Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 387.28 Kb.
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дата07.01.2013
Розмір387.28 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста або магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність 8.03050901“Облік і аудит”,

^ 7.03050901 « Облік і аудит»)


Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від «14»грудня 2011 р.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 – “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-ІІ”, «Звітність підприємств», а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


Розділ 1 Бухгалтерський облік


^ 1.1.Теорія бухгалтерського обліку


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.

Господарська діяльність та господарський облік. Поняття на сутність господарського обліку. Види обліку. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, принципи та вимоги до його ведення. Державне регулювання бухгалтерського обліку. Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами підприємства.


^ Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Господарські засоби та їх класифікація. Джерела утворення господарських засобів підприємства. Господарські процеси та їх результати. Методичні підходи бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. Класифікація методів бухгалтерського обліку та їх характеристика та застосування. Принципи бухгалтерського обліку, їх класифікація.


^ Тема 3. Бухгалтерський баланс.

Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови. Класифікаційні ознаки бухгалтерських балансів. Форми бухгалтерських балансів. Структура бухгалтерського балансу. Стаття активів та пасивів балансу. Розділи балансу.

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. Сутність бухгалтерський операцій та їх типи (4 типи операцій та їх взаємозв’язок з валютою балансу підприємства).


^ Тема 4.Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.

Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура. Активні та пасивні рахунки, дебет та кредит рахунку. Сутність подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку. Кореспонденція рахунків, бухгалтерське проведення.

Порядок класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Види рахунків за класифікаційними ознаками. Призначення та побудова основних, регулюючих та операційних рахунків. Сутність балансових та позабалансових рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його побудови для підприємств та організацій


^ Тема 5. Документування та інвентаризація.

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Функції первинних документів. Обов’язкові реквізити первинних документів. Етапи складання бухгалтерських документів (групування, контирування, таксування) та основні вимоги до оформлення первинних документів. Типи документів. Документообіг та його графік. Виправлення помилок в бухгалтерських документах. Форми бухгалтерського обліку.

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Сутність та необхідність проведення інвентаризації. Види інвентаризації . Об’єкти, порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів. Відповідальні особи за організацію та проведення інвентаризації.


^ Тема 6. Вартісне оцінювання об’єктів в бухгалтерському обліку

Вимірники в бухгалтерському обліку. Сутність та значення вартісної оцінки. Базові підходи до оцінювання, види оцінок (поняття справедливої, залишкової, ліквідаційної вартості). Основні методи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка активів, зобов’язань та операцій на дату первинного визнання та на дату складання фінансової звітності. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.


^ Рекомендована література.

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 3. Наказ Міністерства фінансів України “Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” від 11.08.94р. № 69 // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Наказ Міністерства фінансів України “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.99р. №291// http://zakon.rada.gov.ua

 5. Наказ Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку” від 24.05.1995р. № 88;

 6. Наказ Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку” від 29.12.2000р. № 356;

 7. Наказ Міністерства статистики України ,,Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів” від 21.06.1996р. № 193;

 8. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. / за ред. В.С. Білоусько/ Харк. нац. аграр. університет ім В.В.Долугаєва. – Х., 2006. – 307 с.;

 9. Бухгалтерський облік: [Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів] / [за ред.. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, бухгалтерського обліку і аудиту Держкомстату України. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с

 10. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 688с.

 11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / за ред. М.В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.:Видавництво А.С.К., – 2004. – 266 с.;

 12. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник. – 4-те вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 550с.

 13. Кундря-Висоцька О.П.: Організація обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБ/НБУ, 2006. – 223с.

 14. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 628 с.;

 15. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 16. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник ,-К,:Каравела, 2010-400с.

 17. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

 18. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. – 2-ге вид. дап. І перероб. – К.: Алеута. 2007. – 954с.

 19. Фаріон І.Д., Писаренко І.В. Організація обліку, контролю й аналізу: Навчальний посібник / За ред. доктора екон. наук, професора І.Д.Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714с.

 20. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект-Захід, 2003. – 820с.^ 1.2. Фінансовий облік 1


Тема 1. Основи побудови фінансового обліку


Зміст і завдання фінансового обліку. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. Нормативне регулювання фінансового обліку. Основи організації фінансового обліку.


Тема 2. Облік грошових коштів


Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів.


Тема 3. Облік дебіторської заборгованості


Суть дебіторської заборгованості, її види та оцінка. Організація обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Методи формування та порядок використання резерву сумнівних боргів. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.


Тема 4. Облік запасів підприємства


Визнання, класифікація та умови визнання запасів підприємства. Оцінка запасів підприємством. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік надходження запасів на підприємство. Облік вибуття запасів. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.

Облік виробничих запасів. Облік палива. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік операцій з тарою. Оцінка запасів на дату балансу. Чиста вартість реалізації запасів. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку.


Тема 5. Облік готової продукції


Зміст готової продукції та умови її визнання. Формування первинної вартості готової продукції. Облік витрат на виробництво готової продукції. Облік виробничого браку та витрат на його виправлення. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва.


Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів


Суть, класифікація та оцінка основних засобів. Первинний облік операцій з основними засобами. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Облік операцій придбання і виготовлення основних засобів. Амортизація основних засобів. Облік та умови капіталізації витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Особливості обліку основних засобів, призначених для продажу. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Втрата та відновлення корисності основних засобів та відображення їх наслідків в обліку. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та відображення її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.


Тема 7. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Організація первинного, синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку та умови капіталізації витрат на дослідження і розробки. Переоцінка первинної вартості нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.


Тема 8. Облік фінансових інвестицій

Суть та види фінансових інвестицій. Поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Первісна оцінка й облік придбання фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу.

Облік інвестицій у боргові зобов'язання. Облік облігацій, придбаних з премією та дисконтом. Амортизована собівартість інвестицій.

Облік інвестицій у акції. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Особливості обліку операцій з пов’язаними сторонами. Особливості обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Облік поточних фінансових інвестицій. Оцінка поточних фінансових інвестицій. Облік придбання, утримання та продажу поточних фінансових інвестицій.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у звітності.


Тема 9. Облік витрат виробництва

Умови визнання витрат підприємством. Групування витрат за видами діяльності. Витрати на продукцію та витрати періоду. Організація обліку витрат. Статті та елементи витрат. Облік прямих витрат операційної діяльності. Облік та розподіл загальновиробничих накладних витрат. Нормальна потужність.

Умови визнання витрат майбутніх періодів. Порядок відображення в обліку формування витрат майбутніх періодів. Особливості визнання витрат майбутніх періодів у поточному періоді.


^ 1.3.Фінансовий облік 2


Тема 1. Облік поточних зобов’язань


Зміст, умови визнання й оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Організація синтетичного і аналітичного обліку зобов'язань.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками. Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій за розрахунками із постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх відображення в обліку.

Облік поточної частини довгострокових зобов’язань.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Облік короткотермінових кредитів банку. Облік витрат на відсотки за кредитами банків.

Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими.

Облік поточної заборгованості за довготерміновими зобов'язаннями.

Облік розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків за авансами отриманими. Облік внутрішніх розрахунків. Облік розрахунків з іншими кредиторами.

Облік розрахунків з учасниками.

Відображення інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.


Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань


Зміст, групування й оцінка довготермінових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку.

Види облігацій, порядок їх емісії та визначення теперішньої вартості. Облік довготермінових облігацій, емітованих за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, емітованих зі знижкою (дисконтом). Облік довготермінових облігацій, емітованих з премією.

Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових зобов’язань за фінансовою орендою.


Тема 3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів та цільового фінансування


Зміст, групування та умови формування підприємством забезпечень. Оцінка забезпечень. Організація обліку забезпечень. Оцінка та облік забезпечень за виплатами працівникам. Оцінка та облік забезпечень за гарантійними ремонтами. Облік інших забезпечень. Особливості визнання та оцінки непередбачуваних зобов’язань.

Суть цільового фінансування і цільових надходжень. Облік придбання активів за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Облік отриманих державних субсидій (дотацій).


Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом


Класифікація податків і зборів та джерела їх нарахування. Облік розрахунків за податками і платежами.

Облік податку на прибуток. Облік поточного податку на прибуток. Групування та вплив податкових різниць. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань за методом зобов’язань за балансом. Відображення відстрочених податків на прибуток у фінансовій звітності.

Облік податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість, платники та об’єкти оподаткування. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. Облік сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті (відшкодуванню) з бюджету.

Облік інших податків і платежів.


Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві


Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці. Види та облік утримань із нарахованої заробітної плати Документування та облік виплати заробітної плати. Облік розрахунків з депонентами. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.


Тема 6. Облік власного капіталу

Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Інтерпретація статей власного капіталу. Поняття, призначення і облік статутного капіталу. Облік змін статутного капіталу. Облік розрахунків з акціонерами (учасниками). Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призначення пайового капіталу. Облік змін власного капіталу. Звітність про власний капітал.


Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів


Облік доходів підприємства

Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

Облік витрат підприємства. Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності. Облік витрат за економічними елементами та статтями витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Порядок формування собівартості готової продукції. Собівартість реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік витрат інвестиційної діяльності. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства.


Рекомендована література

Нормативні джерела


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV: за станом на 14.01.2012 р. / Верховна Рада України // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2012. – Вип. 1. – С. 10-14.

 4. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755- ХІV : за станом на 1 січня 2012 р. // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2012 - №1-2 . –С. 4-350.

 5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.

 6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

 7. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

 8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.201 р. № 2857- VІ: за станом на 29.12.2011.

 9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.201 р. № 4282- 17.

 10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3840-ІV.

 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (1-34) // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2012. – Вип. 1. – С. 28-176.

 12. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.

 13. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266.

 14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.: в ред. від 21.03.2011

 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591.

 16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.99: в ред. станом на 10.01.2012 р.

 17. Примітки до річної фінансової звітності. Затв. Наказом міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591.

 18. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затв. Постановою Правління ПФУ від 27.09.2010 р.

 19. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 20. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

 21. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

 22. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг). Затв. наказом Міністерства промислової політики від 09.07.2007 р. № 373.

 23. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327.

 24. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: за станом на 30.10.2010 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 1327

 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: за станом на 10.01.2017 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.

 26. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: за станом на 27 березня 2007 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.Базова література


 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / [Ф. Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, І.В.Жиглей та ін.]; під заг. ред. Ф.Ф.Бутинця. – 8-те вид., доп. і перероб.– Житомир: ПП «Рута» 2009. – 912 с.

 2. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник / [С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко ] – К.: Лібра, 2005. - 976 с.

 3. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Кундря-Висоцька О.П. - ЛБІ НБУ. – Львів, 2003. – 303 с.

 4. Лилишенко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В.Лилишенко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 712 с.

 5. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В. – К.: Кондор, 2005, 2009. – 503 с.

 6. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник / В.В.Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

 8. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник / Н. Чебанова, Ю. Василенко. – К.: “Академія”, 2002, - 688 с.

 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: Алерта, 2011 – 976 с.

 10. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О., Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / [С.Я.Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О.Прокопенко та ін.] – Вид. третє, перероб. і доп. – 2002. – 472 с.


Допоміжна література


 1. Давидов Г.В., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: навч. посібник / Г.В. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2011 р. – 623 с.

 2. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. – К.: Академія, 2011- 608 с.

 3. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

 4. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В.Мисака, К.:ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 5. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Г.В. Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 426 с.

 6. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / [ за ред. Ю.Д. Чацкіс]. – К.: ЦУЛ, 2011. – 564 с.

 7. Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. Навчально-практичний посібник / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. – 88 с.

 8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / [за ред. М.Ф.Огійчук]. – К.: Алерта, 2011 – 1044 с.

 9. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник / Є.Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2011. – 422 с.

 10. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія / І.Й.Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.^ 1.4. Управлінський облік


Тема 1. Зміст управлінського обліку та його організаційно - функціональне забезпечення.


Роль і місце управлінського обліку в системі сучасного обліку та менеджменту. Суть, предмет і об'єкт управлінського обліку. Методи управлінського обліку, їх характеристика. Функції бухгалтера-аналітика в процесі управління. Залежність функцій управлінського обліку від функцій управління. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку. Основні організаційні чинники вибору підсистеми управлінського обліку й ознаки класифікації цих підсистем. Загальна, інтегрована, автономна підсистеми управлінського обліку.


Тема 2. Класифікаційна структура витрат в управлінському обліку


Основні критерії класифікації витрат за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні. Особливість класифікації витрат за напрямками обліку. Вичерпані та невичерпані витрати. Витрати періоду і витрати на продукцію. Основні елементи виробничих витрат. Прямі та непрямі витрати. Зміст змінних та напівзмінних витрат. Побудова графіків. Постійні та напівпостійні витрати. Дискреційні та обов'язкові витрати. Характеристика релевантного діапазону. Суть релевантних і нерелевантних витрат. Інкрементні й маржинальні витрати. Визначення втраченої вигоди (можливих витрат). Обґрунтування поділу витрат на контрольовані та неконтрольовані.


Тема 3. Прогнозування витрат для прийняття управлінських рішень


Короткотермінові та довготермінові управлінські рішення. Характеристика процесу підготовки та прийняття рішення. Критерії релевантності витрат і доходів. Зміст поведінки витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Суть функції витрат. Складові формули витрат. Методи визначення функції витрат. Технологічний аналіз. Суть методу аналізу рахунків. Переваги та вади методу вищої-нижчої точки. Пастка методу вищої-нижчої точки. Метод візуального пристосування. Різниця між простим і множинним регресійним аналізом. Метод найменших квадратів. Лінія регресії. Критерії вибору однієї функції витрат серед багатьох. Суть коефіцієнту детермінації. Зміст стандартної помилки обрахунку та її визначення. Суть стандартної помилки коефіцієнта.


Тема 4. Виробничий та калькуляційний облік витрат


Зміст, мета й етапи виробничого обліку. Метод, завдання та об'єкти калькуляційного обліку. Його взаємозв’язок з виробничим обліком. Суть калькуляції, об'єкту калькулювання, калькуляційної одиниці в системі калькуляційного обліку. Обґрунтування видів калькуляцій. Зміст кожного з видів калькуляційних одиниць. Поняття й види собівартості. Структура й облік прямих витрат на виробництво. Облік незавершеного виробництва. Зміст загальновиробничих витрат і їх розподіл між об'єктами калькулювання. Склад загальновиробничих витрат і рахунки для їх обліку. Етапи розподілу виробничих накладних витрат. Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат. Причини виникнення недорозподілених або зайворозподілених накладних витрат. Два способи списання недорозподілених або перерозподілених накладних витрат, які використовуються в кінці звітного періоду. Методи розподілу виробничих накладних витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими. Особливості включення загальновиробничих витрат до собівартості реалізованої продукції згідно з П(С)БО 16 “Витрати”.

Критерії визнання витрат. Особливість і призначення поділу витрат за економічними елементами в процесі виготовлення продукції. Їх взаємозв’язок зі статтями калькуляції. Облік матеріальних витрат. Зворотні відходи. Основні складові та облік елементу "Витрати на оплату праці". Основна і додаткова заробітна плата. Економічна суть та облік елементу "Відрахування на соціальні заходи”. Основні складові та облік елементу "Амортизація”. Суть та облік інших операційних витрат. Облік втрат від браку. Облік витрат на гарантійний ремонт. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 9. Характеристика регістрів аналітичного обліку витрат, які використовуються на підприємстві. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності підприємства


Тема 5 Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг


Загальна модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. Вплив наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання собівартості продукції та на формування “Звіту про фінансові результати підприємства ”: калькулювання за повними витратами; калькулювання за змінними витратами. Обґрунтування переваг і вад системи калькулювання змінних витрат. Забезпечення контролю витрат в калькуляційному обліку: метод обліку фактичних витрат; нормативний метод калькулювання; метод обліку стандартних витрат, його основні відмінності від нормативного методу калькулювання. Характеристика системи калькулювання витрат на основі діяльності. Її переваги та недоліки. Вплив виробничого обліку та калькулювання на прийняття управлінських рішень й прогнозування їх наслідків.


Тема 6 Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.


Суть взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Визначення точки беззбитковості. Коефіцієнт маржинального доходу та його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства. Характеристика методів визначення точки беззбитковості: рівнянь, маржинального доходу, графічного. Визначення обсягу реалізації, потрібного для одержання бажаного прибутку. Користь графічного відображення взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Види графіків для аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запас міцності (припустима маржа), її використання. Різниця між валовим доходом і маржинальним прибутком підприємства. Використання графіку співвідношення “витрати – обсяг – прибуток” під час складання плану виробництва підприємства. Операційний важіль. Розрахунок фактора операційного важеля. Комбінація продажу. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. Розрахунок середньозваженого маржинального доходу й прогнозування результатів діяльності підприємства..


Тема 7 Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних рішень.


Диференціальний аналіз альтернативних рішень. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність прийняття спеціального замовлення. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність "виробляти чи купляти". Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність розширення чи скорочення сегменту. Інформація, яка є релевантною для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ресурсів. Оптимальна комбінація виробів в умовах декількох обмежень. Тіньова ціна, її обчислюють. Чинники, які впливають на ціноутворення. Суть, переваги та вади економічної моделі ціноутворення. Суть, переваги та вади ціноутворення за принципом "витрати плюс". Розрахунок величини націнки до собівартості для визначення ціни. Цільове калькулювання. Його переваги.


Тема 8 Бюджетування діяльності та облік за центрами відповідальності

Децентралізація управління, її переваги та недоліки. Суть аналітичного управлінського обліку. Зміст центрів виникнення витрат. Центр відповідальності. Ознаки поділу центрів відповідальності. Види центрів відповідальності. Їх приклади. Організація обліку за центрами відповідальності. Використання стандартних витрат. Розрахунок відхилення від стандартних матеріальних витрат. Причини таких відхилень. Відхилення від стандартних витрат на оплату праці. Чинники, що визначають відхилення змінних накладних витрат від встановленого стандарту. Розрахунок цих відхилень. Здійснення аналізу відхилень постійних накладних витрат від встановленого стандарту. Взаємозв'язок обліку стандартних витрат та обліку за центрами відповідальності. Критерії та методи дослідження відхилень. Облік відхилень у системі рахунків бухгалтерського обліку.


Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996 – XIV, зі змінами і доповненнями.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290, зі змінами і доповненнями.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зі змінами і доповненнями.

 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зі змінами і доповненнями.

 7. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 року № 373, зі змінами і доповненнями.

 8. Атамас П. Й. http://lib.sau.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_opak62/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BD-2&P21DBN=BD-2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Управлінський облік / [П.Й. Атамас]. - 2-ге вид. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 439 с.

 9. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп.і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.

 10. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. 3-тє видання. – К.: Лібра, 2006 – 704с.

 11. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль: Поліграфіст, 2004.-164с.

 12. Струк Н.С. Управлінський облік. / Конспект лекцій/ – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2010.-74с.

 13. Струк Н.С. Управлінський облік. / Практикум/ – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2010.- 69с.


Допоміжна

 1. Аткинсон Э.А. Управленческий учет / [Э.А. Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан, М.С. Янг]. – 3-е изд.; пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2005. – 880 с.;

 2. Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ. Житомир: ЖІТІ, 2006. – 232с.

 3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учеб.пособие / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО» Финстатинформ», 2001.- 318с.

 4. Гарасим П.М. та інші. Управлінський облік на підприємстві (Методика ведення). – Тернопіль, 2001. – 270с.

 5. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для студентов вузов / К. Друри; [пер. с англ. В.Н. Егорова]. – 6-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с.;

 6. Управлінський облік / [Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, та ін.]; Пер. з англ. 5-го канад. вид. О. Григораша, О. Рахубовського, Н. Краснік та ін.; наук. ред. пер. Н.П. Краснік. – К.: Міленіум, 2002. – 974 с.

 7. Управленческий учет: учебное пособие/ под редакцией А.Д.Шеремета., М.,1999.

 8. Хорнгрен Ч. Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар; пер. с англ. О.А. Пинус, М.М. Каверин, Е.С. Шумейко, А.А. Плоткина и др. – [10-е изд.]. – СПб.: Питер, 2007. – 1008 с. – (Серия “Бизнес-класс”);

 9. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А. Яругова; пер. с польск. – [предисловие Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.^ 1.5. Звітність підприємства

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств
Мета і завдання звітності. Класифікація звітності. Склад і структура звітності: фінансова, податкова, статистична та спеціальна. Управлінська звітність. Користувачі звітності підприємства та їх інтереси.

Поняття фінансової звітності та її види. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансових звітів».

Тема 2. Баланс підприємства


Загальні положення П(С)БО 2 «Баланс». Принципи побудови та структурування балансу. Аналітичні можливості балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. Характеристика розділів і статей балансу. Загальні принципи оцінювання статей балансу. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка заповнення балансу. Примітки до балансу.

Тема 3. Звіт про фінансові результати


Загальні положення П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Структура і зміст звіту. Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Джерела даних для складання звіту. Визначення показника виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності. Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших вирахувань з доходу. Визначення собівартості реалізованої продукції та узгодження знайдених показників з даними відповідних декларацій і розрахунків. Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансових результатів від операційної та звичайної діяльності. Поняття про надзвичайні доходи і витрати. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства. Склад і структура елементів операційних витрат. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. Розкриття інформації про інші доходи і витрати у примітках до форми №2.

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів


Загальні положення П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту. Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого методів.

Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Порядок визначення грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу грошових коштів за звітний період. Узгодження показників звіту з балансом. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.

Тема 5. Звіт про власний капітал


Загальні положення П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Складники власного капіталу. Зміст статей звіту про власний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал. Особливості формування звітних даних про зміни статутного, додаткового, резервного, неоплачуваного та вилученого капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у примітках до бухгалтерських звітів.


Тема 6. Примітки до річного фінансового звіту

Склад і структура приміток до фінансових звітів.

Загальні положення П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.


Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність


Поняття зведеної та консолідованої звітності. Загальні положення П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств. Операцій щодо об'єднання підприємств, які перебувають під спільним контролем, і до обліку часток у спільних підприємствах. Розкриття інформації щодо злиття, об’єднання підприємств. Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань.

Загальні положення П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», застосовуються групою підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - група підприємств), яка складається з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

Порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності. Поняття внутрішньогрупових операцій, внутрішньогрупового сальдо та нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій тощо.

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва


Загальні положення П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та його застосовуються суб'єктами малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного законодавства, і представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Зміст і форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м) та порядок заповнення його статей.


Рекомендована література:

Базова

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996 – XIV, зі змінами і доповненнями.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, за­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 зі змінами і доповненнями.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999 р. № 137 зі змінами і доповненнями.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 зі змінами і доповненнями.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 зі змінами і доповненнями.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30. 07. 1999 р. № 176 зі змінами і доповненнями.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25. 02. 2000 р. № 39 зі змінами і доповненнями.


Допоміжна

 1. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005 р.

 2. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004 р.

 3. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Київ: В-во «Знання», 2010 р.

 4. С. Я. Зубілевич та ін. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку). 3-є вид., перероб. та доп. – К.: 2002 р.

 5. Зоріна В. Н., Осадча Т. С., Зорін Г. Г. Фінансова звітність підприємств: Навчальний посібник. – Київ: Ценр навчальної літератури, 2005р.

 6. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С. Звітність підприємств: Підруч. для ВНЗ. Затверджено МОН. - Київ: В-во «Знання», 2008 р.

 7. Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006 р.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (1-34) // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2012. – Вип. 1. – С. 28-176.

 9. Тютюнник П. С., Маляревський Ю. Д. Фінансова звітність. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002 р.

 10. Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривоший М. М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 «Облік і аудит». За редакцією Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ. – 2003 р.Розділ 2. Аудит


Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні


Аудиторська діяльність, як метод незалежного контролю. Сертифікація, ліцензування. Методи документального та фактичного контролю. Вибірковий та суцільний аудит. Критерії вибору оцінки відповідних методичних підходів до проведення аудиторської перевірки. Організаційні аспекти аудиторської перевірки. Попереднє дослідження підприємства-клієнта. Організація роботи з клієнтом. Основні принципи та нормативно-правове забезпечення проведення аудиторської перевірки. Структура міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Концептуальна основа аудиту. Професійна етика аудиторів


Тема 2. Методи й види аудиту


Основи аудиторської перевірки. Критерії оцінки стану бухгалтерського обліку та їх вплив на методи і способи проведення контрольних процедур. Види аудиту та їх суть.


Тема 3. Аудиторські документи


Поняття робочих документів аудитора, їх зміст та структура. Вимоги до оформлення та зберігання робочих документів. Робочі документи юридичного, конфіденційного та підсумкового характеру. Підсумкова документація за результатами проведеного аудиту. Поняття аудиторського звіту та аудиторського висновку. Види аудиторського висновку та його структура. Спеціальні вимоги до аудиторського висновку. Документування роботи аудитора (МСА 230)


Тема 4. Аудиторський ризик


Поняття аудиторського ризику та істотності в аудиту. Класифікаційні підходи до методів та способів оцінки аудиторського ризику. Процедури оцінки істотності та її вплив на величину ризику не виявлення. Оцінка ризиків (МСА 315, 320, 330) Аудиторські докази та процедури їх отримання (МАС 500, 501, 505,510,520) Аудиторська перевірка облікових оцінок (МСА 540, 545). Врахування законів та інформування управлінського персоналу (МСА
250,260)


Тема 5. Контроль якості аудиторських послуг


Елементи системи контролю якості аудиторських послуг Незалежність та її загрози. Етичні вимоги до аудиту. Виконання завдання та моніторинг відповідності політиці та процедурам контролю якості


Тема 6. Організація і методика аудиту грошових коштів


Мета, завдання та джерела аудиту. Методика аудиту грошових коштів в касі. Методика аудиту грошових коштів на рахунку в банку. Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі.


Тема 7. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визнання та збереження необоротних активів. Аудит руху необоротних активів. Аудит амортизації необоротних активів. Аудит орендованих необоротних активів.


Тема 8. Організація і методика аудиту запасів підприємства

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки. Аудит збереження запасів. Аудит надходження запасів. Аудит вибуття запасів. Аудит товарів. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Тема 9. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами


Мета, завдання та джерела аудиту. Методика аудиту розрахунків з покупцями підприємства. Методика аудиту розрахунків за претензіями і відшкодуваннями. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами та за іншими операціями.


Тема 10. Організація і методика аудиту капіталу підприємства


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит установчих документів. Аудит статутного капіталу. Аудит резервного, додаткового та пайового капіталу. Аудит нерозподіленого прибутку. Аудит неоплаченого та вилученого капіталу.

Тема 6. Організація і методика аудиту праці та її оплати

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визначення і використання фонду оплати праці. Аудит розрахунків з оплати праці.

Тема 11. Аудит розрахункових і кредитних операцій


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. Аудит кредитних операцій.


Тема 12. Організація аудиту доходів і витрат та формування фінансових результатів.


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит доходів і витрат операційної діяльності. Аудит доходів і витрат фінансової та інвестиційної діяльності. Аудит інших доходів і витрат. Аудит формування фінансового результату.


Тема 13. Аудит фінансової звітності та оформлення результатів перевірки.


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит балансу підприємства. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит інших видів фінансової звітності. Аудит податкової звітності.

Зв'язані сторони (МСА 550).Подальші події і оцінка їх аудитором (МСА 560).Припущення про безперервність діяльності підприємства (МСА 570). Порівняльні дані та інша інформація, пояснення управлінського персоналу (МСА 580, 710, 720). Огляд історичної фінансової інформації та проміжної фінансової інформації(МСЗО 2400, 2410). Висновок аудитора щодо фінансової звітності (МСА 700, 701, 705,706). Висновок за завданням спеціального призначення (МСА 800)Висновок про відповідність звітності МСФЗ (ПМПА 1014)Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005)


^ Рекомендована література 1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко 2008, Фактор, 1008с.

 2. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч.посібн – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. Посібник / С.Ф. Голов, В.М Костюченко . – К.: Лібра, 2004 . – 880 с.

 4. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах: Харків: ХНАМГ, 2007.

 5. Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 216 с.

 6. Кулаковська Л.П,, Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. – К.:Каравела, 2008. – 568 с.

 7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Редакція 2009 р.. – К.: АПУ, 2009.

 8. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч.посібник-К:Алерта,2010.-584с.

 9. Основи аудиту. С.І. Деревянко, С.О. Олійник, Н.П.Кузик, О.М.Ганяйло / Навч. пос. – К.: центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 10. Петрик О.А., Савченко В.Я. Організація і методика аудиту, 2008 – 472 с.

 11. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики: навч. Посібник / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. – К.: ІЦ Держкомстату України, 2007. – 520 с.

 12. Пшенічна А.Ж. Аудит: Навч. посібник,-К,: « Центр учбової літератури»,2008.-320с.

 13. Рядська В.В.,Петраків Я.В. Аудит: Навч, посібник,- К,: « Центр учбової літератури», 2008.-416с.

 14. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

 15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: Теорія і практика: Навч. посібник -К: «ХАЙ-ТЕК ПРЕС»,2008.-560с.


Розділ 3. Економічний аналіз


^ 3.1. Теорія економічного аналізу


Тема 1. Предмет, завдання, зміст і об’єкти аналізу.


Наукові основи економічного аналізу, роль економічного аналізу в організації підприємницької діяльності в умовах функціонування ринку. Основні категорії економічного аналізу. Риси та принципи економічного аналізу. Місце економічного аналізу в системі економічних наук. Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні.

Тема 2. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності підприємства.


Методи оформлення результатів аналізу.Типові форми організації аналізу на підприємствах та сучасне бачення цього процесу. Процесуальна модель аналізу. Аналітичний процес, його складові та оформлення результатів аналітичного процесу.


Тема 3. Види економічного аналізу.


Класифікація видів та напрямів економічного аналізу. Техніко-економічний аналіз, його зміст та роль в оцінюванні, плануванні та управлінні підприємством. Просторові види економічного аналізу. Часові види економічного аналізу. Фінансовий аналіз, його зміст та інформаційна база.Суть стратегічного аналізу. Функціонально-вартісний аналіз, його зміст та


Тема 4. Метод і методика, моделювання в економічному аналізі


Суть методики та методу. Складові методики економічного аналізу. Мета аналізу, організація аналізу, інформаційне забезпечення і т.д. Методи економічного аналізу. Логічні, економічні, математичні, психологічні. Детермінові функціональні залежності. Кореляційний аналіз. Стохастичний аналіз. Адіативні, стохастичні, мультиплікативні моделі. Їх суть, використання у економічному аналізі.Суть методів „ланцюгових підстановок”, „відносних і абсолютних величин” групування, перерахунку даних та інші.Логарифмічний метод. Задача оптимізації використання ресурсів виробництва. Методи лінійного програмування. Цільове використання методів економіко-математичних.


Тема 5. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення.


Загальні методичні принципи організації аналізу. Організаційні форми економічного аналізу. Основні концепції побудови аналітичних досліджень на підприємстві. Забезпечуючі системи організації економічного аналізу.


Тема 6. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва.


Модель комплексного економічного аналізу. Резерви виробництва. Багатокритеріальна матриця факторів інтенсифікації. Показники матеріаломісткості, фондомісткості, продуктивності праці.


Рекомендована література:


1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знан-ня, 2008. — 263с.

2. Бабець Е.К. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Е.К. Бабець, М.І. Горлов, СО. Жуков, В.П. Стасюк. - К. : ВД «Професіонал»,2007. - 384 с.

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А.Д. Бутко. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 414 с.

4. Власюк Т., Чигиринська О. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник ,-К:» Центр навчальної літератури»,2009- 232с.

 1. Грабовецький Б. Економічний аналiз: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 256 с.

 2. Жувов С.О., Горлов М.І., Стасюк В.П.,Бабець Є.К. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник,- К: « Профісіонал» , 2007,-384с.

 3. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

8. Економічний аналіз: навчальний посібник / Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. : Астон, 2010. – 592 с.

9. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу. – К.:Видавничий дім «Слово», 2010. –

352 с.

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г.І. Купалова. -К.: Знання, 2008.-639 с.

11. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / СВ. Мних. - К.: КНТЕУ, 2008. -514 с.


^ 3.2. Аналіз господарської діяльності


Тема 1. Аналіз обґрунтованості і виконання виробничої програми.


Економічна експертиза “портфелю замовлень”. Аналіз і оцінка виконання договірних завдань. Аналіз організації виробничого процесу. Аналіз резервів виробництва і продажу продукції. Поняття «точки безбитковості». Побудова графіка беззбитковості. Аналіз партнерських відносин підприємства.Тема 2. Аналіз забезпечення та використання виробничих ресурсів.


Ресурсний потенціал господарюючого суб’єкта та особливості його формування. Аналіз забезпечення ОФ. Аналіз обсягу, структури, і руху ОФ. Аналіз забезпечення матеріальними ресурсами. Аналіз формування матеріального потоку, матеріальних запасів.

Тема 3. Аналіз кадрового потенціалу та ефективності його використання.


Аналіз забезпечення робочими кадрами, складу і структури кадрового потенціалу та ефективності використання. Основні показники, напрями аналізу, основні фактори впливу. Коефіцієнти прибуття, вибуття робочої сили, руху кадрів.

Тема 4.Аналіз формування та використання коштів на оплату праці.


Основні етапи аналізу, модель, показники. Відносна економія заробітної плати. Фонд оплати праці. Аналіз використання коштів з фонду оплати праці. Звіт про рух грошових коштів. Грошовий потік.

Тема 5.Аналіз витрат


Аналіз собівартості робіт та послуг. Аналіз прямих та накладних витрат. Основні етапи аналізу, модель, показники. Поняття калькуляції. Аналіз звіту « Про фінансові результати», його структурні елементи.


Тема 6. Аналіз торгівельної діяльності підприємств.

Необхідність та доцільність торгівельної діяльності. Напрямки прискорення товарообороту товарів. Визначення напрямків зміцнення фінансового стану торгівельного підприємства.
Тема 7. Аналіз зовнішньоекономічної та туристичної діяльності.


Обґрунтування доцільності – переваг укладання договору, контракту із зовнішньоекономічної співпраці. Спостереження за реалізацією угод міжнародної співпраці. Аналітична оцінка виконання угод.


Рекомендована література :

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знан-ня, 2008. — 263с.

2. Бабець Е.К. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Е.К. Бабець, М.І. Горлов, СО. Жуков, В.П. Стасюк. - К. : ВД «Професіонал»,2007. - 384 с.

3. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об'єднань / І.О. Бланк. -К.: КНТЕУ, 2006. - 183 с.

4. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А.Д. Бутко. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 414 с.

5. Гордієнко П.Л. стратегічний аналіз : навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. -К.: Алеута, 2006. - 404 с.

6. Грабовецький Б. Економічний аналiз: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 256 с.

7. Дієва Н.М. Фінансовий аналіз / Н.М. Дієва, О.І. Дедіков. - К. : ЦУЛ, 2007. - 328 с.

8. Економічний аналіз: навчальний посібник / Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. : Астон, 2010. – 592 с.

9. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник / Литвин Б.М. - Хай-Тек Прес, 2009. – 423с.

10. Економічний аналіз у схемах і таблицях / І.М.Парасій-Вергуненко, С.В.Калабухова, Г.А.Ямборко та ін./ За заг.ред. проф.Л.М. Кіндрацької. - К.: КНЕУ, 2010. – 260 с.

11. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу. – К.:Видавничий дім «Слово», 2010. –

352 с.

12. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г.І. Купалова. -К.: Знання, 2008.-639 с.

13. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / СВ. Мних. - К.: КНТЕУ, 2008. -514 с.

14. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Приймак. - К. : Центр навч. літ., 2009. - 296 с.

15. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Уорна - К. : ЦУЛ, 2008. - 392 с.


Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи