Фізико-географічне районування icon

Фізико-географічне районування
Скачати 155.59 Kb.
НазваФізико-географічне районування
Дата06.01.2013
Розмір155.59 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географіїЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


__________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Фізико-географічне районування

_____________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________6.040104_”Географія”________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__________ 6.070500_”Географія”____________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту,факультету,відділення_________географічного____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.

^ Фізико-географічне районування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія.

“_____”___________________ 2010 р.– ____ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Шушняк В.М.., к. г. н., асистент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


____________________(Мельник А.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова ________________(Хомин Я.Б.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010
  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Фізико-географічне районування”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)


4-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


14 год.

год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18
ІНДЗ: курсова

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 28:18

для заочної форми навчання -  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

Розвинути у студентів основи знань з регіоналізації природних територіальних комплексів для потреб просторового планування господарства та охорони природи.

Завдання:


– ознайомити з теорією та методологією фізико-географічного районування;

– дати уявлення про цілі фізико-географічного районування;

– ознайомити з системою таксономічних одиниць районування;

– ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом регіоналізації;

– навчити прийомам і методам природничої регіоналізації.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– методологічні основи фізико-географічного районування;

– закономірності поширення та властивості функціонування фізико-географічних одиниць;

– принципи фізико-географічного районування;

– систему таксономічних одиниць районування;

– причини різноманітності физико-географических умов України;

– закономірності, які визначають внутрішню єдність природи регіонів України і їх природні відмінності.


вміти:

– ідентифікувати фізико-географічні райони

– встановлювати межі фізико-географічних районів;

– давати комплексну характеристику природи окремого регіону;

– передбачати можливі зміни природи, пов'язані з розробкою ресурсів, в тому або іншому регіоні країни;

– проводити оцінку екологічного стану регіону.  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ

Фізична географія як наука про географічну оболонку і складові її природно територіальних комплексів різних рангів. Районування як система територіального поділу. Фізико- географічне районування і його сутність. Методологічні основи фізико-географічного районування. Зв'язок з іншими науками. Наукове і прикладне значення фізико-географічного районування.


^ Тема 2. Історія становлення і розвитку вчення про фізико-географічне районування

Передумови виникнення фізико -географічного районування. Етап емпіричного районування – роботи Длугоша, Б.Гаккета, Я.Головацького, В.М. Татіщева. Аналітичний етап районування - роботи В.Поля, А.І. Воєйкова. Етап синтетичного районування - роботи А.Ремана, Волощука, Л. С. Берга , В. П. Семенова- Тянь-Шанського. Етап активного фізико -географічного районування великих регіонів - схеми районування С.Рудницького, Л. Берга, Б. Добриніна. Природно -історичне районування комісії СОПС АН СРСР. Сучасний етап - схеми районування М. А. Солнцева , Ф. М. Мількова , М. І. Михайлова , Маринича. Фізико-географічне районування західних областей України П.Цися, К.Геренчука, М.Койнова. Фізико-географічне районування за кордоном - роботи Е. Д. Гербертсона, Д.Ф. Анстеда, Є. Тейлора, А. Гетнера, Відаль-де-ля- Бланша, Л. Галлуа, З. Пассарге. Сучасне фізико-географічне районування в зарубіжних країнах


^ Тема 3. Об'єкт фізико-географічного районування

Континуально і дискретність географічної оболонки. Фактори її диференціації. Одиниці фізико -географічного районування як системи. Їх структура. Межі фізико-географічних одиниць, їх види і особливості. Специфіка функціонування фізико-географічних одиниць. Особливості динаміки, розвитку , внутрішньорічних і багаторічних станів, повних і неповних змін одиниць фізико-географічного районування


^ Тема 4. Принципи фізико-географічного районування

Генетичний принцип районування. Його сутність і значимість. Принцип зональності. Вертикальна зональність у горах. Типи структур вертикальної зональності та чинники їх визначають. Принцип азональні. Його значення в диференціації ПТК регіональної розмірності . Принцип секторності (довготний) Вплив площі, конфігурації материків, особливостей циркуляції атмосфери, географічного положення материків. Ряди зональності. Зонально-азональний принцип, його сутність. Принцип комплексності , його сутність та переваги.


^ Тема 5. Система таксономічних одиниць

Класифікація комплексів в залежності від принципу районування. Однорядні і дворядні системи. Одиниці вищого рівня диференціації (географічна оболонка, материк, пояс). Головні діагностичні ознаки фізико-географічної країни, області, провінції, району. Індивідуальність фізико-географічних одиниць і можливість їх типології. Особливості фізико -географічного районування гірських країн .


^ Тема 6. Методика фізико -географічного районування

Районування "зверху" і "знизу". Методи накладення галузевих карт, провідного чинника, поєднаного аналізу компонентів. Ландшафтний метод районування. Використання при фізико-географічному районуванні картографічних, аерокосмічних, палеогеографічних, геофізичних, геохімічних, математичних методів. Співвідношення польових і камеральних методів. Моделювання. Геоінформаційні системи


^ Тема 7. Прикладне районування

Ландшафтна карта фізико-географічного районування як основа для різнопланових прикладних карт. Вибір і ранжування оціночних показників. Інтегральне оцінювання. Визначення порогових значень параметрів. Якісна бальна оцінка. Складання геоінформаційних моделей.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Фізико-географічне районування.

Тема 1. Вступ

4

2


2Тема 2.

Історія становлення і розвитку вчення про фізико-географічне районування

6

2

22Тема 3.

Об'єкт фізико-географічного районування

6

2

22Тема 4.

Принципи фізико-географічного районування

10

2

42Тема 5.

Система таксономічних одиниць

12

2

4
2

4Тема 6.

Методика фізико-географічного районування

14

4

4
2

4Разом – зм. модуль1

48

14

14
4

16


^

Усього годин


48

14

14
4

16
^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історія становлення природничого поділу західного регіону України

2

2

Принципи фізико-географічного районування

2

3

Типологія фізико-географічних одиниць

2
Разом

6^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Порівняльний аналіз схем фізико -географічного районування.

2

2

Фізико-географічне районування за галузевими картами природи

2

3

Фізико-географічне районування за ландшафтною картою .

2

4

Фізико-географічне районування з використання космічних знімків.

2
Разом

8

^ 7. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Наукове і прикладне значення фізико-географічного районування.

2

2

Сучасне фізико-географічне районування в зарубіжних країнах

2

3

Одиниці фізико-географічного районування як системи.

4

4

Вплив площі, конфігурації материків, особливостей циркуляції атмосфери, географічного положення материків.

2

5

Особливості фізико-географічного районування гірських країн.

4

6

Співвідношення польових і камеральних методів.

2

7

Складання геоінформаційних моделей.

4
Разом

20


^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


Т1 – Районування як система територіального поділу; Т2 – Історія становлення і розвитку вчення про фізико-географічне районування; Т3 – Об'єкт фізико-географічного районування; Т4 – Межі фізико-географічних одиниць, їх види і особливості; Т5 – Принципи фізико-географічного районування; Т6 – Індивідуальність фізико-географічних одиниць і можливість їх типології;Т7 – Система таксономічних одиниць; Т8 – Методика фізико-географічного районування; Т9 – Прикладне районування; Т10 – Складання геоінформаційних моделей.


^ 9. Рекомендована література

Базова:

1. Исаченко А. Г. Основы ландшафтоведения и физико-географического районирования. М.: Высшая школа, 1965, 327 с.

2. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991, 366 с.

3. Михайлов Н. И. Физико-географическое районирование. М.: Изд-во МГУ, 1986, 183 с.

4. Федина А. Е. Физико-географическое районирование. М.: Изд-во МГУ, 1981, 128 с.


Допоміжна:

1. Николаев В. А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во МГУ, 1979, 160 с.

2. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск.: Наука, 1978, 320 с.


Програму склав В.М. Шушняк

Схожі:

Фізико-географічне районування iconФізико-географічне районування
Дисципліна Фізико-географічне районування „затверджую” „затверджую”
Фізико-географічне районування iconНавчальний рік 2011/2012
Теоретичне обгрунтування фізико-географічного районування України. Аналіз існуючих схем районування
Фізико-географічне районування iconСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
Мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська,...
Фізико-географічне районування iconСписок опублікованих праць мелеховець О. К. Клініко-географічне районування Сумської області за ступенем йододефіциту / О. К. Мелеховець, Н. В. Климанська, Р. А. Москаленко // Вісник СумДУ, серія Медицина. 2005. №3. С. 96-101
move to 0-17021630
Фізико-географічне районування iconДокументи
1. /Geobot_rayonir_Ukraine/Геоботан_чне районування _3.djvu
2. /Geobot_rayonir_Ukraine/Геоботан_чне...

Фізико-географічне районування iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Метою курсу “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є формування знань про утворення, склад, властивості, класифікації ґрунтів,...
Фізико-географічне районування iconСекція Фізико-технічні проблеми матеріалознавства
Фізико-технологічні засади формування ієрархічних та супрамолекулярних структур молекулярної енергетики і наноелектроніки
Фізико-географічне районування iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Фізико-географічне районування iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Фізико-географічне районування iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Будова зливку спокійної сталі. Методи покращення властивостей сталей. Обробка синтетичними шлаками. Електрошлаковий переплав. Алюміній....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи