Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 229.05 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата06.01.2013
Розмір229.05 Kb.
ТипРобоча програма

Додаток 1

Бланк Робочої програми навчальної дисицпліниЛандшафтно-геохімічна екологія Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


___Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____Дандшафтно-геохімічга екологія________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__Географія___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) Географія,

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___Географія-геоекологія_____________________________назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_географічного факультету____________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


________


^ Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) фізичної географії________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________2010__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії) фізичної географії_ _______________________ (__________________) (підпис) Мельник А.В. (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) Географія

_____

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010__

 __________, 2010__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Ландшафтно-геохімічна екологія” )

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


3-йКурсова робота-

Семестр

Загальна кількість годин -32

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

32 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: .Базуючись на даних географії і екології і виходячи з практичних запитів розвитку господарства здійснюється аналіз і оцінка хімічних умов життєдіяльності організмів у зв’язку з ландшафтним середовищем та вплив на здоров’я.

Завдання: 1. Вивчення умов життєдіяльності живих організмів в геосистемах Карпатського регіону України.

2. Вивчення ролі окремих хімічних елементів у формуванні геохімічних обстановок.

3. Вивчення індикаторних властивостей хімічних елементів для виявлення потоків забруднюючих речовин.

4. Виходячи з ландшафтної структури території дослідження і функціональних взаємозв’язків між компонентами геосистеми дослідити ареал розсіювання забруднюючих речовин.

5. Визначення інтенсивність антропогенного впливу хімічного забруднення на живі організми і здоров’я людини.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості ландшафтної структури Карпатського регіону, особливості просторового розташування джерел хімічного забруднення, здійснювати аналіз взаємодії чинників формування поля хімічного забруднення, трансформації хімічного забруднення в конкретних геосистемах, через взаємодію між її компонентами. Вміти використовувати основні теоретичні та методичні положення ландшафтознавства для оцінки екологічної ситуації в Карпатському регіоні.

вміти: здійснювати аналіз ландшафтної структури території, оцінку ландшафтно-геохімічної обстановки, аналіз і оцінку впливу геохімічних обстановок на формування біотичного компоненту, їх стан та формування умов, які впливають на здоров’я людей.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Метологія і методика ландшафтно-геохімічних досліджень..16 год.

Тема 1. .. Вступ до ландшафтно-геохімічної екології. Об’єкт і предмет дослідження. Поняття і терміни в ландшафтній геохімічній екології……………..2 год.

Тема 2. Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”. Концепція геосистем. Концепція геотехносистем. Концепція “взаємодія-зміни-наслідок”. Концепція стійкого розвитку…………………………………………….2 год

Тема 3. Методичні основи вивчення екологічного стану території методами хімії. Принципи еколого-геохімічного аналізу ландшафтних систем………………….2 год

Тема 4. Методика еколого-геохімічного аналізу урбанізованих територій. Методи аналітичних досліджень і обробка геоекологічних даних. Складання карт……...2 год.

Тема 5. Інвентаризація та класифікація джерел та викидів техногенного впливу. Встановлення інтенсивності та шляхів надходження забруднюючих речовин. Інвентаризація забруднюючих речовин та картографування полів забруднення..2 год.

Тема 6. Визначення характеристик геохімічного фону при оцінці екологічного стану території. Інвентаризація ландшафтно-геохімічних систем та картування..2 год.

Тема 7. Забруднення навколишнього природного серидовища і формування геохімічних аномалій. Надходження забруднюючих речовин і формування поля первинного забруднення. Зміна фізико-хімічних властивостей геосистем і формування техногенних аномалій. Вплив ландшафтно-геохімічних умов на перерозподіл забруднюючих речовин………………………………………………2 год.

Тема 8. Ступінь забруднення геосистем. Геохімічна стійкість геосистем до техногенезу. Ландшафтно-геохімічна характеристика території………………..2 год.

Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка ландшафтно-геохімічної ситуації в регіоні для прикладних цілей…………………………………………………………………………..16 год.


Тема 9. Теорія еколого-геохімічного аналізу урбанізованих територій. Концептуальні основи аналізу………………………………………………………..2 год

Тема 10. Ландшафтно-геохімічний аналіз стану території. Первинний і вторинний розподіл забруднень…………………………………………………………………..2 год.

Тема 11. Аналіз наслідків впливу геохімічного середовища на біоту, здоров'я людини…………………………………………………………………………………2 год.

Тема 12. Загальні принципи ландшафтно-геохімічної оцінки стану територій. Основні критерії. Система оцінювальних показників……………………………...2 год.

Тема 13. Методичні засади ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій. Інвентаризаційні дослідження. Джерела первинної ландшафтної, геохімічної та екологічної інформації. Складові ландшафтно-геохімічного аналізу і оцінки екологічного стану території…………………………………………………2 год.

Тема 14. Ландшафтно-геохімічна оцінка стану території. Оцінка ступеня забрудненості території. Оцінка геосистем за умовами первинного розподілу забруднень. Оцінка геосистем за умовами перерозподілу забруднень. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій…………………………………..2 год.

Тема 15. Геохімічна екологія в компонентах геосистем: повітря, вода, ґрунт.2 год.

Тема 16. Регіональні аспекти ландшафтно-геохімічної екології України. Оцінка ландшафтно-геохімічної ситуації Західного регіону України і наслідки для екології…………………………………………………………………………………2 год.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Метологія і методика ландшафтно-геохімічних досліджень...

Тема 1. Вступ до ландшафтно-геохімічної екології. Об’єкт і предмет дослідження.

2

2Тема 2. Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології.

2

2Тема 3. Методичні основи вивчення екологічного стану території методами хімії.

2

2Тема 4. Методика еколого-геохімічного аналізу урбанізованих територій. Складання карт

2

2Тема 5. Інвентаризація та класифікація джерел та викидів техногенного впливу. Інвентаризація забруднюючих речовин та картографування полів забруднення.

2

2Тема 6. Визначення характеристик геохімічного фону при оцінці екологічного стану території.

2

2Тема 7. Забруднення навколишнього природного серидовища і формування геохімічних аномалій. Вплив ландшафтно-геохімічних умов на перерозподіл забруднюючих речовин

2

2Тема 8 Ступінь забруднення геосистем. Геохімічна стійкість геосистем до техногенезу.

2

2Разом – зм. модуль1

16

16^ Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка ландшафтно-геохімічної ситуації в регіоні для прикладних цілей.

Тема 9. Теорія еколого-геохімічного аналізу урбанізованих територій.

2

2Тема 10. Ландшафтно-геохімічний аналіз стану території. Первинний і вторинний розподіл забруднень

2

2Тема 11. Аналіз наслідків впливу геохімічного середовища на біоту, здоров'я людини

2

2Тема 12. Загальні принципи ландшафтно-геохімічної оцінки стану територій. Основні критерії. Система оцінювальних показників

2

2Тема 13. Методичні засади ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій. Складові ландшафтно-геохімічного аналізу і оцінки екологічного стану території.

2

2Тема 14. Методичні засади ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій. Складові ландшафтно-геохімічного аналізу і оцінки екологічного стану території

2

2Тема 15. Геохімічна екологія в компонентах геосистем: повітря, вода, ґрунт.

2

2Тема 16. Регіональні аспекти ландшафтно-геохімічної екології України. Оцінка ландшафтно-геохімічної ситуації Західного регіону України і наслідки для екології.

2

2Разом – зм. модуль 2

16

16


^

Усього годин


32

32
^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

...

...

2

...

...
Разом

^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Студент в процесі освоєння програми курсу виконує підготовку до семінарського виступу вибираючи тему з запропонованого списку. Це дозволяє студенту спираючись на теоретико-методичні засади програми спецкурсу краще освоїти місце хімічних впливів у формуванні геохімічних обстановок , які впливають на екологічні умови проживання біотичних компонентів і людей.

^ 10. Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. ......

13. Рекомендована література

Базова

 1. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Видавництво «Рута», Чернівецький державний університет, 2001.- 247 с.


Допоміжна

 1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы и ее окружение. – М.: Наука, 1965.

 2. Волкова В.Г., Давидова Н.Д. Техногенез и трансформация ландшафтов. – М.: Наука, 1987.

 3. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. – Львів: Простір, 1998. – 356 с.

 4. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999.-286 с.

 5. Мицкевич Б.Ф. Основи ландшафтно-геохимического районирования. – К., 1981. – 178 с.

 6. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М.: Вісшая школа, 1975. -342 с.

 7. Особливості формування екологічної ситуації Волинської області. – Український географічний журнал» - 1999, № 4. – с.42 -49.


14. Інформаційні ресурси


 1. .....

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи