Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Скачати 170.48 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Дата06.01.2013
Розмір170.48 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Студентський науковий семінар

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.


Розробник:

Муха Б.П., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геофізичне регулювання ландшафтних систем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 78

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр^ Практичні, семінарські

32
Лабораторні
.

^ Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – /32

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

вміти.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.


Тема 1. Агровиробничі властивості ґрунтів ландшафтних комплексів Пустомитівського району.

Тема 2. Вплив ландшафтної структури території в Радехівському районі на розміщення земельних угідь.

Тема 3. Рекреаційні водні ресурси Львівської області.

Тема 4. Розподіл атмосферних опадів на території Львівської області.

Тема 5. Аналіз використання недеревних лісових продуктів ландшафтів в межах РЛП “Равське Розточчя”.

Тема 6. Розподіл і режим температур на території Львівської області.

Тема 7. Ландшафтні основи оптимізації парку ім. Івана Франка.

Тема 8. Антропогенний та природний вплив на басейн р. Зубра.

Тема 9. Антропогенний та природний вплив на басейн р Полтва.

Тема 10. Оптимізація використання ПТК Осмолодського лісництва

Тема 11. Ландшафтно-краєзнавча характеристика м. Самбора і його околиць.

Тема 12. Ландшафтно-краєзнавча характеристика м. Хмельницького і його околиць Визначення вітрового енергетичного потенціалу ПТК. Визначення енергетичного потенціалу водних потоків.

Тема 13. Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах.. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні

Тема 14. Організація стаціонарних і півстаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.

Практична інтерпретація ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема15. Досвід роботи Стаціонарів Інституту географії Сибіру і Далекого Сходу.

Досвід роботи Курського (Москва), Канівського та Димерського (Київ) Чорногірського Ворохта) географічних стаціонарів.

Досвідроботи Марткопського географічного стаціонару Тбіліського університету.


Тема16. Досвід роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського університету


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Завдання спецкурсу.Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Відмінність від споріднених дисциплін з фізики (астрофізика Землі), геології (геофізика), фізики грунту,біології (біогеоценологія, екологія, етологія), натурсоціологія.Місце у системі географічних наук .


Тема 2. Структура ландшафтних геосистем. Фізична основа єдності геосистем- обмін речовиною і енергією. Генезис геосистем і їх структура. Функціонування природних геосистем як природних індивідуумів і як складових системно організованої природи. Басейновий, позиційний, типологічний підходи у вивченні структури геосистем.

Тема 3. Горизонтальна структура ПТК і латеральні потоки речовини та енергії Вертикальна структура ПТК і вертикальні потоки речовини і енергії.Місцевості, урочища, фації, парцели,біогеоценози, біоценози, зооценози. Геогоризонти і генетичні горизонти. Геомаси і геокомпоненти.

Тема 4. Вертикальні та горизонтальні границі природних комплексів як вираз міжкомпонентних та міжелементних зв’язків геосистем. Характер границь і тіснота зв’язків. Стійкість та мінливість горизонтальних і вертикальних границь.

Тема 5. Мінливість характеристик ПТК. Динаміка і розвиток. Ритми у функціонуванні ПТК. Стани природних територіальних комплексів. Траєкторії станів. Етологія ПТК.

Тема 6. Тема 6. Методи досліджень у геофізиці ландшафтів. Метод функціонально-динамічних рядів геосистем. Метод комплексної ординації геосистем. Метод просторово-часового аналізу і синтезу геосистем.


Тема 7. Метод балансів. Радіаційний баланс ПТК.Організація актинометричних досліджень на трансектах.

Тема 8. Водний баланс ПТК. В Прилади для вимірювання і специфіка вимірювання складових водного балансу.

Дослідження водного режиму грунту. Вимірювання випаровування і транспірації. Оганізація воднобалансових досліджень.


Разом – зм. модуль1

Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 9. Тепловий баланс ПТК. Визначення складових теплового балансу.


Тема 10. Методи вивчення біопродуктивності ПТК.


Тема 11. Енергетичні процеси в ПТК. Випромінювання ПТК. Радіогеосистеми. Теледетекція енергетичних властивостей ПТК.
Тема 12.. Визначення вітрового енергетичного потенціалу ПТК. Визначення енергетичного потенціалу водних потоків.
Тема 13 Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах.. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні


Тема 14.. Організація стаціонарних і півстаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.

Практична інтерпретація ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема15. Досвід роботи Стаціонарів Інституту географії Сибіру і Далекого Сходу.

Досвід роботи Курського (Москва), Канівського та Димерського (Київ) Чорногірського Ворохта) географічних стаціонарів.

Досвідроботи Марткопського географічного стаціонару Тбіліського університету.


Тема16. Досвід роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського університету.

^ Усього годин^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567
^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567

^ Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Методичне забезпечення


Рекомендована література


Програму склав Б.П. Муха
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи