Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Скачати 161.22 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Дата06.01.2013
Розмір161.22 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні проблеми геоекології

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- 8 с.


Розробник:

^ Круглов І.С., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Теоретичні проблеми геоекології”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 70

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 3

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

28 год.
^ Практичні, семінарські

14 год
Лабораторні
.

^ Самостійна робота

28 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42/28

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – надати студентам поглиблених знань з теоретичних проблем сучасної геоекології як трансдисциплінарної науки.

Завдання: 1.Ознайомити з основними інтерпретаціями геоекології; 2. Розглянути особливості екологічного та геопросторового підходів; 3. Ознайомити з прикладами регіональних трансдисциплінарних досліджень.

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати: основні інтерпретації геоекології та специфіку геоекологічних підходів

вміти використати теоретичні положення геоекології для концептуального обґрунтування власного наукового дослідження.


^ Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Концептуальні засади геоекології


Тема 1. Геоекологія: одна назва для різних наук

Інтерпретації геоекології як біологічних, соціологічних та географічних дисциплін, багатодисциплінарних та міждисциплінарних наукових напрямків у межах географії. Погляди К. Тролля, Г. Лєзера, Е. Неефа, Г. Бачинського В. Бокова, О. Топчієва та інших дослідників на об’єкт, предмет та завдання геоекології. Класифікація основних інтерпретації геоекології на підставі об’єктів дослідження.


^ Тема 2. Особливості екологічного та геопросторового підходів

Екологічний підхід як загальнонауковий метод дослідження. Історія формування та структура сучасної "великої" екології. Екосистема як об’єкт екологічного дослідження. Вклад географів у розвиток екологічного підходу та його конкретних методів. Геосистема як об’єкт геопросторового дослідження. Історія концепції геосистеми. Сучасні визначення. уявлення про ієрархію геосистем.


^ Тема 3. Дослідження з використанням екологічного та геопросторового підходів

Основні наукознавчі визначення. Поняття наукової дисципліни. Географічні та екологічні науки як дисципліни, багатодисциплінарні та міждисциплінарні напрямки досліджень. Феномен трансдисциплінарності. Синергетика тріади наука-технологія-суспільство. Основні визначення трансдисциплінарності. Суспільно-політична значимість геоекологічних досліджень та інформації. Значення технології геоматики для проведення геоекологічних досліджень.


^ Тема 4. Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистем

Визначення ландшафту та геоекосистеми з позицій постнекласичної методології. Уявлення про комплементарні геоекосистеми. Взаємозв’язок між проблемно-орієнтованим та системно-орієнтованим геоекологічним дослідженням. Дисципліни геоекології.


^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології


Тема 5. Регіональний приклад геоекологічного дослідження

Визначення лісівничого потенціалу Сколівських Бескидів. Мета та завдання дослідження, його об’єкти. Матеріали та методи. Поєднання природно-географічних та економіко-географічних методів дослідження. Основні результати та їхнє обговорення.


^ Тема 6. Технологія геоматики для геоекологічних досліджень

Принципи здобування та опрацювання цифрових географічних даних. Джерела геоекологічних даних та інформації. Цифрові моделі рельєфу, спектрозональні космічні зображення земної поверхні, топографічні та тематичні карти. Геоекологічна інтерпретація топографічних та тематичних даних у середовищі ГІС. Збір додаткової інформації у полі. Публікація цифрових геоекологічних даних та інформації в Інтернеті.


^ Тема 7. Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження

Визначення мети та завдань дослідження. Публічне обговорення майбутнього геоекологічного проекту. Дизайн та проведення наукового дослідження. Пошук цифрових даних, ГІС-аналіз. Публічне обговорення результатів дослідження та розробка плану практичного впровадження результатів. Контроль за виконанням плану практичного впровадження.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Концептуальні засади геоекології

Тема 1. Геоекологія: одна назва для різних наук

10

4

24Тема 2. Особливості екологічного та геопросторового підходів

10

4

24Тема 3. Дослідження з використанням екологічного та геопросторового підходів

10

4

24Тема 4. Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистеми

10

4

24Разом – зм. модуль1

40

16

816Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 5. Регіональний приклад геоекологічного дослідження

10

4

24Тема 6. Технологія геоматики для геоекологічних досліджень

10

4

24Тема 7. Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження

10

4

24Разом за модуль 2

30

12

612^ Усього годин

70

28

1428

^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Геоекологія: одна назва для різних наук

2

2

Особливості екологічного та геопросторового підходів

2

3

Дослідження з використанням екологічного та геопросторового підходів

2

4

Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистеми

2

5

Особливості регіональних геоекологічних досліджень
6

Технологія геоматики для геоекологічних досліджень
7

Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження

^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Геоекологія: одна назва для різних наук

4

2

Особливості екологічного та геопросторового підходів

4

3

Дослідження з використанням екологічного та геопросторового підходів

4

4

Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистеми

4

5

Особливості регіональних геоекологічних досліджень

4

6

Технологія геоматики для геоекологічних досліджень

4

7

Етапи трансдисциплінарного геоекологічного дослідження

4
Разом

28


^ Методи контролю

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на семінарських заняттях. Також передбачена підсумковий екзамен з теоретичних питань.


^ Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7


50


100

5

10

5

10

5

10

5

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів


^ Методичне забезпечення


Мультимедійні презентації лекцій. Роздатковий матеріал для лекцій в електронній формі. Доступ до електронних версій літературних джерел.


Рекомендована література


Базова

Круглов І.С. Геоекологія: Одна назва для різних наук? // Фіз. геогр. і геоморф. – 2003. – Вип. 45. – С. 18-25.

Круглов І. Геоекологія та географія // Наук. записки Тернопіль. держ. педагог. ун-ту. Серія: геогр. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55.

Круглов І.С. Геоекологія як трансдисциплінарна наука про геоекосистеми // Фіз. геогр. та геоморф. – 2005. – Вип. 47. – С. 100-107.

Допоміжна

Бачинский Г.А. Геоэкология как область соприкосновения географии и социоэкологии // Изв. Всесоюзн. геогр. общ-ва. – 1989. – Т. 121. – Вып. 1. – С. 31-39.

Боков В.А., Ена А.В., Ена В.Г. и др. Геоэкология: Научно-методическая книга по экологии. – Симферополь: Таврия, 1996. – 384 с.

Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.

Дрдош Я. Комплексная физическая география и экология // Изв. Всесоюзн. геогр. общ-ва. – 1973. – № 2. – С. 97-107.

Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 152 с.

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: Учебник. – М.: Высш. шк., 1991. – 366 с.

Исаченко А.Г. Экологизированная география от Геродота до наших дней // Изв. Руск. геогр. общ-ва. – 1994. – Т. 126. – Вып. 2. – С. 26-34.

Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.

Методи геоекологічних досліджень: навчальний посібник. За ред. М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. – 243 с.

Одум Ю. Экология: В 2-х т. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.; Т. 2. – 376 с.

Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

Охрана ландшафтов. Толковый словарь / Под ред. В.С. Преображенского, Т. Александровой, М. Данева, Г. Хаазе, Я. Дрдоша. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с.

Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – Київ, 1999. – 284 с.

Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Слов.-справ. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с.

Сочава В.Б. География и экология. Материалы V съезда географического общества Союза ССР. – Ленинград, 1970. – 24 с.

Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с.

Тимашев И.Е. Геоэкология: Первоисточники, подходы, перспективы // Вестн. Моск. ун-та. Серия геогр. – 2000. – № 5. – С. 18-22.

Топчиев А.Г. Геоэкология: Географические основы природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.

Тролль К. Ландшафтная экология (геоэкология) и биогеоцeнология. Терминологическое исследование // Изв. АН СССР. Серия геогр. - 1972. - №3. - С. 114-120.

Хаггет П. География: синтез современных знаний. – М.: Прогресс, 1979. – 684 с.


Інформаційні ресурси


Корисну інформацію та електронні версії публікацій можна здобути на веб-сайті:

http://www.franko.lviv.ua/faculty/geography/Strukt/Kafedry/fiz/Pers8/Kruhlov.htm


Програму склав І.С. Круглов
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи