавство у Всесоюзному інституті географії АН – вклад Д. Арманда та В. Преображенского. Школа "геохімії ландшафту" у Москві – Б. Полинов, М. Глазовська та А. Перельман. "Геохімічні ландшафти". "Геофізика ландшафту" Н. Беручашвілі у Тбіліському університеті. Львівська школа К. Геренчука та Г. Міллера – розвиток поглядів Н. Солнцева.


^ Тема 2. Закордонна ландшафтна екологія у другій половині ХХ століття

Західнонімецька біоцентрична екологія ландшафту (геоекологія) К. Тролля та Елленберга. Східнонімецька екологія ландшафту як всеохоплююча природнича дисципліна про функціонування геокомплексів. Школа Е. Неефа та Г. Гаазе. Картування "природних просторів". Польська комплексна фізична географія – вклад Є. Кондрацького. Екологія ландшафту (геоекологія) у Чехії та Словаччині. Знімання методом інтегрованих територіальних одиниць у країнах Британської Співдружності. Американська "екологія ландшафтів" Р. Формана та М. Годрона.


^ Тема 3. Розвиток інтегрованої природничої географії в Україні

Умови функціонування науки у державі. Центри геокомплексних досліджень. Інститут географії НАН – філософські основи ландшафтознавства (В. Пащенко), дрібномасштабне картування та класифікація ПТК (О. Маринич), дослідження ландшафтів Чорнобильської зони (В. Давидчук). Київський університет – освітянська робота П. Шищенка, ландшафтна екологія Д. Гродзинського. Вчення про природно-господарські системи у Одеському університеті – вклад Г. Швебса. "Езотеричне ландшафтознавство". Ландшафтознавча школа у Львові – наукові захоплення ландшафтознавців географічного факультету. Перспективи розвитку ландшафтознавства в Україні.


^ Змістовий модуль 2. Сучасні концептуальні основи ландшафтознавства


Тема 4. Просторова структура ландшафту

Структура ландшафту: геокомпонентна структура, просторова структура, часова структура. Відмінності у геокомпонентній структурі ландшафту та ПТК. Способи відображення геокомпонентної структури ПТК: "традиційна модель", модель Н. Солнцева, геофізична модель Н. Беручашвілі, геохімічна модель. Способи відображення просторової структури ландшафту: геоморфологічна модель школи Солнцева; техногенна модель у школі Ф. Мількова та ІГ АН СРСР; взаємодоповнююча модель у школі Г. Гаазе; матрично-мережна структура та "коридори" Р. Формана та М. Годрона, концепція множинності ландшафтних територіальних структур М. Гродзинського.


^ Тема 5. Процеси та часова структура ландшафту

Ландшафтні процеси: фізичні, хімічні, біотичні, суспільні. Динаміка ландшафту: функціонування та розвиток (еволюція). Способи відображення часової структури ландшафту: стани ландшафту Н. Беручашвілі, зміни ландшафтів І. Мамай, переміщення у ландшафтах за Р. Форманом.


^ Тема 6. Сучасні методи дослідження ландшафтів

Способи отримання інформації: аналіз існуючих даних; польові дослідження; моделювання. Пошук даних у Інтернеті – електронні журнали та бази даних наукових публікацій; картографічні бази даних та аеорокосмічні зображення он-лайн; електронна купівля даних. Польові дослідження – використання ГПС-навігаторів, електронні бланки польових описів, прилади із дата-логерами для автономної фіксації параметрів ландшафту. Комп’ютерне опрацювання та ландшафтно-екологічна інтерпретація аерокосмозображень. Відображення просторової структури ландшафту та моделювання його властивостей за допомогою ГІС.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Розвиток вчення про ландшафт

Тема 1. Ландшафтознавчі школи СРСР у другій половині ХХ століття

6

2

22Тема 2. Закордонна ландшафтна екологія у другій половині ХХ століття

6

2

22Тема 3. Розвиток інтегрованої природничої географії в Україні

6

2

22Разом – зм. модуль1

18

6

66^ Змістовий модуль 2. Сучасні концептуальні основи ландшафтознавства

Тема 4. Просторова структура ландшафту

6

2

22Тема 5. Процеси та часова структура ландшафту

6

2

22Тема 6. Сучасні методи дослідження ландшафтів

6

2

22Разом за модуль 2

18

6

66^ Усього годин

36

12

1212

^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ландшафтознавчі школи СРСР у другій половині ХХ століття

2

2

Закордонна ландшафтна екологія у другій половині ХХ століття

2

3

Розвиток інтегрованої природничої географії в Україні

2

4

Просторова структура ландшафту

2

5

Процеси та часова структура ландшафту

2

6

Сучасні методи дослідження ландшафтів

2


^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ландшафтознавчі школи СРСР у другій половині ХХ століття

2

2

Закордонна ландшафтна екологія у другій половині ХХ століття

2

3

Розвиток інтегрованої природничої географії в Україні

2

4

Просторова структура ландшафту

2

5

Процеси та часова структура ландшафту

2

6

Сучасні методи дослідження ландшафтів

2
Разом

12


^ Методи контролю

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на семінарських заняттях.


Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6


100

15

15

15

20

20

15

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів


^ Методичне забезпечення


Мультимедійні презентації лекцій. Роздатковий матеріал для лекцій в електронній формі. Доступ до електронних версій літературних джерел.


^ Рекомендована література


Базова


Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К.: Вища школа, 1969. – 132 с.

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: Учебник. – М.: Высш. шк., 1991. – 366 с.

Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.


Допоміжна


Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта: Учеб. пособие для геогр. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 287 с.

Исаченко А.Г. География сегодня: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 192 с.

Круглов І. Вчення про ландшафт як єдина географія // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя. Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 26-33.

Круглов І. Екологія ландшафту (геоекологія): Аналіз європейських та північноамериканських публікацій // Укр. геогр. журн. – 2000. – № 2. – С. 62-66.

Охрана ландшафтов. Толковый словарь / Под ред. В.С. Преображенского, Т. Александровой, М. Данева, Г. Хаазе, Я. Дрдоша. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с.

Сухова Н.Г. Развитие представлений о природном территориальном комплексе в русской географии. – Л.: Наука, 1981. – 212 с.


Інформаційні ресурси


Корисну інформацію та електронні версії публікацій можна здобути на веб-сайті:

http://www.franko.lviv.ua/faculty/geography/Strukt/Kafedry/fiz/Pers8/Kruhlov.htm


Програму склав І.С. Круглов
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи