Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 354.3 Kb.
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/3
Дата07.01.2013
Розмір354.3 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Економічна кібернетика”


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від 14.12.2011


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спе­ціальністю “Економічна кібернетика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисцип­лін циклу професійної і практичної підготовки: “Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


^ Навчальна дисципліна „Дослідження операцій”


Тема 1. Вступ. Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних об’єктів і процесів та обгрунтування рішень

Предмет та основні питання дослідження операцій. Основні етапи операційного дослідження. Типові задачі дослідження операцій та їх структурні характеристики. Коротка історична довідка. Операційне визначення цілей та критеріїв.

Проблеми, що вивчають під час формування цілей. Фактори, що впливають на вибір цілей. Відмінності між цілями та критеріями. Компроміси, яких слід дотримуватись під час формування цілей. Критерії, що використовуються в складних економіко-технічних системах.


^ Тема 2. Дробово-лінійне програмування

Постановка задачі дробово-лінійного програмування. Зведення задачі дробово-лінійного програмування до задачі лінійного програмування. Приклад.


^ Тема 3. Параметричне програмування

Випадок .

Геометрична інтерпретація, обґрунтування алгоритму розв’язування.

Параметричне програмування, випадок ). Геометрична інтерпретація, обґрунтування алгоритму розв’язування. Застосування параметричного програмування для розв’язування ЗЛП спеціального виду із одним загальним обмеженням. Алгоритм розв’язування ТЗ з однією додатковою умовою загального виду.


^ Тема 4. Поняття про динамічне програмування

Поняття про багатокрокові процеси. Виграш та управління. Приклади багатокрокових процесів. Ідея методу динамічного програмування. Постановка задачі динамічного програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Приклад.


^ Тема 5. Теорія керування запасами

Сутність проблеми оптимального управління запасами. Класифікація витрат, пов’язаних зі створенням та зберіганням запасів. Формула Вільсона визначення оптимального розміру партії поставок. Постановка найпростішої задачі керування запасами, її економіко-математична модель. Статичні детерміновані моделі оптимізації запасів без дефіциту та з дефіцитом. Застосування методу динамічного програмування для розв’язування найпростішої задачі керування запасами. Приклад. Модель керування запасами при згладжуванні виробництва та її аналіз.


^ Тема 6. Ігрові моделі

Основні поняття теорії ігор. Класифікація ігор. Розв’язування матричних ігор в чистих стратегіях. Змішані стратегії та платіжна функція. Властивості оптимальних змішаних стратегій. Геометричний метод розв’язку матричних ігор в змішаних стратегіях. Приклад.

Розв’язування матричних ігр зведенням до ЗЛП. Наближені методи розв’язування ігрових моделей. Основна теорема матричних ігор. Теорема Неймана.


^ Тема 7. Задачі упорядкування та координації. Сіткове планування

Зміст та сфера застосування сіткових методів планування та управління. Елементи сіткового графіка, методика його побудови. Розрахунок основних параметрів сіткового графа.


^ Тема 8. Теорія масового обслуговування

Сутність задач масового обслуговування, особливості застосування. Класифікація систем масового обслуговування та їх основні характеристики. Приклади систем. Характеристика елементів системи масового обслуговування, вимоги, вхідний потік вимог, черга вимог, канали обслуговування, вихідний потік вимог. Характеристика найпростішого потоку вимог. Аналіз витрат, що виникають у системах масового обслуговування. Розрахунок параметрів систем масового обслуговування. Коефіцієнти простою, простою каналів обслуговування, середнього часу очікування вимог.


^ Тема 8. Задача нелінійного програмування

Постановка задачі нелінійного програмування (ЗНП). Розв’язування ЗНП для випадку відсутності обмежень. Основні труднощі, що виникають під час розв’язування ЗНП. Класичні методи розв’язування ЗНП без обмежень. Виконання необхідних і достатніх умов екстремуму. Градієнтний метод розв’язування ЗНП.


^ Тема 9. Класичні методи розв’язування ЗНП для випадку наявності обмежень

ЗНП у вигляді обмежень - рівностей: зведення задачі на умовний екстремум до задачі на безумовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Найпростіші методи розв’язування ЗНП для випадку обмежень – нерівностей. Узагальнений метод множників Лагранжа. Прямий градієнтний метод та його економічна інтерпретація. Градієнтний метод Ерроу – Гурвиця. Метод лінеаризації Франка – Вульфа.


^ Тема 10. Задача опуклого програмування (ЗОП)

Постановка ЗОП. Поняття про можливі та придатні напрями ЗОП. Критерій оптимальності точки ЗОП. Робочий критерій оптимальності точки ЗОП.


Тема 11. Задача квадратичного програмування

Постановка задачі квадратичного програмування. Квадратична форма. Застосування робочого критерію оптимальності до розв’язування ЗКП. Приклад.


Тема 12. Метод можливих напрямків Зонтендейка розв’язування ЗОП

Ідея методу Зонтендейка. Визначення допустимого розв’язку. Постановка задачі вибору напряму. Знаходження довжини кроку.


Тема 13. Стохастичне програмування

Види задач стохастичного програмування. Підходи до розв’язування задач стохастичного програмування.


^ Тема 14. Нові напрямки дослідження операцій

Використання та основні засади теорії нейронних мереж. Теорія генетичних алгоритмів та її застосування в дослідженні операцій. Теорія алгоритмів мурашиних колоній та її застосування для розв’язування окремих типів задач дослідження операцій.


Рекомендована література

 1. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці. Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2007. – 424 с.

 2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М. Наука, 1988. – 208 с.

 3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування. Київ, 2001.

 4. Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. Основи системного аналізу. Навч. посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248с.

 5. Глушик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М. Математичне програмування: Навч. пос. – Львів: «Новий світ-2000», 2006. – 216 с.

 6. Дацко М.В., Карбовник М.М. Дослідження операцій. Навч. пос. – Львів, 2009. – 288 с.

 7. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планирование и управление. Учеб.пособие. – К.: Вища школа, 1991. – 270 с.

 8. Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учебное пособие. – Луганск: ВУГУ, 1999.

 9. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – Київ: ЗАТ “Віпол”, 2000. – 688 с.

 10. Карагодова О.О., Кігель В.Р., Рожок В.Д. Дослідження операцій: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2007. – 256 с.

 11. Карбовник М.М. Задача нелінійного програмування (ЗНП) та основні підходи до її розв’язування. – Львів, В-во ЛНУ ім.І.Франка, 2001.

 12. Карбовник М.М. Методичні вказівки до параметричного програмування. – Львів, ЛДУ, 1988.

 13. Карбовник М.М. Теорія двоїстості в лінійному програмуванні. – Львів, В-во ЛНУ ім.І.Франка, 2001.

 14. Карбовник М.М., Негрей М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Дослідження операцій. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2004.

 15. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – Львів: Магнолія Плюс, 2004.– 549с.

 16. Кутковецький В.Я.. Дослідження операцій: Навчальний посібник.– Київ: Вид-во ТОВ “Видавничий дім “Професіонал”,2004.– 350с.

 17. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Готинчан Т.І., Пасічник Г.С. Математичні методи дослідження операцій: Навч. пос. – Чернівці, 2005. – 360 с.

 18. Мачкур А.Є., Ланьош О.М.. Блокове програмування. Навч. посібник. – Львів, ЛДУ, 1998.

 19. Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навч. пос. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 148 с.

 20. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч.посіб.– К.:КНЕУ, 2003. – 452с.

 21. Охріменко М.Г., Дзюбан І.Ю. Дослідження операцій. Навч. пос. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 184 с.

 22. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. Підручник для студ. вузів. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

 23. Федоренко І.К., Черняк О.І. Дослідження операцій в економіці: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 558 с.

Типові тести

^ 1. Визначити оптимальний обсяг замовлень в основній моделі управління запасами, якщо відомі:

а) інтенсивність попиту d=1800;

б) вартість зберігання одиниці товару s=3,4;

в) вартість постачання однієї партії Cd=85.


1) 25

2) 35

3) 300

4) 40


^ 2. В основі методу динамічного програмування лежить:

1) поступова покрокова оптимізація;

2) знаходження всіх елементів розв’язку одночасно;

3) знаходження динаміки розподілу коштів;

4) правильна відповідь не наведена.


3. Стан системи Si в кінці кожного і-го кроку в задачах динамічного програмування описується наступним рівнянням стану (де Ui - управління на і-му кроці):

1) ;

2) ;

3) ;

4) .


4. Згідно з критерієм оптимальності план задачі параметричного лінійного програмування (у випадку залежності від параметра t вектора коефіцієнтів лінійної форми) буде оптимальний для тих значень t, для яких виконується умова для компонентів вектора оцінок змінних:

1) ;

2) ;

3) ;

4) правильна відповідь не наведена.


5. Визначення верхньої межі проміжку, в якому знайдений розв’язок задачі параметричного програмування (у випадку залежності від параметра t вектора коефіцієнтів ліній­ної форми) буде оптимальним, здійснюється за формулою ( компоненти вектора оцінок змінних):

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

^ 6. Для заданої платіжної матриці визначити нижню чисту ціну гри.

1) 2

2)1

3)-5

4)-1


^ 7. Верхня чиста ціна гри з платіжною матрицею визначається:

1)

2)

3)

4) правильна відповідь не наведена


8. В матричній грі точна нижня ціна гри і точна верхня ціна гри перебувають у залежності

1) ;

2) ;

3) ;

4) .


^ 9. Якщо до всіх елементів платіжної матриці матричної гри додати будь-яке число, то

1) оптимальні змішані стратегії змінюються;

2) оптимальні змішані стратегії не змінюються;

3) ціна гри не зміниться;

4) вірна відповідь не наведена.


^ 10. Сіткова модель має відповідати наступним вимогам:

1) має бути лише одна початкова та кінцева подія;

2) може бути кілька початкових подій та лише одна кінцева подія;

3) мають бути відсутніми цикли у сітковому графі;

4) правильна відповідь 1 та 3;

5) правильна відповідь 2 та 3.


^ 11. Вкажіть резерв часу для п’ятої події1) 13

2) 0

3) 14

4) 9


12. Критичний шлях сіткового графіка це:

1) усереднений на кількість днів шлях між початковою і кінцевою подією;

2) шлях найменшої протяжності між вихідною і завершальною подіями;

3) найдовший повний шлях;

4) найкоротший повний шлях.


^ 13. Для того, щоб відтин був правильним для розв’язку задачі цілочислового програмування

[,,,цілі] за допомогою першого алгоритму Гоморі, необхідно, щоб виконувалась умова (де символ {} позначає дробову частину числа)

1)

2)

3)

4)


14. Якщо на деякому кроці розв’язування задачі цілочислового програмування за допомогою методу «віток та границь» отримано не цілочисловий розв’язок, наприклад х2=8,1, то:

1) потрібно розв’язати задачу з додатковим обмеженням, накладеним на дану змінну – задача буде сформована наступним чином: до початкових умов додається обмеження х2=8;

2) потрібно розв’язати дві задачі з додатковими обмеженнями, накладеними на дану змінну – перша задача буде сформована наступним чином: до початкових умов додається обмеження х28, а друга – до початкових умов додається обмеження х29;

3) потрібно розв’язати дві задачі з додатковими обмеженнями, накладеними на дану змінну – перша задача буде сформована наступним чином: до початкових умов додається обмеження х28, а друга - до початкових умов додається обмеження х2 9;

4) потрібно розв’язати задачу з додатковим обмеженням, накладеним на дану змінну – задача буде сформована наступним чином: до початкових умов додається обмеження х2=9.


^ 15. Метод віток та границь, перший та другий алгоритм Гоморі – це:

1) методи розв’язування задачі нелінійного програмування;

2) методи розв’язування задачі цілочислового лінійного програмування;

3) методи розв’язування задачі квадратичного програмування;

4) методи розв’язування задачі опуклого програмування;

5) правильна відповідь не наведена.

^ Навчальна дисципліна „Економетрія”


Тема 1: Етапи розвитку економіко-математичних досліджень

Використання математичних методів в економіці. Математична школа в політекономії. Статистичний напрямок. Економетрія. Предмет, завдання і зміст курсу.


^ Тема 2: Моделювання – науковий метод пізнання дійсності

Використання моделювання у наукових дослідженнях. Класифікація моделей. Особливості використання математичного моделювання в економічних дослідженнях. Етапи проведення економетричного дослідження. Внесок українських учених в розвиток економіко-математичних досліджень.


^ Тема 3: Основи кореляційно – регресійного аналізу

Види зв’язку між змінними. Кореляційна залежність. Метод аналітичного групування. Основні завдання кореляційно-регресійного аналізу.


^ Тема 4: Парна лінійна кореляційно-регресійна модель (ПЛКРМ)

Узагальнена та вибіркова ПЛКРМ. Оцінювання параметрів економетричних моделей. Визначення оцінок параметрів ПЛКРМ. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу.


^ Тема 5: Основні характеристики парної лінійної кореляційно-регресійної моделі

Економічна інтерпретація параметрів моделі. Відхилення фактичних значень результуючої змінної від теоретичних. Перевірка моделі на наявність автокореляції.


^ Тема 6: Тіснота кореляційного зв’язку між змінними. Спряжені ПЛКРМ.

Коефіцієнт кореляції та його властивості. Побудова спряженого рівняння регресії. Пара взаємноспряжених ПЛКРМ. Геометрична інтерпретація спряжених рівнянь регресії.


^ Тема 7: Основні характеристики адекватності парної лінійної кореляційно-регресійної моделі

Розкладення результуючої змінної на складові частини. Формула декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної. Стандартна та гранична похибки моделі. Відношення детермінації. Кореляційне відношення.


^ Тема 8: Вибіркові похибки ПЛКРМ

Стандартна та гранична вибіркові похибки коефіцієнта регресії. Довірчий інтервал для істинного значення коефіцієнта регресії. Стандартна та гранична похибки вільного члена рівняння регресії. Довірчий інтервал для істинного значення вільного члена ПЛКРМ. Стандартна та гранична вибіркові похибки моделі. Похибка індивідуального прогнозу. Оцінювання коефіцієнта кореляції.


^ Тема 9: Перевіряння статистичної значущості параметрів зв’язку між змінними

Перевіряння нульової гіпотези стосовно коефіцієнта кореляції. Перевіряння нульової гіпотези стосовно коефіцієнта кореляції. Експрес діагностика моделі.


^ Тема 10: Множинна лінійна кореляційно-регресійна модель (МЛКРМ)

Основи множинного кореляційно-регресійного аналізу. Основні припущення класичного множинного кореляційно-регресійного аналізу. Побудова МЛКРМ. Інтерпретація коефіцієнтів множинної регресії.


^ Тема 11: Основні характеристики множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі

Стандартна похибка багатофакторної моделі. Коефіцієнти множинної детермінації і кореляції.

Вибіркові похибки параметрів МЛКРМ. Оцінювання коефіцієнта множинної кореляції. Часткова регресія і кореляція. Експрес-діагностика багатофакторної моделі.


  1   2   3

Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи