Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Скачати 157.04 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Дата06.01.2013
Розмір157.04 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
________Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (ЛЕІС)_____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ ^ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (ЛЕІС). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- 8 с.


Розробник:

^ Круглов І.С., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Ландшафтно-екологічні інформаційні системи ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 58

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.
^ Практичні, семінарські

8 год
Лабораторні

14 год

.

^ Самостійна робота

22 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: контр. робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/22

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – надати студентам уявлення про ГІС та можливості застосування ГІС у ландшафтно-екологічних дослідженнях та для менеджменту земельних ресурсів.

Завдання: 1.Ознайомити з базовими поняттями геоінформатики та ландшафтної екології; 2. Ознайомити з типами гео-даних, зокрема ландшафтно-екологічних даних, та їхніми джерелами; 3. Дати уявлення про базовий аналіз ландшафтно-екологічних даних, зокрема ландшафтно-екологічне моделювання.

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати: основні поняття геоінформатики, які застосовуються у ландшафтній екології, основні типи ландшафтно-екологічних даних та способи їхнього отримання; можливості ландшафтно-екологічного аналізу засобами ГІС

вміти користуватися ПЗ виробництва ESRI для таких цілей: перегляд ландшафтно-екологічних даних; прості запити до геопросторових БД, проста візуалізація ландшафтно-екологічних даних.


^ Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Ландшафтна екологія та геоінформатика. Ландшафтно-екологічні дані


Тема 1. Зміст та завдання геоінформаційного аналізу у ландшафтній екології

Просторова диференційованість ландшафту. Множинність ландшафтних конфігурацій. Комплементарні ГЕС. Метод МкХарга. Геопросторовий аналіз у ландшафтній екології, його зміст та завдання.


^ Тема 2. Поняття ГІС, структура та функції

Принципова структура ГІС – компоненти ГІС, функції ГІС. Історія становлення та сфери застосування геоінформатики. Структура комп'ютера. Комп’ютерні мережі. Персональний комп’ютер, робоча станція, сервер. Типовий апаратний комплекс ГІС. Програмне забезпечення. Категорії програмного забезпечення. Операційні системи, їх типи. Прикладне програмне забезпечення. "Спеціальне" програмне забезпечення – системи статистичного опрацювання даних, системи математичного моделювання, системи автоматизованого проектування (CAD), компілятори мов програмування. "Географічне" програмне забезпечення – засоби опрацювання даних ГПС, автоматизовані картографічні системи, системи обробки дистанційних зображень земної поверхні (СОДЗЗП), власне ГІС – їх функціональні відмінності. СОДЗЗП Erdas Imagine. ГІС ArcGIS.


^ Тема 3. Гео-дані

Картографічні образи реальності. Хороплетні (дискретні) карти – точки, лінії та ареали (полігони). Ізоплетні (континуальні) карти. Структура картографічного шару – геометричні та атрибутивні дані. Представлення геометричних даних – векторний та растровий формати. Растровий формат, ввід растрових даних у ГІС. Векторний формат, ввід векторних даних у ГІС. Триангульована нерегулярна мережа (TIN). Представлення атрибутивних даних – технологія СУБД. Атрибутивні дані векторних та растрових картографічних шарів. Застосування векторних, растрових та TIN картографічних шарів.


^ Тема 4. Базові ландшафтно-екологічні дані

Значення рельєфу для делімітації ГЕС. Цифрові моделі висот (ЦМВ). Інші цифрові моделі рельєфу. Джерела даних для ЦМВ. Глобальна ЦМВ SRTM. Генерування ЦМВ з векторних гео-даних. Поняття наземного покриву. Значення наземного покриву для делімітації ГЕС. Основні типи наземного покриву. Джерела даних про наземний покрив. Глобальний архів космозображень Landsat. Керована класифікація наземного покриву за космозображенням Landsat TM.


^ Змістовий модуль 2. Геоінформаційні ландшафтно-екологічні аналіз та візуалізація


Тема 5. Базовий геоінформаційний аналіз рельєфу та наземного покриву

Поняття, структура та синтаксис запитів до БД. Теоретичні засади геоморфометрії. Основні морфометричні показники. Аналіз висоти н.р.м., ухилів поверхні та експозиції схилів. Аналіз структури наземного покриву.


^ Тема 6. Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз

Оверлейні операції – обрізка, об’єднання, перетин, включення; операції сусідства (neighborhood operations). Оверлейні операції з даними про рельєф та наземний покрив. Табуляція площ. Розподіл статистичних даних за площами.


^ Тема 7. Візуалізація ландшафтно-екологічних даних

Створення картографічних продуктів. Формування рамки карти та задавання масштабу. Формування легенди та елементів оформлення карти; формування підписів на карті; визначення заливок, штрихувань, лінійних та точкових позначень, побудова перспективних зображень місцевості. "М’який" та "твердий" вивід


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Ландшафтна екологія та геоінформатика. Ландшафтно-екологічні дані

Тема 1. Зміст та завдання геоінформаційного аналізу у ландшафтній екології

4

2


2Тема 2. Поняття ГІС, структура та функції

8

2

2

2
2Тема 3. Гео-дані

6

2
2
2Тема 4. Базові ландшафтно-екологічні дані

10

2

2

2
4Разом – зм. модуль1

28

8

4

6
10Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Геоінформаційні ландшафтно-екологічні аналіз та візуалізація

Тема 5. Базовий геоінформаційний аналіз рельєфу та наземного покриву

10

2

2

2
4Тема 6. Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз

14

2

2

4
6Тема 7. Візуалізація ландшафтно-екологічних даних

6

2
2
2Разом за модуль 2

30

6

4

8
12^ Усього годин

58

14

8

14
22

^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Структура та функції ГІС

2

2

Базові ландшафтно-екологічні геопросторові дані

2

3

Базовий геоінформаційний аналіз рельєфу та наземного покриву

2

4

Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз

2


^ Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ознайомлення з апаратно-програмним комплексом ГІС

2

2

Ознайомлення з форматами та типами гео-даних

2

3

Базові ландшафтно-екологічні дані

2

4

Аналіз рельєфу та наземного покриву

2

5

Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз

4

6

Візуалізація ландшафтно-екологічних даних

2


^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Зміст та завдання ГІС аналізу у ландшафтній екології

2

2

Поняття ГІС, структура та функції

2

3

Гео-дані

2

4

Базові ландшафтно-екологічні дані

4

5

Базовий геоінформаційний аналіз рельєфу та наземного покриву

4

6

Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз

6

7

Візуалізація ландшафтно-екологічних даних

2
Разом

22


^ Методи контролю

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на семінарських заняттях та оцінювання практичних навичок під час виконання лабораторних робіт. Також передбачена підсумковий екзамен у вигляді тесту з теоретичних питань.


^ Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7


50


100

5

10

5

10

5

10

5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Методичне забезпечення


Мультимедійні презентації лекцій. Роздатковий матеріал для лекцій у видруку та в електронній формі. Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерному класі з навчальною ГІС Українського Мармарошу, реалізованій засобами ArcGIS (ESRI) (Kruhlov, Bozhuk, 2004).


^ Рекомендована література


Базова


Демерс М. Географические информационные системы. Основы. – М.: Дата+, 1999. – 504 с.

Aronoff S. Geographic information systems: A management perspective. – Ottawa: WDL Publications, 1994. – 294 p.

Richards J.A., Jia X. Remote sensing digital image analysis: an introduction. – Berlin: Springer, 1999. – 363 p.


Допоміжна

Kruhlov I., Bozhuk T. Geoecological information system for Ukrainian Maramorosh // A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research. – Cracow: Jagiellonian University & USDA Forest Service, 2004. – P. 173-182.

ERDAS field guide. 4th edition. – Atlanta: ERDAS, 1997. – 686 p.

List of ISO/TC211 harmonized term definitions. – Majorstua, 1998. – 8 p. (http://www.statkart.no/isotc211)

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. Geographic information systems and science. – Chichester: J. Wiley & Sons, 2005. – 517 p.

Using ArcGIS Spatial Analyst. – Redlands: ESRI, 2002. – 240 p.


Інформаційні ресурси


Корисну інформацію англійською мовою можна здобути на веб-сайті:

http://www.esri..com/company/free.html


Крім того, рекомендуємо користуватися усіма іншими численними інтернет-ресурсами з ГІС та ДЗ.


Програму склав І.С. Круглов
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи