Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма icon

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Скачати 183.9 Kb.
НазваПритула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Дата06.01.2013
Розмір183.9 Kb.
ТипПрограма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

__________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПРИКЛАДНА ТОПОКЛІМАТОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.040104 – “Географія”________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_______6.070500 “Географія”________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету____________географічного кафедра фізичної географії______

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Прикладна топокліматологія__. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _Географія________, спеціальністю __Географія___________. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Притула Ірина Михайлівна, асистент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № _16__ від. “__08__”__червня_2010 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________Географія___________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 4 від. “_29_”_червня__2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Прикладна топокліматологія ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

географія

5-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 32

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

4 год.

год.

^ Практичні, семінарські

24 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни"Прикладна топокліматологія"


Мета: Ознайомлення студентів з особливостями використання кліматичної та топокліматичної інформації у різних сферах життєдіяльності людей та продовження формування уявлень про генетичну та функціональну єдність природних компонентів, людини та природного середовища, природних та технічних систем.


Завдання:

 1. Актуалізувати знання про значення клімату в житті людей, геофізичні закономірності формування та особливості топокліматів різних природних та антропогенно трансформованих комплексів, отримані на попередніх курсах;

 2. Розкрити особливості розвитку прикладних кліматичних досліджень в Україні та за кордоном;

 3. Розкрити специфіку використання кліматичної інформації різними галузями господарства;

 4. Розвивати географічне мислення та здатність застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних і господарських процесів і явищ;

 5. Формувати комплексне, просторово-часове, соціально орієнтоване уявлення про природну систему «клімат-ландшафт» на основі системного та ландшафтного підходів;

 6. Формувати здатність використовувати географічні знання у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності;


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. особливості розвитку прикладних кліматичних досліджень в Україні та за кордоном;

 2. механізми впливу властивостей підстилаючої поверхні на просторові та часові параметри метеорологічних елементів;

 3. закономірності формування топокліматів різних видів діяльних поверхонь природних та природно-технічних систем;

 4. специфіку використання кліматичної та метеорологічної інформації різними галузями виробництва;

вміти:

 1. визначати загальні топокліматичні особливості різних видів діяльних поверхонь;

 2. встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між кліматом і іншими природними компонентами (положенням, ландшафтами) та особливостями їхнього господарського використання;

 3. аналізувати кліматичні та метеорологічні параметри щодо їхнього використання різними галузями господарства

 4. оцінювати значення клімату для господарської діяльності людини

 5. визначати для окремих галузей господарства екологічні ризики, пов’язані з кліматичними та топокліматичними умовами.
 1. Програма навчальної дисципліни «Прикладна топокліматології»


Змістовий модуль 1. Теоретично-методичні основи топокліматичних досліджень

Тема 1. Предмет і завдання прикладної топокліматології..

Вплив атмосфери на життєдіяльність людського суспільства. Використання метеорологічних, кліматичних та топокліматичних характеристик у виробництві. Становлення прикладної топокліматології в Україні та за кордоном. . Топоклімат та мікроклімат в масштабній класифікації кліматів.

Предмет та завдання прикладної топокліматології. Методи топокліматичних досліджень.


^ Тема 2 . Геофізичні закономірності формування топокліматів.

Підстилаюча земна поверхня як фактор формування топокліматів. Територіальна неоднорідність підстилаючої поверхні та елементи її структури. Поняття "діяльна поверхня", "діяльний шар". Класифікація діяльних поверхонь. Загальні закономірності просторового та часового розподілу основних метеорологічних параметрів в межах різних діяльних поверхонь. Вертикальні та горизонтальні градієнти метеорологічних параметрів. Топокліматичні просторові виділи. Топокліматична структура території. Часова структура топокліматів.


^ Тема 3. Топоклімати діяльних поверхонь природних та антропогенно модифікованих геосистем .

Клімат рівнинних та гірських територій. Топоклімати долин, схилів, вододільних поверхонь. Клімат лісів. Мікроклімати сільськогосподарських угідь: орних земель (оголених ґрунтів та зайнятих різними культурами), сіножатей, пасовищ, садів. Топоклімат заселених територій. Важливі параметри топоклімату поселень. Клімат міста. Топоклімат водних та перезволожених територій.

^ Змістовий модуль 2 . Використання топокліматичної інформації в різних галузях виробництва

Тема 4. Клімат і сільське господарство.

Загальна характеристика сільського господарства. Залежність сільськогосподарського виробництва від кліматичних та метеоумов. Кліматичне та агрометеорологічне забезпечення сільського господарства. Погода та врожаї. Топокліматичні дослідження для потреб сільського господарства. Трансформація топокліматичних характеристик.

^ Тема 5.Технічна кліматологія.

Будівельна кліматологія. Задачі будівельної кліматології. Використання кліматичних даних при проектуванні, будівництві та експлуатації споруд, в тому числі житлових: температури повітря, температури ґрунту, сонячної радіації, вологості повітря, вітру. Оцінка вітрового, голольодного та снігового навантаження на будівельні споруди.

Сонячна енергетика в енергозабезпеченні житла та інших споруд. Використання опадів у водопостачанні міст.


Транспортна кліматологія. Авіаційна кліматологія. Вплив кліматичних умов на діяльність авіації. Погода в аеропорту. Врахування кліматичних умов при здійсненні польотів.

Кліматологія і наземний транспорт. Вплив погодних умов на дорожній транспорт і дороги (туман, гололід, снігові заноси та ін.). Меліорація топокліматичних умов експлуатації доріг.

Кліматологія та водний транспорт.


Кліматологія та енергетика. Кліматичні джерела енергії. Сонячна енергетика. Топокліматичні дослідження для потреб вітрової енергетики. Топоклімат і водні енергетичні ресурси.

Вплив кліматичних умов на електроенергетичні об‘єкти, нафто- і газопроводи, паливну промисловість. Погода та витрата енергії. Метеорологічні фактори. що впливають на опалювальні системи.

^ Тема 6. Біокліматологія.

Задачі біокліматології. Поняття про тепловий баланс тіла людини. Фактори теплового балансу людини. Фізіологічний комфорт. Методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на тепловий стан людини. Біокліматична оцінка території за ступенем комфортності кліматичних умов для різних видів діяльності та відпочинку. Кліматотерапія.

^ Тема 7. Екологічна кліматологія.

Основні завдання. Джерела забруднення та вимірювання забруднення. Метеорологія забруднення атмосфери. Числова оцінка розповсюдження забруднюючих домішок в атмосфері. Наслідки забруднення повітря. Смог та вентиляція міст. Топокліматичний перерозподіл атмосферних забруднень. Прогноз якості атмосферного повітря.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Теоретично-методичні основи топокліматичних досліджень

Тема 1. Предмет і завдання прикладної топокліматології

2

2

-


-
Тема 2. Геофізичні закономірності формування топокліматів.

2

2

-
Тема 3. Особливості формування та характеристика топокліматів різних видів діяльних поверхонь.

4

-

4
Разом – зм. модуль 1

8

4

4^

Усього годин


8

4

4
Модуль 2

Змістовий модуль 2. Використання топокліматичної інформації в різних галузях виробництва
^

Тема 4. Клімат і сільське господарство.


4

-

4

-
--

-

-
Тема 5. Технічна кліматологія.

6

-

6
Тема 6. Біокліматологія.

4

-

4
Тема 7. Екологічна кліматологія

6

-

6
Разом – зм. модуль 2

20

-

20^

Усього годин


28

4

24


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Особливості формування та характеристика топокліматів різних видів діяльних поверхонь.

4

2

Клімат і сільське господарство.

4

3

Технічна кліматологія.

6

4

Біокліматологія

4

5

Кліматичні та топокліматичні чинники формування небезпечних екологічних явищ

6^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Підготовка до аудиторних семінарсь­ких занять;
2

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згід­но з навчально-тематичним планом: «Загальні закономірності просторового та часового розподілу основних метеорологічних параметрів в межах різних діяльних поверхонь. Вертикальні та горизонтальні градієнти метеорологічних параметрів».

3

Переклад іноземних текстів встановлених обсягів;
4

Підготовка до мо­дульних контрольних робітРазом


^ 7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


Підготовка тез виступів на семінарських заняттях з попередньо визначеної теми на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

^ 8. Методи контролю


 1. Контрольний письмовий диктант по темах.

 2. Усне оцінювання підготовки та виступів студентів на семінарських заняттях.

 3. Семестрова контрольна письмова робота.^ 9. Розподіл балів, що присвоюються студентамПоточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

10

10

10

10

10

10

10

30

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

^ Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою .


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


^ 10. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.

2. Плани семінарських занять.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Беер В. Техническая метеорология. –Л.: Гидрометеоиздат, 1966.

 2. Каушила К. Микроклимат и его учет в сельскохозяйственном производстве. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981.

 3. Клімат України (За ред. Ліпінського В.М.).- К.: вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

 4. Смит К. Основы прикладной метеорологии.–Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

 5. Прикладная климатология. Сб.тр.Всесоюзн.совещ. по прикл.климатологии. Ленинград, апр. 1988 г./Под ред.Е.П.Борисенкова и др. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990.

 6. Хандожко Л.А. Метеорологическое обеспечение народного хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981.

 7. Шталь В.А., Белов Н.Ф., Циценко Г.В. Прикладная климатология. – Л.: изд-во ЛПИ им. Калинина, 1981.

 8. Щербань М.И. Микроклиматология. – К.: Вища школа, 1985.

 9. Романова Е.Н., Мосолова Г.И., Береснева И.А. Микроклиматология и ее значение для сельского хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.


Допоміжна


1. Барри Р.Г. Погода и климат в горах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

 1. Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха. – М.: Изд.иностран.лит., 1960.

 2. Микроклимат СССР /Под ред. И.А.Гольцберг/. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967.

 3. Романова Е.Н. Микроклиматическая изменчивость основных элементов климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977.

 4. Сапожникова С.А. Микроклимат и местный климат.- Л.: Гидрометеоиздат, 1950.

 5. Природа Украинской ССР. Климат / Бабиченко В.Н., Барабаш М.Б., Логвинов К.Т. и др. – К.: Наукова думка, 1984.Програму склала Притула І.М.

Схожі:

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconПритула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Геохімічний лабораторний практикум. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОвдієнко Ірина Михайлівна

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОвдієнко Ірина Михайлівна

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconНаконечний Юрій Ігорович, асистент робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОнищенко В. Ф. Притула А. В
Онищенко В. Ф. Притула А. В. Моделирование переходных процессов в целях цифровой микроэлектронной аппаратуры // Материалы конференции...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії. робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconРобоча програма з дисципліни Мультимедіа технології Інститут, факультет
Розробка Козловський Євген Олегович, асистент
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Системи розселення і геоурбаністика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 – Географія,...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванівна канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи