Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/4
Дата07.01.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальності “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від 14. 12. 2011


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальностями “Фінанси і кредит”, “Банківська справа”, “Оподаткування”, проводиться за результа­тами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”, “Податкова система” а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки: “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроеко­номіка”.


^ Навчальна дисципліна “Фінанси”


Тема 1. Фінанси як галузь економічної науки

Предмет фінансової науки. Сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансова система, сфери і ланки фінансової системи. Фінансові ресурси, об’єкти і суб’єкти фінансових відносин, необхідність існування та характерні особливості фінансів.


^ Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Фінанси як економічна категорія. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. Історичний характер фінансів. Умови виникнення фінансів, об’єкти та суб’єкти розподілу.


^ Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичні передумови та структура фінансової науки Система наукових знань та інструментарій фінансової науки. Розвиток фінансової науки у 15 – 19 ст. Світова фінансова наука у 20 ст. та сучасний період.


^ Тема 4. Фінансовий ринок

Об’єктивні умови та особливості використання фінансів у суспільному відтворенні. Фінансове забезпечення процесу відтворення. Суть та сегментація фінансового ринку. Інструменти та суб’єкти фінансового ринку. Роль фінансів у роздержавленні власності.


^ Тема 5. Фінансова політика та фінансовий механізм

Зміст, значення, види та завдання фінансової політики. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Використання фінансів для регулювання економіки. Фінанси як інструмент економічного стимулювання.


^ Тема 6. Фінансове право та організація фінансів

Фінансове право. Управління фінансами. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Вплив організаційно-правових форм та галузевих особливостей на організацію фінансів.


^ Тема 7.Податки та податкова система

Суть та класифікація податків. Податкова система та принципи її організації. Організація роботи по сплаті податків, зборів та обов’язкових платежів. Особливості сплати податків і зборів та їх вплив на формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

^ Тема 8.Державні фінанси

Економічна суть та роль державних фінансів, доходи та видатки держави. Фінансові ресурси та фінансові показники. Бюджет та бюджетна система, доходи та видатки бюджету, види бюджетів. Бюджетний дефіцит: суть, причини та наслідки, шляхи подолання. Державний кредит: економічна природа та функції.


^ Тема 9. Місцеві фінанси

Економічна суть та принципи організації місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та місцеві фінансові інститути, доходи та видатки місцевих органів влади. Функції місцевих фінансів. Управління місцевими фінансами.


^ Тема 10. Державні цільові фонди

Суть та джерела формування державних цільових фондів. Економічний зміст та значення соціальних позабюджетних фондів. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів.


^ Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

Особливості фінансів сфери матеріального виробництва та фінансові ресурси суб’єктів господарювання. Правові основи фінансової діяльності. Поняття суб’єкта господарювання, види та організаційні форми підприємства. Особливості організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Роль фінансів у кругообігу основних та оборотних засобів. Формування, розподіл та використання прибутку. Фінансове плануван\ня та нормування на підприємствах.


^ Тема 12.Фінанси сфери послуг

Особливості та джерела фінансових ресурсів сфери послуг. Фінансовий механізм сфери послуг. Фінансове планування установ сфери послуг. Фінанси громадських об’єднань.


Тема 13.Фінанси домогосподарств

Теоретичні основи домогосподарств. Доходи, витрати та бюджети домогосподарств. Заощадження та інвестиції домогосподарств.


Тема 14.Страхування та страховий ринок

Економічна природа та функції страхування. Форми та види страхування. Страховий ринок. Організація та розвиток страхування в Україні.


^ Тема 15. Фінансовий менеджмент

Сутність, складові та функції фінансового менеджменту. Мета та завдання фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти та суб’єкти, методи та прийоми фінансового менеджменту.


^ Тема 16. Міжнародні фінанси

Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові інститути та їх роль в організації міжнародних фінансів. Міжнародний ринковий та неринковий перерозподіл фінансових ресурсів.


^ Тема 17. Фінансова безпека держави

Економічна безпека як багаторівнева система. Фінансова безпека: сутність та місце у системі економічної безпеки. Механізм та система забезпечення фінансової безпеки.


^ Тема 18. Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою

Розвиток та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою. Фінансова система США. Фінансова система ФРН. Фінансова система Великої Британії. Фінансова система Франції. Фінансова система Японії. Фінанси Скандинавських країн.


^ Тема 19. Фінанси Європейського Союзу

Суть та особливості економічної інтеграції Європи. Бюджет Європейського Союзу. Податкова політика у межах Європейського Союзу. Валютна інтеграція. Інститути ЄС та їх роль у формуванні фінансової політики.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР.

 2. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. №2457 – VІ.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.

 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості ВРУ. – 1997. - №24. – С. 170, С. 379-429.

 6. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 р. №85/96 – ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №18.

 7. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2001р. №2063-ІІІ// Відомості ВР України. – 2000. - №51-52.

 8. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: НІОС, 2000.

 9. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навч.посіб. – К.: Вища школа, 1997.

 10. І.О. Петровська, Д.В. Клиновий. Фінанси. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ. – 2002.

 11. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навч. посіб. – Львів “Новий Світ - 2000”, 2006.

 12. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навч.посіб. – К.: Знання, 1999.

 13. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навч. літ., 2006.

 14. Кудряшов В.П. Фінанси. Навч.посіб. Херсон 2002.

 15. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів. Навч. посіб./ за ред.. О.Д. Василика. – К.: Цент навч. літ., 2005.

16. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. посіб. – К.: “Каравелла”, 2003.

17. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007.

18. О.Р. Романенко. Фінанси. Підручник – К.: Центр навч. літ., 2004.

19. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003.

20. Фінанси підприємств: підручник/ за ред. проф. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 1998.

21. Фінанси: Підручник/ за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008.

22. Фінанси: навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2008.

23. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй – К.: Знання, 2006.

24. Фінансове право: навч. посіб. – К.: Вентурі, 1995.

25. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – Львів: “Новий Світ - 2000”, 2003.

26. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. – К.: Знання – Прес., 2002.


Навчальна дисципліна “Гроші та кредит”


Тема 1. Необхідність, суть і функції грошей

Необхідність грошей, їхнє значення та роль в економіці. Раціоналістична та еволюційна концепції виникнення грошей; причини, що породжують необхідність використання грошей.

Еволюція грошей. Труднощі обміну, якісні властивості грошей.

Функціональний, еквівалентний та портфельний підходи до вирішення сутності грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.


^ Тема 2. Форми грошей

Історичні форми грошей. Повноцінні та неповноцінні гроші. Металеві гроші. Виникнення металевих грошей, монета, недоліки металевих форм грошей.

Функціональні форми грошей.

Готівкові гроші. Білонна монета. Паперові гроші. Поняття, ознаки казначейських білетів. Вексель, його властивості, види, реквізити. Банкнота. Ознаки “класичної” банкноти. Сучасні банкноти. Чек, його різновиди.

Безготівкові гроші. Депозитні гроші. Електронні гроші. Платіжні картки, їхні різновиди.


^ Тема 3. Теорії грошей та грошово-кредитного регулювання

Теорії грошей. Металістична теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей. Кембриджська версія кількісної теорії грошей.

Теорії грошово-кредитного регулювання. Кейнсіанська теорія грошово-кредитного регулювання. Монетаристська теорія грошово-кредитного регулювання.

Кейнсіансько-неокласичний синтез.


^ Тема 4. Грошова система

Сутність грошової системи та її елементи. Поняття та призначення грошової системи. Структура грошової системи.

Типи грошових систем. Класифікація залежно від форми, в якій функціонують гроші; відповідно до загальних законів функціонування грошей; залежно від ступеня втручання держави в економічні відносини; за характером регулювання валютних відносин. Металеві грошові системи: біметалізм, монометалізм; системи паперово-кредитного обігу.

Становлення і розвиток грошової системи України.


^ Тема 5. Грошовий обіг і грошові відносини

Поняття, суб'єкти грошового обігу; структура грошового обігу за характером економічних відносин між його суб’єктами; структура грошового обігу за формою платіжних засобів. Модель грошового обігу і грошові потоки.

Поняття грошової маси, грошові агрегати, поняття та структура грошової бази, відмінності між готівковими елементами грошової бази і грошових агрегатів, відмінності між безготівковими елементами грошової бази і грошових агрегатів. Рівень монетизації економіки.

Характеристика швидкості обігу грошей і фактори, що впливають на неї. Тривалість одного обороту грошової одиниці.

Сутність та еволюція закону грошового обігу.


^ Тема 6. Грошовий ринок

Поняття та характеристики грошового ринку, інструменти грошового ринку (боргові і неборгові), ціна грошей, суб'єкти грошового ринку.

Монетаристська теорія попиту на гроші: І.Фішер, Кембріджська школа, М.Фрідмен. Кейнсіанська теорія попиту на гроші: психологічні мотиви попиту на гроші, графічне зображення попиту на гроші, попит на гроші для угод, попит на гроші як на активи.

Формування пропозиції грошей. Поняття, грошова база, грошово-кредитний мультиплікатор, банківські резерви.

Встановлення та відновлення рівноваги на грошовому ринку.


^ Тема 7. Інфляція та стабілізація грошового обігу

Сутність і причини інфляції. Вимірювання інфляції та її види. Індекс цін Е. Леспейреса (індекс споживчих цін), індекс Г. Пааше (дефлятор ВВП), індекси Маршала-Еджворта, Фішера. Темп інфляції. Помірна, галопуюча, гіперінфляція. Класифікація інфляції за джерелами виникнення: інфляція попиту, інфляція пропозиції.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Форми і методи стабілізації грошового обігу.


^ Тема 8. Грошові реформи

Суть грошової реформи, необхідність проведення грошової реформи, цілі проведення.

Класифікація за глибиною реформаційних заходів: структурні, часткового типу; за повнотою здійснюваних змін у грошовій системі: формального типу, з деномінацією грошового обігу; за характером обміну старих грошей на нові: конфіскаційні, неконфіскаційні; за порядком уведення в обіг нових грошей: одномоментні, паралельного типу.

Грошова реформа в Україні.


^ Тема 9. Роль грошей в ринковій економіці

Бартерні та грошові відносини. Вплив пропозиції грошей на розвиток реального сектору економіки. Моделі впливу пропозиції грошей на економіку в коротко- та довгостроковому періоді.


^ Тема 10. Сутність і функції кредиту

Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. Поняття, суб’єкти, об’єкти кредиту. Принципи кредитування: цільове призначення, забезпеченість, платність, строковість, поверненість.

Функції кредиту. Перерозподільна, регулювання обороту грошей, контрольно-стимулювальна, капіталізації вільних грошових доходів.


^ Тема 11. Теорії кредиту

Натуралістична теорія кредиту. Капіталотворча теорія кредиту.


Тема 12. Теоретичні засади процента

Норма процента. Функції процента: перерозподільна, регулювальна, збереження позикового капіталу, стимулювальна.

Види процента та чинники, що визначають його рівень. Класифікація процентів за економічним змістом, методом встановлення, способом нарахування, способом вилучення, врахуванням інфляції, механізмом формування, охопленням витрат.


^ Тема 13. Форми та види кредиту

Товарна і грошова форми кредиту. Факторинг. Форфейтинг. Акцептний кредит. Авальний кредит. Комерційний кредит. Банківський кредит. Споживчий кредит. Лізинговий кредит. Іпотечний кредит. Державний кредит.


^ Тема 14. Центральний банк

Особливості виникнення та розвитку центральних емісійних банків. Шляхи створення центральних банків: еволюційний, директивний.

Напрями діяльності центрального банку: емісійний центр держави, банк банків, орган банківського нагляду, орган валютного регулювання і контролю, провідник грошово-кредитної політики, банкір і фінансовий агент уряду. Активні та пасивні операції центрального банку.

НБУ – особливий орган державного управління. Організаційна, функціональна, управлінська структура НБУ. Функції НБУ.


^ Тема 15. Грошово-кредитна політика центрального банку та її інструменти

Сутність і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

Інструменти грошово-кредитної політики. Нормативи обов'язкових резервів, операції рефінансування (кредити овернайт, кількісний і процентний тендер, операції репо, депозитний сертифікат НБУ), процентна політика, операції на відкритому ринку.

Види грошово-кредитної політики. Політика експансії та рестрикції.

Грошово-кредитна політика Національного банку України.


^ Тема 16. Комерційні банки

Поняття та класифікація банківських установ. Функції банків. Структура банку.

Операції комерційних банків. Пасивні операції. Активні операції банків. Комісійно-посередницькі операції банків. Банківські послуги.

Особливості становлення і розвитку банківських установ в Україні.


^ Тема 17. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їхня роль у розвитку національної економіки

Поняття фінансових посередників. Фінансові послуги. Функції фінансових посередників.

Небанківські кредитні установи. Кредитні спілки: поняття, повноваження, етапи діяльності. Ломбарди: поняття, види послуг. Лізингові компанії: сутність, механізм взаємодії учасників лізингу. Факторингові компанії: сутність, ознаки, учасники послідовність реалізації факторингових послуг.

Договірні ощадні інститути. Страхові компанії: поняття, класифікація, функції. Недержавні пенсійні фонди: поняття, види, учасники.

Інвестиційні небанківські посередники. Інститути спільного інвестування: сутність, класифікація, повноваження.

Роль небанківських фінансово-кредитних інститутів у розвитку національної економіки.


^ Тема 18. Валюта, валютний курс, валютний ринок

Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валюти, конвертованість валюти.

Економічна сутність і режими валютного курсу. Фіксований, плаваючий та змішані режими валютних курсів.

Прямий та непрямий методи валютного котирування, курс продавця, курс покупця, спред, крос-курс, паритет купівельної спроможності, чинники, які впливають на валютний курс.

Суть і структура валютного ринку. Національні, міжнародні та світовий валютний ринок, функції валютного ринку, валютні операції: угоди today, tomorrow, spot; форвардні та ф'ючерсні угоди; валютний опціон (call option, put option).


^ Тема 19. Міжнародна валютно-кредитна система

Сутність і види валютних систем. Елементи світової валютної системи. Етапи еволюції валютних систем.

Система золотого стандарту. Виникнення. Паризька конференція. Золотомонетний стандарт, його принципи й причини занепаду. Золотодевізний стандарт. Генуезька міжнародна економічна конференція, її принципи. Золотозливковий стандарт, його характеристика.

Бреттон-Вудська валютна система. Плани створення. Бреттон-Вудська міжнародна валютно-фінансова конференція, її принципи.

Ямайська валютна система. Ямайська міжнародна валютно-фінансова конференція, принципи її функціонування. СПЗ: суть і призначення.

Європейська валютна система. Створення та принципи функціонування. Економічний і валютний союз в Європі. Маастрихтський договір. Критерії конвергенції.


^ Тема 20. Міжнародні валютно-кредитні організації та їхнє співробітництво з Україною

Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.

Група Світового банку. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна асоціація розвитку. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок.

Регіональні фінансові інститути. Банк міжнародних розрахунків. Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський інвестиційний банк. Міжамериканський банк розвитку. Африканський банк розвитку. Азіатський банк розвитку. Північний інвестиційний банк. Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Співробітництво України з міжнародними валютно-кредитними організаціями.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV.

 3. Банківські операції : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 312 с.

 4. Гроші та кредит: підручник / М. І. Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2011. – 420 с.

 5. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; за заг. ред. М. І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

 6. Вишивана Б. М. Класифікація карткових платіжних інструментів / Б. М. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. Випуск 19. – 544 с. – С. 158 – 164.

 7. Вишивана Б. Становлення і розвиток грошової системи України / Б. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – (Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації). – С. 62 – 67.

 8. Вишивана Б. Аналіз ефективності співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями / Б. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 23. Частина 1. – 364 с. – С. 102 – 109.

 9. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребеник // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С. 12 – 22.

 10. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики / Н. Гребеник // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 10–15.

 11. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття третя. Шляхи вдосконалення політики рефінансування Національним банком України/ Н. Гребеник // Вісник НБУ. – 2010. – № 10. – С. 3–11.

 12. Мрочко М.С. Споживче кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / М.С. Мрочко, К.О. Ільїна // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 36. – Львів, 2006. – С. 171–180.

 13. Мрочко М.С. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України / М.С. Мрочко, К.О. Ільїна // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.38. – 2008. – С. 158–167.

 14. Мрочко М.С. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України / М. Мрочко, Ю. Тихан // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. Випуск 19. – 544 с. – С. 185–190.

 15. Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики / О. Петрик // Вісник НБУ. – 2006. – № 6. – С. 6.Навчальна дисципліна „Банківська система”
^

Тема 1. Економічні та правові основи банківської діяльності


Історія розвитку банків та їх роль в системі ринкової інфраструктури. Правова основа діяльності банків: виникнення банківництва, розвиток банківської справи в Україні, етапи становлення банківської системи незалежної України, основні законодавчі акти, що регулюють діяльність банків в Україні.

Функції і типи банків: види банківської діяльності, заборонені види діяльності для банків, типологія банків.

Організаційна та функціональна структура банку: структура органів управлін­ня, функціональних підрозділів та служб банку.


^ Тема 2. Центральний банк в економічній системі держави

Організація та принципи діяльності НБУ: причини появи центральних-емісійних банків, склад, порядок формування, повноваження та порядок організації діяльності Ради, Правління та Голови НБУ, принципи організації діяльності центрального банку, схеми взаємовідносин НБУ з ВРУ, КМУ і Президентом.

Функції та операції центрального банку України: функції НБУ, заборонені сфери діяльності НБУ, емісійно-касові, депозитно-розрахункові, кредитні, валютні, наглядові операції та операції з управління імпортом-експортом капіталу та золотовалютними резервами центрального банку.

Реалізація грошово-кредитної політики з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці: процентна політика, використання норми обов’язкового резервування, операції на відкритому ринку, операції з золотовалютними резервами, управління імпортом та експортом капіталу.

Регулювання банківської діяльності в Україні: інструменти рефінансування, встановлення економічних нормативів, реєстрація та ліцензування, рейтингова оцінка діяльності.


^ Тема 3. Загальна характеристика та класифікація банківських операцій

Сутність та класифікація банківських операцій: поняття „банківська операція”, „банківська послуга”, перелік банківських операцій, визначений законом, основні групи банківських операцій.

Пасивні операції банків: загальна характеристика операцій банків з формуван­ня власного капіталу, залучених і позичених коштів; структура пасивів банків України.

Активні операції банків: групи активів банків, класифікація активів з точки зору ліквідності, структура активів банків України.

Комісійно-посередницькі операції банків: загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового обслуговування, валютних, трастових, гарантійних операцій банків, кредитних послуг (лізинг, факторинг, форфейтинг), інформаційних, консультаційних банківських послуг.


^ Тема 4. Операції банків з формування власного капіталу

Суть, структура та функції власного капіталу банку: поняття „банківський капітал”, основні функції власного капіталу, структура основного та додаткового капіталу, нормативи адекватності капіталу, вимоги Базельського комітету до достатності капіталу банків.

Статутний фонд банку: порядок формування статутного фонду банку, шляхи збільшення статутного фонду, вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду банків України.

Резервний та інші фонди банку: порядок формування фондів банку та їх цільове призначення.


^ Тема 5. Залучені кошти банку

Сутність залучених коштів та різновиди депозитів банку: депозитні і не депозитні залучені кошти, поняття „депозит” і види депозитів, емісія короткостроко­вих боргових цінних паперів банку (депозитних і ощадних сертифікатів).

Реалізація депозитної політики в банку: сутність депозитної політики, критерії оптимальної депозитної політики банку.


^ Тема 6. Позичені кошти банку

Позики на міжбанківському ринку кредитних ресурсів: сутність міжбанківсько­го ринку кредитних ресурсів, учасники ринку, механізм укладання угод, види угод, форми оформлення угод на міжбанку, нормативи ліквідності банків.

Механізм рефінансування НБУ: кредити „овернайт”, механізм проведення кіль­кісних і процентних тендерів, операції РЕПО, валютні свопи, механізм надання стабілізаційних кредитів, активи, що приймаються в якості забезпечення.

Емісія облігацій: сутність банківських облігацій, їх різновиди, рефінансування попередніх випусків облігацій, етапи процедури емісії.


^ Тема 7. Кредитування

Сутність і форми кредиту. Різновиди банківських кредитів: економічна сутність кредиту, форми кредитів, поняття банківського кредиту, різновиди банківських кредитів, структура кредитного портфеля банків України.

Принципи банківського кредитування: принципи забезпеченості, платності, строковості, поверненості та цільового характеру використання кредитних ресурсів, цілі, на які заборонено видавати кредити, принципи Базельського комітету щодо обмеження кредитного ризику.

Організація процесу кредитування у банку: етапи процесу кредитування, методика оцінки фінансового стану позичальника, здійснення кредитного моніто­рингу, санкції, які застосовуються до позичальника, що порушує платіжну дисциплі­ну.

Регулювання кредитної діяльності банків НБУ: нормативи, що обмежують кредитний ризик банків, порядок формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.


^ Тема 8. Банківські інвестиції

Суть та класифікація банківських інвестицій: прямі і портфельні інвестиції банків, види операцій банків з цінними паперами.

Підходи до формування портфеля цінних паперів банку: банківський портфель на продаж та на інвестиції, агресивний і консервативний тип портфеля, основні характеристики фінансових активів.

Посередницькі та довірчі операції банків з цінними паперами: емісійно-посе­редницькі та торгово-посередницькі операції, в тому числі андеррайтинг, брокерські та дилерські послуги; трастові операції банків з цінними паперами.

Інфраструктурні операції банків: банки як депозитарії цінних паперів, профе­сійне консультування та здійснення клірингових розрахунків з цінними паперами.

Регулювання інвестиційної діяльності банків: нормативи інвестування для банків України, формування резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.


^ Тема 9. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Загальна характеристика платіжного обороту: готівковий і безготівковий платіжний оборот.

Касові операції банків: порядок емісії готівки НБУ і участь в цьому процесі банків, види касових операцій банків, видаткові та прихідні касові операції.

Організація безготівкових розрахунків: форми безготівкових розрахунків (пла­тіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви), дистанційне обслуговування клієнтів (системи „клієнт-банк”).


^ Тема 10. Валютні операції банків

Поняття і види валютних операцій: валютні цінності, поточні і строкові валютні операції, валютні деривативи, різновиди валютних ризиків, поняття „хеджування”, методи прямого страхування валютних ризиків.

Валютна позиція банку і управління нею: поняття валютної позиції, закрита і відкрита валютна позиція банку, нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.


^ Тема 11. Результати комерційної діяльності банків

Доходи банків, їх склад, структура та джерела формування: формування бан­ківських доходів, їхні групи, структура доходів банків України.

Склад і структура витрат банку: поняття банківських витрат, групи витрат, структура витрат банків України.

Банківський прибуток і його розподіл: валовий прибуток, чистий прибуток, не­розподілений прибуток.

Основні показники діяльності банків: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, показник платоспроможності, показник банківського ризику (ін­декс Кука), рейтингові оцінки діяльності банків (система CAMELS).


^ Тема 12. Банківські ризики та методи управління активами та пасивами банків

Різновиди банківських ризиків: кредитний, процентний ризик, ризик незбалан­сованої ліквідності, ринковий, валютний ризик, ризик неплатоспроможності, інфля­ційний, політичний ризик, операційний ризик, ризик банківських зловживань.

Методи управління активами та пасивами банків: в розрізі видів ризиків та видів активних і пасивних операцій, у тому числі методика управління GAPом.
  1   2   3   4

Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи