Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/4
Дата07.01.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “ Економіка та підприємництво”

спеціальність “Економічна теорія”)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5  від 14. 12. 2011


Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


Навчальна дисципліна "Історія економіки та економічної думки"

^

Тема 1 Предмет історії економіки та економічної думки. Первісна доба та Cтародавній світПредмет та структура курсу. Методологія сучасного історико-економічного аналізу. Чинники еконо­мічного розвитку людства. Первісний світ та його винаходи. Формування первіснообщинного способу виробництва Неолітична революція. Традицій­ний та "азіатський" способи виробництва. Система східного та античного (класичного) рабства.

Характеристика економічної думки Стародавнього Сходу. Епоха Античності: еволюція економіки та економічної думки.
^

Закони Лікурга. Вчення Ксенофонта. Реформи Солона. Економічна думка Платона та Арістотеля. Стародавній Рим та його представники.


Господарство трипільців. Господарство скіфів.


^ Тема 2. Епоха Cередньовіччя


Середні віки в країнах Сходу. Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя; запровадження ісламу та особливості розвитку арабо-мусульманської цивілізації.

Становлення та розвиток феодального господарства в країнах Європи: етапи становлення і розвит­ку феодалізму; «Салічна правда», «Капітулярій про вілли»; становлення середньовічних міст. Комунальні революції.

Вчення Томи Аквінського: теорія справедливої ціни; погляди на лихварство та роль грошей в економіці.

Розвиток економічної думки Київської Русі («Руська Правда»).


^ Тема 3. Епоха первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм


Великі географічні відкриття та їхній вплив на розвиток Європейських країн; формування абсолютистських монархій в Європі; «революція цін» та її вплив на господарський розвиток Європи; колоніалізм епохи первісного нагромадження капіталу.

Суспільно-економічні зміни та формування ринкових відносин країн Європи XV—XVI ст. Вплив розколу католицької церкви та Реформації на суспільне життя Європи XVI ст.

Головні передумови генезису та теоретико-методологічні особливості меркантилізму. Ранній меркантилізм. Монетарна система. В.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія), Ж. Боден (Франція).

Система торговельного балансу пізнього меркантилізму. Т.Манн, Дж.Ло (Англія), Ж.Б. Кольбер, А.Монкретьєн (Франція), І.Посошков (Росія), А.Сєрра (Італія)

^

Тема 4. Господарський розвиток світу в індустріальну епоху. Промисловий переворот
Формування системи вільної конкуренції. Суспільно-економічні передумови формування єдиних національних ринків європейських країн та світового ринку.


Генеза та еволюція ринкового господарства в Англії. Розвиток фермерської системи господарювання, аграрний переворот Англії. Навігаційний акт. Промисловий переворот. Перехід до машинного виробництва

Особливості ринкового господарства у Франції. Буржуазно-демократичної революції. Прийняття аграрного законодавства. Парцеляризація села. Промисловий переворот. Цивільний кодекс Наполеона. Декрет про Континентальну блокаду.

Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Договір про ство­рення Рейнського союзу, Пруський митний закон. Промислова революція, політика мілітаризації Пруссії.

Утворення США й особливості становлення ринку в країні. Спеціалізація в економічному розвитку колоній. Декларація незалежності США. Війни за неза­лежність. Версальський договір. Закон про патенти. Промисловий переворот у США. Структура експорту та імпорту США, протекціоністська політика.

Промисловий переворот в господарстві України. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства. Зародження та розвиток кооперативного руху.


^ Тема 5. Класична політична економія


Суть, ознаки та етапи розвитку класичної політичної економії. Зародження класичної політичної економії (В.Петті, П.Буагільбер).

Економічні ідеї фізіократів: "Економічна таблиця" Ф.Кене та її роль в історії політичної економії; А.Тюрго і фізіократія.

Предмет і методологія економічного аналізу А.Сміта.: поділ праці, багатство і цінність; доход нації: прибуток; зарплата; рента; капітал; продуктивна і непродуктивна праці; функції держави і "невидима рука".

Економічні погляди. Ж. Б. Сея, Д. Рікардо і Т. Мальтуса. Політекономія Ж.Б.Сея: (теорія трьох факторів виробництва; «Закон Сея»). Політекономія Д.Рікардо: (теорія ціни; теорія ренти; теорія порівняльних переваг;) Політекономія Т.Мальтуса: (теорія народонаселення; теорія надвиробництва;)

Класичний напрям в українській економічній науці: С.Десницький – однодумець А.Сміта; "Економічна система" М.Балудянського.


^ Тема 6. Соціалістичні економічні теорії


Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціалістичних вчень.

Політекономія С. Сісмонді: методологія Сісмонді; критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва; теорія реалізації та криз.

Економічні ідеї К. Сен-Сімона: вчення про суспільну формацію; критика капіталізму і приватної власності. Проект нової індустріальної системи: основні риси.

Методологія економічного аналізу К.Маркса. вчення про товар та його властивості. Гроші. Теорія капіталу. Постійний і змінний капітал. Вчення про додаткову вартість. Норма додаткової вартості.

Соціалістичні погляди І.Франка. М. Зібер і його аналіз "Капіталу" К.Маркса.


^ Тема 7. Неокласичні школи економічної теорії


Економічні погляди Ф.Ліста як основи зародження німецької історичної школи: критика класичної політекономії; вчення про стадії (ступені) економічної культури (господарства); особливості теорії протекціонізму Ф.Ліста.

Історична школа: економічні ідеї старої історичної школи (В.Рошер, Б. Гільдебранд,); економічні ідеї нової історичної школи (Г. Шмоллер, К.Бюхер); економічні ідеї В.Зомбарта.

Австрійська школа: теорія суб’єктивної цінності; теорія об'єктивної цінності.

Кембріджська школа: "хрест" Маршалла; вклад А.Маршалла у розвиток економічної науки.

Київська школа в політичній економіці (М.Бунге, Д.Піхно)


^ Тема 8. Економіка провідних країн світу в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX — початок XX ст.)


Друга науково-технологічна революція (1870—1918).

Промислове зростання Німеччини в кінці XIX cт. США —реальний лідер світової економіки. Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини.


^ Тема 9 Особливості розвитку ринкового господарства та наукові школи в Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.


Розвиток ринкового господарства в Східній Україні у пореформений період. Стабілізація фінансово-кредитної системи. Столипінська аграрна реформа. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель.

Селянська реформа 1861 р. Становлення ринкового господарства в Україні.

Космогенно - енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинського.

Наукові новаторства М. Туган-Барановського: синтез теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості; теорія економічних циклів та її вплив на світову економічну думку; теоретик кооперації.

Засновник економетрії П. Чомпа.

Економіст-математик Є. Слуцький: аналіз теорій граничності та створення нової теорії збалансованого бюджету споживача; засновник новітньої науки – праксеології.


^ Тема 10 Інституціоналізм


Суть, ознаки та методологія інституціоналізму.

"Соціально-психологічний" інституціоналізм Т.Веблена. "Соціально-правовий" інституціоналізм Дж.Коммонса. "Кон'юнктурно-статистичний" інституціоналізм У.Мітчелла. Кон'юнктурний барометр Гарвардської школи.


^ Тема 11. Господарство світу в період державно-монополістичного розвитку суспільства (перша половина XX ст.)

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку XX ст. й у період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму.

Світова економічна криза 1929—1933 років та період державно-монополістичного розвитку суспільств

Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства країн.


^ Тема 12. Кейнсіанство


Історичні умови появи кейнсіанства. Методологічні основи кейнсіанства.

Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса: “основний психологічний закон”; концепція мультиплікатора інвестицій; заходи державного регулювання економіки.

Особливості кейнсіанства у різних країнах.


^ Тема 13. Неолібералізм і його школи


Основи неокласичної моделі ринкової економіки. Суть та принципи неолібералізму.

Основні школи неолібералізму: Лондонська. Ф.Гайєк; Фрайбурзька. В.Ойкен, Л.Ерхард; Паризька. Ж.Л:Рюеф, М.Алле; Чиказька. М.Фрідмен.

Місце неолібералізму в історії економічних вчень.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


а) основна література


1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

2. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н.І. та ін. / За ред. Проф.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

3. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

4. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.

5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.:Основи, 2001.-670 с.

6. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник /За ред Б.Д. Лановика К.:Вікар, 2006. – 495 с.

7. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499 с.

8. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.


б) допоміжна література

1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М, 1975. – 384 с.

2. Антология экономической классики. В 2-х томах: Составитель И.А. Столяров. М.: МП "Эконов" - «Ключ», 1993.

3. Бартенев С. Экономическая теории и школы. Курс лекций. М.:БЕК, 1996.

4. Браунинг П. Современные экономические теории –буржуазные концепции./ Сокр. пер. с англ. –М.: Экономика, 1987.

5. Всемирная история экономической мысли: В 6-и томах. М.:Мысль, 1987-1994.

6. Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. История экономических учений: Учебное пособие. /Под общ. ред. Ю.В.Горбачевой.-М.:ИНФРА-М, Новосибирск, 2000.

7. Дмитриченко Л.И. История экономических учений. Донецк, КИТИС, 1999.

8. Экономическая теория: Хрестоматия /Сост. Борисов Е.Ф. –М.: Высш.шк., 1995.

9. Эспинас А. История экономических учений. Пер. с фр. Санкт-Петербург, ELIS, 1998.

10. Жамс Э. История экономической мысли М.:Изд-во иностр.л-ры, 1995.

11. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. -М.: Дело, Вита -Пресс, 1996.

12. Мешко І.М. Історія економічних вчень (основні течії західноєвропейської та американської думки). /Навч.посібник: Наукова думка, 1994.

13. Негиши Т. История экономической теории. М.: А.О. “Аспект-Прогресс», 1995.

14. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1968.

15. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. М.: Финансы и статистика, 1999.

16. Титова Н.Е. История экономических учений. Курс лекций. М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997.

17. Худокормов А.Г. История экономических учений: современный этап. Учебник /Под общ. ред. А.Г.Худокормова.-М.: ИНФРА-М, 1998. - 733 с.
  1   2   3   4

Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи