Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Скачати 151.84 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Дата06.01.2013
Розмір151.84 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Ландшафтно-туристичні маршрути Українських Карпат_____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104_”Географія”_________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)________________6.070500_”Географія”_________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного__________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


__Ландшафтно-туристичні маршрути Українських Карпат__. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __географія__, спеціальністю ____географія_____. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Матвіїв В.П., доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії_____________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


____________________(Мельник А.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________(__Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Ландшафтно-туристичні маршрути Українських Карпат”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


18 год.

год.

^ Практичні, семінарські

6 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 24:18

для заочної форми навчання – 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета .

Полягає у закріпленні покомпонентних (геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, геоботанічних та ін.) та ландшафтних знань і прийомів досліджень та у виробленні вмінь під час маршрутних досліджень комплексно їх використовувати. Оцінити еколого-економічну ефективність ведення різних типів природокористування (вівчарство, лісове господарство, селітебне використання, рекреація і туризм, заповідна справа тощо) в гірських умовах.

Завдання


Практичний аспект спецкурсу полягає у набутті практичних навичок з організації та проведення багатоденних і одноденних пішохідних гірських маршрутів, засвоєння правил і техніки руху під час маршруту, культури організації побуту на стоянках, при таборуванні, правил поведінки на природно-заповідних територіях та засвоєння основ охорони здоров’я і надання першої медичної допомоги. Це є основою для організації і проведення краєзнавчно-туристичної роботи у школах й інших навчальних закладах та туристичних організаціях.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

правила і техніку руху під час маршруту;

культуру організації побуту на стоянках, при таборуванні;

правила поведінки на природно-заповідних територіях.


вміти:

організовувати і проводити багатоденні і одноденні пішохідні гірські маршрути. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ..........

Тема 1. Характеристика гірських масивів.

В даній темі передбачається розглянути межі та фізико-географічні умови основних гірських масивів Українських Карпат, по яких пролягають туристичні маршрути різних типів та різної складності: Чорногори, Свидовця, Горган, Бескид, Мармарошських, Покутсько-Буковинських, Гринявських гір.


^ Тема 2. Історія природничих досліджень.

Основна увага звертається на дослідження природи Українських Карпат в історичному аспекті. Вивчення крпатського краю почалося зі середини ХІХ ст. геологом Гаккетом, пізніше проводились геолого-геоморфологічні дослідження С.М.Пауля і Е.Тейце, які перші подали опис моренних відкладів у Чорногорі, підтверджені пізніше Г.Міллером, П.Третяком. зосереджується увага на дослідження літології і рельєфу гірських масивів, високогірних озер, флори Г.Запаловичем. М.Ломніцкі, Е.Ромером. Вивчення вертикального розподілу гірських екосистем займалися Антоні Реман та Еугеніушем Ромер. Звертається увага на передвоєнні та післявоєнні дослідження Григорія Козія (палеогеографія високогірних торфофищ), Анджея Сьродоня (верхня межа лісу), Єжі Кондрацького (питання географічної приналежності тієї частини Карпат, що знаходяться між Прутом, Тисою і Черемошем), Василя Коліщука (про динаміку верхньої межі лісу), Гаврила Міллера (про стрктуру природно-територіальних комплексів Чорногори) та багато інших відомих географів-дослідників.


Тема 3. ^ Науково-дослідні осередки.

На території Карпат відомі декілька наково-дослідних осередків, які існують ще від кінця ХІХ ст. Це в першу чергу високогірна Сніголавинна метеорологічна станція Пожижевська, Високогірний біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України, Чорногірський географічний стаціонар та Високогірний біологічний стаціонар Львіського національного університету імені Івана Франка.


^ Тема 4. Історія охорони природи.

У даній темі розглядаються перші в історичному плані дії, спрямовані для охорони природного середовища й стосувалися вони охорони лісів. Крім того, велика увага приділяється характеристиці природозаповідник територій, зокрема Карпатського національного природного парку, Карпатського біосферного заповідника, Природного заповідника «Горгани», Вижницького національного природного парку, Національний природний парк «Гуцульщина» та інші ботанічні та ландшафтні заказники.


^ Тема 5. Історія туризму й туристичного господарства.

Пропонується розглянути нарис з початку освоєння туризму в Українських Карпатах, а також виникнення перших туристичних організацій на теренах Західної України, зокрема в Галиччині; про організацію перших туристичних «схроніск» (місце для притулку туристів) в Чорногорі та Горганах.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Характеристика гірських масивів.


2Тема 2. Історія природничих досліджень.

2

42

4

2


2
^
Тема 3. Науково-дослідні осередки.2


2

4

4

Тема 4. Історія охорони природи.


2

22

4

4

Тема 5. Історія туризму й туристичного господарства.

2


2

4

4

Разом – зм. модуль1

24

18

618


^

Усього годин


24

18

618

^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методика вибору туристичних маршрутів


2

2

Правила поведінки під час туристичних маршрутів

2

3

Географо-екологічні маршрути.

2^ 6. Методи контролю


Поточний контроль шляхом одного модуля у формі контрольної роботи.


7. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Практичні заняття

100

Т1

Т2

Т3

Т5

Т6

Т7

Т8

Т1

Т2

Т3Т4Т9

Т10

Т11Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 8. Методичне забезпечення

Роздатковий матеріал, курс лекцій (електронна версія), набір карт України.


9. Література.

Основна рекомендована література
 1. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. Киев, 1995. – С. 183.

 2. Брусак В.П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідної мережi в Українських Карпатах // Матер. мiжнар. наук.-практ. конф. "Мiж-народнi аспекти вивчення та охорони бiорiзноманiття Карпат". - Рахiв. - 1997. - С. 261-266.

 3. Гори Гуцульщини. Путівник, який об‘єднує/під ред. Анджея Вальохи. Центральний осередок гірського туризму ПТТК. Краків, 2006. – С. 224.

 4. Нестерук Ю. Історія охорони природи в Чорногорі. // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т.3, Львів, 1999. – С.254-273.

 5. Украинские Карпаты. История. – Киев. Наукова думка, 1989. С. – 263.

 6. Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2003. – 132 с.Додаткова рекомендована література
 1. Заповідна перлина Карпат (путівник по Карпатському НПП) / Клапчук В.М., Абрам’юк У.М., Гайдук Л.М. та ін. – Коломия:Видавничо-поліграфічне товариство “Вік”, 2001. – 80 с.

 2. Лаврук Марія. Гуцули Українських Карпат. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. С – 286.

 3. Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні Мандрівки. – Львів: Бак, 2003. – 520 с.

 4. Природа Закарпатської області. / Під ред. К.І. Геоенчука. – Львів: Вища школа, 1981. – 183 c.

 5. Припода Івано-Франківської області. / Під ред. К.І. Геоенчука. – Львів: Вища школа, 1973.

 6. Природа Українських Карпат. / Під ред. К.І. Геоенчука. – Львів: Вища школа, 1968. – 251 c.

 7. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Тасєнкевич Л.О. та ін. Природа Карпатського національного парку. – Київ: Наукова думка, 1993. – 214 с.

 8. Флора і рослинність Карпатського заповідника./ Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Тасєнкевич Л.О. та ін. – К.: Наукова думка, 1982. – 220 с.10. Інформаційні ресурси


 1. ІнтернетПрограму склав доц. Матвіїв В.П.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Федірко О. М., к г н., доцент кафедри фізичної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Петлін В. М., д г н., завідувач кафедри конструктивної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Петлін В. М., д г н., завідувач кафедри конструктивної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної георафії
Федірко О. М, к г н., доцент кафедри фізичної географії, Загульська О. Б., к г н., доцент кафедри фізичної географії, Шубер П. М.,...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної георафії
Загульська О. Б., к г н., доцент кафедри фізичної географії, Шубер П. М., доцент кафедри фізичної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Ландшафтні основи рекреації. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи