Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Скачати 187.56 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Дата06.01.2013
Розмір187.56 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Планування фізико-географічних досліджень

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ ^ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.


Розробник:

Муха Б.П., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Планування фізико-географічних досліджень”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 35

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.
^ Практичні, семінарськіЛабораторні
.

^ Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32/

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

вміти.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.


Методи фізико-географічних досліджень. Підготовка до проведення наукового дослідження

Ознайомлення з основними методами фізико-географічних досліджень. Пошук і вибір актуальної проблеми й теми дослідження. Вибір об’єкта дослідження. Вибір методів і методик дослідження. Оформлення документів на проведення досліджень. Планування дослідження: програма, календарний графік, кошторис, матеріальне забезпечення. Документація (договори, контракти). Планування підготовчого періоду. Планування польового періоду. Планування опрацювання польових матеріалів. Планування звітних матеріалів. Планування захисту звіту .


^ Підготовчий період дослідницьких робіт

Доформування колективу для виконання досліджень. Розподіл обов’язків і субординація в колективі виконавців. Збір інформації про проведені дослідження з даної тематики. Збір інформації про регіон дослідження. Систематизація зібраного матеріалу. Методичне забезпечення досліджень. Матеріальне забезпечення досліджень. Польова база дослідників.


^ Проведення польових досліджень

Рекогнозування умов виконання досліджень на місцевості. Узгодження методик дослідження, правил вимірювання, засобів і критеріїв оцінок природних властивостей між учасниками дослідження. Виконання польових досліджень. Документування польових досліджень. Відбір зразків гірських порід, ґрунту, води, рослин та інших, їх документування. Лабораторний аналіз зразків: підготовка і виконання.


^ Опрацювання матеріалів польових досліджень. Специфіка матеріалів географічних досліджень. Текстові описи і їх опрацювання

Опрацювання польових бланкових описів пунктів ландшафтного картографування. Опрацювання бланків описів відслонень. Опрацювання записів польового щоденника. Опрацювання диктофонних записів. Опрацювання польових карт. Документування наукових фотографій. Використання бланків комплексних описів і щоденника для складання легенди карти та у якості ілюстративних описів. Використання польових описів у звітних матеріалах .


^ Картографічні матеріали і робота з ними

Картографічні матеріали запозичені. Правила користування ними й їх використання. Посилання на картографічні матеріали. Необхідність збереження умовних знаків та масштабу оригіналу.

Роботи з картографічними матеріалами. Копіювання карт: ручне на світлопультах без зміни масштабу, ручне проекційне із зміною масштабу, ксерокопіювання із зміною і без зміни масштабу, сканування. Документація способу копіювання і авторства.

Модифікування карт: зміна змісту із спрощенням чи ускладненням, зміна масштабу, оформлення, перетворення паперової карти у електронну форму шляхом цифрування на дигітайзері, сканування та копіювання іншими способами. Документація модифікування карт і авторства.

^ Картографічні матеріали власні (авторські). Складання карт, картосхем і планів. Обов’язкові елементи карти, компонування листа карти. Коректність композиції політична, інформаційна, художня. Ситуаційне розташування поля основної карти, легенди, умовних знаків, масштабу, карт-врізок, інформаційних графіків, таблиць, рисунків, інших ілюстрацій.

Оформлення змісту основної карти: ситуаційні елементи, якісний фон, штрихування, умовні значки, написи.

^ Спеціальний зміст карти і його виділення. Зображення способом ареалів, якісного фону, штриховки, значків безмасштабних і масштабних, вибір шкал кольорів, штриховок, значків для передачі кількісних та якісних відмінностей, зв’язків, динаміки явищ, підпорядкованості категорій об’єктів. Пластика кольорів, світлотіньова пластика.

^ Комп’ютерні карти. Складання і редагування рисунків, схем і картосхем з допомогою компютерних програмних засобів.

Просторова розгортка та інтерпретація точкової інформації. Складання карт просторового розташування явищ методом ізоліній.


^ Цифрові матеріали. Критичний аналіз і первинне опрацювання цифрових рядів

Опрацювання рядів даних. Формування і робота з електронними таблицями. Критичний аналіз рядів даних. Вибірковий метод статистичного дослідження. Середні величини.


^ Графічне зображення результатів досліджень

Графіки для ілюстрації результатів досліджень. Номограми – графіки для обчислень. Методика побудови номограм з двома шкалами, сітчасті, кругові, з рухомим транспарантом.


^ Наукова фотографія

Композиція кадрів віддаленого панорамного та близького великооб’єктного планів. Фотодокументування процесів і явищ. Правила ілюстрування тексту фотографіями.


^ Специфіка виготовлення демонстраційних матеріалів

Демонстраційні карти, графіки, рисунки, слайди, прозорівки, фотографії, рисунки.


Структура звітної роботи

Зміст основних розділів роботи. Оформлення тексту: заголовки, посилання, цитати, формули, таблиці, рисунки, карти-вставки, інші ілюстрації, їх нумерація, список використаної літератури. Оформлення ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.


^ Тема1. Методи фізико-географічних досліджень. Підготовка до проведення наукового дослідження

Ознайомлення з основними методами фізико-географічних досліджень. Пошук і вибір актуальної проблеми й теми дослідження. Вибір об’єкта дослідження. Вибір методів і методик дослідження. Оформлення документів на проведення досліджень. Планування дослідження: програма, календарний графік, кошторис, матеріальне забезпечення. Документація (договори, контракти). Планування підготовчого періоду. Планування польового періоду. Планування опрацювання польових матеріалів. Планування звітних матеріалів. Планування захисту звіту .^ Тема 2. Підготовчий період дослідницьких робіт

Доформування колективу для виконання досліджень. Розподіл обов’язків і субординація в колективі виконавців. Збір інформації про проведені дослідження з даної тематики. Збір інформації про регіон дослідження. Систематизація зібраного матеріалу. Методичне забезпечення досліджень. Матеріальне забезпечення досліджень. Польова база дослідників.^ Тема 3. Проведення польових досліджень

Рекогнозування умов виконання досліджень на місцевості. Узгодження методик дослідження, правил вимірювання, засобів і критеріїв оцінок природних властивостей між учасниками дослідження. Виконання польових досліджень. Документування польових досліджень. Відбір зразків гірських порід, ґрунту, води, рослин та інших, їх документування. Лабораторний аналіз зразків: підготовка і виконання.

^ Тема 4 Опрацювання матеріалів польових досліджень. Специфіка матеріалів географічних досліджень. Текстові описи і їх опрацювання

Опрацювання польових бланкових описів пунктів ландшафтного картографування. Опрацювання бланків описів відслонень. Опрацювання записів польового щоденника. Опрацювання диктофонних записів. Опрацювання польових карт. Документування наукових фотографій. Використання бланків комплексних описів і щоденника для складання легенди карти та у якості ілюстративних описів. Використання польових описів у звітних матеріалах .

^ Тема 5. Картографічні матеріали і робота з ними

Картографічні матеріали запозичені. Правила користування ними й їх використання. Посилання на картографічні матеріали. Необхідність збереження умовних знаків та масштабу оригіналу.

Роботи з картографічними матеріалами. Копіювання карт: ручне на світлопультах без зміни масштабу, ручне проекційне із зміною масштабу, ксерокопіювання із зміною і без зміни масштабу, сканування. Документація способу копіювання і авторства.

Модифікування карт: зміна змісту із спрощенням чи ускладненням, зміна масштабу, оформлення, перетворення паперової карти у електронну форму шляхом цифрування на дигітайзері, сканування та копіювання іншими способами. Документація модифікування карт і авторства.

^ Картографічні матеріали власні (авторські). Складання карт, картосхем і планів. Обов’язкові елементи карти, компонування листа карти. Коректність композиції політична, інформаційна, художня. Ситуаційне розташування поля основної карти, легенди, умовних знаків, масштабу, карт-врізок, інформаційних графіків, таблиць, рисунків, інших ілюстрацій.

Оформлення змісту основної карти: ситуаційні елементи, якісний фон, штрихування, умовні значки, написи.

^ Спеціальний зміст карти і його виділення. Зображення способом ареалів, якісного фону, штриховки, значків безмасштабних і масштабних, вибір шкал кольорів, штриховок, значків для передачі кількісних та якісних відмінностей, зв’язків, динаміки явищ, підпорядкованості категорій об’єктів. Пластика кольорів, світлотіньова пластика.

^ Комп’ютерні карти. Складання і редагування рисунків, схем і картосхем з допомогою компютерних програмних засобів.

Просторова розгортка та інтерпретація точкової інформації. Складання карт просторового розташування явищ методом ізоліній.

^ Тема 6. Цифрові матеріали. Критичний аналіз і первинне опрацювання цифрових рядів

Опрацювання рядів даних. Формування і робота з електронними таблицями. Критичний аналіз рядів даних. Вибірковий метод статистичного дослідження. Середні величини.

^ Тема 7. Графічне зображення результатів досліджень

Графіки для ілюстрації результатів досліджень. Номограми – графіки для обчислень. Методика побудови номограм з двома шкалами, сітчасті, кругові, з рухомим транспарантом.

^ Тема 8. Наукова фотографія

Композиція кадрів віддаленого панорамного та близького великооб’єктного планів. Фотодокументування процесів і явищ. Правила ілюстрування тексту фотографіями.

Разом – зм. модуль1

Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 9. Специфіка виготовлення демонстраційних матеріалів

Демонстраційні карти, графіки, рисунки, слайди, прозорівки, фотографії, рисунки.

^ Тема 10. Структура звітної роботи

Зміст основних розділів роботи. Оформлення тексту: заголовки, посилання, цитати, формули, таблиці, рисунки, карти-вставки, інші ілюстрації, їх нумерація, список використаної літератури. Оформлення ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи.^ Усього годин^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567
^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567

^ Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


^ Методичне забезпечення


Рекомендована література


Востокова А.В. Оформление карт. М., 1985.

Геренчук К.І., Раковська Е.М.,Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. К., 1975.

Жучкова В.К. Организация и методы комплексных физико-географических исследований. М., 1968.

Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Фізичної географії материків і океанів. Львів, 1992.

Методичні рекомендації: Структура і правила оформлення звіту про науково-дослідну роботу. Львів, 1994.

Мицик Б.І. Методичні вказівки до підготовки і оформлення курсових дипломних робіт для студентів університету. Львів, 1983.

Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. Видання друге. К., 1996.

Пасько В., Колесников А.Самоучитель работы на персональном компьютере. К., 2000.

Хованский Г.С. Номография и ее возможности. М., 1977.

Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії Львів, 1994.


Програму склав Б.П. Муха
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи