Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) icon

Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Скачати 93.24 Kb.
НазваТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Дата07.01.2013
Розмір93.24 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую”

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи_________________Варіант___1____

НАПРЯМ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках (….). Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)

1.(……)

Методи управління – це:

 1. здійснення впливу на окремих працівників (трудові колективи в цілому) для досягнення цілей підприємства;

 2. сукупність об’єктивно зумовлених загальних напрямків або сфер діяльності, що забезпечують ефективне кооперування спільної праці;

 3. фактори, що забезпечують умови для успішного використання внутрішніх ресурсів та пристосування до зовнішніх умов;

 4. шляхи досягнення ефективної взаємодії між всіма працівниками підприємства.

2.(……)

До активної частини основних виробничих засобів належить:

 1. робочі машини, транспортні засоби, силові машини та устаткування, виробничий інвентар;

 2. виробничі споруди, будівлі, господарський інвентар, передавальні пристрої;

 3. житлові будинки, багаторічні насадження, транспортні засоби, господарський інвентар;

 4. виробничі споруди, будівлі, силові машини та устаткування, багаторічні насадження.

3.(……)

Кваліфікація – це:

 1. сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності;

 2. більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

 3. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань;

 4. вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу практичних навичок.

4.(……)

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах, які відносять до оборотних засобів, визначається:

 1. множенням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях;

 2. множенням середньодобового споживання матеріалів у натуральному виразі на норму їхнього запасу в днях;

 3. множенням середньомісячного споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях.

5.(……)

Санаційна реструктуризація – це вид реструктуризації, яка:

  1. стосується управління пасивами компанії, а саме її заборгованістю;

  2. має місце в успішних компаніях, які передбачають можливість зміни умов функціонування і прагнуть підсилити свої конкурентні переваги;

  3. стосується певної господарської діяльності, результатом якої є прибуток або збитки;

  4. застосовується, коли підприємство знаходиться у передкризовому або кризовому стані та має за мету вихід з нього.

6.(……)

Конкурентна сила постачальників посилюється за таких умов:

 1. якщо на ринку появляються великі партії товарів-замінників, і перехід на їхнє використання не потребує значних витрат;

 2. якщо продукція постачальників є стандартною і постачається на ринок великою кількістю фірм;

 3. якщо одна із галузей виробництва, якій постачальники поставляють свою продукцію є їхнім основним споживачем;

 4. якщо фірми-постачальники можуть забезпечити поставки комплектуючих виробів за нижчими цінами, ніж коли їх буде виробляти сама фірма-споживач.

7.(……)

Стратегічна привабливість підрозділу диверсифікованої фірми знижується, коли:

 1. у підрозділу достатній потенціал для зростання і обсяг прибутків, або він потребує додаткових капіталовкладень;

 2. у підрозділу недостатній потенціал для зростання і обсяг прибутків, або він потребує додаткових капіталовкладень;

 3. у підрозділу достатній потенціал для зростання і обсяг прибутків, або він не потребує додаткових капіталовкладень;

 4. у підрозділу недостатній потенціал для зростання і обсяг прибутків, або він потребує додаткових капіталовкладень.

8.(……)

Аналіз поточної стратегії фірми – це:

 1. вивчення підрозділів з метою знаходження у них відмінних, не схожих елементів, тобто стратегічних невідповідностей;

 2. вивчення підрозділів з метою знаходження у них спільних, не схожих елементів, тобто стратегічних невідповідностей;

 3. вивчення підрозділів з метою знаходження у них відмінних, схожих елементів, тобто стратегічних відповідностей;

 4. вивчення підрозділів з метою знаходження у них спільних, схожих елементів, тобто стратегічних відповідностей.

9.(……)

Запас фінансової міцності – це показник, що характеризує:

 1. обсяг реалізації в натуральному виразі, при якому підприємство не отримує ні прибутку, ні збитків;

 2. обсяг реалізації у вартісному виразі, при якому підприємство не отримує ні прибутку, ні збитків;

 3. обсяг реалізації, на який підприємство може понизити реалізацію, перш ніж почне отримувати збиток;

 4. обсяг реалізації, який дозволить отримувати заплановану суму прибутку.

10.(……)

Теперішня вартість відображає:

 1. суму доходів, яку планує отримати інвестор від реалізації проекту після того, як він компенсує вкладені ним грошові кошти;

 2. суму грошових коштів, яку може отримати власник проекту в майбутньому за умов продажу даного проекту;

 3. суму майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуванням певної ставки процента відповідно до теперішнього періоду;

 4. вартість реалізації окремого проекту з урахуванням минулих надходжень на момент проведення розрахунків.

11.(……)

Приріст чистого робочого капіталу – це компонент грошового потоку, який відображає рух:

 1. коштів унаслідок операційної діяльності підприємства.

 2. коштів, які спрямовані на збільшення всіх активів за проектом і отримані від зменшення активів за проектом.

 3. коштів, які спрямовані на збільшення оборотних активів за проектом і отримані від зменшення оборотних активів за проектом.

 4. коштів, які спрямовані на збільшення основних активів за проектом і отримані від зменшення основних активів за проектом.

12.(……)

Яке з тверджень неправильне:

 1. стратегічне планування дозволяє прогнозувати можливості та проблеми підприємства у майбутньому;

 2. формування стратегії сприяє зростанню ризику при прийнятті рішень;

 3. основним завданням стратегічного планування є забезпечення нововведень та організаційних змін на підприємстві;

 4. одним із етапів стратегічного планування є аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

13.(……)

Коефіцієнт напруженості виробничої програми на плановий період розраховується як:

 1. відношення планового обсягу випуску продукції до нормативного обсягу випуску;

 2. відношення нормативного обсягу випуску продукції до планового обсягу;

 3. добуток планового обсягу випуску продукції на нормативний коефіцієнт обсягу продукції;

 4. добуток нормативного обсягу випуску продукції на коефіцієнт виробничих потужностей підприємства.

14.(……)

Основними вихідними даними для формування плану матеріально-технічного забезпечення є:

 1. аналіз основних напрямків діяльності підприємства;

 2. аналіз витрат матеріальних ресурсів у звітному періоді, інформація про кон’юнктуру ринку;

 3. аналіз витрат на оплату праці управлінського персоналу підприємства;

 4. аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.15.(……)

Підприємство придбало токарний верстат, первісна вартість якого 100 тис. грн. Через 5 років корисного використання підприємство очікує отримати від його реалізації 20 тис. грн. Використовуючи виробничий метод нарахування амортизації, розрахуйте суму амортизації у третьому році експлуатації, якщо відомо, що очікуваний обсяг продукції, яку буде вироблено з використанням даного обладнання становитиме: 1 рік – 10 100 шт., 2 рік – 7 500 шт., 3 рік – 9 200 шт., 4 рік – 7 000 шт., 5 рік – 6200 шт.

16.(……)

Розглядається проект заміни двох автоматичних мийок на більш сучасні для підземного гаража-стоянки. І старі, і нові мийки мають однакову продуктивність 10000 машин в рік, але оскільки стоянка на 100% завантажена восени і взимку, і на 50% – навесні і влітку, то фактична кількість вимитих машин складає 7500 машин в рік. Витрати на миття 1-єї машини старою мийкою складають 16 грн., витрати на миття 1-єї машини новою мийкою 10 грн. Розрахуйте додаткові вигоди (доходи) від реалізації проекту (грн.).

17. (……..)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

18. (……..)

Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:

1) підтримання економічного зростання;

2) досягнення повної зайнятості;

3) досягнення економічної ефективності;

4) підтримання стабільного рівня цін.

19. (……..)

Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу становить:

1) одиницю;

2) нуль;

3) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу;

4) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу;

20. (……..)

Обчисліть ВВП як суму видатків, якщо за звітний період в економіці країни зафіксовано такі показники:

а) особисті видатки на споживання – 13800 гр. од.;

б) чисті інвестиції – 1200 гр. од.;

в) відрахування на споживання основного капіталу – 2350 гр. од.;

г) процент – 380 гр. од.;

д) трансферні платежі – 745 гр. од.;

е) державні закупівлі товарів та послуг – 900 гр. од.;

є) чистий експорт – 450 гр. од.;

ж) чисті іноземні факторні доходи – (–760) гр. од.


Варіанти відповідей:

1) 18700 гр. од;

2) 16350 гр. од.;

3) 19445 гр. од.;

4) 17490 гр. од.

5) 15520 гр. од.

21. (……..)

Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого обсягу виробництва, коли:

1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам;

2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

22. (……..)

Фірма виробляє за рік 10 000 одиниць товару і продає їх за ціною 30 грн. Явні витрати фірми становлять 150 000 грн., а неявні витрати – 70 000 грн. Бухгалтерський прибуток фірми становитиме:

1) 300 000 грн.;

2) 150 000 грн.;

3) 80 000 грн.;

4) 230 000 грн.

23. (……..)

До яких наслідків не призводить виплата дотацій виробникам деякого товару за твердою ставкою за інших однакових умов?

1) витрати виробників цього товару зменшуються за кож­ним рівнем його ціни пропозиції на величину твердої ставки дотації;

2) нова рівноважна ціна товару встановлюється на рівні, що є нижчим від рівня його старої рівноважної ціни;

3) нова рівноважна кількість товару стає меншою від старої його рівноважної кількості;

4) ціна виторгу виробників цього товару відрізняється від ціни його споживачів на величину твердої ставки дотації.

24. (……..)

Крива "дохід - споживання" :

1) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів; на її основі будується крива індивідуального попиту;

2) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу; на її основі будуються криві Енгеля;

3) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів; на її основі будується крива індивідуального попиту;

4) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.

25. (……..)

Якщо для обраного споживачем споживчого кошика MUx/MUY=9, а Рх/Ру=7, то:

1) споживач знаходиться у стані рівноваги;

2) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X і менше товару Y;

3) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару Y і менше товару X;

4) споживач не має стимулу для зміни структури свого споживчого кошика.


Декан факультету С.М. Панчишин

Схожі:

Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь по 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи